ნატო ბუკია

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ნეიროენდოკრინოლოგიის ლაბორატორია

პუბლიკაციები:

1.    Bukia N., 1 Butskhrikidze M., 1 Machavariani L., 2 Svanidze M., 3 Jojua NORMALIZING EFFECT OF ELECTROMAGNETIC STIMULATION ON BLOOD QUANTITATIVE INDICES IN DEPRESSED RATS ON THE BACKGROUND OF OXYTOCIN Georgian medical news, N3, (312) No 100-104,2021 https://cdn.websiteeditor.net/480918712df344a4a77508d4cd7815ab/files/uploaded/V312_N3_March_2021.pdf
2.    Bukia N*, Svanidze M, Machavariani L, Jojua N, Butskhrikidze M. Premedication with Oxytocin Enhanced Antidepressive Effects of Acoustic Range Electric-Magnetic Field, ISSN: 2689-3193 Neuro Research, 2021, Volume 3, Issue 1
3.    Bukia N., Butskhrikidze M., Svanidze M., Machavariani L., Jojua N POSSIBLE EFFECTS OF ELECTRIC-MAGNETIC STIMULATION ON HYPOTHALMIC-HYPOPHISIAL-ADRENAL AXIS: BEHAVIOURAL STUDY, Georgian medical news, ISSN 1512-0112, No 12 (309), 141-145, 2020
4.    N. Bukia, N Jojua, M Butskhrikidze, L Machavariani, M Svanidze. THE ACOUSTIC RANGE ELECTRIC-MAGNETIC FIELD EFFECT ON THE PASSIVE AVOIDANCE TASK IN DEPRESSED RATS. Georgian medical news, (296), v. 11, 102-107, 2019
5.    Nato Bukia, Marina Butskchrikidze, Lamara Machavariani, Giorgi Kekelia, Militsa Svanidze AN ARTIFICIALLY CREATED ACOUSTIC RANGE ELECTROMAGNETIC FIELD FACILITATES COGNITIVE FUNCTION IN AUDIOGENIC SEIZURE RATS, Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders“Proceedings of I. Beritashvili Center for Experimental Biomedicine – 2018) „ (Nodar P.Mitagvaria, and Nargiz G.Nachkebia,. (Editors). Nova Science Publishers Inc. NY,  USA, 2018, ISBN: 978-1-53614-395-9
6.    Nato Bukia1, Marina Butskchrikidze1, Lamara Machavariani1, Giorgi Kekelia1, Militsa Svanidze2. Possible implementation of GABA and Glutamate receptors in realization of antiepileptic effects of acoustic range electro-magnetic fields Georgian medical news, N7 -8 (280-281), 112-116, 2018
7.    Nato Bukia, Marina Butskhrikidze, Lamara Machavariani, Militsa Svanidze, Giorgi Kekelia. GABA- and Glutamatergic systems play a critical role in  initiation of antiepileptic effects by electromagnetic stimulation. Proc. Georgian Nat. Acad., Biomed. Series.  v. 44, n. 3-4, pp. 71-77, 2018
8.    Nato Bukia, Giorgi Kekelia, Marina Butskhrikidze, Lamara Machavariani, Militsa  Svanidze. Acoustic range electric-magnetic field exposure decreases cortical excitability in genetically epilepsy-prone rats. International Journal of Biochemistry and Physiology, v. 1, issue 2, pp 1-6, 2017
9.    Bukia Nato, Kekelia Giorgi, Butskhrikidze Marina, Machavariani Lamara, Svanidze Militsa. Acoustic Range Electric-magnetic Field Depresses Behavioral Seizure Activity. International Annals of Medicine, Vol.1; Issue1 2017;
10.    Nato Bukia, Giorgi Kekelia, Marina Butskhrikidze, Lamara Machavariani, Militsa  Svanidze.  Electromagnetic field changes emotional-motivated behaviour in genetically epilepsy prone rats. Neuromedicine v.1, N. 1, pp. 13-18, 2017.
11.    Bukia Nato, Kekelia Giorgi, Butskhrikidze Marina, Machavariani Lamara, Svanidze Militsa. The Electromagnetic Field Changes on Emotional-Motivated Behavior in Genetically Epilepsy-prone Rats.  International Annals of Medicine, Vol. 1; Issue1 , 2017;
12.    Kekelia G., Bukia N.G,  Butskchrikidze M.P., Svanidze M.J., Machavariani L.I Putative role of the artificially created acoustic range electromagnetic field in some disease treatment. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Biomedical series, N 1-2, 42, 23-29, 2016.
13.    Nato Bukia, Marina Butskchrikidze,  Lamara Machavariani  and Militsa Svanidze.  Effect of Vasopressin on Conditional Reflex Elaboration. 2016 (book) Systemic cellular and molecular mechanisms of physiological functions and their disorders (proceedings  of I. Beritashvili Center of Experimental Biomedicine), Chapter 2, pp 7-12, editor N.Mitagvaria, New York, 2015.
14.    Bukia N.G, Butskchrikidze M.P., Svanidze M.J., Machavariani L.I Catecholaminergic regulation of the production of gonadotropins in female rats. Neurophysiology, v. 47, N 5, 452-456, 2015.
15.    М.П. Буцхрикидзе, Н.Г. Букия, М.Дж.Сванидзе,  Г.Ш. Азикури, Л.И.Мачавариани О возможном включении окситоцина в процесс  формирования пищевого условного рефлекса. Известия Нац. Академии Наук Грузии,т. 40, № 5-6 , 2014  
16.    Bukia N.G,  Butskchrikidze M.P., Svanidze M.J., Machavariani L.I., Moniava E.S . Effects of Oxytocin on the Formation of a Food-Procuring Reflex in Rats Neurophysiology: Volume 45, Issue 5 Page 423-426, 2014. (თარგმანი Нейрофизиология 45, 6, 525-528, 2013)
17.    Bukia N.G, Butskchrikidze M.P., Svanidze M.J., Machavariani L.I., Moniava E.S . Antiamnesic effect of vasopressin. Proc.Georg.National Academy of Sciences, Biomedical series, v. 39, N 3-4, pp. 153-159, 2013
18.    Н.Г. Букия, М.П. Буцхрикидзе, М.Дж.Сванидзе, Л.И.Мачавариани Влияние окситоцина на формирование условной пищевой реакций у крыс  Нейрофизиология 45, 6, 525-528, 2013.
19.    M.P.Butskhrikidze, N.G.Bukia, L.I.Machavariani, M.J.Svanidze. On the role of vasopressin and oxytocin producing hypothalamic system in the stress response. Biomedical series, Supplement, v.39, pp.54-55. 2013
20.    Svanidze, N.G. Bukiya, M.P.Butskhrikidze Effect of Oxytocin on the Emotional State and Behavior of Rats under Stress Conditions. Neurophysiology, Vol. 43, N 5, pp.365-369, 2012.
21.    Z.I. Nanobashvili, N.G. Bukiya, L.I. Machavariani, M.P.Butskhrikidze, I.G., Bilanishvili,N.A. Khizanishvili The influence of Spay on the process of audiogenic seizure.   Proc. Georgian Nat. Acad.Sci.,Biom ed.Series, v.37, N 1-2, 89- 93, 2011
22.    М.П. Буцхрикидзе, И.Г Биланишвили, Н.А. Н.Г. Букия,  Хизанишвили, Л.И.  Мачавариани, З.И. Нанобашвили Влияние стрессогенного фактора на развитие судорог (модель киндлинга) Нейрофизиология 41,5, 396-399,2009.
23.     M.P.Butskhrikidze, I.G. Bilanishvili, N.G.Bukia,  N.A. Khizanishvili, L.I.Machavariani, Z.I Nanobashvili Effect of acute stress on the development of seizures in a kindling model in rats. Neurophysiology, v. 41, 5, 333-336, 2009 (თარგმანი Нейрофизиология 41, 5, 396-399, 2009.
24.     Нанобашвили З., Чачуа Т., Букия Н., Буцхрикидзе М., Мачавариани Л. Механизм антиконвульсивного влияния беременности на животной модели эпилепсии. Georgian  Med., News, N 4 (169), 103-106, 2009.
25.    Bilanishvili I., Chachua T., Bukia N., Khizanishvili N., Butskhrikidze M., Machavariani L., Nanobashvili Z. – Noradrenergic modulation of hippocampal seizure activity in rat. ”The Modern Problems of Integrative Activity and Plasticity of the Nervous System”., Orbeli Institute of physiology, National Academy of Sciences, Yerevan,74-76, 2009.
26.    Butskhrikidze M., Bukia N., Machavariani L., Nanobashvili Z. Influence of water deprivation on morphological peculiarittes of the neuronal organization in hypothalamic supraoptic and paraventricular nuclei of the rats. Georgian Medical News, N 7-8 (160-161), 52-54, 2008.
27.    Ханаева З., Мониава Э., Буцхрикидзе М., Букия Н., Сванидзе М., Замбахидзе Н.– Участие вазопрессина и окситоцина продуцирующей гипоталамо-гипофизарной неиросекреторной системы мозга в организации ответа на стрессорные раздражения  - Морфологическое исследование. III Международная научная конференция ТГУ “Актуальные проблемы биологии и медицины”, Материалы, 317-322, 2005.
28.    Moniava E., Butskhrikidze M., Khanaeva Z., Bukia N., Svanidze M., Zambakhidze N.– Involvement of Vasopressin in Memory Organization. Behavioral and Morphological Investigation. Georg. J. Neurosci., 1 (3), 37-44, 2004.
29.    Khanaeva Z., Meladze I., Meladze V., Zambakihidze N., Bukia N., Moniava E.,     Mitagvaria N Local cerebral blood flow and systemic arterial pressure in cats after intravenous administration of oxytocin. Procc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. 28 (5-6), 617-621, 2002.
30.    Babichev VN, Bukiia NG, and Adamskaia E.C. Changes in the basal secretion of gonadotropins and the luliberin content of the hypothalamus of male rats administered catecholamines locally into the hypothalamic nuclei. Problemy endokrinologii 34(2):51-5, 1988.
31.    Babichev V.N, Bukiya N.G, and Adamskaya E.I Change in the basal secretion of gonadotropins and LH-RH content of the hypothalamus of male rats on local administration of catecholamines into hypothalamic nuclei. Neuroscience and behavioral physiology. 18(6):522-5, 1988
32.    В.И.Бабичев, Н.Г.Букия, Е.И.Адамская. Изменение базальной секреции гонадотропинов и содержания люлиберина в гипоталамусе у самцов крыс при локальном введении катехоламинов в ядра гипоталамуса. Ж. Экспериментальная  Эндокринология. с. 51-55. 1987.
33.    Н.Г.Букия, Е.И.Адамская, В.И.Бабичев. Участие Катехоламинов в Регуляции  Циклической Секреции Гонадотропинов у Овариектомированных Крыс. Проблемы  Эндокринологии, 1986, т.32, с. 47-51.
34.    Ю.П. Швачкин, Ю.Н. Тихонов., В.И.Бабичев., Е.И.Адамская., Н.Г.Букия. Природные пептиды и их аналоги. Синтез и свойства минилюлиберина. Ж. Общей Химии,  т. 55, вып. I, с. 201-205. 1985;
35.    В.И.Бабичев., Е.И.Адамская., Н.Г.Букия,. Ю.П Швачкин, Ю.Н. Тихонов. Синтетический Трипептид Минилюлиберина и его Биологическая Активность. Проблемы  Эндокринологии, 1985, т.31, с. 47-49.