თამარ მათითაიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის და მეტაბოლიზმის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. 1999 წელს დაამთავრა  სამედიცინო ინსტიტუტი ზოგადი ექიმის სპეციალობით. 2002 - 2006 წლებში სწავლობდა ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში.  2008 წელს  დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია  და მიენიჭა  მედიცინის აკადემიური დოქტორის ხარისხი.  ამავე წლებში  პარალელურად ეწეოდა პედაგოგიურ საქმიანობას, მიყავდა სამედიცინო კოლეჯში  ფიზიოლოგიისა და ანატომიის სალექციო კურსი. ამჟამად არის სულხან-საბა ორბელიანის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტის  მოწვეული ლექტორი. მიყავს ნეიროფიზიოლოგიის სალექციო კურსი.
მისი მონაწილეობით განხორციელდა შოთა რუსთავლის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ფუნდამენტური სამეცნიერო  საგრანტო პროექტები (GNSF/ST08/6-464, FR/260/7- 270/13). გამოქვეყნებული აქვს 20-მდე სამეცნიერო ნაშრომი როგორც ადგილობრივ, ასევე უცხოურ სამეცნიერო ჟურნალებში. მონაწილეობა აქვს მიღებული მრავალ საერთაშორისო ფორუმსა და კონფერენციაში.
ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში მუშაობს 2002 წლიდან. არის ევროპის ნეირომეცნიერთა საზოგადოებების ფედერაციის (FENS), მსოფლიოს ტვინის შემსწავლელი საზოგადოების (IBRO), საქართველოს ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა საზოგადოებების წევრი.

სამეცნიერო კვლევის ძირითადი მიმართულება: ნეიროფიზიოლოგია (ფსიქოფიზიოლოგიის ჩათვლით, კერძოდ შეისწავლის ფსიქოგენური  სტრესით გამოწვეულ ქცევით, კოგნიტიურ, ნეირობიოლოგიურ ცვლილებებს და სტრესის პირობებში ორგანიზმის  დამცავ, ადაპტაციური ხასიათის მექანიზმებს. 
                                  
პუბლიკაციები 

სტატიები:

1.    Matitaishvilili T., Domianidze T.  “ Behavioural changes in psychogenic stress and depression with rats at different hierarchy levels”, Journal of Biological Physics and Chemistry, 20 (2020), 22-26
2.    Matitaishvilili T., Domianidze T., Labadze I. “Psychogenic Stress Impairs Short-term Memory in Rats of  Different Hierarchical Level”.   WORLD SCIENCE, № 6(34), Vol.4, June 2018,  39-44
3.    Matitaishvilili T., Domianidze T., Labadze I. “The effect of psychogenic stress on behavior and short-term memory in dominant and submissive rats” Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences Biomedical Series, 2018
4.    Matitaishvilili T., Domianidze T., Labadze I.  “ Behavior of dominant and submissive rats in the chronic informational stress model”, Collected Papers– Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. Chapter 15; Nova Science Publisher, USA, 2018; www.novapublishers.com
5.    Matitaishvili T., Domianidze T., Burdjanadze G., Nadareishvili D., Khananashvili M .
“Informational Stress as a Depression Inducing Factor in Rats”. GEORGIAN MEDICAL NEWS /Georgian Business Press Association. N1, 2017,106–111. www.geomednews.org
6.    Matitaishvili T., Domianidze T, Emukhvari N., Khananashvili M. “Behavioral Characteristics of  Rats on Various Hierarchical Level”. GEORGIAN MEDICAL NEWS /Georgian Business Press Association. N 3, 2016, 63–73. www.geomednews.org
7.    Domianidze T, Matitaishvili T, Labadze I, Khananashvili M. “Biologically Positive Behavioral Indices of Transition State Caused  by Informational Stress and their Pharmacological Regulation” Collected Papers– Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. Chapter 5; Nova Science Publisher, USA, 2016; www.novapublishers.com
8.    Chichinadze K., Domianidze T., Matitaishvili T., Labadze I., Pantsulaia I., Khananashvili M. “A New Model of Depression Induced by Psychogenic Stress”. JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY / PLEIADES PUBLISHING/ 48(2), 181-188, 2012. www.maikonline.com   www.springerlink.com
9.    Matitaishvili T., Domianidze T., Chichinadze K., Pantsulaia I., Khananashvili  “Study of self-regulating behavior at different stages of psychogenic stress before the formation of depressive-like state in rats.” GEORGIAN MEDICAL NEWS /Georgian Business Press Association/ N 2 (191), P. 44-48, 2011. www.geomednews.org www.viniti.ru
10.    Domianidze T., Matitaishvili T., Chichinadze K., Pantsulaia I., Khananashvili M. “Chronic psychogenic stress as a factor in the formation of behavioral depression.” GEORGIAN MEDICAL NEWS /Georgian Business Press Association. N 10, (199), P. 86-91. 2011. www.geomednews.org www.viniti.ru
11.    Чичинадзе К.Н., Домианидзе Т.Р., Матитаишвили Т.Ц., Чичинадзе Н.К., Лазарашвили А.Г. Связан ли уровень тестостерона в плазме крови с агрессивным поведением у заключенных мужчин? // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 2010. № 1, ст.7-9 (Impact Factor = 0,258).
12.    Чичинадзе К, Домианидзе Т, Матитаишвили Т. Информационный стресс // Патологическая физиология и экспериментальная терапия.  Москва, изд. “медицина”, 2009. №3, ст.38-39.
13.    Матитаишвили  Т.Ц; Гогоберидзе М. М; Домианидзе  Т. Р; Лабадзе И. Дж; Хананашвили  М. М. “Иерархическая структура малой группы крыс как результат стрессирования лидера группы”. Известия АН Грузии, сер. биол. А,  2006, Т. 32, № 2, С. 341-345.
14.    Матитаишвили  Т., Гогоберидзе  М., Хананашвили  М., Лабадзе  И. Влияние психогенного стресса на иерархическу структуру малой группы крыс. Известия  АН Грузии, сер.биол А, 2006, т. 32,  №4, 763-767.
15.    Матитаишвили  Т., Гогоберидзе  М., Хананашвили  М., Лабадзе  И. Изучение краткосрочной образной памяти группы крыс после стрессирования лидера группы. Известия АН Грузии, сер.биол. А, 2006, т. 32, №4, 769-773
16.    I.J. Labadze, T.R. Domianidze, T.TS. Matitaishvili, G.T. Papashvili, M.M.  Khananashvili. Social isolation rearing of rats decreases the nervous system’s resistance to the psychogenic stress stimuli. Georgian Medical News, 2006, N 8 (137),  P. 82-85.

თეზისები:

1.    Matitaishvili T., Domianidze T. “Behavioral  changes in psychogenic stress and depression model of rats at different hierarchy level” ,4 -th nternational Symposium “Brain and Neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects", Tbilisi,Georgia,2019
2.    Domianidze T., Matitaishvili T., labadze I. “The effect of psychogenic stress on behavior and short-term memory in dominant and submissive rats”, IV International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Society of Physiologists, Tbilisi,Georgia,2019
3.     Matitaishvili T., Domianidze T. “Psychogenic stress- induced behavioral indices in rats under antidepressant fluoxetine administration”, International Multidisciplinary Conference on Biomedicine  BIOMED- 2019, Tsikhisdziri, Georgia, 2019
4.    MatitaishviliT., Domianidze T., Burdjanadze G. “The influence of informational stress on the neurobiological indices of rats standing on different hierarchical level”, The Conference of students and young scientists “Actual problems of modern biomedicine”, Batumi, Georgia, 2019
5.    Matitaishvili T., Domianidze T., Labadze I. “Social stress induced depression-like behavior in submissive rats”, The 1st “Beritashvili Talks”, Neurophysiological Functions and their Disorders – Interdisciplinary Studies. International Conference, I. Beritashvili Center of Experimental Biomedicine , Tbilisi, Georgia,2018
6.    Domianidze T., Matitaishvili T., Labadze I. “Biologically positive self-regulatory behavior of rats being on different       hierarchical level in chronic psychogenic stress model”,  The 31st ECNP Congress, Barcelona, Spain, 2018
7.    Domianidze Tamar, Matitaishvili Tamar, Burdjanadze George, Khananashvili Mikheil «Self-regulatory behavior of rats being on different hierarchical level in chronic psychogenic stress model» 12-th Gottingen Meeting of the German Neuroscience Society», 36-th GOTTINGEN NEUROBIOLOGY CONFERENCE, Abstract Book Gottingen, 2017, T 13-6C, p.652. https://www.nwg-goettingen.de/2017/default.asp?id=15
8.    Matitaishvili Tamar, Domianidze Tamar, Burdjanadze George. “Behavior of Dominant and Submissive Rats in the Chronic Informational Stress and Depression Model”. 12-th Gottingen Meeting of the German Neuroscience Society», 36-th GOTTINGEN NEUROBIOLOGY CONFERENCE, Abstract Book Gottingen, 2017, T 13-2A, p. 630. https://www.nwg-goettingen.de/2017/default.asp?id=15
9.    Domianidze T, Matitaishvili T, Khananashvili M. “Chronic Informational Stress as a Model of Depression”. International Workshop Translational Neuroscience And Mental Disorders. Bridging the gap between animal models and human condition». Abstract Book Erice, 2016, p23. http://transneuro.unipr.it
10.    Matitaishvili T; Domianidze T. “Chronic Informational Stress induced depression in Dominant and Submissive Rats”. International Workshop Translational Neuroscience And Mental Disorders. Bridging the gap between animal models and human condition».  Abstract Book Erice, 2016, p33. http://transneuro.unipr.it
11.    George Burjanadze, Tamar Matitaishvili, Tamar Domianidze; “Influence of chronic informational stress on some behavioral and biochemical characteristics in rats”. The Fifth Annual Conference In Exact and Natural Sciensec, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, ENS, 2017, Georgia, Tbilisi. http://conference.ens-2017.tsu.ge/en/page/index
12.    Domianidze Tamar., Matitaishvili Tamar., Khananashvili Micheil. Biologically positive behavioral characteristics of transition state between norm and pathology and their pharmacological regulation in informational stress codition. III international symposium  “Neuroplasticity: nervous substrate for helth and disease. New approaches for research.” Tbilisi, Georgia, October 2-4, 2014, p.11-12.
13.    domianiZe T., maTiTaiSvili T., labaZe i., xananaSvili m. alkoholuri motivaciis Taviseburebebi da mniSvneloba virTagvebis TviTregulaciuri qcevisa da informaciuli stresisidadmi organizmis mdgradobaze. XII erovnuli samecniero konferencia  “fiziologiisa da biomedicinis aqtualuri problemebi” masalebi, quTaisi, 25-27 seqtemberi, 2014w, gv. 21-22.
14.    Matitaishvili T., Domianidze T., Khananashvili M. Peculiarities and importance of self-regulatory behavior in rats at the different hierarchical levels in the psychogenic stress conditions. Third National Congress Georgian I. Beritashvili  Society of Physiologist. I.Beritashvili Insitute of Physiology, Tbilisi,Georgia, September 26-27, 2013.
15.    Chichinadze K., Domianidze T., Matitaishvili T., Labadze I., Khananashvili M. New model of psychogenic stress-induced depression and antioxidant system of rat brain. Bulletin of Clinical Psychopharmacology, Vol: 21, Supplement: 2, 2011. Ref.No:192.[PP-033].Antalya, Turkey. www.psikofarmakoloji.
16.    Chichinadze K., Domianidze T., Matitaishvili T., Labadze I., Pantsulaia I.,Khananashvi  M.“Psychogenic stress induced depression: a new model”. Neuroplasticity: Nervous Substrate For Health And Disorder. ISTC International  Scientific workshop. Tbilisi,Georgia, October 17-19, 2010.
17.    Chichinadze K., Domianidze T., Matitaishvili T., Labadze I., Pantsulaia I. “ A new model of  depression”. 9 th “Gagra Talks”. International Conference on Fundamental  Questions of  Neuroscience, I.Beritashvili Insitute of Physiology, Tbilisi, Georgia,October 13-16,2010.
18.    Chichinadze K., Domianidze T., Matitaishvili T., Lazarashvili A. “Neurobiology of  aggressive behavior”. 9 th “Gagra Talks”. International Conference on Fundamental Questions  of Neuroscience, I.Beritashvili Insitute of Physiology, Tbilisi, October 13- 16,2010.  
19.    Domianidze T.R., Matitaishvili T.Ts. “Emotional stress and long-term memory malfunction in the rats”.1 International Simposium Vision and Cognition. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, V.35, Supplement pp.37.September, 2009.
20.    Konstantin Chichinadze., Tamar Domianidze., Tamar Matitaishvili., Anna Lazarashvili. “Biochemical correlates of aggressive behavior in prisoners” Proceedings of the XXXVI International Congress of Physiological Sciences (IUPS2009 Function of Life: Elements and Integration. Kyoto , Japan The Journal of Physiological Sciences. V59 •Supplement 1. p.482.July 27–August 1 2009.
22. Domianidze T.R., Labadze I.J., Matitaishvili T.Ts.; Chichinadze K. N., Khananashvili M.M. “Behavioral malfunction on the background of psychogenic stress assessed by long-term memory tests    in rats” Fifth International Interdisciplinary Congress “Neuroscience for medicine and pshyhology”. Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2009.
23.    WiWinaZe k., domianiZe T., maTiTaiSvili T. “testosteroni, stresi da ierarqiuli rangi”. Tbilisis saxelmwifo universitetis 90 wlis iubilesadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferenciis SromaTa krebuli. Tbilisi, 2008, 3-4 oqtomberi, gv.108-109.
24.    Labadze I., Domianidze T., and Matitaishvili T. “Social deprivation improves processes of formation of the passive avoidance response.” 39th Annual General Meething. European Brain and Behaviour Society. Full abstracts available on line at http://www.hindawi.com/journals/np/E2. 03.neuronal Plasticity. Trieste, 15-19, 2007.
25.    DomianidzeT.R., Labadze I.J., Matitaishvili T.Ts., Xananashvili M.M. “Self-regulation of behavior during development of emotional stress in the rats”.Third International Interdisciplinary Congress “Neuroscience for medicine and pshyhology”. Sudak, Crimea,
Ukraine, June 12-20, 2007. pp.98-100.
26.    Labadze I., Ghoghoberidze M., Khananashvili M., Matitaishvili T., Domianidze T. Akhaladze   L. “Social isolation rearing of rats decreases the nervous system’s resistance to the psychogenic  stress stimuli.” Vienna, Austria, July 6-12 2006 published in FENS Forum
 Abstracts, vol. 3, 2006. A055.21
 27. labaZe i., RoRoberiZe m., cicaZe d., abaSiZeE n., fxakaZe l., domianiZe, T., qareli e., CxubianiSvili l., maTiTaiSvili T. “nawilobrivi
 Sidasaxeobrivi izolaciis pirobebSi gazrdili virTagvebis umaRlesi nervuli moqmedebis Taviseburebani”. III saerTaSoriso samecniero konferencia ” biologiisa da medicinis aqtualuri problemebi”. SromaTa krebuli. Tbilisi, 25-27 oqtomberi, 2005w, gv 97-100.

                                                                                                                         
მიღებული გრანტები:                                             

1.    საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი GNSF/ST08/6-464.  “ქროონიკული ფსიქოგენური სტრესით გამოწვეული დეპრესიის ახალი მოდელის შექმნის მცდელობა თეთრ ვირთაგვებში” 2009-2012 წ. – ძირითადი პერსონალი

2.    საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი FR/260/7- 270/13. “ინფორმაციული სტრესის გავლენა სხვადასხვა იერარქიულ საფეხურზე მდგომი ვირთაგვების ნეირობიოლოგიურ მაჩვენებლებზე” 2014-2017 წ. - ძირითადი პერსონალი