ლენა დავლიანიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ლენა დავლიანიძე დაიბადა 1952 წელს. 1972 წელს  ჩაირიცხა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ბიოლოგიის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 1977 წელს სპეციალობით ადამიანთა და ცხოველთა ფიზიოლოგია. 1972 წლიდან დღემდე  მუშაობს  ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის თავის ტვინის სისხლის  მიმოქცევისა მეტაბოლიზმის ლაბორატორიაში  უფროს მეცნიერ თანამშრომლად.
ლენა დავლიანიძემ 1994 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი.
გამოქვეყნებული აქვს 100-დე სამეცნიერო სტატია და აბსტრაქტი ქართულ, რუსულ და ინგლისურ პერიოდულ გამოცემებსა და შრომათა კრებულებში.

სამეცნიერო ინტერესები
                            
 ქცევის ფიზიოლოგია;
 ჰიპერთერმია;
 სხეულის ანტიოქსიდაციური აქტივობა;
 ჰორმეზისი;
 თავისუფალი რადიკალები.
                                                                     
სტატიები

1.  Marina Nikolaishvili, Zakaria Nanobashvivi, Irine Bilanishvili, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Nino Sikharulidze, Marina Devdariani, Marina Nebieridze, Ia Kvachakidze, Thea Museliani, Gogi Jikia, Khatuna Dondoladze, Nodar Mitagvaria. The Role of Radon in Changing the Concentracion of Oxidative Stress Predictors Involved in the Pathogenesis of Epilepsy. საქ. მეცნ. ეროვ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია, 2020, ტ. 46, № 5–6, 305-316.

2.  Whole Body Hyperthermia Induced Phenomenon of Hormesis ( Experimental Study) Nodar Mitagvaria, Archil Chirakadze, Marina devdariani, Lena Davlianidze, Tekla Rtveladze.  საქ. მეც. ეროვნული  აკადემიის მოამბე, ტ.14, № 4, 2020.

3. Devdariani. M, Davlianidze  L, Nebieridze  M, Darbaidze  M, Gugushvili  M,  Sikharulidze  N, Kekoshvili  T, Mitagvaria  N.  Effects of  High low doses of etanol,  given to rats during the process of pregnancy, on the behavior and the blood rheological properties of their offsprings.  Georgian Medical News, no 5(290)   2019.

4. N. Mitagvaria, M.Devdariani., L.Davlianidze, L.Gumberidze, I.Kvachakidze, M.Nebieridze, N.Sikharulidze. The positive effects of free radicals in action of whole body hyperthermia. In: The 1st Beritashvili Talks, Neurophysiolocal Functions and Their Disorders – Interdisciplinary Studies. N.Nachkebia – Editor, Tbilisi, 2019, 149-156.

5. M. Mantskava, N. Momtselidze, N.Mitagvaria, L. Davlianidze, M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Gumberidze, L. Kvachakidze, N.Sikharulidze, V. Jarinova.  The  Influence  of  polysorbate  TWEEN 80 on somatic  health in experimental . Series on Biomechanics, vol,32, no.2. 2018, 28-32

6. Nodar Mitagvaria, Lena Davlianidze, Marina Devdariani, Maka Mantskava, Marina Nebieridze, Nana Momtselidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze and Nino Sikharulidze. Analysis of the Mechanisms of Whole Body Hyperthermia – Induced Behavioral Disorders    (Experimental Study). In Book: „Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders“. 2018, Chapter 16,  pp.173-194.

7. Dr.Sc.Mitagvaria  N., PhD. Davlianidze L., PhD.Devdariani M., PhD. Nebieridze M., Gumberidze L., Kvachakidze I., Sikharulidze N. Hyperthermia As a Trigger For Activation of Hormetic Mechanisms. Open Access Peer-reviewed Journal. Science Review 3(10), March 2018 vol.4  

8. ლ. გუმბერიძე, ი. ქვაჩაკიძე, ლ. დავლიანიძე ლ, მ. დევდარიანი,  მ. ნებიერიძე, ნ. მომცელიძე, მ. მანწკავა,  ნ. სიხარულიძე, ნ. მითაგვარია. დიმეთილ სულფოქსიდის ეფექტი მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით   გამოწვეულ ცვლილებებზე ცხოველთა ქცევაში. საქ.მეცნ.ეროვნ.აკად.მაცნე, ბიომედ.სერია, 2018, ტ. 44, N1-2

9. მ. გუგუშვილი,  მ. დევდარიანი,  მ. ნებიერიძე,  ი. სვანიძე, ლ. გეგენავა, დ. მუსერიძე, ნ. ღვინაძე, ლ. გობეჩია-დავლიანიძე, ქ. აფციაური, ნ. მითაგვარია. ვირთაგვების მაკეობის პერიოდში ეთანოლის დაბალი (ჰორმეზული) დოზის გავლენა მათი შთამომავლების ქცევითი რეაქციების თავისებურებებსა და სივრცითი ამოცანების დასწავლაზე. საქ. მეც. ეროვნ. აკად. მაცნე. მიომედ. სერია, 2017, ტ.43, N3-4

10. Nodar P. Mitagvaria, Marina Nebieridze, Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Maka Mantskava, Nana Momtselidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze, Nino Jojua and Nino Sikharulidze. The Posible Mechanisms of local Hyperthermia-Induced Morphological Changes in Cerebral Tissue (Experimental Study on  Rats). In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological functions and Their Disorders. Pp. 187-206, 2016 Nova Science Publishers, Inc. Editor: Nodar P. Mitagvaria.

11. N. Mitagvaria, I. Lazrishvili, M. Devdariani, L.Davlianidze, M. Nebieridze, N. Saginadze, I. Kvachakidze, L. Gumberidze and N. Sikharulidze. Hormesis-a basis for homeostasis in the presence of stressors. An example of hyperthermic stress. Journal of Biological Physics andChemistry 15(2015)187-193.

12. Mantskava M., Momtselidze N, Davlianidze L. Blood cell deformation after blood loss. Journal of Biological Physics and Chemistry 15( 2015) 9-11.

13. ნ. საგინაძე, ლ. გუმბერიძე, ლ. დავლიანიძე, ი. ქვაჩაკიძე, ნ. მომცელიძე, მ. მანწკავა, მ. ნებიერიძე, ნ. სიხარულიძე, ნ. მითაგვარია. ოქსიდაციური სტრესით გამოწვეული ცვლილებები ცხოველთა ქცევაში. საქ.მეც.ეროვნ.აკად.მაცნე, ბიომედ. სერია, 2015, ტ,41, №5–6.

14. M. Mantskava, N. Momtselidze, L. L. Davlianidze, T.Urdulashvili.
Positive effect of bemiparin to blood flow. Series on Biomechanics, vol.29, No.4 2015, 45-49.


15.  Mantskava M, Momtselidze N, Davlianidze L. Study of  erytrocyte deformability at hemorrhagic shock. Journal of Biological phisics and chemistry. 2015, v4.

16. Nebieridze M., Devdariani M., Davlianidze L., Erkomaishvili I., Azikuri G., Sikharulidze N., Mitagvaria N. Influence of sildenafil citrate of development of local cerebral infarction’’. SFN-USA, Washington, 2014.

17. Mantskava M, M, Momtselidze N, G. Davlianidze L, S. Mitagvaria N, P.  Hemorrhagic shock and stress- cause and  conceguence of Hemorheology Disturbances on the example of the changes in erythrocyte aggregation . J. of stress physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838, v.10, n2, 2014. Pp.238-246.                  
   
18. Mantskava M,M., Momtselidze N, G., Davlianidze L, SH. Reological properties of blood in  blood loss( experimental study) obshchaya reanimatologia m10, n5 2014, 27-32.  

19. Манцкава М.М., Момцелидзе Н.Г., Давлианидзе Л.Ш., Митагвария Н.П. Геморрагический шок и стресс-причина и следствие нарушения гемореологии на примере изменения эритроциторной агрегируемости. Журнал «Стресс физиологии и биохиммии».  ID статьи – MS2014 -13. ISSN 1997-0838. 10.2. 2014 p.238-246.

20. Манцкава М.М, Момцелидзе Н.Г, Давлианидзе Л.Ш.  Реологические свойства крови при кровопотере (экспериментальное исследование) Центр экспериментальной биомедицины Им. И. Бериташвили,   Тбилиси 2014.

21. Haim I.Bicher, Nodar Mitagvaria, Marina Devdariani, Lia Davlianidze, Marina Nebieridze and Nana Momtselidze. Autoregulation of the Brain Temperature buring Whole Body Hyperthermia. Hindawi  Publishing Corporation Conference Papers in Medicine .Volume 2013, Article ID 928243, 5 pages.

22. Н. Митагвария, Л. Гумверидзе, Л. Давлианидзе, М. Девдариани, И. Квачакидзе,  М. Небиеридзе, Н. Сихарулидзе. Поведенческие проявления феномена гормезиса, ассоциированного с оксидативным стрессом у крыс. Известия нац. АН Грузии, биомед. Серия, 2013, т. 39, № 3-4.

23. Х. Бичер, М.Девдариани, Л.Давлианидзе, М.Небиеридзе, Н. Момцелидзе, Н.Сихарулидзе, Н.Митагвария. Явление температурного гомеостаза в ткани головного мозга белых крыс при    общей управляемой гипертермии. Известия нац, АН Грузии, биомед. Серия, 2012, т.38.№ 3-4

24. Nodar Mitagvaria, James Bicher, Marina Devdariani , Lia Davlianidze, Marina  Nebieridze and Nana Momtselidze. Whole body hyperthermia and the phenomenon of temperature homeostasis in the rat    brain. Journal of Biological Physics and Chemistry,Vol.12 № 4, 12/2012

 25. N. Mitagvaria, M.Devdariani, L.Davlianidze, M.Nebieridze.  The problem of inversion of coupling “Function-Metabolism-Blood Flow” in the brain. Physiological mechanisms of organisms,functional regulation, Erevan, 2012

 26. i.KqvaCakiZe, l. gumberiZe, m. nebieriZe, l. davlianiZe, m. devdariani, n. sixaruliZe. Sisxlis lokaluri nakadis cvlileba virTagvebis dorsalur hipokampSi Kqcevis informaciuli paTologiis ganviTarebis adreul stadiaze. Saq. Mmecn. Eerovn. Aakad. Mmacne, biomed. Seria, 2011, t.37. № 5-6.

 27. Mitagvaria N., Devdariani M., Gobechia L., Nebieridze M. The role of Nitric Oxide in development of local Hyperthermia-induced morphological changes  in cerebral tissue-an experimental studyon rets. Proceding of  XXIX meeting of the international clinical hyperthermia Society (ICHS), cologne, Germany, September 2010.

  28. N. Mitagvaria, I. Lazrishvili, M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Davlianidze, T. Bikashvili, T. Lortkipanidze, N. Sikharulidze.Pthe Mechanisms Involed In The Therapeutic Effect Of Hyperthermia On Tumor Tissue. Proc. Georgian Nat. Acad.Sci..,Biomed.Series, 2011,vol.37,№ 5-6    
 
 29. Tavis tvinis sisxlZarRvTa tonusis  oil helium damokidebuli regulacia. suxiSvilebis universiteti, samecniero naSromTa krebuli. Gv. 132-146. 2009 (Tanaavtorebi: miTagvaria n., bibiluri e., nebieriZe m., darbaiZe m., suxiSvili e., sayvareliZe n.,  devdariani m.)

 30. Tavis tvinis sisxliT momaragebis regulaciis metaboluri meqanizmebis hipoTeza. Goris universitetis  samecniero SromaTa krebuli. Gv. 3-23. 2008 (Tanaavtorebi: devdariani, m. m. nebieriZe, m. darbaiZe, i. qvaCakiZe, l. gumberiZe)

  31.  Возрастные изменения количественных характеристик звездчатых нейронов сенсомоторной области коры больших полушарий головного мозга белых крыс.  Изв. АН Грузии, сер. Биол. А., т. 34, № 5-6. 347-353. 2008 (соавторами: Небиеридзе М., Девдариани М., Гумберидзе Л., Квачакидзе И.)

32.  The role of local blood flow intensity blood rheological properties and free radicals in development of local hyperthermia – induced morphological changes in cerebral tissue of the rat.  . goris mravalprofiliani mcire akademiis samecniero naSromTa krebuli. Gv. 2- 2007 (co-authors: N. Mitagvaria, H. Bicher, M. Nebieridze, M. Devdariani, M. Tabatadze, M. Darbaidze)

 33. m. devdariani, l. gobeCia, m. nebieriZe, m. darbaiZe, i. qvaCakiZe, l. gumberiZe. Tavis tvinis sisxliT momaragebis regulaciis centraluri neirogenuli meqanizmebis hipoTeza. Goris mravalprofiliani mcire akademiis samecniero naSromTa krebuli. 2007.

 34. i. qvaCakiZe, l. gumberiZe, m. Devdariani, l. gobeCia, m. nebieriZe. Sisxlis lokaluri mimoqceva virTagvebis Tavis tvinis rux da TeTr nivTierebaSi qcevis informaciuli paTologiis dros. Saq. Mecn. Akademiis macne, ser. Biol. A, #9, 33. Gv. 193-198. 2007 (Tanaavtorebi: i. qvaCakiZe, l. gumberiZe, m. devdariani, m. nebieriZe)

 35. fentaniliT gamowveuli sisxlis adgilobrivi nakadis cvlilebebi dorsalur hipokampSi, nuSisebr kompleqssa da mimdebare birTvSi. Saq. Mecn. Akademiis macne, ser.  oil. A, #2, 33, gv. 107-111. 2006 (Tanaavtorebi: devdariani m., miTagvaria m.)

  36.  Исследование роли свободных радикалов в нарушении регуляции тонуса язычной артерии.Ж. «Экспериментальная и клиническая медицина», 2005, №5(24), с. 56-59. (соавторы: М. Девдариани, М. Небиеридзе, И. Квачакидзе, Л. Гумбаридзе, Н. Пипия, И. Еркомаишвили, Л. Николайшвили)


 37.  Tavis tvinis qsovilis morfologiuri cvlilebebi gamowveuli sxvadasxva xarisxis lokaluri hiperTermiiT. Saq. Mecn. Akad. Macne, ser.  oil, 2005, t.31, 6, 873-877. (Tanaavtorebi: m. nebieriZe, m. tabataZe, m. devdariani, i. qvaCakiZe, l. gumberiZe)

  38.  The effects of Fentanyl  and morphine on local blood flow and oxygen tension in the Neurosci in the rats. J. Neurosci Behav. Physiol. 2004, 34(5), 467-471. (co-author L. Nikolaishvili).

  39.  Влияние морфина на локальный кровоток в миндалевидном комплексе и дорсальном гиппокампе головного мозга на белых крыс. Georgian Medical News. 2000, #9, 66, 36-38. (соавторы: Л. Николайшвили, Т. Кекошвили, Н. Митагвария).

  40.  Эффекты фенталина и морфина на местный кровоток и уровень напряжения кислорода в фронтопариетальной области коры и прилежащем ядре головного мозга белых крыс. Российский Физиол. Журн. Им. И.М. Сеченова. 2002, т. 88, №12, с. 1505-1511. (соавторы) Л. Николайшвили, Н. Митагвария).


  41. Влияние изменение уровня напряжения кислорода в фронтопариетальной области коры и прилежащем ядре головного мозга белых крыс, вызванные морфином. Известия АН Грузии, сер. Биол. 2000, т.26, №4-8, с. 435-440. (соавторы: Л.Николайшвили, Т. Кекошвили).

  42. Влияние фенталина на местный кровоток лимбических структур коры . Экспериментальная и Клиническая медицина. 2000, 1(3), с. 36-38. (соавторы: Л. Николайшвили, Т. Кекошвили).
    
  43. Вызванные фенталином изменения местного кровотока в дорсальном гиппокампе и фронтопариетальной области коры головного мозга. Экспериментальная и клиническая медицина, 2000, 1(3), с. 55-58. (Соавторами: Л. Николайшвили, Т. Кекошвили).

  44. Динамика местного кровотока и напряжения кислорода (РО2) в различных областях гиппоталамуса в цикле бодрствование-сон. Изв. АН Грузии, сер. Биол. 1992, 18, 2, с. 66-92 (соавт.:  Николайшвили Л.).

  45.  Blood flow and PO2 in the posterior hypothalamus of cats during paradoxical phase of sleep. Neurosci. Behav. Physiol., 1990, 20,(3), p. 262-267. (coauth.: Devdariani M., Nikolaishvili L.).

  46.  Кровоток и РО2 в заднем гиппоталамусе кошек во время парадоксального сна. Журн. ВНД, 1989, 39, вып. 3,6, с. 536-542. (соавт.: Митагвария Н., Николайшвили Л.).

  47. Dynamics of local blood flow in different regions of the hypothalamus during sleep-wakefulness cycle. Neurosci. Behav. Physiol. 1989, 18 (4), p. 31-36. (coauth.: Devdariani M., Nikolaishvili L.).

  48. Динамика напряжения кислорода в различных областях гиппоталамуса в цикле бодрствование-сон. Физиол. Ж. СССР, 1987, 73, 1, с. 3-7. (соавт.: Митагвария Н., Николайшвили Л.).

  49. Кровоток и напряжение кислорода в дорсальном гиппокампе в цикле бодрствование-сон. Изв. АН ГССР. Сер. Биол., 1985, 11, 2, с. 86-92. (соавт.: Митагвария Н., Николайшвили Л.).

  50.  Динамика напряжения кислорода в дорсальном гиппокампе при различных фазах цикла бодрствование-сон. «Нейрофизиология мотивации, памяти и цикла бодрствование-сон»(ред. Ониани), 1985, т.4, с. 234-247. (соавт.: Митагвария Н., Николайшвили Л.).


  51. Исследование динамики напряжения кислорода в гиппокампе и сенсомоторной коре во время цикла бодрствование-сон. Физиол. Ж. СССР, 1983, 69, 12, с. 1543-1548. (соавт.: Митагвария Н., Николайшвили Л.)

  52.  Некоторые динамические характеристики системы регуляции местного мозгового кровотока в коре головного мозга кошек. Сообщ. АН ГССР, 1977, 87, 1, с. 169-172. (соавт.: Меладзе В., Бегиашвили В., Церетели К., Митагвария Н.)

თეზისები
    
1.    M. Mantskava,  N. Momtselidze,  G. Kuchava,  L .Davlianidze  .  Study of   hemorrhagic  shock  stage   with  experimental change  of  adaptation energy. International Multidisciplinary  Conference  on Biomedicine.  BIOMED-2019, May 18-19, Tsikhisdziri, Georgia.

2.     N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze,  L. Gumberidze, I. Kvachakidze oxidative stress in conditions of whole body hyperthermia. 4th International Symposium and Scool of Young Scientists, May 1-7 2019, Tbilisi, Georgia.

3.    N. Mitagvaria, M.Gugushvili, M. Darbaidze, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, N. Sikharulidze. Analysis of the effects of ethanol  consuption during  pregnancy of some physiological indices of the offspring (experimental study on rats). 4th International Symposium and school Young Scientists, May 1-7 2019, Tbilisi, Georgia.
 
4.    Tekla Rtveladze, Khatuna Saganelidze, Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze, Marina Nebieridze, Nino Sikharulidze, Nodar Mitagvaria. The role of the nitric oxide system in the development of oxidative stress in conditions of whole body hyperthermia . Proceeding of the Georgian National Academy of Sciences, Biomedical Series, 2019, vol.45, no 3-4.

5.    Marina Devdariani, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, Ia Kvachakidze, Marina Nebieridze,  Manana Gugushvili, Mariam Darbaidze, Gela Azikuri, Nino Sikharulidze, Nodar Mitagvaria.  Effect of ethanol, Given to rats during the pregnancy, on some physiological indices of their offspring, Proc.Georgian Nat.Acad., Biomed. Series, 2019, vol. 45, no3-4

6.    Mitagvaria N., Devdariani ., Davlianidze L., Gumberidze L., Kvachakidze I., Nebieridze M., Sikharulidze N. The Positive of Free Radikals in Action of Whole body Hyperthermia. International Conference The 1st’’ Beritashvili Talks’, Neurophysiological Functions and  Their Disorders-Interdisciplinary Studies. Tbilisi, Georgia  2018.

7.    Davlianidze L., Devdariani M., Nebieridze N., Gumberidze L., Kvachakidze I. Morfine-Induced Changes in IN PO2 Level in Fronto-Parietal Cortex and Nucleus Accumbens in Albino Rats. 4th International Multidisciplinary Conference on Rheology. Tbilisi, Georgia  2018,  April.

8.    M. Nebieridze., M. Devdariani., L. Davlianidze., N. Sikharulidze., L. Gumberidze., I. Kvachakidze., N. Mitagvaria. The problem of  inversion of coupling function-metabolism-blood flow in the brain. SFN,  Washington, 2017, November 13.

9.    M.Devdariani., L. Davlianidze., M. Nebieridze., L.Gumberidze., I. Kvachakidze., N. Sikharulidze., N. Mitagvaria. The role of nitric and  dimethyl sulfoxide in formation of penumbra characteristics. SFN,  Washington, 2017, November 13.

10.    Devdariani M., Gugushvili M., Nebieridze M., Museridze D., Gegenava L., Gvinadze  N.,  Davlianidze L., Mitagvaria N. Revealing of hermetic doze  of ethanol for white rats. SFN, San-Diego  2016.

11.    Mitagvaria N, Mantskava M,Devdariani M, Davlianidze L, Momtselidze N, Saginadze N, Gumberidze L, kvachakidze I, Sikharulidze N. Physiological Prereguisites for Application of Hyperthermia in Cancer treatment, Rhoelogical andMicrocirculation Methods,New Data, Conclusion. For participants of  internacional Scool of Rheology and Microcirculation. 2015 October, 12-16, Tbilisi, Georgia p. 11-12.

12.    Mantskava  M., Momcelidze N., Davlianidze L.Erythrocyte aggregation in Hemorrhagic shock During stress. Rhoelogical and Microcirculation Methods, New Data, Conclusion. 2015  October, 12-16.Tbilisi, Georgia p.9-10.

13.    Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L. Rheological Disorders During Blood loss. Rhoelogical and Microcirculation Methods, New Data, Conculusion. For participants of internecional Scool of Rheology and Microcirculation. 2015 October, 12-16 Tbilisi, Georgia p. 4-6.

14.    Mitagvaria N., Mantskava M., Devdariani M., Nebieridze M., Davlianidze L., Momtselidze N., Saginadze N., Gumberidze L., Kvachakidze I., Sixarulidze N. Piziological Prereguistes for Application of Hypertermia in Cancer Treatment. Internacional Conference of Reology. 10-11 october, 2015, Kutaisi, Georgia. P. 30.

15.    Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L.Positive effect on bemiparin in reological system in vivo. Varna  2015. In vivo Hemorheology and  Hemodynamics 5th ESSB, 1-5 September.

16.    Манцкава М, Момцелидзе Н,  Давлианидзе Л. Влиание анестезии на реологические своиства крови. VI Международной Конференции „Проблема безопасности в анестезиологии“. Москов. 2015  Октября 4-6.

17.    Давлианидзе Л. Манцкава М. Паргалава Д. Безопасность лечения различных  болезней. I International Conference of Reology. 10-11 october,  2015,  Kutaisi, Georgia. P.56-57.

18.    Манцкава М, Момцелидзе Н,  Давлианидзе Л . Оценка Эмоционального стресса по показателям реологии крови. Доказательная медицина: от теории к практике. Сборник материалов 2-ой международной конференции 24-26 Сентября 2015, 46-48. Ереван, Армения.

19.    Mantskava M., Momtselidze N., Davliavidze L. Reological studies in experimental  hemorrhagic shock. 10 th International Conference on Microcirculation and Hemorhrology. Yaroslav, Russia . July  2015.

20.    Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L. Comparative evoluation of research  blood rheology and texture analysis on clinical blood tests in hemorrhagic shock . VIII Internacional Congres  ,,Biotecnology.. State and Prospects’’ and XIII Internacional specialized Exhibition Biotech World. 2015. March 17-20, Moscow, Russia.

21.    Mantskava M, Momtselidze N, Davlianidze L. Changes  deformability of red bloodcellsin experimental hemorrahagic shock. VII International Conference on clinical Hemostasis and  hemorheology in cardiovascular  surgery,  2015  30-31 January, Mosscow, Russia.

22.    Mantskava M., Momcelidze N., Davlianidze L.  On the tissue of social stress and mental health10 th International Conference on Microcirculation and Hemorhrology. Yaroslav, Russia . July  2015.


23.    Манцкава М, Момцелидзе Н,  Давлианидзе Л. К вопросу социальном стрессе и психическом здоровье.  XII Научно-практическая конференция с  международным участием. Безопасность больного в анестезиологии. Москва, 26-27 июня. 2014.  Сборник  трудов стр. 88.

24.    Devdariani M., Davlianidze L., Nebieridze M., Gumberidze L., Kvachakidze I., Mitagvaria N. “ Hormetic effect and its disruption of hydrogen peroxidate-induced  oxidative stress”. SFN-USA, Washington,  2014, 15-19 November.

25.    Gobechia-Davlianidze L., Devdariani M., Momtselidze N., mantskava M., Nebieridze M., Mitagvaria N. “The effect of inducible nitricoxide synthase inhibition on development of local hyperthermia-induced morpho- physiological changes in the tissue of rats”. SFN_USA, Washington , 2014,  15-19 November.

26.    Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L. Study of  hemorheological parameters at  hemorheologic shock. Neuroplasticity: Nervous substrate for health and disease. New approaches for research III International Symposium, Tbilisi, Georgia, Octomber 2-4  2014,  p.39-40.

27.    Mantskava M., Momtselidze N., DavlianidzeL. Discase erythrocyte aggregation in experimental hemorrhagic shockSeptember. 3rd World  Congress of clinical surgery. Risk  Management and Medicine International Association 10-12  Madrid Spain, 2014.

28.    Новая  Классификация Стадий Геморагического Шока, основанная на Изменении Агрегации Эритроцитов. Манцкава М.М, Момцелидзе Н.Г, Давлианидзе Л.Ш. Первая Кщнференция Российского Национального Общества по Изучению Шока. Москва, Материали конференции 3 октября  2013 г.

29.    Hormetic Effect Of  Whole Body Hyperthermia. (experimental study on rats)
M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Davlianidze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze.
The 32 Annual Conference of The International Clinical Hypertermia Society(ICHS)The 3 Annual Conference of The World Federation of Chinese Medicine Societies-Specialty Committee of Natural Therapy (WFCMS-SCNT)
 Guangzhou,China  2013 /11/8-10

      30. Behavioral manifestation of the phenomenon of ,,hormesis,, in white rats.
            N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, L. Gumberidze,    I. Kvachakidze,  N. Momtselidze, N. Sikharulidze. Tbilisi 1 International Conference 2013 ,,Merging neuroscience and medicine: implications for brain disorders: 30 September-3 October, 2013.

      31. ოქსიდაციური სტრესი და ჰორმეზისის ფენომენი.
ნ.მითაგვარია, ლ.გუმბერიძე, ლ.დავლიანიძე, მ.დევდარიანი, ნ.მომცელიძე, მ.ნებიერიძე, ი.ქვაჩაკიძე, ნ.სიხარულიძე. სსიპ ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი 2013, 26-28, სექტემბერი საქართველოს ფიზიოლოგთა მესამე ეროვნული ყრილობა.

     32. მ. მანწკავა, ნ. მომცელიძე, ლ. დავლიანიძე. ჰემორეოლოგიური პარამეტრების ცვლილებები ჰემორაგიული შოკის დროს. სსიპ ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, თბილისი 2013, 26-28 სექტებმერი, საქართველოს ფიზიოლოგთა მესამე ეროვნული ყრილობა.

   33.   Devdariani M, Davlianidze L, Nebieridze M, Mitagvaria N.
The impact of blood rheological properties and free radicals on changes caused by local hyperthermia in rats cerebral tissue New Orleans, USA, 2012

  34.  Nodar P. Mitagvaria, James I. Bicher, Ilia L. Lazrishvili, Marina Devdariani, Marina I. Nebieridze, Lia Sh. Gobechia, Nino Sikharulidze.  How Does Hyperthermia Work.  XXX Meeting of the International Clinical Hyperthermia Society Tbilisi, Georgia September 9-11,  2011.

  35.  Mitagvaria N., Devdariani M., Gobechia L., Nebieridze M. General problems of the brain functional ctivity and local blood flow coupling. Batumi Neuroscuience conference - “Function and dysfunction of the nervous system”,  2010,  August 2-6, Batumi, Georgia.

   36. M. Devdariani, L.Gobechia, R.Kupatadze, N.Mitagvaria Sleep-Wakefulness cycle realated pO2 changes in the cat,s hippocampus and sensorimotor cortex. San Diego, SfN, USA  2010.

   37. DevdarianiM., Gobechia L., Nebieridze M., Mitagvaria N., Severity of morphological change, induced on cerebral tissue by local Hyperthermia in many respects is mediated by blood viscosity and existence of free radicals (Experimental study). Collection of works of the medical students and doctors of the balck sea region. Batumi, Georgia,  2009.
 
  38.  N. Mitagvaraia, L. Gobechia,  M. Nebieridze. M. Devdariani,. The role of hydrogen ions in mechanisms of adenosine and carbonic acid actions on smooth muscles of cerebral arteries. P4AM-6-10. IUPS  2009 July 27 – august 1, 2009 in Kyoto.

 39. N. Mitagvaraia, M. Devdariani, L. Gobechia. M. Nebieridze. Basal tone of cerebrovascular smooth muscles and their reactivity to metabolic factors. P4AM-6-11. IUPS 2009 July 27 – august 1 , 2009  in Kyoto

40. l. gobeCia, m. devdariani, n. miTagvaria. Tavis tvinis funqciuri da lokaluri sisxlis mimoqcevis SeuRlebis zogadi problemebi. Tsu-s 90 wlis iubilesadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia, 3-4 oqtomberi,  2009.

 41.  Devdariani M. Gobechia L., Mitagvaria N. Morphine-induced changes in pO2 level in frontoparietal cortex and nucleus Accumbens of white rats’” at Neuroscience, being held 17-21,  2009, in Chicago, USA.

 42. L.Gobechia, M.Devdariani, N.Mitagvaria.Some Problems of Coupling of Local Blood Flow and Functional Activity. International Scientific Conference Dedicated to 90 Anniversary of Tbilisi State University, Tbilisi, October 3-4, 2008.

 43. Devdariani M. Nebieridze M., Gobechia L., Mitagvaria N. Severity of morphological changes, induced in cerebral tissue by local hyperthermia in many respects is mediated by blood viscosity and existence of free radicals. Washington, Dc, SFN, November, 15-18, 2008.

  44.  Devdariani M. Gobechia L., Mitagvaria N. Fentanyl evokes changes in local blood flow of dorsal hippocampus, amygdal and nucleus accumbens. 6th Forum of European Neiroscience, Geneva, Switzerland,  2008,  Jule, 12-16.

 45. T. kekoSvili, l. nikolaiSvili, l. gobeCia. adgilobrivi sisxlis nakadis fentaliniT gamowveuli cvlilebebi virTagvebis Tavis tvinis qerqsa da limbur struqturebSi. saqarTvelos fiziologTa meore yriloba, 2-8 oqtomberi, Tbilisi, 2000.

 46. l. gobeCia, l. nikolaiSvili, T. kekoSvili. morfiniT gamowveuli adgilobrivi sisxlis nakadis cvlilebebi virTagvebis Tavis tvinis zogierT limbur struqturaSi. saqarTvelos fiziologTa meore yriloba, 2-8 oqtomberi, Tbilisi, 2000.

47. nikolaiSvili l., gobeCia l. Tavis tvinis qsovilis metabolur moTxovnilebasa da lokaluri sisxlis nakadis intensivobas Soris Seusabamobis Sesaxeb neltalRovani Zilis dros. konferencia “Zil-RviZilis ciklia neirofiziolia da paTologia”. Tbilisi, 1994, 31 maisi – 3 ivnisi.

  48. Николайшвили Л., Гобечия Л. Динамика напряжения кислорода (РО2)  в структурах головного мозга в цикле бодрствование-сон. Вторая Всесоюзн. конф. «Физиология, патофизиология и фармакология мозгового кровообращения», Тбилиси, «Мецниереба», 1988, с. 132.

 49. Николайшвили Л., Гобечия Л. Динамика местного кровотока в структурах головного мозга в цикле бодрствование-сон. Вторая Всесоюзн. конф. «Физиология, патофизиология и фармакология мозгового кровообращения», Тбилиси, «Мецниереба», 1988, с. 53.