კახა ბიწკინაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

გენომის სტრუქტურისა და ფუნქციის ლაბორატორია