მაია ჯავახიშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

მეცნიერ თანამშრომელი მაია ჯავახიშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობა დაიწყო  ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მემბრანოლოგიის განყოფილებაში 2011.01.03-წლიდან ლაბორანტად, განყოფილებაში მუშაობის პერიოდში მონაწილეობას იღებდა საგრანტო პროექტებში.: „ანიონური ATPაზების რეგულეციის მექანიზმი ნეიროტრანსმიტერებით“(2017-2019}. დოფამინისა და ციტოზოლური სინაპტოსომური ფაქტორის გავლენა Ca-ATP-აზაზე“ (2012-2013).  Ecto-ATPაზემოს მოქმედების მოლეკულური მექანიზმი (2013-2014). არის 4 სამეცნიერო სტატიის ავტორი.
მ. ჯავახიშვილის კვლევის მიზანია ტრანსპოტული ATP-აზების კინეტიკის და რეგულაციის გზების შესწავლა. განსაკუთრებით, Na,K-ATPაზური სისტემა და  მისი ტრანსპორტის ბუნების განსაზღვრა.
ამჟამად, მაია ჯავახიშვილი არის  მემბრანოლოგიის ლაბორატორიაში მეცნიერ თანამშრომელი და განაგრძობს სამეცნიერო მოღვაწეობას.

პუბლიკაციები:

1.    ს. კუპრაძე, მ. ჯავახიშვილი ,,დოფამინის გავლენა Ca-ATPაზაზე." საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ სერია, ტ. 40, #3-4, გვ. 119-122, 2014.
2.    ს. კუპრაძე, მ. ჯავახიშვილი ,,ციტოზოლური სინაპტოსომური ფაქტორის გავლენა Ca-ATPაზაზე."  საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ სერია, ტ. 41, #1-2, გვ. 15-19, 2015.
3.    ნ. კვიწინაძე, ს. ძნელაძე, მ. ჯავახიშვილი ,,ecto-ATPაზურ აქტიობაზე pH-ის გავლენა და მისი განაწილება თეთრი ვირთაგვას თავის ტვინის სუბუჯრედულ ფრაქციებში".  საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ სერია, ტ. 39, #1-2, გვ. 31- 34, 2013.
4.    ნ. კვიწინაძე, ს. ძნელაძე, მ. ჯავახიშვილი ,,ecto-ATPაზას მოქმედების მოლეკულური მექანიზმი."  საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ სერია, ტ. 39, #5-6, გვ. 223- 229, 2013