კონსტანტინე ქურიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია 

კონსტანტინე ქურიძე დაიბადა 1957 წლის 1 აპრილს.1975 წელს დაამთავრა კომაროვის სა, ფიზიკა-მათემატიკური სკოლა. 1975-80 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე ბიოფიზიკის განხრით, რომელიც დაამთავრა წითელ დიპლომზე. 1980 წელს მუშაობა დაიწყო ივ. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში ბიოფიზილის სექტორში. 1986 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე    „Исследование структурной организации alpha-актинина. Выделение и характеристика продуктов ограниченного трипсинолиза.”  აქვს უწყვეტი სტაჟი და ამჟამად მუშაობს სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ბიოფიზიკის  ლაბორატორიაში  უფროს მეცნიერ-თანამშრომლად.

სამეცნიერო ინტერესების სფეროს წარმოადგენს კუნთის ცილების სტრუქტურული ორგანიზაცია და მისი ფუნქციები. მან პირველმა აჩვენა კუნთის Z-დისკში არსებული ცილა ალფა-აქტინინის დომენური ორგანიზაცია და განსაზღვრა დომენების ფუნქციები.
ამჟამად მუშაობს კუნთის და არაკუნთოვანი ქსოვილების გიგანტური ცილების (ტიტინი, სმიტინი) ფიზიკო-ქიმიური თვისებების განსაზღვრაზე.

პუბლიკაციები:

1. Куридзе К. Ш.,  Симонидзе М.Ш.,  Надирашвили Н. Ш.;  1982, Структурно-функциональное исследование мышечного белка   актинина.  Выделение и очистка цистеинсодержащих пептидов .  III Всесоюзная Межунивситетская  конференция по « Физико- химической  Биологии» .  Труды, часть II, ст 278.
2. Симонидзе М.Ш., Куридзе К.Ш., Надирашвили Н.Ш., Бокочадзе Н.Н., Шрайбман Ф.О., Заалишвили М.М.; 1984, Ограниченный протеолиз -актинина кролика. Сообщ. АН ГССР, т 113, №1, ст.157- 160.
3. Куридзе К.Ш., Симонидзе М.Ш., Надирашвили Н.Ш., Заалишвили М. М.;  1985, Ограниченный трипсинолиз -актинина и распределение сульфгидрильных групп по фрагментам молекулы. Биоорг. Химия, т 11, №3, ст.316-320.
4. Симонидзе М.Ш., Куридзе К.Ш., Надирашвили Н.Ш., Заалишвили М.М.; 1985, Фрагменты ограниченного трипсинолиза нативного -актинин    Биоорг.Химия , том 11,   №11,ст.1493.
5. Симонидзе М.Ш.,  Куридзе К.Ш., Надирашвили Н.Ш., Шрайвман Ф.О.; 1986, Исследование первичной структуры -актинина. Пептиды бромцианового расщепления, содержащие экспонированные SH-группы. Изд. АН ГССР, сер. Биологич., т 12, №4, ст.270-273.
6.  Симонидзе М.Ш., Куридзе К.Ш., Надирашвили Н.Ш., Купатадзе Р.М., Заалишвили М.М.; 1987,  Ограниченный протеолиз -актинина. Выделение и характеристика пептидов трипсинолиза. Сообщ. АН ГССР, т 125, №2, ст.398-400.
7.  Куридзе К.Ш., Веньяминов С.Н., Симонидзе М.Ш.,  Надирашвили Н. Ш.; 1988, Доменная организация -актинина скелетной мыщцы кролика. Биохимия, т 53, вып.6, ст.899-904.
8. Русия Л.У., Куридзе К.Ш., Бокочадзе Н.Н., Симонидзе М.Ш.,  Заалишвили М.М.; 1989, Исследование структурной организации -актинина бифункциональными реагентами. Изд. АН ГССР, сер. Биологич., т 15, №3, ст.194-198.
9. Суджашвили Р.Н., Симонидзе М.Ш., Куридзе К.Ш., Шрайбман Ф.О.; 1989, Влияние -актинина на стехиометрию взаимодействия актина и миозина. Сообщ. АН ГССР, т 134, №1, ст.393-396. 
10. Симонидзе М.Ш., Куридзе К.Ш., Надирашвили Н.Ш., Заалишвили М.М.; 1989, Исследование функциональных своиств доменов -актинина. Биохимия, т 54, вып.10,  ст.1740-1744.
11.Сиамашвили Е.И., Куридзе К.Ш., Симонидзе М.Ш., Якобашвили Н.Д., Заалишвили М.М.;1989, Сравнительное структурное исследование немышечного -актинина. Сообщ. АН ГССР, т 134, №3, ст.181-184.
12.Симонидзе М.Ш., Куридзе К.Ш., Надирашвили Н.Ш., Заалишвили М.М.; 1990, Исследование структурной организации -актинина кролика. Изд. АН ГССР, сер. Биологич., т 16, №3,  ст 208.
13. Русия Л.У., Симонидзе М.Ш., Гамкрелидзе Ц. Д., Куридзе К.Ш., Заалишвили  М.М.; 1992, Изучение взаимодействия -актинина  и актина методом хим. модификации. Изд. АН ГССР, сер. Биологич., т 18, №2, ст.110-115.
14. Куридзе К.Ш., Симонишвили С.М., Симонидзе М.Ш., Заалишвили М.М.; 1992, Взаимодействие модифицированного -актинина с актином. Изд. АН ГССР, сер. Биологич., т 18, №5, ст.336-340.
15. Симонишвили С.М., Куридзе К.Ш., Симонидзе М.Ш., Шрайбман Ф. О., Заалишвили М. М.; 1993, Исследование актинсвязывающего домена -актинина. Изд. АН ГССР, сер. Биологич., т 19, №1, ст.37-41. 
16. Ломидзе Л.Г., Гачечиладзе Н.А., Купатадзе Р.М., Куридзе К.Ш., Хурцилава  М.С., Симонидзе М.Ш., Заалишвили М.М.; 1994, Исследование влияния температуры на структурные свойства -актинина карпа методом собственной флуоресценции. Сообщ. АН ГССР, т 149, №2, ст.292-294.
17. Куридзе К.Ш., Симонишвили С.М., Коридзе  М. Г., Симонидзе М.Ш.;  1995, Исследование поверхностного распределения остатков триптофанов в -актинине методом тушения флуоресценции . Изд. АН ГССР, сер. Биологич., т. 21, №1-6. 
18. Simonishvili S., Rusia L., Kuridze K., Simonidze M.,   Svanidze N., Kupatadze R., Zaalishvili M.; 2000,  Method of   Chemical  Modification in -actinin  and Actin – Interaction Study. Bulletin  of the Georg. Aca. Sci., 161, N3, pp.531-534. 
19.Kupatadze R., Kuridze K., Simonishvili S., Makharadze M.,   Tabuashvili  E., Rusia L., Svanidze N., Simonidze M., Zaalishvili M.;   2000,Investigetion of the myosin rod in various conditions. Bulletin  of the Georg. Aca. Sci., 162, N1, p.159-162. 
20. Kupatadze R., Kuridze K., Simonishvili S., Rusia L., Abuladze A., Svanidze N., Simonidze M., Zaalishvili M.;  2001,  Influence of ionic strenght with the structure of myosin and actomyosin complex. Bulletin  of the Georg. Aca. Sci., 163, N2, p.334-336. 
21. Гвритишвили А., Симонишвили С., Бутхузи Н., Куридзе К., Симонидзе М., Бут Е.,  Заалишвили М.; 2001, Распределение Триптофановых Остатков в Молекулах Тропонина Т,   Комплекса Тропонин I – Тропонин Т и Актинина. Биофизика, Москва, Т. 46, вып.  2, ст. 220-224.
22. Kupatadze R., Kuridze K., Simonishvili S., Rusia L., Abuladze A., Svanidze N., Simonidze M., Zaalishvili M.; 2001, Investigetion of the   myosin rod “tender” regions by the limited hydrolysis  method. Bulletin  of the Georg. Aca. Sci., 163, N3, p.534-537.
23. Kupatadze R., Gogorishvili J.,  Melikishvili M., Dolidze M., Kuridze K., Simonidze M.,   Chelidze M.; 2004, Exctraction of Myosin from Bovine Brain and some of its Physical and  Chemical Properties. Bulletin  of the Georg. Aca. Sci., 169, N1, p.151-153.
24. Simonidze M., Kuridze K., Kupatadze R.; 2005, The Structure of  Actinin Rod. Proc. Georgian  Acad. Sci., Biol. Ser. B, Vol 3, No2, p.26-32.
25. r. kupataZe, n. firosmanaSvili, m. simoniZe, k. quriZe, m. doliZe; 2006,A    aqtomiozinisa da aqtinin-aqtomiozinis kompleqsis morfologiuri   kvleva. saqarTvelos qimiuri Jurnali, t.6, N3, gv.265-268.  
26. Kupatadze R.,  Simonidze M., Kuridze K., Dolidze M., Eristavi T., Zaalishvili M. 2007, The Morphological Study Of Actomyosin And -actinin–Actomyosin Complex In The Presence Of Univalent Ions.Proceedings Of the Georgian Acad.of Sci.,Vol.5 No3-4,pp.13.
27. r. kupataZe, k. quriZe, m. simoniZe, T. erisTavi. 2011, A miozinis Reros konformaciuli cvlilebebis Seswavla zogierTi fizikuri faqtoris zemoqmedebisas. saqarTvelos qimiuri Jurnali, t.11, N1, gv. 48-52. 
28. Kupatadze R., Kuridze K., devdariani M., Gachechiladze N., Sulamanidze L., Ioramashvili I., Gogorishvili J., Zaalishvili M.   Study of physical properties of isolated from smooth muscle and comparative analysis with the same properties of titin. PROCEEDINGS of Georgian Academy of Sciences, Biological series B, 2011, No. 1-4, Vol. 9; pp.6-11.
29. N.Gachechiladze, J.Gogorishvili, R.Kupatadze, K.Kuridze, T.Eristavi, M.Zaalishvili. 2014, The Influence of Smitin on Fermentative Activity of Actomyosin in Different Area  Conditions. BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol.8, no,1, 89-93.
30. კ.ქურიძე, რ.კუპატაძე, აკად.მ.ზაალიშვილი;  2015, აქტომიოზინის და α-აქტინინ-აქტომიოზინის კომპლექსის თერმოდინამიკური პარამეტრების შედარება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.15,  N2,  გვ.96-102.
31. Nelly Gachechiladze*, Rusudan Kupatadze*,Konstantine Kuridze*, Jemal Gogorishivili*, Mariam Bregadze*, Levan Lobzhanidze*, Tengiz Zaalishvili**, academician Malkhaz Zaalishvili†*. 2017, Some physical-chemical properties of smooth muscle smitin. Vol.11, N2.