დავით ჯანელიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

 დ.ჯანელიძე დაიბადა ქ. თბილისში 1955 წლის 22 სექტემბერს. 1972 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის 57–ე საშუალო სკოლა, 1979 წელს კი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბილოგიის ფაკულტეტი, სპეციალობით ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია. 1979 – 1987 წლებში მუშაბდა ქ. თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ცენტრალურ სამეცინიერო–კვლევით ლაბორატორიაში უფ. ლაბორანტის, შემდეგ კი უმცროსი მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე. 1984 წელდან არის ბიოლგიის მეცნერებათა კადიდატი, ხოლო 2006 წლიდან კი ე.წ. აკადემიური დოქტორი. 1987 წლიდან დღემდე მუშაობს ყოფილი ი. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის, ამჟამად ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის უფროს მეცნიერ თანამშრომელის თანამდებობაზე.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები/კვლევითი ინტერესები

1. მხედველობითი აღქმის პროცესში მონაწილე დაღმავალი (top-down) მექანიზმების როლი მხედველობითი გამოსახულების და აღქმული მხედველობითი რეალობის ჩამოყალიბების პროცესში.
2. მხედველობის სისტემაში ფერის შესახებ ინფორმაციის გადამუშავების და ფერის კონსტანტური აღქმის პრობლემები და სათანადო მექანიზმები. ფერის კონსტსნტური აღქმის მექანიზმების ფუნქციური მდგომარეობის შეფასების მეთოდები.  

3. მხედველობითი ყურადღების და მხედველობითი სტიმულის ცვლილების არაცნობიერი აღქმის საკითხები.

4. ტოქსიკური ზემოქმედების შედეგად მხედველობის სისტემაში განვითარებული პათოლოგიური ცვლილებების ადრეული დიაგნოსტიკის მეთოდების შემუშავება.

სტატიები:
   
1. Rusadze Kh., Janelidze D., Khomeriki M., Lomashvili N., Sakandelidze R., Kezeli A. Age Aspects of the Compensation Mechanisms of a Vusual System. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci.,Biomed. Series, 2020, vol. 46, No 5-6

2. Kezeli A., Khomeriki M., Lomashvili N., Janelidze D., Rusadze Kh., Sakandelidze R. Is the McCollough Effect the Classical Conditioned Responce? Proc. of the Georgian Nat. Acad. of sciences, 2018, vol.44, 147-154.

3. Janelidze D., Khomeriki M., Lomashvili N., Kezeli A. The Method for Assessment of a Functional State of Color Constancy Mechanisms. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders, Editors: N.P. Mitagvaria, and N. G. Nachkebia, Nova Science Publishers, Inc., New-York, 2018, 101 – 109.
4. Kezeli A., Khomeriki M., Lomashvili N., Janelidze D., Mikaberidze G. One More Evidence Against the Classical Conditioned Hypotheses of McCollough Effect. Bull. Georg. Natl. Acad.  Sci., 2017, 11, 1, 109-114.
5. Kezeli A., Janelidze D., Kezeli T., Khomeriki M., Lebanidze T., Lomashvili N. What Can Tell Us the McCollough effect about Functioning of Mechanisms of Perception Constancy? In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders, Editor: N.P. Mitagvaria, Nova Science Publishers, Inc., New-York, 2016, 63-74.
6. Janelidze D. Factors that Determine Color Appearance and Color Classification. Georgian Medical News, 2011, 11, 87-97.
7. Janelidze D., Kunchulia M.,  Parkosadze K., Roinishvili L., Kezeli A. Does McCollough Effect Provide Evidence for Implicit Change Perception? Georgian Medical News, 2011, 11, 74-80.
8. Khomeriki M., Janelidze D., Kunchulia M., Lomashvili N., Parkosadze K., Roinishvili L., Kezeli A. Peculiarities of Attention Distribution in the Visual Field. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biolmed. Series, 2011, 37, 1-2, 119-123.

9. მ. კუნჭულია, ლ. როინიშვილი, მ. ხომერიკი, ნ. ლომაშვილი, დ. ჯანელიძე, ხ. ფარქოსაძე, გ. ცარციძე, ა. კეზელი, „ფერთა ნატიფი დისკრიმინაციის პერცეპტუალური დასწავლა“. საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია, 2010, 36, 3–4, 243–250.

10. Janelidze D., Malania M., Kezeli A. Influence of the McCollough effect on “Thresholds” of Constant  Perception of the Pigment Colors. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 2009, 35, 1-2, 147-156.

11. Janelidze D., Roinishvili M., Pharkosadze C., Kezeli A. Emergence of Contingent Achromatic Aftereffects are Determined by Differences in the Stimuli Luminance. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 2008, 34, 3-4, 257-265.

12. ფარქოსაძე, ხ., სიდამონიძე ხ., ლომაშვილი, ნ., ანჯაფარიძე ქ., ჯანელიძე, დ. , „მხედველობის ველში ყურადღების განაწილების ზოგიერთი თავისებურება“. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ. A, 2006, 32, 5, 1081–1086.

13. დ. ჯანელიძე, „ფერის განმსაზღვრელი ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორები და ფერების კლასიფიკაცია. ნაწილი I: ფერის განმსაზღვრელი ფაქტორები“. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ. A, 2005, 31, 5, 777–785.

14. დ. ჯანელიძე, „ფერის განმსაზღვრელი ობიექტური და სუბიექტური ფაქტორები და ფერების კლასიფიკაცია. ნაწილი II: ფერების კლასიფიკაცია“. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ. A, 2005, 31, 6, 965–973.

15. დ. ჯანელიძე, ა. კეზელი, მ. მალანია, მ. როინიშვილი, მ. ტარასაშვილი, „ფერითი კონსტანტობის ტესტი – ფერადი მხედველობის სისტემის ფუნქციური მდგომარეობის კვლევის მეთოდი“. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ.  A, 2004, 30, 1, 143–150.

16. Janelidze D., Intskirveli I., Kezeli A., Malania M., Roinishvili M., Khomeriki, M., Sharikadze M., Parkosadze Kh. Information Processing in Compensatory-Correction Mechanisms of Visual System: Conscious or Unconscious process? Georgian Journal of Neuroscience, 2004, 1, 3, 35-39.

17. Janelidze D., Intskirveli I., Roinishvili M., Malania, M. Sharikadze M. Deviations from Color Standards in Normal Observers. Georgian Journal of Neuroscience, 2002, 1, 2, 71-74.

18. Janelidze D., Intskirveli I., Anjaparidze K., Malania M., Roinishvili M., Tarasashvili M., Sharikadze M. Modified Visocontrastometry Test as a Method for Revealing Pathologies and Experimentally Induced Delicate Functional Shifts in the Visual System. Bull. Georgian Acad. Sci., 2002, 165, 1, 94-97.

19. ი. ინწკირველი, ა. კეზელი, მ. მალანია, მ. როინიშვილი, დ. ჯანელიძე, „ფერადი შემდგომეფექტები ფერთა აღქმის  კონსტანტობის მექანიზმების მონაწილეობით წარმოიქმნება.“  საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ. A, 2002, 28, 1–2, 65–71.

20. Kezeli A., Janelidze D., Lebanidze T., Kezeli T. Color Aftereffects and Mechanisms of Compensation and Correction. Sensornie Sistemi (in Russian), 2001, 15, 1, 36-43.

21. Janelidze D., Intskirveli I., Roinishvili M., Malania M., Sharikadze M. Plasticity of the Color Vision in Adult humans. Georgian Journal of Neuroscience, 2001, 1-1, 35-40.

22. Intskirveli  I, Kezeli A., Kezeli T., Lebanidze T., Janelidze D. Contingent Color Aftereffects  and Changes of  Color  Sensitivity. Bull. Georgian Acad. Sci., 2000,162, 1, 141-143.

23. Kezeli A., Jafarli M., Janelidze D., Tsiskarishvili N., Ninoshvili M., Tarasashvili M. Tests for Detection of Optic Toxic Effects of Ethambutol: a Comparative Analysis. Journal of Georgian  Medicine, 1995, 2, 32-36.

24. Кезели А.Р., Джанелидзе Д.О., Лебанидзе Т.Дж., Цискаришвили Н.М., ,,Последовательные цветовые эффекты и константность цветовосприятия“, Известия АН ГССР, серия биологическая, 1991, 17, 4, 221-226.

25. Джанелидзе Д.О., Кванталиани Н. А., Беридзе К.П., Туркадзе П.Ш., Сихарулидзе А.И., К механизму влияния коры червя мозжечка на фазовую структуру сердечного сокращения, Сообщ. АН ГССР, 1985,119, 3, 609-612.


თეზისები:

1. Kezeli A., Janelidze D., Lomashvili N., Rusadze Kh., Sakandelidze R., Mikaberidze G., Khomeriki M. The Role of the Retinal Afterimage in the Process of Elaboration of Color Contingent Aftereffect. The 1st “Beritashvili Talks”, Neurophysiological Functions and their Disorders-Interdisciplinary Studies, Tbilisi, Georgia, 2019.            

2.  Khomeriki M., Janelidze D., Lomashvili N., Mikaberidze G., Rusadze Kh., Sakandelidze R. Once Again About  the Origin of the McCollough Effect. European Conference in Visual Peception (ECVP), Trieste, Italy, 2018.        

3.  Кезели А., Паркосадзе Х.,  Хомерики М., Джанелидзе Д.,  Ломашвили Н. Влияние положения стимула в поле на скорость принятия решений оператором. Шестая Международная конференция по когнитивной науке. Калининград, Россия, 23-27. 06. 2014.

4. Janelidze, D., Kunchulia M., Parkosadze K., Roinishvili L., Kezeli, A. McCollough Effect: Evidence for Implicit Change Perception. Merging Neuroscence and Medicine: Implications for Brain Disorders. Tbilisi International Conference, October 1- 4, 2013, Tbilisi, Georgia. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Biomedical Series, 2013, Suppl. Vol. 39, p.60-61.                     
5. Kezeli, A., Janelidze, D., Khomeriki, M., Lomashvili, N., Kunchulia, M. Elaboration        of  McCollough effect: Conscious or Unconscious process? 34th ECVP (European Conference on Visual Percepetion), Toulouse, France, 28th August-1st September 2011 (Perception, 2011, Suppl.Vol.40, p.197)
6. Janelidze D., Khomeriki M., Lomashvili N., Kezeli A. Color constancy test: the method for assessment of functional state of color constancy mechanisms. 33th ECVP, 22-26 August 2010, Lausanne, Switzerland (Perception, 2010, Suppl.Vol.39, p. 88)
7. Khomeriki M., Janelidze D., Lomashvili N., Kezeli A. Pecularities of attention distribution in visual field. Gagra talks, 13-15 Oktober, Georgia, Tbilisi, 2010.

8. Janelidze D., Malania M., Kezeli A. McCollough effect changes pigment colors constant perception “thresholds”. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 2009, Suppl. 35, 22-23.

9. Janelidze D., Intskirveli I., Roinishvili M., Parkosadze K., Chichua G., Kezeli A. Achromatic McCollough effect is activated by stimulus luminance. 29th ECVP 2006, August 20-25, St. Petersburg, Russia (Perception, 2006, Suppl.Vol.35, p.214-215)

10. Malania M., Janelidze D., Roinishvili M., Kezeli A. Induction of McCollough effect causes changes in capacity for constant perception of colour. 27th ECVP 2004, August 22-26, Budapest, Hungary (Perception, 2004, Suppl. Vol. 33, p.62)

11. Malania M., Janelidze D., Roinishvili M. Colour sensitivity function and specific visual adaptation. The Sixth Applied Vision Association Christmas Meeting (AVA), 2001, Aston, UK


12. Intskirveli I., Kezeli T., Janelidze D. Plasticity of Colour Vision System of Man. NATO Advanced Study Institute "Modulation of Neural Signaling: Implication for Visual Perception”, July 12-21, 2000, Nida, Lithuania

13. კეზელი ა., ჯანელიძე დ., ინწკირველი ი., კეზელი თ., როინიშვილი მ., ლებანიძე თ. „მაკ–კოლაფის ტიპის ადაპტაციის გავლენა თანდაყოლილ და ხელოვნურად გამოწვეულ ფერით ანომალიებზე”. საქართველოს ფიზიოლოგთა II ყრილობა, 2000, თბილისი, გვ. 78–79.

14. ინწკირველი ი., ჯანელიძე დ., როინიშვილი მ. „ტოქსიკური ფაქტორების მხედველობის ფუნქციაზე უარყოფითი მოქმედების ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის მეთოდები”. VI რესპუბლიკური სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ქუთაისი, 1998, გვ. 33–34.

15. ჯანელიძე დ., ჯაფარლი მ., ცისკარიშვილი ნ., ნინოშვილი მ., ტარასაშვილი მ. მხედველობის სისტემის ფუნქციური მდგომარეობის დიაგნოსტიკა ტოქსიკური ფაქტორების მოქმედების ადრეულ ეტაპებზე. საქართველოს ფიზიოლოგთა ყრილობა, თბილისი, 1995, გვ. 222.

16. Kezeli A.R., Lebanidze T.D., Janelidze D.O., Tsiskarishvili N.M. The McCollough effect and colour constancy. 14th ECVP, 26-30 August 1991, Vilnius, Lithuania (Perception, Vol.20, 1, p.100)

17. Джанелидзе Д.О., Беридзе К.П., К вопросу сердечно-сосудистых механизмов мозжечка, Мат. VII научной конф. ЦНИЛ Тбилисского ГИУВ, Центральная регуляция вегетативных функций, Тбилиси, 1987, 78.

18. Джанелидзе Д.О., Беридзе К.П., Сихарулидзе А.И., Туркадзе П.Ш., Влияние электрического и химческого раздражения коры червя мозжечка на функциональное состоияние сердечной мышцы,  Тезисы конф. Современные проблемы физиологии нервной и мышучной систем, Тбилиси, 1985, 60.

19. Сихарулидзе А.И., Джанелидзе Д.О., Туркадзе П.Ш., К вопросу участия палеоцеребеллума в процессе центральной регуляции сердца, Мат. V научной конф. ЦНИЛ Тбилисского ГИДУВ, Центральная регуляция вегетативных функций, Тбилиси, 1982, 178-179.

20. თურქაძე პ., ჯანელიძე დ. ნათხემის ჭიის ქერქის მედიალური ნაწილის ქიმიური გაღიზიანების გავლენა გულის ფუნქციონირების პოლიკარდიოგრაფიულ მაჩვენებლებზე. საქართველოს უმაღლესი სასწავლებლების ფიზიოლოგთა V რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 1981, 20–24.  

21. Джанедидзе Д. О., Влияние химического раздражения коры червя мозжечка на деятельность сердца, Конф. молодых ученых и специалистов медиков Орджоникидзевского района, Тбилиси, 1981, 23.

22. Гогниашвили О. Ш., Джанелидзе  Д.О., Об ультраструктурных изменениях во внутреннем ухе при звуковой травме, Материалы научной конф. Молодых медиков Грузии, 1978, т.1, 121-123.