მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

ლაბორატორიის შესახებლაბორატორიის პერსონალი

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია დაარსდა 1985 წელს. ლაბორატორიის გახსნით, ფაქტობრივად, საფუძველი ჩაეყარა საქართველოში კვლევის ახალ მიმართულებას - მხედველობის ნეიროფიზიოლოგიას.

სამეცნიერო მიმართულებები:

ლაბორატორიის კვლევის ძირითად ინტერესს თავიდან ფერადი მხედველობის შესწავლა წარმოადგენდა. ნეიროფიზიოლოგიურ (მიკროელექტროდული ტექნიკის ჩათვლით), ქცევით და ფსიქოფიზიოლოგიურ ექსპერიმენტებში შეისწავლებოდა ადამიანის, მაიმუნების, კატების, ვირთაგვებისა და თევზების მხედველობის სისტემები. შემდგომში ამ მიმართულებას დაემატა მხედველობითი აღქმის სტაბილურობის უზრუნველმყოფი - კომპენსაციისა და კორექციის მექანიზმების კვლევა.
ამჟამად მიმდინარე კვლევების საგანს ძირითადად ადამიანის მხედველობის სისტემაში ინფორმაციის დამუშავების პროცესები წარმოადგენს. შეისწავლება ისეთი ფენომენები, როგორებიცაა:
• ფუნქციური სიბრმავის სხვადასხვა ფორმა,
• ფერადი მხედველობის დარღვევები,მათი გამომწვევი მიზეზები და კორექტირების შესაძლებლობანი,
• ფერთა აღქმის კონსტანტობისა და პერცეპტუალური დასწავლის მექანიზმების მოქმედების თავისებურებანი როგორც ჯანმრთელ, ისე მხედველობის სხვადასხვა დარღვევის მქონე ადამიანებში.
• მხედველობითი აღქმის სტაბილურობის მექანიზმები,
• მხედველობითი აღქმის თავისებურებანი მენტალური დარღვევების შემთხვევაში,
• მხედველობითი ანალიზის თავისებურებანი ოფტალმოლოგიური პრობლემების მქონე პაციენტებში,
და სხვ.
მსოფლიოში ადამიანთა პოპულაციის საშუალო ასაკის სწრაფად ზრდის პირობებში აქტუალობა შეიძინა მხედველობის ფუნქციის ასაკობრივ თავისებურებათა კვლევებმა. გარდა ამისა, მკვეთრად იმატა მხედველობის დამაზიანებელ გარემო ფაქტორთა რაოდენობამ და ზემოქმედების ინტენსივობამ. ამ მიმართულებითაც ლაბორატორია ინტენსიურად მუშაობს.

შეისწავლება:

• ასაკთან დაკავშირებული ნეიროდეგენერაციული დაავადებებისა და მათი თანმხლები გართულებების გავლენა მხედველობის ფუნქციზე;
• გარემო ფაქტორებისა და ნეიროტოქსიკური აგენტების გავლენა მხედველობის ფუნქციაზე.

და ბოლოს, იმის გათვალისწინებით, რომ მხედველობითი ინფორმაციის მიწოდების ახალი ფორმების - სხვადასხვა ტიპის დისპლეებისა და საინფორმაციო ელექტრონული ტაბლოების ინტენსიური გამოყენება, აგრეთვე დროის ერთეულში დასამუშავებელი სენსორული ინფორმაციის ნაკადის მკვეთრი ზრდა სულ უფრო მეტ მოთხოვნებს უყენებს თანამედროვე ადამიანის მხედველობის სისტემას, შევისწავლით ისეთ საკითხებს, როგორებიცაა:

• ინფორმაციულად გადატვირთულ სცენებში მხედველობითი ყურადღების განაწილების კანონზომიერებანი;
• ხელშემშლელი ფაქტორების გავლენა დისპლეებთან მომუშავე ოპერატორების მიერ გადაწყვეტილების მიღებაზე ;
• მხედველობის ველში პრიორიტეტული ინფორმაციის მიწოდების ოპტიმალური მეთოდების დამუშავება.

სამეცნიერო შედეგები:

• ქცევით ექსპერიმენტებში პირველად იყო ნაჩვენები, რომ კატებს არა თუ გააჩნიათ ფერთა გარჩევის უნარი, არამედ ტრიქრომატ ცხოველთა რიცხვს მიეკუთვნებიან. გარდა ამისა, კატის მხედველობის სისტემაში აქტიურად მოქმედებს ფერთა კონსტანტური აღქმის მექანიზმებიც.
• „ფერით სპეციფიკურ“ უბანს კატების მხედველობის სისტემაში, შესაძლოა, ლატერალური სუპრასილვიური უბანი - ე.წ. „კლერ-ბიშოპის“ უბანი წარმოადგენდეს. ამ უბნის ორმხრივი მოცილების შემდეგ კატები კარგავენ ფერთა გარჩევის უნარს ისე, რომ სხვა მხედველობითი ფუნქციები არ ზიანდება.
• პრიმატებზე (Macaca Nemestrina და Macaca mulatta) ჩატარებულ ქცევით ექსპერიმენტებში ვაჩვენეთ, რომ მაიმუნებს ფერთა კონსტანტური აღქმის უნარი გააჩნიათ.
• თევზების მხედველობის სისტემის მაგალითზე ნაჩვენები იყო, რომ გარემო ფაქტორებს გადამწყვეტი როლი ენიჭება მხედველობის სისტემის პოსტნატალურ ფუნქციურ ჩამოყალიბებაში;
• დამუშავებული და ექსპერიმენტულად დამტკიცებულია ჰიპოთეზა იმის შესახებ, რომ განპირობებული ფერადი შემდგომეფექტის - ე.წ. მაკ-კოლაფის ეფექტის გამომუშავება ხდება ფერთა აღქმის კონსტანტობის მექანიზმების გააქტიურების შედეგად. გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ამ ტიპის შემდგომეფექტების გამომუშავება დ. უზნაძისეული „განწყობის“ ჩამოყალიბების კონკრეტულ მაგალითს წარმოადგენს.
• ნაჩვენები იყო, რომ მხედველობითი ანალიზის სპეციფიკური თავისებურებანი შეიძლება გამოვიყენოთ, როგორც კონკრეტული ფსიქიკური აშლილობების (მაგ, შიზოფრენიის) ბიომარკერი.
• ასაკობრივ კვლევებში ვაჩვენეთ, რომ ასაკის მატება არავითარ გავლენას არ ახდენს ადამიანის მხედველობის სისტემის საკომპენსაციო მექანიზმების აქტივობაზე.

თანამშრომლობა:

ლაბორატორია თანამშრომლობდა და თანამშრომლობს შემდეგ სამეცნიერო ცენტრებსა და ორგანიზაციებთან:

Germany
Humboldt Universitaet, Berlin
Johannes Guttenberg Universitaet, Mainz
Bremen Universitaet, Bremen
University of Bundeswehr, Muenchen

Swiss
Ecole Politechnique Federale de Lozanne

Great Britain
Maudsley Hospital; Kings College, London

USA
University of California, Davis
Department of Ophthalmology & Vision Science
Department of Neurobiology, Physiology & Behavior
University of Nevada, Reno
Department of Psychology / 296

University of Regensburg, Department of Psychology
Institute of Neurobiology, Bulgarian Academy of Sciences

University of the Armed Forces Munich
Department of Electrical and Information Technology
Institute for Communications Engineering

The University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania
Department of Medical Informatics

Россия
Лаборатория органов чувств,
Институт проблем передачи информации РАН , Москва
Лаборатория физиологии зрения.
Институт физиологии им. Павлова РАН, Санкт-Петербург

საქართველო
ოფთალმოლოგიური კლინიკა „მზერა“
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ნარკოლოგიისა და ფსიქიატრიის დეპარტამენტი.


მიღებული გრანტები:

NATO SCIENCE PROGRAMME
Cooperative Science and Technology Sub-Programme
COLLABORATIVE LINKAGE GRANT
2004-2005

Volkswagen Stiftung
1. Basic aspects of feature integration. Projekt 1/80 096 (2005-2007)

2. Why is visual information processing prolonged in elderly and shizophrenic patients. Projekt I/83 401 (2008-2009)

Great Britain, the Royal Society.
Investigation of early visual processing in schizophrenia. 2007-2009

U.S. CIVILIAN RESEARCH & DEVELOPMENT FOUNDATION
Perception in the Aging Visual System GEB1 -2930 TB-08 (2009-2011)

EPFL
1. Seed money project with collaboration of EPFL/BMI/LPSY (2006-2007)

2. Seed money project with collaboration of EPFL/BMI/LPSY (2007-2009)

საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF)

მხედველობის სისტემაში ინფორმაციის ნაკადის ოპტიმალური ორგანიზაციისა და
აღქმის სტაბილურობის უზრუნველმყოფი მექანიზმები GNSF/ST 08/6-466, 2009-2010

ლაბორატორიის ბაზაზე ჩატარებული საერთაშორისო ღონისძიებები:

• საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი: “ Vision and cognition ”,თბილისი , 2009.
• თბილისის I საერთაშორისო კონფერენცია:„Brain Disorders: Merging Neuroscience and Medicine“, თბილისი, 2013

რჩეული პუბლიკაციები:

Keseli A., Janelidze D., Lomashvili N., Khomeriki M. (2021). Mechanisms of Perception Constancy and Sensory System Recalibration. (in Russian) Optical Journal. 88 (6), 1-8

Kunchulia,M. Parkosadze, K. Thomaschke R. (2021). School-age children can form time-based event expectancy for context-atypical foreperiods. Journal of Cognitive Psychology,   33 (1), 24-37.   

Garobbio SA, Roinishvili M, Favrod O, Ramos da Cruz JN, Chkonia E, Brand A, Herzog MH (2021). Electrophysiological correlates of visual backward masking in patients with bipolar disorder. Psychiatry Research: Neuroimaging, 307:111206, p1-10

Rusadze Kh., Janelidze D., Khomeriki M., Lomashvili N., Sakandelidze R., Kezeli A. (2020). Age Aspects of the Compensation Mechanisms of a Vusual System. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci.,Biomed. Series, 46, No 5-6

Ramos da Cruz JN, Jashari-Shaqiri A, Roinishvili M, Favrod O, Chkonia E, Brand A, Figueiredo P, Herzog MH (2020). Neural Compensation Mechanisms of Siblings of Schizophrenia Patients as Revealed by High-Density EEG. Schizophrenia Bulletin, sbz133

Ramos da Cruz JN, Favrod O, Roinishvili M, Chkonia E, Brand A, Mohr C, Figueiredo P, Herzog MH (2020). EEG microstates are a candidate endophenotype for schizophrenia. Nature Communications, 11(3089), p1-11

Kunchulia, M., Kotaria, N., Pilz, K., Kotorashvili,A., Herzog MH. (2019). Associations between genetic variations and global motion perception. Experimental brain research, 237 (10), 2729-2734.  

Shaqiri A, Pilz KS, Cretenoud AF, Neumann K, Clarke A, Kunchulia M, Herzog MH. (2019). No evidence for a common factor underlying visual abilities in healthy older people. Dev Psychol, 55(8):1775-1787.   

Fernandes TP, Shaqiri A, Brand A, Nogueira RL, Herzog MH, Roinishvili M, Santos NA, Chkonia E. (2019). Schizophrenia patients using atypical medication perform better in visual tasks than patients    using    typical    medication. 10.1016/j.psychres.2019.03.008

Favrod O, da Cruz JR, Roinishvili M, Berdzenishvili E, Brand A, Figueiredo P, Herzog MH, Chkonia E.  (2019). Electrophysiological correlates of visual backward masking in patients with major depressive disorder. Psychiatry Res Neuroimaging. 2019 Dec 30;294: 111004. doi: 10.1016/j.pscychresns.2019.111004. Epub 2019 Oct 28. PMID: 31704371.

Jonauskaite, D., Abdel-Khalekb A.M., Abu-Akela A. et al. Chkonia E, Roinishvili M., Romanyuk L., et al., (2019). The sun is no fun without rain: Physical environments affect how we feel about yellow across 55 countries”. Journal of Environmental Psychology, Vol.66, 101350. doi:10.1016/j.jenvp.2019.101350

Favrod O, Roinishvili M, Ramos da Cruz JN, Brand A, Okruashvili M, Gamkrelidze T, Figueiredo P, Herzog MH, Chkonia E, Shaqiri A (2018). Electrophysiological correlates of visual backward masking in patients with first episode psychosis. Psychiatry Research: Neuroimaging, 282, p64-72

Grzeczkowski L, Roinishvili M, Chkonia E, Brand A, Mast FW, Herzog MH, Shaqiri A (2018). Is the perception of illusions abnormal in schizophrenia? Psychiatry Research, 270, p929-939

Shaqiri A, Roinishvili M, Kaliuzhna M, Favrod O, Chkonia E, Herzog MH, Blanke O, Salomon R (2018). Rethinking Body Ownership in Schizophrenia: Experimental and Meta-analytical Approaches Show no Evidence for Deficits. Schizophrenia Bulletin, 44(3), p643-652

Shaqiri A, Roinishvili M, Grzeczkowski L, Chkonia E, Pilz K, Mohr C, Brand A, Kunchulia M, Herzog MH. (2018). Sex-related differences in vision are heterogeneous Scientific Reports, 14;8(1):7521.     

Kezeli A. (2018). McCollough Effect – the key for understanding the peculiarities of visual processing. (in Russian). In: Neurotechnology, Sankt- Petersburg, 119-132

Kezeli A., Khomeriki M., Lomashvili N., Janelidze D., Rusadze Kh., Sakandelidze R. (2018). Is the McCollough Effect the Classical Conditioned Responce? Proc. of the Georgian Nat. Acad. of sciences, 44, 147-154.

Janelidze D., Khomeriki M., Lomashvili N., Kezeli A. (2018). The Method for Assessment of a Functional State of Color Constancy Mechanisms. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders, Editors: N.P. Mitagvaria, and N. G. Nachkebia, Nova Science Publishers, Inc., New-York, 101 – 109.

Parkosadze K., Kunchulia M., Kezeli A. (2018). Visual Processing in Georgian Children with Neurodevelopmental Disorders. Georgian Medical News, 284, 82-87

Kezeli A., Khomeriki M., Lomashvili N., Janelidze D., Mikaberidze G. (2017). One More Evidence Against the Classical Conditioned Hypotheses of McCollough Effect. Bull. Georg. Natl. Acad.  Sci., 11, 1, 109-114.

Kunchulia, M., Tatishvili, T., Lomidze, N., Parkosadze K., Thomaschke, R.(2017). The time-based event expectancies in children with Autism Spectrum Disorder. Experimental Brain Research, 235, 2877-2882.    

Favrod O., Sierro G., Roinishvili M., Chkonia E., Mohr Ch., Herzog M. H. and Cappe C.  (2017). Electrophysiological Correlates of Visual Backward Masking in High Schizotypic Personality Traits Participants. Psychiatry Research pp.254:251-257.  

Kezeli A., Janelidze D., Kezeli T., Khomeriki M., Lebanidze T., Lomashvili N. (2016). What Can Tell Us the McCollough effect about Functioning of Mechanisms of Perception Constancy? In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders, Editor: N.P. Mitagvaria, Nova Science Publishers, Inc., New-York, 63-74.

Parkosadze K., Khomeriki M., Kezeli A. (2016). Human visual color discrimination with aging. Bull. Geor. Natl. Acad. Sci., 10(1):75-80

Lauffs MM., Shaqiri A., Brand A., Roinishvili M., Chkonia E., Ogmen H., Herzog M.H., (2016).  Local versus global and retinotopic versus non-retinotopic motion processing in schizophrenia patients. Psychiatry Research 246C (2016) pp. 461-465 DOI information: 10.1016/j.psychres.  IF – 2.46

Roinishvili M, Cappe C, Shaqiri A, Brand A, Rürup L, Chkonia E, Herzog MH. (2015). Crowding, grouping, and gain control in schizophrenia.    Psychiatry Res. 2015 Apr 30; 226(2-3):441-5. doi: 10.1016/j.psychres.2015.01.009. Epub 2015 Jan 31

Khomeriki M., Parkosadze K., Kezeli A. (2014). The revealing of the red-pink and blue-sky blue categorical boundaries among the Georgian speakers. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed. Series, vol. 40, No 1-2, pp: 53-65

Parkosadze K., Kalmakhelidze T.,Tolmacheva M.A.,Chichua G., Kezeli A., Webster M.A., Werner J.S. (2013). Persistent biases in subjective image focus following cataract surgery. Vision research, 89, 10-17

Herzog MH, Roinishvili M, Chkonia E, Brand A. (2013). Schizophrenia and visual backward masking: a general deficit of target enhancement. Front Psychol. doi: 10.3389/fpsyg.2013.00254.

Bakanidze G, Roinishvili M, Chkonia E, Kitzrow W, Richter S, Neumann K, Herzog MH, Brand A, Puls I. (2013). Association of the nicotinic receptor @7 subunit gene (CHRNA7) with schizophrenia and visual backward masking. Biological Psychiatry. Front Psychiatry. doi: 10.3389/fpsyt.2013.00133.

Kunchulia M., Pilz KS., Herzog MH. (2012). How alcohol affects visual temporal processing. Vision Research., 66:11-6.    

Plomp G., Kunchulia M., Herzog M. (2012). Age-related changes in visually evoked electrical brain activity. Human Brain Mapping , 33(5):1124

Plomp G., Roinishvili M., Chkonia E., Kapanadze G., Kereselidze M., Brand A., HerzogM.H. (2012). Electrophysiological Evidence for Ventral Stream Deficits in Schizophrenia Patients. Schizophrenia Bulletin, doi:10.1093/schbul/sbr175

Chkonia E., Roinishvili M., Reichard L., Wurch W., Puhlmann H., Grimsen C., Herzog M.H., Brand A. (2012). Patients with functional psychoses show similar visual backward masking deficits. Psychiatry Res.Surguladze S.A.,
 Chkonia E.D., Kezeli A.R., Roinishvili M.O., Stahl D. & David A.S. (2012). The McCollough Effect and Facial Emotion Discrimination in Patients with Schizophrenia and Their Unaffected Relatives. Schizophrenia Bulletin, doi:10.1093/schbul/sbq141

Janelidze D. (2011). Factors that Determine Color Appearance and Color Classification. Georgian Medical News, 11, 87-97.

Janelidze D., Kunchulia M.,  Parkosadze K., Roinishvili L., Kezeli A. (2011). Does McCollough Effect Provide Evidence for Implicit Change Perception? Georgian Medical News, 11, 74-80.

Khomeriki, M., Lomashvili, N., Kezeli, A. (2011) Color Naming and Color Visual Searching in  the Georgian-Speaking Population: The Comparative Age-specific Study, Georgian Medical News, N11(200): 80-87.

Khomeriki M., Janelidze D., Kunchulia M., Lomashvili N., Parkosadze K., Roinishvili L., Kezeli A. (2011). Peculiarities of Attention Distribution in the Visual Field. Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biolmed. Series, 37, 1-2, 119-123.

Roinishvili M., Chkonia E., Stroux A., Brand A., Herzog M.H. (2011). Combining vernier acuity and visual backward masking as a sensitive test in aging research. Vision Research, 51:417-423,

Surguladze, A., Chkonia, E., Kezeli, A., Roinishvili, M., Stahl, D., David, A. (2010). The McCollough Effect and Facial Emotion Discrimination in Patients With Schizophrenia and Their Unaffected Relatives. Schizophr Bull. 2012. 38(3):599-607. doi: 10.1093/schbul/sbq141.

Kunchulia, M. ,Roinishvili, L., Khomeriki, M., Lomashvili, N., Janelidze, D., Parkosadze, K., Tsartisdze, G., Kezeli, A. (2010). Perceptual learning on fine color discrimination. Proceedings of the Georgian Academy of Science, Biomedical series, 36:243-250 .

Chkonia E., Roinishvili M., Herzog M.H., Brand A. (2010). First-order relatives of schizophrenic patients are not impaired in the Continuous Performance Test. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32: 5, 481-486

Chkonia E., Roinishvili M., Makhatadze N., Tsverava L., Stroux A., Neumann K., Herzog M.H., Brand A. (2010). The shine-through masking paradigm is a potential endophenotype of schizophrenia. PLoS ONE, 5(12): e14268

Khomeriki, M., Kezeli, A., Lomashvili, N. (2009). The revealing of color categorical    boundaries among Georgian speakers. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences,    3(3):135-140.

Janelidze, D., Malania, M., Kezeli, A. (2009).  Influence of the McCollough effect on “thresholds” of constant  perception of the pigment colors. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 35(1-2):147-156.

Chkonia E., Roinishvili M., Kereselidze M., Makhatadze N. (2009). The relation between the general intellect of schizophrenic patients and psychopathological deterioration. Georgian Med News, 168:60-3   

Lomashvili, N., Khomeriki, M., Kunchulia, M., Tsartsidse, G., Kezeli, A. (2008).  Behavioral studies of feature fusion processes in the cat’s visual system. Proc. Georgian Acad.Sci., Biol. Ser. A, 34(1-2):41-46.

Parkosadze, K., Otto, T.U., Malania, M., Kezeli, A., Herzog, M.H. (2008). Perceptual learning of bisection stimuli under roving: slow and largely specific. Journal of Vision, 8(1)5: 1-8 (http://journalofvision.org/8/1/5/)

Janelidze, D., Roinishvili, M., Pharkosadze, C., Kezeli, A. (2008). Emergence of contingent achromatic after-effects are determined by differences in the stimuli luminance. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 34(3-4): 257-265.

Roinishvili M, Chkonia E, Brand A, Herzog MH. (2008). Contextual suppression and protection in schizophrenic patients. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci.  258(4):210-6

Roinishvili M., Chkonia E., Herzog M.H., Brand A. (2007). Feature fusion in the orientation domain. Georgian Academy of Science, N4, 217-23

Khomeriki, M., Lomashvili, N., Kezeli, A. (2006). Some Pecularities of Color Naming and Color Searching in the Georgian-Speaking Population. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 174, N 2

Parkosadze K., Sidamonidze Kh., Lomashvili N., Anjaparidze K., Janelidze D. (2006). Some Peculiarities of Distribution of Attention within the Visual Field. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 32, 5, 1081–1086.

Chichua, G., Chichua, A., Pirtschalaishvili, M., Tolmacheva, M., Parkosadze, K., Kezeli, A. (2006). Color vision in patients with artifakia. Ophthalmology, 3, 1, 61-63 (in Russian)

Sharikadze M., Kezeli A, Herzog M. H. (2005). The role of target and mask energies in visual feature integration. Part II: the mask energy. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, vol. 31, N3, 449-457

Janelidze D. (2005). Objective and Subjective Factors Participating in Color Perception and Color Classification. Part I: Factors Participating in Color Perception. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 31, 5, 777-785.

Janelidze, D., Kezeli, A., Malania, M., Roinishvili, M., Tarasashvili, M. (2004). Color constancy test: method for studies of functional state of color vision system. Proc. of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, A 1(30): 143-149.

Janelidze, D., Intskirveli, I., Kezeli, A., Malania, M., Roinishvili, M., Sharikadze, M., Parkosadze, Kh. (2004). Information processing in compensatory - correction mechanisms of visual system: conscious or unconscious process? Georgian Journal of Neuroscience, 1(3):35-39.

Sharikadze, M., Tavartkiladze, M., Malania M., Roinishvili, M., Kezeli, A. (2002). “Angular Size Illusion, Produced on the Basis of Orientation-Contingent After-effect”. Georgian Journal of Neuroscience, Vol. 1, No. 2, 59-64.

Sharikadze M. & Kezeli A. (2002). Mechanisms of Compensation and Correction of Visual Information are Spatially Organized. Pflügers Archiv, European Journal of Physiology, Vol. 443, Suppl.

Intskirveli I.,  Roinishvili M. and Kezeli A. (2002). “Experience-Dependent Color Constancy in Guppies (Poecilia reticulata)”. NEURAL PLASTICITY.  Vol. 9, No. 3, 205-216.

Intskirveli I., Kezeli A., Malania M., Roinishvili M., Janelidze D. (2002). The Color Aftereffects Occur with    Participation of Mechanisms of Color Constancy. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series.No.1-2, Vol.28, 65-71.

Roinishvili, M., Kezeli, A., Intskirveli, I.  (2002). General Impact of Environmental  Factors on Development and Functioning of Colour Constancy Merchanisms. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 166(1): 106-109.

Intskirveli I., Kezeli A., Malania M., Roinishvili M., Janelidze D. (2002) The Colour aftereffects occur with participation of mechanisms of colour constancy. Biological Series A, vol. 28, N1-2, 65-71.

Intskirveli, I., Roinishvili, M. and Kezeli, A. (2002). “Experience-Dependent Color Constancy in Guppies (Poecilia reticulata)”. Neural Plasticity 9(3):205-216.

Janelidze D., Intskirveli I., Roinishvili M., Malania, M. Sharikadze M. (2002). Deviations from Color Standards in Normal Observers. Georgian Journal of Neuroscience, 1, 2, 71-74.

Janelidze D., Intskirveli I., Anjaparidze K., Malania M., Roinishvili M., Tarasashvili M., Sharikadze M. (2002). Modified Visocontrastometry Test as a Method for Revealing Pathologies and Experimentally Induced Delicate Functional Shifts in the Visual System. Bull. Georgian Acad. Sci., 165, 1, 94-97.

Kezeli A., Janelidze D., Lebanidze T., Kezeli T. (2001). Color Aftereffects and Mechanisms of Compensation and Correction. Sensornie Sistemi (in Russian), 15, 1, 36-43.

Janelidze D., Intskirveli I., Roinishvili M., Malania M., Sharikadze M. (2001). Plasticity of the Color Vision in Adult humans. Georgian Journal of Neuroscience, 1-1, 35-40.

Intskirveli I., Roinishvili M. (2001). "Behavioral Evidences for Color Constancy in the Guppies (Poecilia reticulata)". Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 163, N.1, p.133-135.

Intskirveli I, Kezeli A., Kezeli T., Lebanidze T., Janelidze D. (2000). Contingent Color Aftereffects and Changes of Color Sensitivity. Bulletin of The Georgian Academy of Sciences. 162, N.1, 141-143
Pages: 1 2