ლალი გუმბერიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

 მოკლე ბიოგრაფია

ლალი გუმბერიძე დაიბადა 1964წ. ქ. თბილისში. 1981წ. დაამთავრა ქ. თბილისის 126-ე საშუალო, 1982წ. ჩაირიცხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ბიოლოგიის ფაკულტეტზე, რომელიც 1987წ. წარჩინებით დაამთავრა ადამიანთა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით. ლალი გუმბერიძე 1988 წლიდან დღემდე მუშაობს ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორიაში მეცნიერ - თანამშრომლად. მას გამოქვეყნებული აქვს 40-მდე სამეცნიერო სტატია და აბსტრაქტი ქართულ, ინგლისურ და რუსულ პერიოდულ გამოცემებსა და შრომათა კრებულებში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები/კვლევითი ინტერესები

ქცევითი ფიზიოლოგია;
თავისუფალი რადიკალები;
ოქსიდაციური სტრესი;
ჰორმეზისის ფენომენი;
სხეულის ჰიპერთერმია;
ატნტიოქსიდანტური აქტივობა.

პუბლიკაციები:

1.Marina Nikolaishvili, Zakaria Nanobashvivi, Irine Bilanishvili, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Nino Sikharulidze, Marina Devdariani, Marina Nebieridze, Ia Kvachakidze, Thea Museliani, Gogi Jikia, Khatuna Dondoladze, Nodar Mitagvaria. The Role of Radon in Changing the Concentracion of Oxidative Stress Predictors Involved in the Pathogenesis of Epilepsy. საქ. მეცნ. ეროვ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია,  2020,  ტ. 46, № 5–6, 305-316.

2. N. Mitagvaria, M.Devdariani., L.Davlianidze, L.Gumberidze, I.Kvachakidze, M.Nebieridze, N.Sikharulidze. The positive effects of free radicals in action of whole body hyperthermia. In: The 1st Beritashvili Talks, Neurophysiolocal Functions and Their Disorders – Interdisciplinary Studies. N.Nachkebia – Editor, Tbilisi, 2019, 149-156.

3. Nodar Mitagvaria, Lena Davlianidze, Marina Devdariani, Maka Mantskava, Marina Nebieridze, Nana Momtselidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze and Nino Sikharulidze. Analisis of the Mechanisms of Whole Body Hyperthermia-Induced Behavioral Disorders (Experimental Study). I. Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Tbilisi, Geor-gia. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disordes, 173-194, 2018, Nova Science Publishers, Inc. Editors: N. P. Mitagvaria and N. G. Nachkebia

4. M. Mantskava, N. Momtselidze, N. Mitagvaria, L. Davlianidze, M. Devdariani, M.Nebieridze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Sikharulidze, V. Jarinova. The influence of polysorbate TWEEN 80 on somatic health in experimental rats. Series on BIOMECHANICS Peer-reviewed journal edited by the Bulgarian Academy of Sciences, vol. 32, No 2, 28-32, 2018.

5. ლ. გუმბერიძე, ი. ქვაჩაკიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, მ. ნებიერიძე, ნ. მომცელიძე, მ. მანწკავა, ნ. სიხარულიძე, ნ. მითაგვარია. დიმეთილ სულფოქსი–დის ეფექტი მთელი სხეულის ჰიპერტერმიით გამოწვეულ ცვლილებებზე ცხო–ველთა ქცევაში. საქ. მეცნ. ეროვ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია, 2018, ტ. 44, № 1–2, 15–24.

6. Mitagvaria N., Davlianidze L., Devdariani M., Nebieridze M., Gumberidze L., Kvachakidze I., Sikharulidze N. Hyperthermia as a Trigger for Activation of Hormetic Mechanisms. Journal of Science Review 3(10), March 2018, vol.4

7. Nodar P. Mitagvaria, Marina Nebieridze, Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Maka Mantskava, Nana Momtselidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze, Nino Jojua and Nino Sikharulidze. The Possible Mechanisms of Local Hyperthermia-Induced Morphological Changes in Cerebral Tissue (Experimental Study on Rats). I. Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Tbilisi, Georgia. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders, 187-206, 2016, Nova Science Publishers, Inc. Editor: Nodar P. Mitagvaria  
              
8. N. Mitagvaria, I. Lazrishvili, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, N. Saginadze, I. Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze. Hormesis- a basis for homeostasis in the presence of stressors. An example of Hyperthermic stress. Journal of Biological Physics and Chemistry 15 (2015) 187-193. Received 30 August 2015; accepted 25 September 2015.

9. ნ. საგინაძე, ლ. გუმბერიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, ი.ქვაჩაკიძე, ნ. მომცელიძე, მ.მანწკავა, მ. ნებიერიძე, ნ. სიხარულიძე, ნ. მითაგვარია. ოქსიდაციური სტრესით გამოწვეული ცვლილებები ცხოველთა ქცევაში. საქ. მეცნ. ეროვ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია, 2015, ტ. 41, № 5–6, 221–227.

10 .Н.Митагвариа, Л.Гумберидзе, Л.Давлианилзе, М.Девдариани, И.Квачакидзе, М. Небиеридзе, Н. Сихарулидзе. Поведенческие проявления феномена гормезиса ассоциированного оксидативным с трессом у крыс. Известия нац. АН Грузии, биомед. серия, 2013, Т. 39, №3-4, 113-123.

11. ი. ქვაჩაკიძე, ლ. გუმბერიძე, მ. ნებიერიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, ნ. სიხარულიძე. სისხლის ლოკალური ნაკადის ცვლილება ვირთაგვების დორსალურ ჰიპოკამპში ქცევის ინფორმაციული პათოლოგიის განვითარების ადრეულ სტადიაზე.    საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია, 2011, ტ.37, № 5-6, 313-318.

  12. ი. ქვაჩაკიძე, ლ. გუმბერიძე, მ. დევდარიანი, ლ. გობეჩია, მ. ნებიერიძე.  სისხლის  ლოკალური მიმოქცევა ვირთაგვების თავის ტვინის რუხ და თეთრ ნივთიერებაში ქცევის ინფორმაციული პათოლოგიის დროს. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ, 2007. ტ.33, 3, 193-198.

  13. მ. დევდარიანი, ლ. გობეჩია, ლ. გუმბერიძე, ი. ქვაჩაკიძე, მ. ნებიერიძე, ლ. ნიკოლაიშვილი, ნ. მითაგვარია. ფენტანილით გამოწვეული სისხლის ადგილობრივინაკადის ცვლილებები დორსალურ ჰიპოკამპში, ნუშისებურ კომპლექსსა და მიმდებარე ბირთვში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ. A. 2007, ტ.33, 2, 107-111.

  14. მ. დევდარიანი, ლ. გობეჩია, მ. ნებიერიძე, მ. დარბაიძე, ი. ქვაჩაკიძე, ლ. გუმბერიძე. თავის ტვინის სისხლით მომარაგების რეგულაციის ცენტრალური ნეიროგენური მექანიზმის ჰიპოთეზა. გორის მრავალ პროფილიანი მცირე აკადემიის სამეცნიერო ნაშრომთა კრებული, 2007, 3-24.

  15. М. Девдариани, М. Небиеридзе, Л. Гобечиа, И Квачакидзе, Л. Гумберидзе, Н. Пипиа, И. Еркомаишвили, Л. Николаишвили. Исследование роли свободных радикало в нарушении регулации тонуса язычной артерии. Ж. « Экспериментальная и клиническая медицина», 2005, №5(24), с. 56-59.
                                                                                                                                                     
  16. მ. ნებიერიძე, მ. ტაბატაძე, მ. დევდარიანი, ლ. გობეჩია, ი. ქვაჩაკიძე, ლ. გუმბერიძე. თავის ტვინის ქსოვილის მორფოლოგიური ცვლილებები გამოწვეული სხვადასხვა ხარისხის ლოკალური ჰიპერთერმიით. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ. 2005, ტ. 31, 6, 873-877.

   17. ი. ქვაჩაკიძე, მ. ნებიერიძე, ლ. გუმბერიძე, ი. ერქომაიშვილი, ნ.ფიფია. სისხ-ლის ლოკალური მიმოქცევა ვირთაგვების თავის ტვინის გამჭირვალე ძგიდეში ქცევის ინფორმაციული პათოლოგიის განვითარების საწყისს სტადიაზე. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. A. ბიოლ, 2004, ტ. 30, 5, 711-715.

  18. И. Квачакидзе, Л. Гумберидзе, М.Небиеридзе, И. Еркомаишвили, Н. Пипиа.Местны ймозговой кровоток в миндалевидном комплексе головного мозга крыс на Начальной стадии информативной патологии поведения. Известия Академии Наук Грузии, 2004, №3, т.30, с. 359-364.

  19. Митагвария Н.П., Гумберидзе Л.М., Шенгелия Н., Щелия Р.Н., Адамия Т.Э.Местный мозговой кровоток при эмоциональных нагрузках. Физиол. Ж. СССР. 1991,77, 9, 94-101.          

  თეზისები:
1. M. Devdariani, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze, Marina Nebieridze, Manana Gugushvili, Mariam Darbaidze, Gela Azikuri, Nino Sikharulidze, Nodar Mitagvaria. Effect of Ethanol, Given to Rats During the Pregnancy, on Some Physiological Indices of Their Offspring. IV International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Society of Physiologists. Tbilisi, Georgia, September 23-25, 2019.

2. Tekla Rtveladze, Khatuna Saganelidze, Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze, Marina Nebieridze, Nino Sikharulidze, Nodar Mitagvaria. The Role of the Nitric Oxide System in the Development of Oxidative Stress in Conditions of Whole Body Hyperthermia. IV International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Society of Physiologists. Tbilisi, Georgia, September 23-25, 2019.

3. N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze and N. Sikharulidze.  The Role of the Oxide System in the Development of Oxidative Stress in Conditions of Whole Body Hyperthermia. 4th Intenational Symposium and School of Young Scientists "Brain & Neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects". Tbilisi, Georgia, May 1-7, 2019.

4. Mitagvaria N., Devdariani M., Davlianidze L., Gumberidze L., Kvachakidze I., Nebieridze M., Sikharulidze N. The Positive Effects of Free Radicals in Action of Whole Body Hyperthermia. International Conference The 1st ″Beritashvili Talks″, Neurophysiological Functions and their Disorders – interdisciplinary Studies. Tbilisi, Georgia, 2018, June 25–27.

5. L. Davlianidze, M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze. Morfine-Induced Changes in PO2 Level in Fronto-Parietal Cortex and Nucleus Accumbens in Albino Rats. 4th International Multidisciplinary Conference on Rheology. Tbilisi, Georgia, 2018, April 22-26.

6. M. Nebieridze, M. Devdariani, L. Davlianidze, N. Sikharulidze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Mitagvaria. The Problem of Inversion of Coupling Function-Metabolism-Blood Flow in the Brain. SFN-USA, Washington, DC, 2017, November 11-15.

7. M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Sikharulidze, N. Mitagvaria. The Role of Nitric Oxide and Dimethyl Sulfoxide in Formation of Penumbra Characteristics. SFN-USA, Washington, DC, 2017, November 11-15.

8. M. Nebieridze, I.Kvachakidze, L.Gumberidze, l. Davlianidze-Gobechia, M. Mantskava, N. Momcelidze, N.Sikharulidze.  The Local Cerebral Blood Flow In The Dorsal  Hippocampus Of Rats During  Initial and Deep Stages Of Informational pathology Of  Behavior. SFN-USA, Chicago, 2015, October 17-21.

9. I. Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze. The Local Cerebral Blood Flow In The Dorsal  Hippocampus Of Rats During  Initial and Deep Stages Of Informational pathology Of  Behavior. რეოლოგიის და მიკროცირკულაციის უახლესი მეთოდები, მონაცემები, დასკვნები, თბილისი, 2015, 12–16 ოქტომბერი.
 
10. N. Mitagvaria, M. Mantskava, M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Davlianidze, N. Momcelidze, N. Saginadze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Sikharulidze. Physiological Prerequisites For Application Of Hypertrermia In Cancer Treatment. რეოლოგიის და მიკროცირკულაციის უახლესი მეთოდები, მონაცემები, დასკვნები, თბილისი, 2015, 12–16 ოქტომბერი.

    11. I. Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze. The Local Cerebral Blood Flow In The Dorsal  Hippocampus Of Rats During  Initialand Deep Stages Of Informational pathology Of  Behavior. I საერთაშორისო კონფერენცია რეოლოგიაში, ქუთაისი, 2015, 10–11 ოქტომბერი.

    12. N. Mitagvaria, M. Mantskava, M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Davlianidze, N. Momcelidze, N. Saginadze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Sikharulidze. Physiological Prerequisites For Application Of Hypertrermia In Cancer Treatment. I საერთაშორისო კონფერენცია რეოლოგიაში, ქუთაისი, 2015, 10–11 ოქტომბერი.

13. Devdarini M., Davlianidze L., Nebieridze M., Gumberidze L., Kvachakidze I., Mitagvaria N. “Hormetic Effect And Its Disruption Of  Hydrogen Peroxidate-Induced Oxidative Stress”. SFN-USA, Washington, 2014, 15-19 November.

14. N. Mitagvaria, I. Lazrishvili, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, I. Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze. Hormesis - A Bases For Steadiness To Stressors And Neuroplasticity (On Example O Hyperthermic Stress). III International Symposium “Neuroplasticity: Nervous Substrate For Health And Disease. New Approaches For Research”. Beritashvili Center Of Experimental Biomedicine, Ilia State University, New Vision University, Tbilisi, Georgia, 2014/10/2-4.
                                                     
15. ნ. მითაგვარია, ლ. გუმბერიძე, ლ. დავლიანიძე, მ.დევდარიანი, ი.ქვაჩაკიძე. თავისუფალი რადიკალები და ჰორმეზისის ფენომენი. XII ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია “ფიზიოლოგიისა ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები”–ის მასალები, ქუთაისი, 25–27 სექტემბერი, 2014.

16. N. Mitagvaria, J. Bicher, M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Davlianidze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze. Hormetic Effect Of Whole Body Hyperthermia(experimental study on rats). The 32ndAnnual Conference The International Clinical Hyperthermia Society (ICHS) &The 3rd Annual of The World Federation of Chinese Medicine Societies – Specialty Committee of Natural Therapy (WFCMS-SCNT). Guangzhou, China, 2013/11/8-10.

17. ნ. მითაგვარია, ლ. გუმბერიძე, ლ. დავლიანიძე, მ, დევდარიანი, ნ, მომცელიძე, მ. ნებიერიძე, ი. ქვაჩაკიძე, ნ. სიხარულიძე. ოქსიდაციური სტრესი და ჰორმეზისის ფენომენი. საქ. ივ. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა საზოგადოების მე-3 ეროვნული ყრილობის მასალები, თბილისი, 2013, 49-50.                                                                                               
                                       
18. N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Momtselidze, N. Sikharulidze.  Behavioral manifestation of the phenomenon of  “hormesis” in white rats. Tbilisi 1st Internetional  Conference  2013 “Merging neuroscience  and  medicine  implications for brain diborders”, Institute of  Cognitive Neurosciences, 2013, 33.                         
                      
 19. N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Gobechia, N. Momtselidze, L. Gumberidze, N.   Sikharulidze. Whole Body Hyperthermia And Phenomenon Of Temperature Homeostasis In Rats Bran. ISTS International Scientific Seminar, Abstracts, 2012, 52. Tbilisi, Georgia.                                                                                                    
 20. ლ. გუმბერიძე. თავის ტვინის ქერქის ადგილობრივი სისხლის ნაკადის ცვლილება ემოციური დაძაბულობის ხასიათის ცვლილების დროს. XX რესპუბლიკური სამეცნიერო საიუბილეო კონფერენციის მასალები, თბილისი, მეცნიერება, 1991, 40-41.