მიხეილ შუშანიანი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ფიზიკა-მათემატიკაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

მიხეილ შუშანიანმა 2002 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი ფიზიკის მაგისტრის წოდებით.
შემდეგ გავაგრძელა სწავალა დოქტორანტურაში, 2011 წელს დაიცავა  დისერტაცია და მიენიჭა ფიზიკის დოქტორის წოდება.
2003 წელს მიხეილმა  მუშაობა დაიწყო   მოლეკულური ბიოლოგიის და ბიოფიზიკის ინსტიტუტში ლაბორანტად. შემდგომ 2009 წელს გახდა მეცნიერი თანამშრომელი, 2010 წლიდან დღემდე კი არის ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ბიოფიზიკის ლაბორატორიის  უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი. მუშაობის პერიოდში მონაწილეობა აქვს მიღებული ადგილობრივ და უცხოურ ჯგუფურ საგრანტო პროექტებში,  სამეცნიერო კონფერენციებში, ასევე არის სამეცნიერო პუბლიკაციების ავტორი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები/კვლევითი ინტერესები

მაკრომოლეკულების კომპიუტერული მოდელირება და ვიზუალიზაცია;
მოლეკულური მექანიზმები;
მაკრომოლეკულების შესწავლა კალორიმეტრიული, კინეტიკური და ელექტროქიმიური მეთოდებით.

პუბლიკაციები:

 1. D.Khoshtariya, T. Dolidze, N. Nioradze, L. Laliashvili, M. Shushanyan andRudi van Eldik, The self-assembled, atomically defined, flexible and highly tunable bilayered Au/L-cysteine/Cu(II/I) junctions capable of voltage-gated coherent multiple electron/hole exchange Nano Futures, Volume 5, Issue 1,id.015001, 14 pp.2021
 2. T. Tretyakova, M. Makharadze, M. Shushanyan,T. Dolidze, T. Partskhaladze, S. Uchaneishvili,D. Khoshtariya, Interaction of globular proteins with selfassembled films and small Molecules, Impact on the stability and functional activity In: The 1st “BeritashviliTalks”,Neurophysiological Functions andtheir Disorders – InterdisciplinaryStudies( Compilation of Reports), 2019
 3. N. Nioradze, T. Dolidze,M. Shushanyan, D. Khoshtariya, The first observation of  electrochemistry ofgraphene/cysteine/copper composite, Journal of Electroanalytical Chemistry 855, 15 , 113490, 2019
 4. T.Dolidze, M. Shushanyan& D. Khoshtariya, Electron transfer with myoglobin in free and strongly confined regimes. Disclosing diverse mechanistic role of the Fecoordinated water by temperature- and pressure-assisted voltammetric studies, J. Coord. Chem., 2015 , v.68,p.3164-3180, 2015
 5. D. Khoshtariya, T. Dolidze, M. Shushanyan, andRudi van Eldik, Long-range electron transfer with myoglobin immobilized at Au/mixed-SAM junctions:Mechanistic impact of the strong protein confinement, J. Phys. Chem. B., 2014, v.118, p.692-706, 2014
 6. S. Uchaneishvili, M. Makharadze, M.Shushanyan, R. van Eldik& D. Khoshtariya, Notable stabilization of alpha-chymotrypsin by theprotic ionic additive, [ch][dhp]: Calorimetric evidence for a fine enthalpy/entropy balance.ISRN Biophysics, 2014, 834189 (6pp.), 2014
 7. T. Tretyakova, M. Shushanyan, T. Partskhaladze,M. Makharadze, Rudi van Eldik,D. Khoshtariya, Simplicity within the complexity: bilateral impact of DMSO on the functional and unfolding patterns of alpha-chymotrypsin, Biophys. Chem., 2013, v.175, p.17- 27, 2013
 8. M. Shushanyan, D. Khoshtariya, T. Tretyakova,M. Makharadze, Rudi van Eldik, Diverse role of conformational dynamics in carboxypeptidase A-driven peptide and esterhydrolyses. Disclosing the“perfect induced fit” and“protein local unfolding” pathways by altering protein stability, Biopolymers, 2011, v.95, p.852-870. 2013, 2011
 9. D. Khoshtariya, T.Dolidze, M. Shushanyan,K. Davis, D. Waldeckand Rudi van Eldik, Fundamental signatures of short- and long-rangeelectron transfer for azurin functionalized at Au/alkanethiol SAM junctions.Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 2010,v.107, p.2757- 2762.2010
 10. M. Shushanyan, R. Sujashvili, E. Tabuashvili,M. Makharadze, G. Getashvili and D.Khoshtariya, Kinetic and Thermodinamic Manifestations of the, Thermally-Induced Molten-Globule-Like State of α-Chymotripsin, J. Biol. Phys. Chem. (Basel-Tbilisi), 2006, v.6, p.51-55, 2006
 11. D.Khoshtariya, M. Shushanyan, R.Sujashvili& T.Dolidze, Dynamic and stochastic patterns of enzyme action.A key to the interpretation of “normal” and “small”solvent kinetic isotope effects (kH/kD), Phys. Chem. (Basel-Tbilisi), 2005, v.5, p.103- 110, 2005
 12. D.Khoshtariya, M. Shushanian, R.Sujashvili, M. Makharadze, E.Tabuashvili& G. Getashvili, Enzymatic activity of alpha-chymotrypsin in the urea induced molten-globule-like state: A combined kinetic/thermodynamic study.J. Biol. Phys. Chem. (Basel-Tbilisi), 2003, v.3, p.2-11, 2003