ბორის ვიშნეპოლსკი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია