მანანა ხომერიკი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

მანანა ხომერიკი დაიბადა 1951 წლის 24 იანვარს ქალაქ თბილისში. 1967 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის მე-18 საშუალო სკოლა და იმავე წელს ჩაირიცხა საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტის პირველ კურსზე. 1972 წელს დაამთავრა ბიოლოგიის ფაკულტეტი ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით. 1973-1977 წლებში მუშაობდა ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ტავის ტვინის ნერვული ცენტრების ფუნქციური ორგანიზაციის შემსწავლელი ლაბორატორიის ლაბორანტად, ხოლო 1977 წლიდან  ამავე ინსტიტუტის ემოციათა ფიზიოლოგიის ლაბორატორიაში უმცროსი მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე. 1985-1990 წლებში მუშაობდა ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის უმცროს მეცნიერ თანამშრომლად, 1998-დან -2006-წლამდე კი ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის უფროს მეცნიერ თანამშრომლად. 1998 წლის აპრილში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე აქრომატული მხედველობის ზოგიერთი ასპექტის კვლევა ადამიანებსა და ცხოველებში (ხელმძღვანელი პროფ. ა.კეზელი). ამჟამად მუშაობს ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორიაში უფროს მეცნიერ თანამშრომლად.

კვლევითი ინტერესები

ფერთა სახელდების თავისებურებანი სხვადასხვა ენებში;
მხედველობის სისტემის მიერ გარემოს კონსტანტური აღქმის მექანიზმების კვლევა;
აუდიო-ვიდეო აღქმის ურთიერთკავშირი და თავისებურებანი.

სტატიები

1.    Иоселиани Т.К., Xoмepики M.C.,  Гловели Т.Б. Исследование влияния мезенцефалической ретикулярной формации на вызванные следовые разряды – Известия АН ГССР, серия биологическая т. 1, №2, 109-116,  1975;
2.    Давитулиани Д.Ш., Xoмepики M.C.,  Поведение страха кошки на раздражение дорсомедиального таламического ядра до и после удаления прореальных извилин – Известия АН ГССР, серия биологическая,  т.8, №6, 372-377, 1982
3.    Кезели А.Р., Ломашвили Н.И., Xoмepики M.C.   Форма, цвет, яркость: последовательный анализ в зрительной системе человека и животных – Сообщения АН ГССР, т. 116, №3, 589-592, 1984;
4.    Дзидзишвили Н.Н. Xoмepики M.C. Поведение страха кошки на раздражение дорсомедиального таламического ядра до и после повреждения гипоталамуса – Известия АН ГССР, серия биологичсекая, т. 12, №2, 140-144, 1986;
5.    Кезели А.Р., Максимов В.В., Xoмepики M.C.,  Цхведиани Н.Г., Ломашвили Н.И. Об участии зеленочувствительного приемника в цветоразличении у кошки – Физиологический журнал СССР, т. 73, №7, 883-889, 1987;
6.    Xoмepики M.C. Ахроматические последователные эффекты типа Мак-Коллаф – Сообщения АН ГССР, 138, №1, 137-140, 1990;
7.    Кезели А.Р., Xoмepики M.C.  Константность яркости и возникновение ахроматического эффекта типа Мак-Коллаф – Сообщения АН ГССР, т. 142, №2, 369-371, 1991;
8.    Khomeriki M., Kezeli A., Anjaparidze K., Tschvediani N.  Colour Constancy and Lightness constancy in cats. J. of Perception (Suppl.), 1991, Vol. 20, 132       

9.    xomeriki m. aqromatuli mxedvelobis zogierTi aspeqtis kvleva adamiansa da cxovelebSi – sakandidato disertaciis avtoreferati, Tbilisi, 1998;
10.    Khomeriki M. Lomashvili N., Malania M., Sharikadze M. The georgian system of the terms of the basic colours and E.Hering’s theory of colour opponency – Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, vol. 163, N1, 2001;
11.    D. Janelidze, I. Intskirveli, A. Kezeli, M. Malania, M. Roinishvili, M. Khomeriki, M. Sharikadze,Kh. Parkosadze. (2004). Information processing in compensatory-correction mechanisms of visual system: conscious or unconscious process? ”. Georgian Journal of Neuroscience, Vol.1, N3, 35-39.
12.    Sharikadze, M., Intskirveli, I., Khomeriki M., Lomashvili, N.,  Kezeli, A. (2004).   Pattern-contingent colour aftereffects are formed at a subconscious level.  J. of Perception (Suppl.), Vol. 33,  pp. 62-63
13.    Khomeriki M., Lomashvili N., Kezeli A. (2006). Some Pecularities of Color Naming and Color Searching in the Georgian-Speaking Population. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, Vol.174, N 2
14.    Kezeli, A., Khomeriki, M., Lomashvili, N., Sidamonidze, Kh. (2006). Participation of chromatic channels in lightness discrimination in cats. J. of Perception (Suppl.), Vol. 35,  pp.143   
15.    Lomashvili N., Khomeriki M., Kunchulia M., Tsartsidse G., Kezeli A. (2008).   
Behavioral studies of feature fusion processes in the cat’s visual system. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, vol. 34, No 1-2, pp. 41-46
16.    Khomeriki M., Kezeli A., Lomashvili N. (2009). The revealing of color categorical boundaries among the Georgian speakers,  Bulletin of the Georgian Academy of   Sciences. Vol. 3, N 3, pp. 135-140.
17. kunWulia m., roiniSvili l., xomeriki m., lomaSvili n., janeliZe d., farqosaZe x., carciZe g., kezeli a. (2010). ferTa natifი diskriminaciis perceptualuri daswavla. saq. mecn. erovn. akad. macne, biomed. seria, t. 36, N3-4
18.  M. Khomeriki, D. Janelidze, M. Kunchulia, N. Lomashvili, Kh. Parkosadze, L. Roinishvili, A. Kezeli. (2011). Peculiarities of Attention Distribution in the Visual Field. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed. Series, vol. 37, No 1-2
19. Khomeriki M., N. Lomashvili, A.Kezeli (2011) Color Naming and Color Visual Searching in the Georgian-Speaker Population: The comparative Age-Specific Study, Georgian Medical News,  N11; p.80-87
20.    Khomeriki, M., Parkosadze, Kh., Kezeli, A. (2014) The revealing of the red-pink and blue-sky blue categorical boundaries among the Georgian speakers. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed. Series, 2014, vol. 40, N1-2, p 53-65
21.    A.Kezeli, D.Janelidze, T.Kezeli, M.Khomeriki, T.Lebanidze, N.Lomashvili (2015) What can tell us the McCollough effect about functioning of mechanisms   of perception constancy? Proceedings of I.Beritashvili Center of exp. Biomedicine. Nova Biomedical publ.,NY, pp. 63-74  .      
22.    Parkosadze, Kh., Khomeriki, M., Kezeli, A. (2016) Age-related changes of color discrimination in human. Bulletin of the Georgian national academy of sciences, vol. 10, N 1.
23.    Kezeli A., Khomeriki M., Lomashvili N., Janelidze D.,  Mikaberidze G. (2017) Once more evidence against the classical conditioned hypotheses  of  McCollough effect, Bulletin of the Georgian national academy of sciences, vol.11, N 1
24.    Kezeli A., Khomeriki M., Lomashvili N., Janelidze D., Rusadze Kh., Sakandelidze R. (2018) Is the McColough effect the classical conditioned response? Proceeding of the Georgian National Academy of Sciences, Biomedical series, v.44, N 3-4, 147-15
25.    Khatuna Rusadze*,   David Janelidze**,  Manana Khomeriki**,  Natela Lomashvili**, Roniko Sakandelidze*,  A.Kezeli**  (2020)  Age Aspects of the Compensation Mechanisms of a Visual System., Bulletin of the Georgian national academy of sciences, vol. 46. N 5-6;
26.    А. Р. Кезели,  Д. О. Джанелидзе, Н. И. Ломашвили; М. С. Хомерики (2021). Механизмы  константности восприятия и рекалибрация сенсорных систем, Оптический  журнал, Том 88 № 6 /Июнь 2021/

თეზისები

1.    Xoмepики M.C.  Эмоциональные ответы страха на раздражение дорсомедиального таламического ядра – Мат: Х съезда всесоюзного физиологического общества им. И.П. Павлова, т.2, 103-104, Баку, 1983;
2.    Xoмepики M.C.  Поведение страха кошки на раздражение дорсомедиального таламического ядра до и после повреждения латерального гипоталамуса –
3.   Мат: Kонференции молодых физиологов Закавказья, Телави, 85-86, 1. Xoмepики M.C.,   Ломашвили Н.И .К вопросу o трихроматности системы зрения кошек – Мат:  республиканской расширенной научной конференции по проблемам ВНД Кутаиси, 81-82, 1984 ;
1.    Ломашвили Н.И.,  Кезели А.Р., Xoмepики M.C.,   Максимов В.В. Цветное зрение кошки определяется тремя колбочковыми светочувствительными приемниками – Мат:  всесоюзного симпозиума «Механизьы сенсорной рецепции», Пущино, 1984;
2.    Кезели А.Р., Максимов В.В., Xoмepики M.C.,  Ломашвили Н.И. О константности цветовосприятия в зрительной системе кошки – Мат: Всесоюзной конференции «Современные проблемы физиологии нервной и мышечной систем», Тбилиси, 79, 1985;
3.    Кезели А.Р., Xoмepики M.C.,  Ломашвили Н.И., Гвинадзе Н.Н., Цхведиани Н.Г. О цветоспецифической области в зрительной системе кошки – Мат: Всесоюзного симпозиума «Зрение организмов и роботов», Вильнюс, 1985;983;
4.    Kezeli A , Khomeriki M. Colour and lightness constancy in cats – 14th European Conference on Visual Perception (26-30 August, 1991 Vilnius);
5.    Khomeriki M., Kezeli A. The Succesive visual analysis and Mc Collough type achromatic after-effects – 17th European Coference on Visual Perception (4-8 September 1994, Eindhoven);
6.    xomeriki m.MpaterniT inducurebuli aqromatuli Semdgomefeqtebi sikaSkaSis konstantobis meqanizmebiT xorcieldeba – saqarTvelos fiziologTa yrilobis masalebi, gv. 83, 1995;
7.    Kezeli A., Intskirveli I., Khomeriki M., Lomashvili N., Sharikadze M. Pattern-contigent colour aftereffects are organized on the subconscious level – The sixth Applied Vision Association Christmas Meeting, 2001, Aston, United Kingdom;
8.    Malania, M., Khomeriki M. Visual Illusion and Deviation of Visual Function - Workshop in Neurosciences for Young Physiologists - "Experimental methods for Brain Studies in Health and Disease", Prague, Czech Republic, October 23-25, 2001;
9.    Khomeriki M., Lomashvili N., Malania M., Sharikadze M. The georgian system of the basic colours and E. Hering’s theory of colour opponency – Optical Society  of America and University of California Irvine, Vision and Colour Meeting, October, 2001, Irvine, USA;
10.    Khomeriki M., Kezeli A., Lomashvili N., Parkosadze Kh. Pecularities of the Colour Naming Sequence and Visual Searching in the Georgian-Speaking Population – Progress in Colour studies-04, pp. 29-30, 30.06-3.07, 2004, Glasgow, Great Britain;
11.    Sharikadze, M., Intskirveli, I., Khomeriki M., Lomashvili, N.,  Kezeli, A.    Pattern-contingent colour aftereffects are formed at a subconscious level - 27th European Conference on Visual Perception , pp. 62-63, Budapest, 22-26 August, 2004.
12.    Khomeriki M. The revealing of blue-light blue and red-pink perceptual and linguistic color categorical boundaries among the Georgian speakers. I International Symposium „Vision and Cognition“ September 22, 2009 Tbilisi, Georgia, 20-21.
13.    Janelidze D., Khomeriki M., Lomashvili N., Kezeli A. (2010). Color constancy test: The
Method for Assessment of Functional State of Color Constancy Mechanisms. ECVP, Lausanne, Switzerland (p. 88). 22-26 August.
14.    Khomeriki M., Djanelidze D., Lomashvili N., Kezeli A. (2010). Peculiarities of Attention Distribution in Visual Field. 9th Gagra Talks, Tbilisi, Georgia, 13-15 October.
15.    Kezeli A., Janelidze D., Khomeriki M., Lomashvili N., Kunchulia M. (2011). Elaboration of McCollough Effect: Conscious or Unconscious Process? ECVP, Toulouse, France (p.197), August 28th-September 1st.
16.    Parkosadze Kh., Khomeriki M., Kezeli A (2013). Aging and perceptual learning of bisection task. Tbilisi International Conference – Merging neuroscience and medicine: implications for brain disorders, October 1-4, Tbilisi, Georgia.
17.     Parkosadze K., Khomeriki M., Kezeli A., Herzog MH (2014). Perceptual learning in the elderly. 5-9 July, FENS Forum 2014, Milan, Italy, p.283;
18.    Khomeroki M. (2014). The peculiarities of establishment of some color categorical boundaries among the Georgian speakers. 5-9 July,  FENS Forum 2014,  Milan, Italy, p.390.
19.    M. Homeriki , D. Janelidze, N. Lomashvili, G. Mikaberidze, X. Rusadze, R. Sakandelidze, A.Kezeli      (2018), Once Again about the Origin of the McCollough Effect, ECVP, Trieste, Italy, 25-31 August
20.    Kezeli A.,  Janelidze D., Lomashvili N.,  Rusadze Kh., Sakandelidze R., Mikaberidze G.,  Khomeriki M. (2019) The role of the retinal afterimage  in the process of elaboration of color   contingent aftereffects, The 1st “Beritashvili Talks”, Neurophysiological
Functions and their Disorders – Interdisciplinary Studies, 25-28 July. Tbilisi Georgia
21.    A. Kezeli, M. Khomeriki, N. Lomashvili, D. Janelidze (2019) Hierarchy of sings attracting visual attention. 4th International Symposium and School of Young Scientists “Brain & Neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects” May 1-7, Tbilisi, Georgia