სალომე კიპაროიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორია