თინათინ დოლიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია
                                                   
თინათინ დოლიძე დაიბადა  1953 წლის 30 ივლისს. 1975   წელს დაამთავრა   საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტი. 1983  წელს  მას  მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში (რუსეთი) მიენიჭა ქიმიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი, ხოლო 2006 წელს რ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში (თბილისი, საქართველო.) ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის ხარისხი (სპეციალობით  ელექტროქიმია).  1978- 2010 წლებში  ის ანვითარებდა თავის სამეცნიერო კარიერას   რ. აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტში (თეორიულ კვლევათა განყოფილება),  ხოლო 2004 წლიდან იკავებს  უფროსი მეცნიერ თანამშრომელის თანამდებობას ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში (ბიოფიზიკის განყოფილება). თ დოლიძე   მრავალი  უცხოური და ადგილობრივი  გრანტის თანამონაწილეა, ხოლო 2007 და 2011 წლებში  პერსონალურად დაჯილდოვდა  პრესტიჟული გერმანული( DAAD) კვლევითი გრანტით.  თ დოლიძე  არის ავტორი რეცენზირებად ჟურნალებში გამოქვეყებული ორმოცამდე სამეცნიერო ნაშრომისა და მისი H ფაქტორი შეადგენს 14.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

ზოგად ელექტროქიმიური კინეტიკა, ბიოელექტროქიმია, ბიომიმეტიკური 2D ნანოსტრუქტურების თვითაწყობის ტექნოლოგიები,  ფაზათაშორისი ელექტრონის გადატანის ელემენტარული აქტის მექანიზმები.

რჩეული პუბლიკაციები:

1. D.E. Khoshtariya, T.D. Dolidze, D. Sarauli & R. van Eldik, High pressure probing of a changeover in the charge-transfer mechanism for intact cytochrome cat gold/self-assembled monolayer junctions. Angew. Chem. Int. Ed., 2006, v.45, p.277-281.
2. D.E. Khoshtariya, T.D. Dolidze, D. Sarauli & R. van Eldik, Kinetic, thermodynamic and mechanistic patterns for free (unbound) cytochrome c at Au/SAM junctions. Inpact of electronic coupling, hydrostatic pressure and stabilizing/denaturing additives.Chem. Eur. J., 2006, v.12, p.7041-7056.
3. T.D. Dolidze, S. Rondinini, A. Vertova, D.H. Waldeck & D.E. Khoshtariya, Impact of self-assembly composition on the alternate interfacial electron transfer for electrostatically immobilized cytochrome c.  Biopolymers, 2007, v.87, p.68-73.
4. T.D. Dolidze, D.E. Khoshtariya, P. Illner, L. Kulisiewicz, A. Delgado & R. van Eldik, High-pressure testing of heterogeneous charge transfer in a room-temperature ionic liquid. Evidence for solvent dynamic control.   J. Phys. Chem. B, 2008, v.112, p.3085-3100.
5. T.D. Dolidze, D.E. Khoshtariya, P. Illner, & R. van Eldik, Heterogeneous electron transfer at Au/SAM junctions in a room-temperature ionic liquid under pressure. Chem. Commun. (Cambridge), 2008, p.2112-2114.
6. T.D. Dolidze, S. Rondinini, A. Vertova, M. Longhi & D.E. Khoshtariya, Charge-transfer patterns for [Ru(NH3)6]3+/2+ at SAM modified gold electrodes: impact of the permeability of a redox probe.  Open Phys. Chem. J., 2008, v.2, p.17-21.
7. D.E. Khoshtariya, T.D. Dolidze, and R.van Eldik,  Multiple Mechanisms for Electron Transfer      at Metal/Self-Assembled Monolayer/Room Temperature Ionic Liquid Junctions: Dynamical Arrest versus Frictional Control and Non-Adiabaticity. Chem. Eur. J., 2009 , v.15, p.5254-   5262
8. D.E. Khoshtariya, T.D. Dolidze, and R. van Eldik Nanoscopically Unusual mechanism for the short-range electron transfer within gold-alkanethiol-ion liquid films of subnanometer thickness
Phys.  Rev. E  v.80, 065101(R) 2009
9. D.E. Khoshtariya, T.D. Dolidze & R. van Eldik, Charge transfer mechanisms at SAM-modified     electrodes. Impact of complex environments. In: Advanced Biologically Active Polyfunctional Compounds and Composites (B. Howell, Ed.), Nova Publishers, New York, 2010, p.103128.
 10. D.E. Khoshtariya, T.D. Dolidze,  Rudi van Eldik, Mikhael Shushanyan, K.L. Davis, D.H. Waldeck and Rudi van Eldik, Fundamental signatures of short- and long-range electron transfer for the blue copper protein azurin at Au/SAM junctions. Proc. Natl. Acad. U.S.A.  2010, v.107, n 7, p.2757-2762
11. D.E. Khoshtariya, T.D. Dolidze, T. Tretyakova, D.H. Waldeck and R. van Eldik, Electron transfer with azurin at Au/SAM junctions in contact with a protic ionic melt: Impact of glassy dynamics. Phys. Chem. Chem. Phys. (Royal Society, UK) 2013, v.15, p. 16515-16526.
12. D.E. Khoshtariya, T.D. Dolidze, M. Shushanyan, & R. van Eldik, Long-range electron transfer with  myoglobin immobilized at Au/mixed-SAM junctions: Mechanistic impact of the strong protein confinement. J. Phys. Chem. B. (American Chemical Society, USA), 2014, v.118, p.692-706.
13. Dimitri E. Khoshtariya, Tinatin D. Dolidze, Tatyana Tretyakova  and Rudi van Eldik, Electron transfer with self-assembled copper ions at Au-deposited biomimetic films: mechanistic “anomalies” disclosed by temperature- and pressure-assisted fast-scan voltammetry  J.Phys.D:Appl.Phys  48 (2015) 255402 (11pp)
14.  Liu, Yiyang; Dolidze, Tinatin; Singhal, Sameer; Khoshtariya, Dimitri; Wei, Jianjun  New Evidence for a Quasi-Simultaneous Proton-Coupled Two-Electron Transfer and Direct Wiring for Glucose Oxidase Captured by the Carbon Nanotube-Polymer Matrix    J. Phys. Chem. C   2015, v.119, p.14900-14910.
15.  Tinatin D. Dolidze, Mikhael. Shushanyan and Dimitri E. Khoshtariya  Electron transfer with myoglobin in free and strongly confined regimes.  Disclosing diverse mechanistic role of the Fe-coordinated water by temperature- and pressure-assisted voltammetric studies,  J. Coord. Chem.   2015 , 68, 3164-3180.
16. Tinatin D. Dolidze, Rudi van Eldik,  David  H Waldeck, and Dimitri E. Khoshtariya, Biomolecular Charge Transfer Mechanisms at SAM-Modified Electrodes,  In: Cellular and molecular mechanisms of physiological functions and their disorders (Proceedings  of I. Beritashvili center for experimental biomedicine-2015) Ed. Nonar Mitagvaria; Nova Science Publishers, 2016, Chapt. 4 (pp.31-52 ).
17. Tina D. Dolidze, Maia Makharadze, Sopio Uchaneishvili, Tatyana Tretyakova, Mikhael. Shushanyan, Tatiana Tretiakova  and Dimitri E. Khoshtariya, An impact of biologically compatible additive, [ch] [dhp], on the stability and function of globular proteins. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Proceedings  of I. Beritashvili center for experimental biomedicine-2018) Ed. Nonar Mitagvaria and Nargiz G. Nachkebia. Nova Science Publishers, 2018, Chapt. 5 (pp.53-69 ).
18. Nikoloz Nioradze, Tinatin Dolidze, Mikhael Shushanian, Dimitri Khoshtariya, The First Observation of Electrochemistry of Graphene/cysteine/copper Composite   Journal of Electroanalytical Chemistry v, 855, 15 , 2019, 113490.
20. Khoshtariya Dimitri; Dolidze, Tinatin; Nioradze, Nikoloz; Laliashvili, Lasha; Shushanyan, Michael; van Eldik, Rudi The self-assembled, atomically defined, flexible and highly tunable bilayered Au/L-cysteine/Cu(II/I) junctions capable of voltage-gated coherent multiple electron/hole exchange" ,  Nano Futures,  2021, Volume 5, Issue 1, id.015001, 14 pp.
21. Dolidze T.D.,  Makharadze M., Uchaneishvili S., Nioradze N., Khoshtariya D.E.  New Aspectrs          of   the interaction of Copper (II) with Serum Albumin : Volammetric and mikrocalorimetric studies.. Georgian Medical News  2021,v.318, No 9, p.139-142.
22. Khoshtariya Dimitri; Dolidze, Tinatin; Laliashvili, Lasha, Nioradze, Nikoloz. Forty years of theory-inspired experiments on charge-transfer via solutions and electrodes: the Georgian accents.  J. of  Solid state  Electrochemistry 2023, Volume 27, Issue 7, Pages 1593 – 1625.