მაია გრიგოლავა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ფიზიკა-მათემატიკაში

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია