სოფიო კალმახელიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

სოფიო კალმახელიძემ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი 2013 წ., 2017 წ–დან მუშაობს ი. ბერიტაშვილის  ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის  ნეიროტოქსიკოლოგიის განყოფილების თანამშრომლად. 2020 წლიდან თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დოქტორანტი და სტიპენდიანტია. 2017 წლიდან არის თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფიზიკის, ბიოფიზიკის, ბიომექანიკისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტის მოწვეული მასწავლებელი. ს. კალმახელიძე არის რამდენიმე სამეცნიერო ნაშრომის თანაავტორი და  მიღებული აქვს მონაწილეობა  საერთაშორისო კონფერენციებში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები:

•    მაიონიზებელი რადიაციის გავლენა თეთრი თაგვების დასწავლის და მეხსიერების, მეტაბოლიზმისა და ნეიროგენეზის პროცესებზე
•    მაიონიზებელი რადიაციით გამოწვეული მორფოლოგიური ცვლილებები ქერქულ და ქერქქვეშა სტრუქტურებში
•    მაიონიზებელი ადიაციით გამოწვეული ცვლილებების კორექცია ანტიოქსიდანტებით

რჩეული პუბლიკაციები:

1. S. Kalmakhelidze, D. Museridze, T. Sanikidze, M. Gogebashvili, D. Topuria, N. Ivanishvilli, G. Ormotsadze, Study of cognitive parametres in post radiation period in white mice, Radiobiology and Radiation Safety, 2021, 1(56-62).
2. გეგენავა ლ.,  ღვინაძე ნ.,  კალმახელიძე ს.,  მუსერიძე დ., ეთანოლის ხანგრძლივი მოხმარების ზეგავლენა თეთრი ვირთაგვას თავის ტვინის ცენტრალური რუხი ნივთიერების მორფო-ფუნქციურ თავისებურებებზე ვერნიკე–კორსაკოვის სინდრომის ექსპერიმენტული მოდელის ცხოველებში, საქართველოს მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, 2020, 46(5-6):203-210.   
3. Museridze D., Gegenava L., Gvinadze N., Kalmakhelidze S., Effect of ethanol on the activity of the Sylvian aqueduct ependymal cells’ ciliary apparatus in vitro, საქართველოს მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, 2020, 46(3-4): 135-144.   
4. D.P. Museridze*, I.K. Svanidze, L.G. Gegenava, M.L. Gugushvili, N.N. Gvinadze, M.V. Devdariani, M.G. Nebieridze, S.L. Kalmakhelidze, N.P. Mitagvaria, Influence of ethanol low (hormetic) dose on the limbic system’s neurogenesis at the early stages of postnatal development of white rats, In book:  Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Fuctions and their Disorders, Editors N. Mitagvaria, N. Nachkebia, Nova Science Publishers, 2018, pp. 195-208.
5. S. Kalmakhelidze, T. Sanikidze, D. Topuria, I. Chkhikvishvili, E. Shekiladze, N. Ivanishvilli, M. Gogebashvili, E. Lomadze, G. Ormotsadze, High-sensitive biomarkers of blood antiradical activity in mice exposed to γ–irradiation. International Journal of Innovative Research in Medical Science, 2021; 6 (3):197-200.
6. ლ. გეგენავა, დ. მუსერიძე, თ. სანიკიძე, ნ. ღვინაძე, ს. კალმახელიძე, ი. სვანიძე, ეთანოლის ჰორმეზული დოზის და მისი ნეიროპროტექტორული გავლენის შესწავლა თეთრი ვირთაგვების ლიმბური სისტემის ნეიროგენეზსა და მეტაბოლიზმზე, საქართველოს მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 2018, 44(3-4):79-92.