ნინო ღვინაძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ნინო ღვინაძემ 1976 წ. დაამთავრა თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი.  1977 წლიდან  მუშაობს ი. ბერიტაშვილის  სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში. ამჟამად ის ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ნეიროტოქსიკოლოგიის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომელია.
გარდა სამეცნიერო მუშაობისა წლიური და საგრანტო თემების შესრულებისას ანხორციელებს კვლევების ექსპერიმენტული ნაწილის მონიტორინგს და მიღებული შედეგების სტატისტიკურ დამუშავებას და გაანალიზებას. 2010-2012 წწ ძირითადი პერსონალის სახით ჩართული იყო შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით მოძიებულ საგრანტო პროექტებში (GNSF/STO 2-343, # GNSF/STO 2-344, FR/1677-100/14). კვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია     აშშ–ში 2013,  2015  2017 და 2018 წწ გამოცემულ  წიგნებში (ცალკეული თავების სახით) და 40-მდე პუბლიკაციაში. მონაწილეობს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები:
•    ალკოჰოლის და ტოლუოლის პრე- და პოსტნატალური ზეგავლენის შესწავლა თავის ტვინის ქერქულ და ქერქქვეშა სტრუქტურების ნერვული და გლიური უჯრედების დიფერენცირებაზე და ფუნქციონირებაზე (ნაყოფის ალკოჰოლური სინდრომი) და გამოწვეული დარღვევების კორექცია ანტიოქსიდანტების გამოყენებით in vivo  და in vitro პირობებში.  
•    ეპენდიმის წამწამოვან აპარატზე ნეიროტრანსმიტერების და ოპიატების ზემოქმედებით  გამოწვეული ციტოტოქსიური ეფექტის თავისებურებები in vitro პირობებში.

რჩეული პუბლიკაციები:
1. D. Museridze, L. Gegenava, N. Gvinadze, S. Kalmakhelidze, Effect of ethanol on the activity of the Sylvian aqueduct ependymal cells’ ciliary apparatus in vitro, საქართველოს მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, 2020, 46(3-4): 135-144.
2. D.P. Museridze*, I.K. Svanidze, L.G. Gegenava, M.L. Gugushvili, N.N. Gvinadze, M.V. Devdariani, M.G. Nebieridze, S.L. Kalmakhelidze, N.P. Mitagvaria, Influence of ethanol low (hormetic) dose on the limbic system’s neurogenesis at the early stages of postnatal development of white rats, In book:  Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Fuctions and their Disorders, Editors N. Mitagvaria, N. Nachkebia, Nova Science Publishers, 2018, pp. 195-208.
3. T. Sanikidze, I. Svanidze, L. Gegenava, D. Museridze, N. Gvinadze, K. Aptsiauri, Alterations of rats redox-status at low ethanol (hormetic) dose exposure, Journal of Biological Physics and Chemistry JBPC) 2018, 18(1):21-27, 10.4024/02SA18A.jbpc.18.01.
4. Svanidze I.K., Museridze D.P, Sanikidze T.V., Didimova E.V., Gegenava L.G., Gvinadze N.N, Tsaishvili Ts.S., Z. Khanaeva, Aptsiauri K. N., The study of pre- and postnatal influence of ethanol on cortical and subcortical structures of the limbic system in the offspring of alcoholized female albino rats, as well as the possibility of correcting of disorders caused by ethanol with antioxidants, In book: “Advance in Chemistry Research”, Editors: James C. Taylor, Nova Science Publishers, 2015, Vol.27, pp. 33-62.
5. Museridze,D.P.,   Svanidze I.K., Gegenava L.G., Gvinadze  N.N. Ethanol intoxication and remediation with antioxidants in vitro,  Journal of Biological Physics and chemistry (JBPC) Vol. 15(1);(2015),  doi: 10.4024/24MU14A.
6. D.P. Museridze, I.K. Svanidze, Ts. S. Tsaishvili, T.V. Sanikidze, E.V. Didimova, Z. Khanaeva, L.G. Gegenava, N.N. Gvinadze, Influence of Toluene on Postnatal Neurogenesis of Limbic and Motor Systems, Metabolism and Behavior of Animals and Correction of Disturbance by Antioxidants,  In book: “Toluene: Chemical Properties, Applications and Toxicology”, Editors: Marco C. Palminteri, Nova Science Publishers, 12, 2013 October, 125-150.
7. Сванидзе И.К., Дидимова Е.В., Гвинадзе Н.Н., Изменение активности реснитчатого аппарата эпендимных клеток водопровода среднего мозга под влиянием некоторых нейромедиаторов спинномозговой жидкости, Морфология, 2010, т.138, № 6, 29-31.
Svanidze I., Didimovi E., Gvinadze N., Changes in the Activity of the Ciliary Apparatus of Ependymal Cells in the Midbrain Cerebral Aqueduct Induced by a Number of Cerebrospinal Fluid Neurotransmitters, Neuroscience and Behavioral Physiology, January 2011.