ნათელა ლომაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

   1977 წელს დავამთავრე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. ამავე წლიდან  დღემდე ვმუშაობ ი. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში,დღევანდელ ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული მედიცინის ცენტრის მხედველობის ლაბორატორიაში მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე. 1988 წელს სამეცნიერო მივლინებით ვიმყოფებოდი ბერლინის ჰუმბოლტის უნივერსიტეტის მხედველობის ლაბორატორიაში. 2008-2010 წლებში ვმონაწილეობდი შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და აშშ-ს სამოქალაქო კვლევისა და განვითარების ფონდით დაფინანსებულ პროექტებში.
   გამოქვეყნებული მაქვს 21 სტატია როგორც საერთაშორისო, ისე ეროვნულ სამეცნიერო ჟურნალებში. ამასთან, წარდგენილი მაქვს 22 საკონფერენციო აბსტრაქტი.

ინტერესთა სფეროები

მხედველობითი აღქმის კონსტანტობის მექანიზმების ფუნქციონირების თავისებურებათა კვლევა არასტანდარტულ პირობებში;
მხედველობითი სისტემის საკომპენსაციო მექანიზმების ასაკობრივი ასპექტები;
მხედველობითი აღქმის ყურადღების განაწილება სხვადასხვა ასაკის ადამიანებში.

სტატიები

1. Кезели А.Р., Ломашвили Н., Мурзин В.И. (1979). Участие Нейронов НаружногоКоленчатого Тела Кошки в Процессах Цветоразличения. Нейрофизиология, Т.11, N3, 195-200.
2. Кезели А.Р., Ломашвили Н.И. (1982). Влияние Цвета Стимула на Характер Дихоптического Взаимодействия в Бинокулярных Нейронах Корковых Областей Зрительной Системы Кошки. Известия Академии АН ГССР, Серия Биологическая, Т.8, N5, 297-305.
3. Кезели А.Р., Ломашвили Н.И.,Хомерики М.С. (1984). Форма, Цвет, Яркость: Последовательный Анализ в Зрительной Системе Человека и Животных. Сообщения АНГССР, Т.116, N3, 589-592,
4. Кезели А.Р., Максимов В.В., Хомерики М.С., Цхведиани Н.Г., Ломашвили Н.И. (1987). Об Участии Зеленочувствительного Приёмника Сетчатки Кошки в Цветоразличении. Физиол.Журн. СССР, Т.7, 883-889.
5. კეზელი ა., ლომაშვილი ნ. (1998). ფერთა აღქმის კონსტანტობა კატებში. საქ. მეცნ. აკადემიის მოამბე, 157, N1
6. Khomeriki M., Lomasvili N., Malania M., Sharikadze M. (2001). The Georgien System of the Terms of Basic Colours and E.Hering's Theory of Colour Opponency. Bulletin of Georgian Academy of Sciences, vol.163, N1, pp.130.
7. Sharikadze, M., Intskirveli, I., Khomeriki M., Lomashvili, N., Kezeli, A. (2004). Pattern Contingent Colour Aftereffects Are Formed at a Subconscious Level. J. of Perception (Suppl.), Vol. 33, pp. 62-63;
8. Khomeriki M., Lomashvili N., Kezeli A. (2006). Some Peculiarities of Color Naming and Color Searching in the Georgian-Speaking Population. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Vol.174, N 2
9. Kezeli, A., Khomeriki, M., Lomashvili, N., Sidamonidze, Kh. (2006). Participation of Chromatic Channels in Lightness Discrimination in Cats . J. of Perception (Suppl.), Vol. 35, pp.143
10. Parkosadze K., Sidamonidze Kh., Lomashvili N., Anjaparidze K., Janelidze D. Some Peculiarities of Distribution of Attention within the Visual Field. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 2006, 32, 5, 1081–1086
11. Lomashvili N., Khomeriki M., Kunchulia M., Tsartsidse G., Kezeli A. (2008).Behavioral Studies of Feature Fusion Processes in the Cat’s Visual System. Proc. GeorgianAcad. Sci., Biol. Ser. A, vol. 34, No 1-2, pp. 41-46.
12. Khomeriki M., Kezeli A., Lomashvili N. (2009). The Revealing of Color Categorical Boundaries Among Georgian Speakers. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences,V.3, N 3, pp.135-140.
13. კუნჭულია მ., როინიშვილი მ., ხომერიკი მ. ლომაშვილი ნ., ჯანელიძე დ., ფარქოსაძე ხ., ცარციძე გ., კეზელი ა. (2010). ფერთა ნატიფი დისკრიმინაციის პერცეპტუალური დასწავლა. საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია, ტ. 36, N3-4
14. M. Khomeriki, D. Janelidze, M. Kunchulia, N. Lomashvili, Kh. Parkosadze, L. Roinishvili.
A. Kezeli. (2011). Peculiarities of Attention Distribution in the Visual Field. Proc. Georgian Nat.Acad. Sci., Biomed. Series, vol. 37, No 1-2
15. Khomeriki M., N. Lomashvili, A.Kezeli (2011) Color Naming and Color Visual Searching in the Georgian-Speaker Population: The comparative Age-Specific Study, Georgian Medical News, N11; p. 80-87
16. Kezeli A., Janelidze D., Kezeli T., Khomeriki M., Lebanidze T., Lomashvili N., (2015), What Can Tell Us the Mc Collough Effect about Functioning of Mechanisms of Perception Constancy? Proceedings of I. Beritashvili Center of exp. Biomedicine. Nova Biomedical publ., NY., pp. 63-74.
17. Kezeli A., KhomerikiM., Lomashvili N., Janelidze D.,  Mikaberidze G., (2017), One More Evidence Against the Classical Conditioned Hypotheses  of  McCollough Effect. Bulletin Georgian National Academy of Sciences , vol.11, N1, p.109-114.
18. A.kezeli, M. Khomeriki, N. Lomashvili, D. Janelidze, Kh. Rusadze, R. Sakandelidze, (2018), Is the McCollough Effect the Classical Conditioned Responce? Proc. of the Georgian Nat. Acad. of Sciences, vol.44, 147-154
19.  Janelidze D., Khomeriki M., Lomashvili N., Kezeli A., (2018),  The Method for Assessment of a Functional State of Color Constancy Mechanisms. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders, Editors: N.P. Mitagvaria, and N. G. Nachkebia, Nova Science Publishers, Inc., New-York, 101 – 109
20.  Kh. Rusadze, D. Janelidze, M. Khomeriki, N. Lomashvili, R. Sakandelidze, A. Kezeli, (2020), Age Aspects of the Compensation Mechanisms of a Vusual System, Proc. Georgian Nat. Acad. Sci.,Biomed. Series, vol. 46, No 5-6
21. А.Р.Кезели,  Д.О. Джанелидзе, Н.И. Ломашвили, М.С. Хомерики, (2021). Механизмы Константности Восприятия и Рекалибрация Сенсорных Систем. Оптический Журнал. Т. 88, N6