ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორია

ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორია

ლაბორატორიის შესახებლაბორატორიის პერსონალი

ლაბორატორიის სამეცნიერო მიმართულება:

ტკივილისა და ანალგეზიის ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია დაარსდა 1975 წელს ბ.მ.დ. საურმაგ ბუთხუზის მიერ. დაარსებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ს. ბუთხუზის თანამშრომლობას ჩეხ პროფ. ლადისლავ ვიკლიცკისთან. მათ ერთობლივად გამოიკვლიეს კატებში კბილის პულპის აფერენტების ქერქული (სომატოსენსორული) წარმომადგენლობა (1972) და ყბის გაღების რეფლექსის ქერქული კონტროლის საკითხები (1974). 1970–80–იან წლებში ქრონიკულ ცდებში კატებზე შესწავლილ იქნა ტკივილის ქცევითი, ემოციური, ვეგეტაციური და ბიოელექტრული რეაქციები. მწვავე ცდებში დეტალურად იქნა გამოკვლეული სამწვერა ნერვის ბირთვის ნეირონული პასუხები. კერძოდ, ე. აბზიანიძემ სხვა თანამშრომლებთან (ვ. ბერიშვილი, ლ. ბეღელაძე, ზ. საყვარელიძე) ერთად შეისწავლა ცენტრალური რუხი ნივთიერების, დორსალური ნაკერის ბირთვისა და ლურჯი ლაქის ელექტრული სტიმულაციის გავლენები სამწვერა ნერვის ბირთვის ნეირონებზე. მათ აგრეთვე დაადგინეს ჰიპოთალამუსის სხვადასხვა უბნების ელექტრული სტიმულაციის გავლენები სამწვერა ნერვის ბირთვისა და ცენტრალური რუხი ნივთიერების ნეირონებზე.
 1990–იან წლებში გ. ღურწკაიამ და თ. ლაღიძემ შეისწავლეს ე.წ. ნოციცეპტური და კონვერგენტული ნეირონების თვისებები კატების პირველად სომატო–სენსორულ ქერქში და მათზე ცენტრალური რუხი ნივთიერების, შავი სუბსტანციისა და ლურჯი ლაქის გავლენები. მათ აგრეთვე გამოიკვლეს სომატოსენსორული ქერქისა და თალამუსის სპეციფიკური და არასპეციფიკური ბირთვების ურთიერთობის საკითხები.
 2004 წლიდან ლაბორატორიას სათავეში ჩაუდგა ბ.მ.დ. მერაბ ცაგარელი. მისი ინიციატივით დაიწყო ახალი მიმართულებით მუშაობა – არასტეროიდული, ანთების საწინააღმდეგო წამლების (ასასწ) გვერდითი მოვლენების კვლევა. მ. ცაგარელის ხელმძღვანელობით ნ. წიკლაურმა შეისწავლა რიგი ასასწ–ბის (ანალგინი, კლოდიფენი, კეტოროლაკი, ქსეფოკამი) მიერ გამოწვეული ტოლერანტობის ეფექტები, მათი სისტემური და ზოგიერთ სტრუქტურაში (ამიგდალას ცენტრალური ბირთვი, წყალსაცავის მიმდებარე უბანი, ნაკერის დიდი ბირთვი, დორსალური ჰიპოკამპი) ინექციებისას. ეს პროცესი წარმოადგენს ნალოქსონ–დამოკიდებულს (მორფინის რეცეპტორების ბლოკატორი), რაც მიუთითებს ასასწ–ბით გამოწვეულ ტოლერანტობაში ენდოგენური ოპიოიდების (ენდორფინები) მონაწილეობაზე. მიღებულ შედეგებს გააჩნიათ გარკვეული მნიშვნელობა სამედიცინო პრაქტიკისთვის აღნიშნული წამლების ხანგრძლივი ვადით დანიშვნასთან დაკავშირებით.
 მეორე მიმართულება უკავშირდება ტრანზიტორულ რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების (transient receptor potential (TRP) channels) კვლევას. ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და CRDF საგრანტო დაფინანსებით ჩვენ გამოვიკვლიეთ ამ არხების როლი ტკივილის, ტემპერატურისა და მექანიკურ მგრძნობელობაში. ჩვენს მიერ მიღებულ იქნა საინტერესო შედეგები, რომ ამ არხების ეგზოგენური ლიგანდები (დარიჩინის ალდეჰიდი, მენთოლი, მდოგვის ზეთი, კაპსაიცინი) იწვევენ მათ გააქტივებას, ანუ ექსპრესიას. უკანასკნელ წლებში ჩვენ ვსწავლობთ ასასწ –ის გავლენას TRP არხების აქტივაცია/დეაქტივაციაზე. ამდენად, ამ არხების ბლოკატორების სინთეზი და მათი გამოყენება კარგ პერსპექტივებს სახავს კლინიკური პრაქტიკისთვის სრულიად ახალი ტიპის ანალგეტიკების სინთეზისთვის.

მოპოვებული გრანტების ჩამონათვალი:

1. თერმო TRP არხები და სითბური ტკივილის მოდულაცია ქიმიური გამღიზიანებლებით. 2007-2009; დამფინანსებელი – ამერიკის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF). (# GEB1-2883-TB07).
2. არაოპიოიდური ანალგეტიკების ანტინოციცეპტური მოქმედებისა და მათ მიერ გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა. 2008–2010; დამფინანსებელი –ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (# GNSF/ST07/6-234).
3. პირის ღრუს გაღიზიანების ტრიგემინალური მექანიზმი. 2009-2010; US NIH დამატება ძირითად გრანტზე. (#3R01DE013685-09S1).
4. ქიმიური გამღიზიანებლებით თერმული ტკივილის მოდულაციის ქცევითი და ელექტროფიზიოლოგიური შესწავლა. 2010-2013; რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (# GNSF/ST130/6-270).
5. არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო წამლებით ტრანზიტორულ რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების შესწავლა. 2013–2016; რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (# 31/40).
6. ქავილისა და ტკივილის შეგრძნება: ტრანზიტორულ რეცეპტორულ პოტენციალთა იონური არხების როლი. 2016-2019; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (№217076)
7. თავის ტვინის ლიმბურ უბნებში არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებით გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა. 2016-2019; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (№217148)
8. ამიგდალას ცენტრალურ ბირთვში კანაბინოიდების მიკროინექციებით გამოწვეული ანტინოციცეპტური ტოლერანტობის შესწავლა ვირთაგვების რევმატოიდული ართრიტის მოდელში. 2017-2019; შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (№YS17_53)

გამოქვეყნებული შრომები:

მონოგრაფიები და კრებულები:

 1. მ.ცაგარელი. ივანე ბერიტაშვილი: ცხოვრება და მოღვაწეობა. მე-2 გამოც.(ქარტულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე). თბილისი, „უნივერსალი“, 2020, 236 გვ. (რეპრინტი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, თბილისი, 2020, 230 გვ).
 2. მ.ცაგარელი, ნ.კაკულია. უცნობი ისტორიები ცნობილ მეცნიერებზე: ივანე ბერიტაშვილი - კიდევ ერთი ცდა. პუბლიცისტური ნარკვევები - 6. თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2019, 116 გვ.
 3. Tsagareli M.G. Behavioral study of agonist-evoked activation of transient receptor potential channels. New York: Nova, 2019.
 4. Tsagareli M.G. (Ed.). Hyperalgesia and Allodynia: A Closer Look. Symptoms, Mechanisms and Treatment.  New York: Nova, 2019.
 5. Tsagareli M. Pain Concepts and Treatment: From Alkmaeon to Patrick Wall. Saarbrüken: LAMBERT Academic Publishing, 2018.
 6. Tsagareli M. Ivane Beritashvili and his Doctrine of Image-Driven Behavior. Saarbrüken: LAMBERT Academic Publishing, 2016.
 7. Tsagareli M.G., Tsiklauri N.  Behavioral Study of ‘Non-Opioid Tolerance’. New York: Nova Biomedical, Nova Science Publishers, Inc., 2012, 107 pp.
 8. Tsagareli M.G., Tsiklauri N.  Behavioral Study of ‘Non-Opioid Tolerance’. New York: Nova Biomedical, Nova Science Publishers, Inc., 2012, 107 pp.
 9. მ. ცაგარელი. ივანე ბერიტაშვილი: ცხოვრება და მოღვაწეობა (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). თბილისი: "უნივერსალი”, 2010, 104 გვ.

თავები წიგნებში:

 1. Tsagareli N., Tsiklauri N., Kvachadze I., Tsagareli M.G. Endogenous opioid and cannabinoid systems are involved in NSAIDs-induced antinociception in brain limbic areas. In: Trends Pharmaceut. Res. Dev. S.A. Rizvi (ed.). London: Book Publish. Intern., 2020; Vol. 4, Chap. 7, pp. 53-71 (doi: 10.9734/ bpi/tprd/v4)
 2. Nozadze I., Tsagareli M.G. TRP channels in physiological nociception and pain. In: Modern Adv. Pharm. Res., P.K. Sharma (ed.), London: Book Publish. Intern., 2020, vol. 3, chap. 1, pp. 1-28 (doi: 10.9734/bpi/m apr/v3)
 3. Tsagareli M.G. Thermo-TRP channels in pain sensation: An overview. In: Modern Adv. Pharm. Res., P.K. Sharma(ed.), London: Book Publ. Int., 2020, vol. 3, chap. 3, pp. 36-50 (doi: 10.9734/bpi/mapr/v3)
 4. Tsagareli M.G. Allodynia and hyperalgesia in pain sensation: Prefatory chapter. In: Hyperalgesia and Allodynia: ACloser Look. Symptoms, Mechanisms and Treatment. M.G. Tsagareli (ed.). New York: Nova, 2019, chap. 1, pp. 1-24.
 5. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Agonist-evoked hyperalgesia and allodynia: The role oftransient receptor potential channels in pain and itch. In: Hyperalgesia and Allodynia: A Closer Look. Symptoms, Mechanisms and Treatment. M.G. Tsagareli (ed.). New York: Nova, 2019, chap. 7, pp. 151-174.
 6. Abzianidze E., Kvaratskhelia E., Zarandia M., Dzagoevi K., Tkemaladze T., Gurtskaia G., Tsiklauri N., Tsagareli M.G.DNA methyltransferases as a target for chronic pain treatment.  In: Hyperalgesia and Allodynia: A Closer Look. Symptoms, Mechanisms and Treatment. M.G. Tsagareli (ed.). New York: Nova, 2019, chap. 6, pp. 135-150.
 7. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. NSAIDs attenuate agonist-evoked activation of the TRPA1channel: Behavioral evidence. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Proc. Beritashvili Center Exp Biomedicine – 2018). New York: Nova, 2018, vol. 2, chap. 21, pp. 257-271.
 8. Tsiklauri N., Pirkulashvili N., Nozadze I., Tsagareli N., Nebieridze M., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.G.Brain limbic areas involved in the tolerance of NSAIDs via opioid mechanism. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Proc. Beritashvili Center Exp Biomedicine – 2018). New York: Nova, 2018, vol. 2, chap. 23, pp. 281-301.
 9. Nozadze I, Tsiklauri N, Gurtskaia G, Abzianidze E, Tsagareli MG.  TRP channels in thermal pain sensation.  In:Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. Proc. Beritashvili Exp. BMC. Vol. 1, Chapter 22. New York, Nova Biomedical, 2016, pp. 271-287.
 10. Tsiklauri N, Nozadze I, Firkulashvili N, Gurtskaia G, Nebieridze M, Abzianidze E, Tsagareli MG. Cellular mechanismsof antinociceptive tolerance to non-steroidal anti-inflammatory drugs.  In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders.  Proc. Beritashvili Exp. BMC. Vol. 1, chap. 26. New York: Nova Biomedical, 2016, pp. 339-362.
 11. Tsagareli M.G.  I.S. Beritashvili and Psychoneural integration of behavior.  In: Anticipation: Learning from the Past.M. Nadin (ed.), Cognitive Systems Monographs, Vol. 25, Chapter 24. Springer International Publishing Switzerland, 2015, pp. 395-414 (DOI: 10.1007/978-3-319-19446-2_24).
 12. Tsagareli M.G. Transient receptor potential ion channels as promising therapeutic targets: An overview. In: Frontiers in CNS Drug Discovery. Vol. 2, Chapter 5. London: Bentham Press, 2013, pp. 118-145. DOI: 10.2174/9781608057672113020007
 13. Tsagareli M.G. Cognition and hemispheric interaction. In: Advances in Behavioral Psychology. Vol. 87, Chapter 7, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012, pp.183-204.
 14. Tsagareli M.G. Pain concepts and treatment by opioids: A historic review. In: Opioids: Pharmacology, Clinical Users and Adverse Effects. Chapter 2, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012, pp. 15-33.

მიმოხილვითი სტატიები:

 1. Tsagareli M.G., Nozadze I. An overview on transient receptor potential channels superfamily. Behav. Pharmacol.,2020; Vol. 31, No. 5, pp. 413–434 (doi: 10.1097/FBP.0000000000000524)
 2. Tsagareli M.G. Transient receptor potential cation channels: Transducers for sensory information. Proc. Georgian Natl. Acad. Sci., Biomed. Series, 2020; Vol. 46, Nos. 5-6, pp. 335-348.  
 3. Tsagareli M.G. Looking back on synaptic plasticity: A minireview. Proc. Georgian Natl. Acad. Sci., Biomed. Series, 2020; Vol. 46, Nos. 3-4, pp. 171-184.  
 4. Tsagareli M., Nozadze I., Gurtskaia G., Tsiklauri N., Abzianidze E. The transient receptor potential channels’ agonist- evoked hyperalgesia and allodynia in pain and itch.  Proc. Georgian Natl. Acad. Sci., Biomed. Series, 2018, Vol. 44, Nos. 3-4, pp. 291-305.  
 5. Tsagareli M. Ivan Tarchanoff and Maria Manasseina: Two Pioneers of Sleep Research. Proc. Georgian Natl. Acad. Sci., Biomed. Series, 2018, Vol. 44, Nos. 3-4, pp. 281-289.  
 6. Tsagareli M.G. Pain medicine: general view to the problem. Pain Med J., 2017, Vol. 2, No. 1, pp. 7-10.
 7. Kakiashvili L., Tsagareli M., Mjavanadze D., Kvachadze I. Pain perception in athletes: A breif review. Georgian Medical News, 2016, Vol. 23, No. 10 (259), pp. 105-109.
 8. Tsagareli M.G. Thermo-TRP channels in pain sensation. British J. Pharm. Sci., 2015, Vol. 6, No. 6, pp. 376-384. (doi: 10.9734/BJPR/2015/16883)
 9. Kvachadze I., Tsagareli M.G., Dumbadze Z. An overview of ethnic differences in pain sensation. Georgian Med. News, 2015, Vol. 22, No. 1 (238), pp. 102-108.
 10. Gurtskaia G., Tsiklauri N., Nozadze I., Tsagareli M.G. An overview of antinociceptive tolerance to non-steroidal anti-inflammatory drugs. Annu. Res. & Review Biol., 2014, Vol. 4, No. 12, pp. 1887-1901.
 11. Tsagareli M.G. Pain and memory: Do they share similar mechanisms?. World J.Neurosci., 2013, Vol. 3, No. 1, pp. 39-48.
 12. Tsagareli M.G. Ivane Tarkhnishvili (Tarchanoff): A major Georgian figure from Russian physiological school. Journal History Neurosci., 2012, Vol. 21, No. 4, pp. 393-408.
 13. Tsagareli M.G. Pain as memory: neuroplasticity of central sensitization as a therapeutic target. J. Biol. Physics & Chemsitry, 2012, Vol. 12, No. 4, pp. 174-181.
 14. Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G. Tolerance effects of NSAIDs microinjected into central amygdala, periaqueductal grey, and nucleus raphe: Possible cellular mechanism. Neural Regener. Res., 2012, Vol. 7, No. 13, pp. 1029-1039 (doi:10.3969/j.issn.16735374.2012. 13.010)
 15.  Tsagareli M.G., Doty R.W. Ivane S. Beritashvili (1984-1974): From spinal cord reflexes to image-driven behavior. Neuroscience, 2009, Vol. 163, No. 3, pp. 848-856.

სამეცნიერო სტატიები:

 1. Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Carstens M.I., Gurtskaia G., Carstens E. Thermal hyperalgesia and mechanical allodynia elicited by histamine and non-histaminergic itch mediators: respective involvement of TRPV1 and TRPA1. Neuroscience, 2020; Vol. 449, pp. 35-45 (doi: 10.1016/j.neuroscience.2020.09.048)
 2. Abzianidze E., Kvaratskhelia E., Zarandia M., Kvintradze M., Tkemaladze T., Gorgiladze T., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Devdariani M., Tsagareli M.  Methylation status of IL-1b and TNF-a genes in inflammatory pain model. Proc. Georgian Natl. Acad. Sci., Biomed. Series, 2020; Vol. 46, Nos. 3-4, pp. 69-77.  
 3. Tsagareli N., Tsiklauri N., Kvachadze I., Tsagareli M.G. Endogenous opioid and cannabinoid systems contribute to antinociception produced by administration of NSAIDs into the insular cortex of rats. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2020; Vol. 131, art. 110722 (doi: 10.1016/j.biopha.2020.110722)
 4. Tsiklauri N., Tsagareli N., Nozadze I., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. The Study of antinociceptive tolerance to cannabinol microinjected into central nucleus of amygdala. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci., New series, 2020; Vol. 14, No. 3, pp. 122-127.
 5. Tsiklauri N., Tsagareli N., Nozadze I., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Endogenous opioid and cannabinoid receptors are involved in antinociceptive effects NSAIDs injected into anterior cingulate cortex of rats. Int. J. Adv. Sci Tech., 2020; Vol. 8, No. 1, pp. 61-65 (ISSN: 232 –8991)
 6. Tsagareli N., Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G., Kvachadze I., Tsagareli M.G. Antinociceptive effects of NSAIDs injected into central amygdala are attenuated by combined administration of opioid and cannabinoid receptor antagonists. Bull. Georgian National Acad. Sci., 2020; Vol. 14, No. 1, pp. 120-126.  
 7. Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G. TRPA1 channel is involved in SLIGRL-evoked thermal and mechanical hyperalgesia in mice. Med. Sci. 2019; Vol. 7, No. 4, art. 62 (doi: 10.3390/medsci7040062)
 8. De Logu F., Li Puma S., Landini L., Preti D., Tuccinardi T., Poli G., Preti D., De Siena G., Patacchini R., Tsagareli M.G., Geppetti P., Nassini R.  The acyl-glucuronide metabolite of ibuprofen has analgesic and anti-inflammatory effects via the TRPA1channel. Pharmacol. Res., 2019, Vol. 142, pp. 127-139 (doi: 10.1016/j. phrs.2019.02.019)
 9. Apkhazava M., Kvachadze I., Tsagareli М., Chakhnashvili M. Gender-related correlation of pain sensation, MOR level and some hostility indices. Georgian Med. News., 2019; Vol. 26, No. 3(288), pp. 124-130.
 10. Apkhazava M., Kvachadze I., Tsagareli М., Chakhnashvili M. Sex differences in response to experimentally induced Pain. Georgian Med. News, 2019, Vol. 26, No. (2) (287), pp. 119-124.
 11. Tsagareli N., Tsiklauri N., Tsagareli M., Kvachadze I. Naloxone and CTOP block NSAIDs-induced antinociception in anterior cingulate cortex of rats. Georgian Med. News., 2019, Vol. 26, No. 1 (286), pp. 116-122.
 12. Tsagareli M.G., Nozadze I., Gurtskaia G., Tsiklauri N., Abzianidze E. Hyperalgesia in non-histaminergic itch: the role of TRPA1 channel. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci., new series, 2019, Vol. 13, No. 1, pp. 110-117.  
 13. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.  The role of transient receptor potential (TRPA1) channels in pruritus. Georgian Med. News., 2018, Vol. 25, No. 7-8 (280-281), pp.134-137.
 14. Apkhazava M., Kvachadze I., Tsagareli М., Mjavanadze D., Chakhnashvili M. The relation¬ship between thermal pain sensation, free testosterone, TRPV1, MOR levels and various degrees of hostility in young healthy males. Georgian Med. News, 2018, Vol. 25, No. 10(283), pp. 109-114.
 15. Абхазава М.В., Квачадзе И.Д., Цагарели М.Г., Мжаванадзе Д.Ш., Чичинадзе Г.Н. Корреляция степени механической болевой чувствительности с концентрацией белка μ-опиоидного рецептора в различных фазах овариально-менструального цикла. Georgian Med. News, 2018, Vol. 25, No. 6 (279), pp. 137-143 (in Russian, abstracts in English and Georgian).
 16. Tsagareli N., Tsiklauri N., Kvachadze I., Tsagareli M. Antinociceptive tolerance to NSAIDs partially mediated via endocannabinoids in anterior cingulate cortex of rats. Georgian Med. News. 2018, Vol. 25, No. 7-8 (280-281), pp.120-125.
 17. Tsiklauri N., Tsagareli N., Nozadze I., Gurtskaia G., Kvachadze I., Tsagareli M.G. Influence of the endogenous cannabinoid system on antinociceptive effects of NSAIDs microinjected into anterior cingulate cortex of rats. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci., New series, 2018, Vol. 12, No. 2, pp. 121-127.   
 18. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.G. Role of transient receptor potential channels in itch and pain sensation. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci., New series, 2018, Vol. 12, No. 1, pp. 118-124.   
 19. Абхазава М.В., Квачадзе И.Д., Цагарели М.Г. Корреляция степени теплового болевого порога и концентрации рецепторного белка TRPV1 в различных фазах овариально-менструального цикла. Georgian Med. News, 2018, Vol. 25, No. 2 (275), pp. 117-123 (in Russian, abstracts in English and Georgian).
 20. Tsiklauri N., Pirkulashvili N., Nozadze I., Nebieridze M., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance to NSAIDs in the anterior cingulate cortex is mediated via endogenous opioid mechanism.  BMC Pharmacol. Toxicol. 2018, Vol. 19, No. 1, art. 2 (doi: 10.1186/s40360-017-0193-y).
 21. Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G. Non-steroidal anti-inflammatory drugs attenuate agonist-evoked activation of transient receptor potential channels. Biomed. Pharmacother. 2018; Vol. 97; pp. 745-751 (doi: 10. 1016/j.biopha.2017.10.131).
 22. Nozadze I.R., Tsiklauri N.D., Gurtskaia G.P., Tsagareli M.G. Non-steroidal anti-inflammatory drugs attenuate activation of transient receptor potential channels by their agonists. Proc. 5th Congress of Azerbaijan Physiologists dedicated 50th anniversary Garaev Institute of Physiology. October 10-11, 2017, Baku, Azerbaijan, pp. 78-82.
 23. Tsagareli M.G., Apkhazava M.V., Chichinadze G.N., Kvachadze I.D. Some gender differences in pain assessment in healthy student volunteers: a pilot study. Proc. 5th Congress of Azerbaijan Physiologists dedicated 50th anniversary Garaev Institute of Physiology. October 10-11, 2017, Baku, Azerbaijan, pp. 104-108.
 24. Tsiklauri N.D., Tsagareli N.M. Pirkulashvili N.V., Tsagareli M.G., Abzianidze E.V. Tolerance to NSAIDs is mediated by the opioid mechanism in rat formalin test. Proc. 5th Congress of Azerbaijan Physiologists dedicated 50th anniversary Garaev Institute of Physiology. October 10-11, 2017, Baku, Azerbaijan, pp. 108-112.
 25. Pirkulashvili N., Tsiklauri N., Nebieridze M., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance to NSAIDs in the agranular insular cortex is mediated by opioid mechanism.  J. Pain Res., 2017, Vol.10, pp. 1561–1568 (doi: 10.2147/ JPR.S138360)
 26. Gorgiladze T., Nozadze I., Abzianidze E., Tsagareli M. Non-steroidal anti-inflammatory drugs’ antinociception mediated by the opioid mechanism in the nucleus raphe magnus.  Georgian Medical News, 2017, Vol. 24, No. 4 (265), pp. 99-104.
 27. Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance to NSAIDs in the rat formalin test is mediated by the opioid mechanism. Pharmacol. Reports, 2017, Vol. 69, No. 1, pp. 168-175 (doi: 10.1016/j. pharep.2016.10.004)
 28. Tsagareli M.G., Gurtskaia G., Mjavanadze D.S., Sanadiradze G.S., Kvachadze I.D. Thermal and mechanical sensory and pain testing in healthy students. Pain Med. J., 2016, Vol. 1, No. 4, pp. 34-37.   
 29. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G.  NSAIDs attenuate hyperalgesia induced by TRP channel activation. Data Brief, 2016, Vol. 6, pp. 668-673 (doi:10.1016/j/dib.2015.12.055).
 30. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Role of thermo TRPA1 and TRPV1 channels in heat, cold and mechanical nociception of rats. Behav. Pharmacol. 2016, Vol. 27, No. 1, pp. 29-36.
 31. Tsiklauri N., Nozadze I., Nebieridze M., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance to NSAIDs microinjected into dorsal hippocampus of rats is due pharmacological tolerance. Georgian Med. News, 2015, Vol. 22, No. 2 (239), pp. 109-113.
 32. Abzianidze E., Kvaratskhelia E., Tkemaladze T., Kankava K., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Epigenetic regulation of acute inflammatory pain. Georgian Med. News, 2014, Vol. 21, No. 10 (235), pp. 78-81.
 33. Tsiklauri N., Gurtskaia G., Nozadze I., Tsagareli M.G. Is hippocampus susceptible to antinociceptive tolerance to NSAIDs like the periaqueductal grey? Pain Res. Treatment, 2014, Vol. 2014 (doi: 10.1155/2014/654578)
 34. Gurtskaia G., Tsiklauri N., Nozadze I., Nebieridze M., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance effects of NSAIDs microinjected into dorsal hippocampus. BMC Pharmacol. & Toxicol., 2014, Vol. 15, Article 10, (doi: 10.1186/ 2050-6511-15-10)
 35. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Behavioral study of TRPA1 andTRPV1channels relationship in rats. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci., 2014, New Series, Vol. 8, No. 1, pp. 122-127.
 36. Tsagareli M.G., Nozadze I.R., Gurtskaia G.P., Carstens M.I., Tsiklauri N.J., Carstens E.E. Behavioral and electrophysiological study of thermal and mechanical pain modulation by TRP channel agonists. Neurophysiology / Neirofiziologia, 2013, Vol. 45, No. 4, pp. 369-379. Republished in: Neurophysiology, 2013, Vol. 45, No. 4, pp. 329-339, DOI:10.1007/s11062-013-9377-2.
 37. Tsagareli M.G., Merrill A.W., Tsiklauri N., Iodi Carstens M., Nozadze I., Gurtskaia G., Abzianidze E., Carstens E. Some effects of mustard oil and cinnamaldehyde on spinal neuronal responses to cutaneous stimuli in male rats. Bull. Georgian National Acad. Sci., 2012, New Series, Vol. 6, No. 3, pp. 104-116. [www.science.org.ge]
 38. Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Iodi Carstens M., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E., Carstens E. Behavioral and electrophysiological study of the effects of thermosensitive TRP channel agonists on touch, temperature and pain sensations. Proc. Intl. Conference “Physiological Mechanisms of Organism’s Functional Regulation”, Yerevan, 2012, pp. 352-357.
 39. Abzianidze E.V., Gorgiladze T.A., Tkemaladze T.T., Berishvili V.G., Kartvelishvili K., Partskhaladze B.G., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. The effects of morphine injection in central nucleus of amygdala on firing PAG neurons and tail flick. Proc. Intl. Conference “Physiological Mechanisms of Organism’s Functional Regulation”, Yerevan, 2012, pp. 39-43.
 40. Gurtskaia G., Tsiklauri N., Nozadze I., Abzianidze E., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance effects of NSAIDs microinjected into dorsal hippocampus. Proc. Intl. Confer. “Physiological Mechanisms of Organism’s Functional Regulation”, Yerevan, 2012, pp. 140-144.
 41. Tsagareli M.G. Behavioral testing of the effects of thermosensitive TRP channel agonists on touch, temperature and pain sensations. Neirofiziologia, 2011, Vol. 43, No. 4, pp. 356-368. Republished in: Neurophysiology, 2011, Vol. 43, No. 4, pp. 309-320.
 42. Tsiklauri N.D., Nozadze I.R., Gurtskaia G.P., Tsagareli M.G. Opioid sensitivity of analgesia induced by microinjections of nonsteroidal anti-inflammatory drugs into the nucleus raphe magnus. Neirofiziologia, 2011, Vol. 43, No. 3, pp. 243-247. Republished in: Neurophysiology, 2011, Vol. 43, No. 3, pp. 213-216.
 43. Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G. Tolerance to non-opioid analgesics is opioid-sensitive in nucleus raphe magnus. Frontiers Neurosci. 2011, Vol. 5, No.7, pp. 92-96 (doi: 10.3389/fnins.2011.00092)
 44. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M. Opioid sensitivity of nucleus raphe magnus after analgesia by non-steroidal anti-inflammatory drugs. Georgian Med. News, 2011, Vol. 18, No.1 (190), pp. 50-55.
 45. Carstens E., Klein A., Iodi Carstens M., Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E. Effects of thermosensitive transient receptor potential (TRP) channel agonists on the neural coding of touch, temperature and pain sensation. Proc. 9th “Gagra Talks”, Intern. Confer. Fundamental Problems of Neuroscience. Tbilisi, 2010, pp. 267-280.
 46. Abzianidze E., Gurtskaia G., Tsiklauri N., Nozadze I., Berishvili V., Tkemaladze T., Tsagareli M.G. Central mechanisms of pain modulation. Proc. 9th “Gagra Talks”, Intern. Confer. Fundamental Problems of Neuroscience. Tbilisi, 2010, pp. 290-304.
 47. Doty R.W., Tsagareli M.G. Adversities of Ivane S. Beritashvili: Overcoming Them Throughout Life. Bull. Georgian National Acad. Sci., 2010, New Series, Vol. 4, No. 3, pp. 103-106. [www. science.org.ge]
 48. Tsagareli M.G., Klein A.H., Tsiklauri N., Iodi Carstens M., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E.,Carstens E. Behavioral testing of thermo-sensitive transient receptor potential (TRP) channel agonists cinnam-aldehyde and menthol on touch, temperature and pain sensations. Bull. Georgian National Acad. Sci., 2010, New Series, Vol. 4, No. 3, pp. 107-118. [www. science.org.ge]
 49. Klein A.H., Sawyer C.M., Iodi Carstens M., Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Carstens E. Topical application of L-menthol induces heat analgesia, and a biphasic effect on cold sensitivity in rats. Behav. Brain Research., 2010, Vol. 212, No. 2, pp. 179-186.
 50. Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Zanotto K.L., Iodi Carstens M., Klein A.H., Gurtskaia G., Sawyer C.M., Abzianidze E., Carstens E. Behavioral evidence of heat hyperalgesia and mechanical allodynia induced by intradermal cinnamaldehyde in rats. Neurosci. Letters, 2010, Vol. 473, No.3, pp. 233-236.
 51. Tsiklauri N, Nozadze I, Gurtskaia G, Berishvili V, Abzianidze E, Tsagareli M. Tolerance induced by non-opioid analgesic microinjections into rat's periaqueductal gray and nucleus raphe. Georgian Med. News, 2010, Vol. 17, No. 3(180), pp. 47-55.
 52. Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E. The central nucleus of amygdala is involved in tolerance to the antinociceptive effect of NSAIDs. Inter. J. Health, 2010, Vol.2, No. 1, pp. 64-68.
 53. Tsiklauri N., Viatchenko-Karpinski V., Voitenko N., Tsagareli M.G. Non-opioid tolerance in juvenile and adult rats. European J. Pharmacol., 2009, Vol. 629, Nos. 1-3, pp. 68-72.
 54.  Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Nozadze I., Kandelaki R., Abzianidze E. Tolerance effects induced by NSAIDs microinjections into the central nucleus of the amygdala in rats. Neurophysiology, 2009, Vol. 41, No. 6, pp. 404-408.
 
სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:


• Annual Meeting of Society for Neuroscience, November 15-19, 2014, Washington, DC, USA
• The 5th Annual World Congress -“NeuroTalk-2014”, May 16-18, 2014, Nanjing, China
• International Workshop “Learning from the Past: Soviet/Russian Contributions to a Science of Anticipation”, September 2-4, 2014, Delmenhorst, Germany
• 8th European Pain Congress, October 9-12, 2013, Florence, Italy
• International Workshop on Transient Receptor Potential Channels, September 12-14, 2012, Valencia, Spain
• 14th World Congress on Pain, August 27-31, 2012, Milan, Italy
• 8th FENS Forum of Neuroscience, July 14-18, 2012, Barcelona, Spain
• Annual Meeting of Society for Neuroscience, November 12-16, 2011, Washington, DC, USA
• 7th European Pain Congress, September, 21-24, 2011, Hamburg, Germany
• V Congress Ukrainian Society for Neuroscience, June 6-10, 2011, Kyiv, Ukraine
• Annual Meeting of Society for Neuroscience, November 13-17, 2010, San Diego, CA, USA
• 15th Annual Meeting of ISHN, June 15-19, 2010, Paris, France
• Annual Meeting of Society for Neuroscience, October 17-21, 2009, Chicago, IL, USA
• 6th European Pain Congress, September 9-12, 2009, Lisbon, Portugal
 • 41st European Brain and Behavior Society Meeting. 14-18 September 2009, Rhodes, Greece


Pages: 1 2
Add comment

Add comment

კოდის განახლება