ნინო სიხარულიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ნინო სიხარულიძე დაიბადა ქ. ბათუმში 1983 წლის 27 იანვარს. 2004 წელს დაამთავრა ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სრული კურსი სპეციალობით ბიოლოგია და მიენიჭა ბიოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი, ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებლის კვალიფიკაცია. 2006 წელს დაამთავრა თსუ–ს ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრატურა და მიენიჭა ბიოლოგიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი, ბიოქიმიკოსის კვალიფიკაცია.
2006 – 2007 წწ. – ში ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას თბილისის 21–ე საჯარო სკოლაში.
2007 წლიდან დღემდე მუშაობს ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში (ყოფილი ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი), თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორიაში.

სამეცნიერო კვლევითი ინტერესები

•     ჰიპერთერმია, ოქსიდაციური სტრესი, ორგანიზმის ოქსიდაციური და ანტიოქსიდაციური აქტივობა;
•    დასწავლისა და მეხსიერების პროცესების ქცევითი შესწავლა, ჰორმეზისის ფენომენი და მისი ქცევითი გამოვლენა ცხოველებში.

პუბლიკაციები:

სტატიები:

1.    Marine Nikolaishvili, Zakaria Nanobashvili, Irine Bilanishvili, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Nino Sikharulidze, Marina Devdariani, Marina Nebieridze, Ia kvachakidze, Thea Museliani, Gogi Jikia, Khatuna Dondoladze, Nodar mitagvaria. The role of radon in changing the concentration of oxidative stress predictors involved in the pathogenesis of epilepsy. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed. Series, 2020, vol. 46, № 5-6.
2.    N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, L. Gumberidze,  I. kvachakidze, M. Nebieridze, N. Sikharulidze.  The positive effects of free radicals in action of whole body hyperthermia. In: “ The 1st Beritashvili Talks”, Neurophysiological Functions and Their Disorders – Interdisciplinary Studies. Dedicated to the 90th Anniversary of Academician Tengiz Oniani. Editor Nargizi Nachkebia, 2019, Tbilisi, Georgia, pp.149-156.    
3.    Devdariani M., Davlianidze L., Nebieridze M., Darbaidze M., Gugushvili M., Sikharulidze N., Kekoshvili T., N. Mitagvaria. Effects of high and low doses of ethanol, given to rats during the process of pregnancy on the behavior and the blood rheological properties of their offsprings. Georgian Medical News, 2019, №5 (290), 121-124.
4.    Mitagvaria N., Davlianidze L., Devdariani M., Nebieridze M., Gumberidze L., Kvachakidze I., Sikharulidze N. Hyperthermia as a Trigger for Activation of Hormetic Mechanisms. Science Review. 3 (10), Vol. 4, March 2018. pp. 4-10.
5.    Nodar Mitagvaria, Lena Davlianidze, Marina Devdariani, Maka Mantskava, Marina Nebieridze, Nana Momtselidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze and Nino Sikharulidze. Analysis of the Mechanisms of Whole Body Hyperthermia – Induced Behavioral Disorders (Experimental Study). In Book: „Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders“. 2018, Chapter 16,  pp. 173-194.
6.    ლ. გუმბერიძე, ი. ქვაჩაკიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, მ. ნებიერიძე, ნ. მომცელიძე, მ. მანწკავა, ნ. სიხარულიძე, ნ. მითაგვარია. დიმეთილ სულფოქსიდის ეფექტი მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით გამოწვეულ  ცვლილებებზე ცხოველთა ქცევაში. საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია, 2018, ტ. 44, №1–2.
7.    M. Mantskavaa,b, N. Momtselidzea,b,, N. Mitagvariaa, L. Davlianidzea, M. Devdariania, M. Nebieridzea, L. Gumberidzea, I. Kvachakidzea, N. Sikharulidzea, V. Jarinovac. The Influence of Polysorbate TWEEN®80 on Somatic Health in Experimental Rats. Series on Biomechanics.  Peer-reviewed Journal Edited by the Bulgarian Academy of Sciences. Vol. 32, №2 (2018), 28-32.
8.    Nodar P. Mitagvaria, Marina Nebieridze, Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Maka Mantskava, Nana Momtselidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze, Nino Jojua and Nino Sikharulidze. The Possible Mechanisms of Local Hyperthermia ─ Induced Morphological Changes in Cerebral Tissue (Experimental Study on Rats). In Book: „Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders“. 2016, Chapter 17,  p. 187-206.
9.    N. Mitagvaria, I. Lazrishvili, M. devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, N. Saginadze, I. Kvachakidze, L. Gumberidze and N. Sikharulidze. Hormesis ─ a basis for homeostasis in the presence of stressors. An example of hyperthermic stress. Journal of Biological Physics and Chemistry 15 (2015), 187-193.
10.     ნ. საღინაძე, ლ. გუმბერიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, ი. ქვაჩაკიძე, ნ. მომცელიძე, მ. მანწკავა, მ. ნებიერიძე, ნ. სიხარულიძე, ნ. მითაგვარია. ოქსიდაციური სტრესით გამოწვეული ცვლილებები ცხოველთა ქცევაში. საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია, 2015, ტ. 41, № 5–6.
11.     Н. Митагвария, Л. Гумберидзе, Л. Давлианидзе, М. Девдариани, И. Квачакидзе, М. Небиеридзе, Н. Сихарулидзе. Поведенческие проявления феномена гормезиса, ассоцированного с оксидативным стрессом у крыс. Известия НАН Грузии, Биомедицинская серия, 2013, т. 39, № 3-4, 113-123.
12.     Бичер Х, Девдариани М, Давлианидзе Л, Небиеридзе М, Момцелидзе Н, Сихарулидзе Н. Митагвария Н. Явление температурного гомеостаза в ткани  головного мозга  белых крис при общей управлаемой гипертермии. Известия НАН Грузии, Биомедицинская серия, 2012, т. 38, № 3-4, 105- 114.
13.     N. Mitagvaria, I. Lazrishvili, M. Devdariani,  M. Nebieridze, L.Davlianidze, T. Bikashvili, T. Lotkipanidze and N. Sikharulidze. The mechanisms involved in the therapeutic effect of hyperthermia on tumor tissue. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Biomedical Series, 2011, vol. 37, № 5-6.
14.     ი. ქვაჩაკიძე, ლ. გუმბერიძე, მ. ნებიერიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, ნ. სიხარულიძე. სისხლის ლოკალური ნაკადის ცვლილება ვირთაგვების დორსალურ ჰიპოკამპში ქცევის ინფორმაციული პათოლოგიის განვითარების ადრეულ სტადიაზე. საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ, სერია, 2011, ტ. 37, № 5–6,  313-317.

თეზისები:

1.    N. Modebadze1, M. Devdariani1,2, L. Davlianidze2, N. Sikharulidze2. Effects of ethanol, given to rats during the process of pregnancy on the behaviour and the blood rheological properties of their offsprings. FENS 2020 Virtual Forum 11-15 July, Glasgow.

2.    1N. Mitagvaria, 1M. Gugushvili,  2M. Darbaidze, 1M. Devdariani, 1L. Davlianidze, 1M. Nebieridze, 1N. Sikharulidze. Analysis of the Effects of Ethanol Consumption during Pregnancy on Some Physiological Indices of the Offspring (Experimental Study on Rats). 4th International Symposium and School of Young Scientists “Brain and Neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects“.  May 1-7, 2019.

3.    N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze and N. Sikharulidze. The Role of the Nitric Oxide System in the Development of Oxidative Stress in Conditions of Whole Body Hyperthermia. 4th International Symposium and School of Young Scientists “Brain and Neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects“.  May 1-7, 2019.

4.    Tekla Rtveladze, Khatuna Saganelidze, Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze, Marina Nebieridze, Nino Sikharulidze, Nodar Mitagvaria. The role of the nitric oxide system in the development of oxidative stress in conditions of whole body hyperthermia. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed. Series, 2019, vol. 45, № 3-4.

5.    Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze, Marina Nebieridze, Manana Gugushvili, Mariam Darbaidze, Gela Azikuri, Nino Sikharulidze, Nodar Mitagvaria. Effect of ethanol, given to rats during the pregnancy, on some physiological indices of their offspring. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed. Series, 2019, vol. 45, № 3-4.

6.    Mitagvaria N., Devdariani M., Davlianidze L., Gumberidze L., Kvachakidze I., Nebieridze M., Sikharulidze N. The positive effects of free radicals in action of whole body hyperthermia. International Conference the 1st “Beritashvili Talks“, Neurophysiological Functions and their Disorders ─ Interdisciplinary Studies. Dedicated to the 90th Anniversary of Academician Tengiz Oniani. June 25-27, 2018 Tbilisi, Georgia.

7.    M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Sikharulidze,  N. Mitagvaria.  The role of nitric oxide and dimethylsulfoxide in formation of penumbra characteristics. Society for Neuroscience, November 13, 2017, Online.

8.    M. Nebieridze, M. Devdariani, L. Davlianidze,  N. Sikharulidze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze,  N. Mitagvaria. The problem of inversion of coupling function-metabolism-blood flow in the brain.  Society for Neuroscience, November 13, 2017, Online.

9.    M. Nebieridze, I. Kvachakidze, L. Gumberidze, L. Davlianidze-Gobechia, M. Mantskava, N. Momtselidze, N. Sikharulidze. The local cerebral blood flow in the dorsal hippocampus of rats during initial and deep stages of informational pathology of behavior. Neuroscience Meeting Planner. Chicago IL: Society for Neuroscience, Oct. 18, 2015, Online.

10.     I. Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze. The Local Cerebral Blood Flow in the Dorsal Hippocampus of Rats During Initial and Deep Stages of Informational Pathology of Behavior. I International  Conference of Rheology. I.Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Akaki Tsereteli State University. October 10-11, 2015, Kutaisi, Georgia.

11.     N. Mitagvaria, M. Mantskava, M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Davlianidze, N. Momtselidze, N. Saginadze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Sikharulidze. Physiological Prerequisites for Application of Hyperthermia in Cancer Treatment. I International  Conference of Rheology. I.Beritashvili Center of Experimental Biomedicine,  Akaki Tsereteli State University. October 10-11, 2015, Kutaisi, Georgia.

12.     Mitagvaria N, Mantskava M, Devdariani M, Davlianidze L, Momtselidze N, Saginadze N, Gumberidze L, kvachakidze I, Sikharulidze N. Physiological Prereguisites for Application of Hyperthermia in Cancer treatment, Rhoelogical and Microcirculation Methods, New Data, Conclusion. For participants of  Internacional Scool of Rheology and Microcirculation. 2015, October, 12-16, Tbilisi, Georgia p. 11-12.

13.     I. Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze. The Local Cerebral Blood Flow in the Dorsal Hippocampus of Rats During Initial and Deep Stages of Informational Pathology of Behavior. Rheological and Microcirculation Methods, New Data, Conclusion. For participants of  Internacional Scool of Rheology and Microcirculation. 2015, October, 12-16, Tbilisi, Georgia p. 11-12.

14.     Nodar Mitagvaria, Ilia Lazrishvili, Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Marina Nebieridze, Ia Kvachakidze, Lali Gumberidze, Nino Sikharulidze. Hormesis – a basis for steadiness to stressors and neuroplasticity (on example of hyperthermic stress). III International Symposium. I.Beritashvili Center of Experimental Biomedicine. October 2-4, 2014, Tbilisi, Georgia.

15.     M. Nebieridze, I. Erkomaishvili, G. Azikuri, M. Devdariani, N. Sikharulidze, N. Mitagvaria. Influence of sildenafil citrate on development of local cerebral infarction. Neuroscience Meeting Planner. Washington, Society for Neuroscience, Nov 19, 2014. Online.

16.     N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, L. Gumberidze, I.  Kvachakidze,  N. Momtselidze, N. Sikharulidze. Behavioral manifestation of the phenomenon of „hormesis“ in white rats. Tbilisi 1st International Conference 2013 ,,Merging neuroscience and medicine: implications for brain disorders“: 30 September-3 October, 2013, Tbilisi, Georgia.

17.     ნ. მითაგვარია, ლ. გუმბერიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, ნ. მომცელიძე, მ. ნებიერიძე, ი. ქვაჩაკიძე, ნ. სიხარულიძე. ოქსიდაციური სტრესი და ჰორმეზისის ფენომენი. სსიპ ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი. საქართველოს ფიზიოლოგთა მესამე ეროვნული ყრილობა (საერთაშორისო მონაწილეობით). 26-28 სექტებმერი, 2013.

18.     M. Devdariani, L. Gobechia, M. Nebieridze, N. Sikharulidze, N. Mitagvaria.  The impact of blood rheological properties and free radicals on changes, caused by local hyperthermia in rat,s serebral tissue. Neuroscience Meeting Planner. New Orleans, LA: Society for Neuroscience,  Oct 16, 2012. Online.

19.     N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Gobechia, N. Momtselidze, L.Gumberidze, N. Sikharulidze. Whole body hyperthermia and phenomenon of temperature homeostasis in the rats’ s brain. ISTC II International Scientific Seminar. September 25-27, 2012, Tbilisi, Georgia.

20.     Nodar P. Mitagvaria, James I. Bicher, Ilia L. Lazrishvili, Marina Devdariani, Marina I. Nebieridze, Lia Sh. Gobechia, Nino Sikharulidze. How Does Hyperthermia Work. XXX Meeting of the International Clinical Hyperthermia Society. Tbilisi, Georgia September 9-11, 2011.

21.     M. Devdariani, L. Gobechia, R. Kupatadze, N. Sikharulidze, N. Mitagvaria. Sleep-wakefulness cycle related PO2 changes in the cat’s hippocampus and sensorimotor cortex. Neuroscience Meeting Planner. San Diego, CA: Society for Neuroscience, Nov 17, 2010. Online.