ია ქვაჩაკიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ია ქვაჩაკიძე დაიბადა 1965 წლის 23 მაისს, ქ. თბილისში. 1971-1982 წლებში სწავლობდა ქ. თბილისის 1 ექსპერიმენტულ სკოლაში; 1982-1987 წლებში სწავლობდა ქ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტზე, ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის განხრით, წარჩინებით; 1987-1990 წლებში სწავლობდა ივ. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში; 1990 წლიდან დღემდე მუშაობს ივ.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში, თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორიაში, მეცნიერ თანამშრომლად.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები/კვლევითი ინტერესები

ქცევითი ფიზიოლოგია;
სხეულის ჰიპერთერმია;
ჰორმეზისის მოვლენა;
ოქსიდაციური სტრესი;
თავისუფალი რადიკალები;
ატნტიოქსიდანტური აქტივობა.

სტატიები:
                                                
1. Marina Nikolaishvili, Zakaria Nanobashvivi, Irine Bilanishvili, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Nino Sikharulidze, Marina Devdariani, Marina Nebieridze, Ia Kvachakidze, Thea Museliani, Gogi Jikia, Khatuna Dondoladze, Nodar Mitagvaria. The Role of Radon in Changing the Concentracion of Oxidative Stress Predictors Involved in the Pathogenesis of Epilepsy. საქ. მეცნ. ეროვ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია,  2020,   ტ. 46, № 5–6, 305-316                                                     
2. N. Mitagvaria, M.Devdariani., L.Davlianidze, L.Gumberidze, I.Kvachakidze, M.Nebieridze, N.Sikharulidze. The positive effects of free radicals in action of whole body hyperthermia. In: The 1st Beritashvili Talks, Neurophysiolocal Functions and Their Disorders – Interdisciplinary Studies. N.Nachkebia – Editor, Tbilisi, 2019, 149-156.
3. Nodar Mitagvaria, Lena Davlianidze, Marina Devdariani, Maka Mantskava, Marina       Nebieridze, Nana Momtselidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze and Nino Sikharulidze. Analisis of the Mechanisms of Whole Body Hyperthermia-Induced Behavioral Disorders (Experimental Study). I. Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Tbilisi, Geor-gia. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disordes, 173-194, 2018, Nova Science Publishers, Inc. Editors: N. P. Mitagvaria and N. G. Nachkebia
 4. M. Mantskava, N. Momtselidze, N. Mitagvaria, L. Davlianidze, M. Devdariani, M.Nebieridze,   L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Sikharulidze, V. Jarinova. The influence of polysorbate TWEEN 80 on somatic health in experimental rats. Series on BIOMECHANICS Peer-reviewed journal edited by the Bulgarian Academy of Sciences, vol. 32, No 2, 28-32, 2018.
5.  ლ. გუმბერიძე, ი. ქვაჩაკიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, მ. ნებიერიძე, ნ.     მომცელიძე, მ. მანწკავა, ნ. სიხარულიძე, ნ. მითაგვარია. დიმეთილ სულფოქსი–დის ეფექტი მთელი სხეულის ჰიპერტერმიით გამოწვეულ ცვლილებებზე ცხო–ველთა ქცევაში. საქ. მეცნ. ეროვ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია, 2018, ტ. 44, № 1–2, 15–24.
6.  Mitagvaria N., Davlianidze L., Devdariani M., Nebieridze M., Gumberidze L., Kvachakidze I., Sikharulidze N. Hyperthermia as a Trigger for Activation of Hormetic Mechanisms. Journal of Science Review 3(10), March 2018, vol.4                                               
7.   Nodar P. Mitagvaria, Marina Nebieridze, Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Maka Mantskava, Nana Momtselidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze, Nino Jojua and Nino Sikharulidze. The Possible Mechanisms of Local Hyperthermia-Induced Morphological Changes in Cerebral Tissue (Experimental Study on Rats). I. Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Tbilisi, Georgia. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders, 187-206, 2016, Nova Science Publishers, Inc. Editor: Nodar P. Mitagvaria
8.   N. Mitagvaria, I. Lazrishvili, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, N. Saginadze, I.     Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze.  Hormesis- a basis for homeostasis in the presence of stressors. An example of Hyperthermic stress. Journal of Biological Physics and Chemistry 15 (2015) 187-193. Received 30 August 2015; accepted 25 September 2015.
9.   ნ. საგინაძე, ლ. გუმბერიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, ი.ქვაჩაკიძე, ნ. მომცელიძე, მ.მანწკავა, მ. ნებიერიძე, ნ. სიხარულიძე, ნ. მითაგვარია. ოქსიდაციური სტრესით გამოწვეული ცვლილებები ცხოველთა ქცევაში. საქ. მეცნ. ეროვ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია, 2015, ტ. 41, № 5–6, 221–227.                                                                  
10. Н. Митагвария, Л. Гумберидзе, Л. Давлианидзе, М. Девдариани, И. Квачакидзе, М. Небиеридзе, Н. Сихарулидзе. Поведенческие проявления феномена гормезиса, асоциированного с оксидативным стрессом у крыс. Известия нац. АН Грузии, биомед. серия, 2013, т. 39, N3-4, 113-123.
11. ი. ქვაჩაკიძე, ლ. გუმბერიძე, მ. ნებიერიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, ნ. სიხარულიძე. სისხლის ლოკალური ნაკადის ცვლილება ვირთაგვების დორსალურ ჰიპოკამპში ქცევის ინფორმაციული პათოლოგიის განვითარების ადრეულ სტადიაზე. საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია, 2011, ტ. 37, N5-6, 313-318.                                                              
12. მ. დევდარიანი, ლ. გობეჩია, მ. ნებიერიძე, მ. დარბაიძე, ი. ქვაჩაკიძე, ლ. გუმბერიძე. თავის ტვინის სისხლით მომარაგების რეგულაციის ცენტრალური ნეიროგენური მექანიზმის ჰიპოთეზა. გორის მრავალპროფილიანი მცირე აკადემიის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, 2007, 3-24.
13.    ი. ქვაჩაკიძე, ლ. გუმბერიძე, მ. დევდარიანი, ლ. გობეჩია, მ. ნებიერიძე. სისხლის ლოკალური მიმოქცევა ვირთაგვების თავის ტვინის რუხ და თეთრ ნივთიერებაში ქცევის ინფორმაციული პათოლოგიის დროს. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ. A. 2007, ტ. 33, N3, 193-198.
14.    მ. დევდარიანი, ლ. გობეჩია, ლ. გუმბერიძე, ი. ქვაჩაკიძე, მ. ნებიერიძე, ლ. ნიკოლაიშვილი, ნ. მითაგვარია. ფენტანილით გამოწვეული სისხლის ადგილობრივი ნაკადის ცვლილებები დორსალურ ჰიპოკამპში, ნუშისებრ კომპლექსსა და მიმდებარე ბირთვში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ. A. 2007, ტ. 33, N2, 107-111.
15.    М. Девдариани, М. Небиеридзе, Л. Гобечия, И. Квачакидзе, Л. Гумберидзе, Н. Пипия, И. Еркомаишвили, Л. Николаишвили. Исследование роли свободных радикалов в нарушении регуляции тонуса язычной артерии. Ж. «Экспериментальная и Клиническая Медицина», 2005, N5(24), с. 56-59.
16.    მ. ნებიერიძე, მ. ტაბატაძე, მ. დევდარიანი, ლ. გობეჩია, ი. ქვაჩაკიძე, ლ. გუმბერიძე. თავის ტვინის ქსოვილის მორფოლოგიური ცვლილებები გამოწვეული სხვადასხვა ხარისხის ლოკალური ჰიპერთერმიით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ, 2005, ტ. 31, 6, 873-877.
17.    ი. ქვაჩაკიძე, მ. ნებიერიძე, ლ. გუმბერიძე, ი. ერქომაიშვილი, ნ. ფიფია. სისხლის ლოკალური მიმოქცევა ვირთაგვების თავის ტვინის გამჭირვალე ძგიდეში ქცევის ინფორმაციული პათოლოგიის განვითარების საწყის სტადიაზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ. A, 2004, ტ, 30, 5, 711-715.
18.    И. Квачакидзе, Л. Гумберидзе, М. Небиеридзе, И. Еркомаишвили, Н. Пипия. Местный мозговой кровоток в миндалевидном комплексе головного мозга крыс на начальной стадии информационной патологии поведения. Известия Академии Наук Грузии, 2004, т. 30, с. 359-364.
19.    И. Квачакидзе. Местный мозговой кровоток в дорзальном гиппокампе крыс при информационной патологии поведения. Журн. Высш. Нерв. Деят. М., 2000, т. 50, вып. 4, с. 697-702.
20.    И. Квачакидзе, Н. Митагвария, М. Хананашвили. Местный мозговой кровоток в теменной коре (поле РА) головного мозга крыс в состоянии информационной патологии поведения. Известия АНГ, серия биологическая, 1995, т. 21, N1-6, с. 16-22

თ ე ზ ი ს ე ბ ი:

      1. M. Devdariani, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze, Marina Nebieridze, Manana     Gugushvili, Mariam Darbaidze, Gela Azikuri, Nino Sikharulidze, Nodar Mitagvaria. Effect of Ethanol, Given to Rats During the Pregnancy, on Some Physiological Indices of Their Offspring. IV International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Society of Physiologists. Tbilisi, Georgia, September 23-25, 2019.
      2. Tekla Rtveladze, Khatuna Saganelidze, Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze, Marina Nebieridze, Nino Sikharulidze, Nodar Mitagvaria. The Role of the Nitric Oxide System in the Development of Oxidative Stress in Conditions of Whole Body Hyperthermia. IV International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Society of Physiologists. Tbilisi, Georgia, September 23-25, 2019.
 3. N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze and N. Sikharulidze.  The Role of the Oxide System in the Development of Oxidative Stress in Conditions of Whole Body Hyperthermia. 4th Intenational Symposium and School of Young Scientists "Brain & Neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects". Tbilisi, Georgia, May 1-7, 2019.4. Mitagvaria N., Devdariani M., Davlianidze L., Gumberidze L., Kvachakidze I., Nebieridze M.,  Sikharulidze N. The Positive Effects of Free Radicals in Action of Whole Body Hyperthermia. International Conference The 1st ″Beritashvili Talks″, Neurophysiological Functions and their Disorders – interdisciplinary Studies. Tbilisi, Georgia, 2018, June 25–27.
5. L. Davlianidze, M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze. Morfine-Induced Changes in PO2 Level in Fronto-Parietal Cortex and Nucleus Accumbens in Albino Rats. 4th International Multidisciplinary Conference on Rheology, Tbilisi, Georgia, 2018, April, 22-
6. M. Nebieridze, M. Devdariani, L. Davlianidze, N. Sikharulidze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Mitagvaria. The problem of inversion of coupling function-metabolism-blood flow in the brain. SFN-USA, Washington, DC, 2017, November 11
7. M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Sikharulidze,   N. Mitagvaria. The role of nitric oxide and dimethyl sulfoxide in formation of penumbra characteristics. SFN-USA, Washington, DC, 2017, November 11-15.
8.  M. Nebieridze, I.Kvachakidze, L.Gumberidze, l. Davlianidze-Gobechia, M. Mantskava, N. Momcelidze, N.Sikharulidze.  The Local Cerebral Blood Flow In The Dorsal  Hippocampus Of Rats During  Initial and Deep Stages Of Informational pathology Of  Behavior. SFN-USA, Chicago, 2015, October 17
9.  I. Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze. The Local Cerebral Blood Flow In The Dorsal        Hippocampus Of Rats During  Initialand Deep Stages Of Informational pathology Of  Behavior. რეოლოგიის და მიკროცირკულაციის უახლესი მეთოდები, მონაცემები, დასკვნები, თბილისი, 2015, 12–16 ოქტომბერი
10.  N. Mitagvaria, M. Mantskava, M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Davlianidze, N. Momcelidze, N. Saginadze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Sikharulidze. Physiological Prerequisites For Application Of Hypertrermia In Cancer Treatment. რეოლოგიის და მიკროცირკულაციის უახლესი მეთოდები, მონაცემები, დასკვნები, თბილისი, 2015, 12–16 ოქტომბერი.
11.  I. Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze. The Local Cerebral Blood Flow In The Dorsal  Hippocampus Of Rats During  Initialand Deep Stages Of Informational pathology Of  Behavior. I საერთაშორისო კონფერენცია რეოლოგიაში, ქუთაისი, 2015, 10–11 ოქტომბერი.
12.  N. Mitagvaria, M. Mantskava, M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Davlianidze, N. Momcelidze, N. Saginadze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Sikharulidze. Physiological Prerequisites For Application Of Hypertrermia In Cancer Treatment. I საერთაშორისო კონფერენცია რეოლოგიაში, ქუთაისი, 2015, 10–11 ოქტომბერი.
13.  Devdariani M., Davlianidze L., Nebieridze M., Gumberidze L., Kvachakidze I., Mitagvaria N. “Hormetic Effect And  Its Diruption Of Hydrogen Peroxidate-Induced Oxidative Stress”. SFN-USA, Washington, 2014, 15-19 November.                                                       
14.  N. Mitagvaria, I. Lazrishvili, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, I. Kvachakidze, L.    Gumberidze, N. Sikharulidze. Hormesis - A Bases For Steadiness To Stressors And Neuroplasticity  (On Example O Hyperthermic Stress). III International Symposium “Neuroplasticity: Nervous Substrate For Health And Disease. New Approaches For Research”. Beritashvili Center Of Experimental Biomedicine, Ilia State University, New Vision University, Tbilisi, Georgia, 2014/10/2-4.                                                    
15.  ნ. მითაგვარია, ლ. გუმბერიძე, ლ. დავლიანიძე, მ.დევდარიანი,ი.ქვაჩაკიძე. თავისუფალი რადიკალები და ჰორმეზისის ფენომენი. XII ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია “ფიზიოლოგიისა ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები”–ის მასალები, ქუთაისი, 25–27 სექტემბერი,2014.                                                                                                                           
 16.  N. Mitagvaria, J. Bicher, M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Davlianidze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze. Hormetic Effect Of Whole Body Hyperthermia(experimental study on rats). The 32nd Annual Conference Of  The International Clinical Hyperthermia Society (ICHS) & The 3rd Annual Conference Of The World Federation Of Chinese Medicine Societies – Specialty Committee Of Natural Therapy (WFCMS-SCNT). Guangzhou,China, 2013/11/8-10.                      
 17. ნ. მითაგვარია, ლ. გუმბერიძე, ლ. დავლიანიძე, მ, დევდარიანი, ნ, მომცელიძე, მ.    ნებიერიძე, ი. ქვაჩაკიძე, ნ. სიხარულიძე. ოქსიდაციური სტრესი და ჰორმეზისის ფენომენი. საქ. ივ. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა საზოგადოების მე-3 ეროვნული ყრილობის მასალები, თბილისი, 2013, 49-50.                                                                                                                                                                                                                                                                  
18. N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Momtselidze, N. Sikharulidze.  Behavioral manifestation of the phenomenon of  “hormesis” in white rats. Tbilisi 1st Internetional  Conference  2013 “Merging neuroscien-ce  and  medicine  implications for brain diborders”, Institute of  Cognitive Neurosciences, 2013, 33.                                                                                                        
19. ი. ქვაჩაკიძე. ადგილობრივი სისხლის მიმოქცევის დინამიკა თავის ტვინის თეთრ და   რუხ ნივთიერებაში, დორსალურ ჰიპოკამპში უმაღლესი ნერვული მოქმედების პათოლოგიის დროს. მე-20 რესპუბლიკური სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენციის მასალები, თბილისი, „მეცნიერება“, 1991, გვ. 160-161.