თეა მუსელიანი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

რადიობიოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

თეა მუსელიანი - ბიოლოგიის დოქტორი, ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რადიობიოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერთანამშრომელი, ევროპის უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. 2002 წელს დაამთავრა  თბილისის სახელმწიფო პედ. უნივერსიტეტი. 2002 წელს სწავლა გააგრძელა თბილისი ი. ჯავახიშვილის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურაში, ჰიდრობიოლოგიისა და ტოქსიკოლოგიის კათედრაზე. 2007 წელს მიიღო ბიოლოგიის დოქტორის ხარისხი.  სწავლის დამთავრების შემდეგ, 2005 წელს დაიწყო სამეცნიერო საქმიანობა რადიობიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევით ცენტრის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორიაში მეცნიერთანამშრომლის, შემდგომ უფროსი მეცნიერთანამშრომლის თანამდებობაზე. 2009-2010 წლებში იყო ამავე ცენტრის დირექტორის მოადგილე. 2011 წლიდან არის ექსპერიმენტული და ბიომედიცინის ცენტრის რადიობიოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერთანმშრომელად.ის  მონაწილეობს საგრანტო პროექტში ,, ჯანმრთელობის რისკების შეფასება ბოლნისი-დმანისის რეგიონში“ .სამეცნიერო საქმიანობის პარალელურად ეწევა  პედაგოგიურ და აკადემიურ საქმიანობას, საჯარო სკოლასა და ევროპის უნივერსიტეტში. მონაწილეობა აქვს მიღებული როგორც ადგილობრივ ასევე საერთაშორისო კონფერენციებში, ტრენინგებში პროფესიული ზრდის მიზნით, აქვს 50- მდე სამეცნიერო ნაშრომი და პატენტი, სასარგებლო მოდელი ,, მეორე ტიპის დიაბეტის სამკურნალო საშუალება. არის  ორგანიზაცია,, გარემო და მეცნიერება“ დამფუძნებელი.

ინტერესთა სფერო:
 
ჩემი სამეცნიერო საქმიანობიდან გამომდინარე,  ვთვლი, რომ კვლევა- ექსპერიმენტი  არის მნიშვნელოვანი ნაწილი სამეცნიერო სფეროში.  ვმომაწილეობდი  სხვადასხვა პროექტში, რომელიც ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რადიობიოლოგიის განყოფილებაში შესრულებულა.  ამჟამად ვსწავლობ   ელექტრომაგნიტური ველის მოქმედებას მაკე  ვირთაგვებში პლაცენტარულ ზრდის ჰორმონზე, მათი ნაშიერის ქცევაზე, მეხსიერებასა და ნეიროქიმიურ კორელატებზე. ასევე ჩვენს განყოფილებაში მიმდინარეობს  კვლევა   წყალტუბოს მინერალური წყალში არსებული რადონის  მოქმედება სხვადასხვა დაავადებებზე (ეპილეფსიის სხვადასხვა სახეები, აგრესია და დიაბეტი). ასევე  2002-2077 წლებში შესწავლილი მაქვს საქართველოს შავ ზღვაში ჩამდინარე მდინარეების ეკო-ტოქსიკოლოგიური და ეკოლოგიური მდგომარეობა.

პუბლიკაციები:

1. მ ნიკოლაიშვილი, გ. იორდანიშვილი, თ. მუსელიანი, ხ. დონდოლაძე, გ. ჯიქია ,, რადიაციის გავლენა თეთრი და შავი ვირთაგვების  ნეიროქიმიურ კორელატებზე“. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე სერ. ბიოლოგ. ტ.. 46, # 5-6, გვ. 295-303. 2020.

2. მ. ნიკოლაიშვილი, ზ. ნანობაშვილი, ი. ბილანიშვილი, თ. მუსელიანი, გ. ჯიქია, ნ. მითაგვარია,,რადონის როლი ოქსიდაციური სტრესის პრედიქტორების კონცენტრაციის ცვლაში, რომლებიც ჩართულია ეპილეფსიის პათოგენეზში“.. საქ. მეცნიერებათა აკადემიის გამოშვება, ბიომედიცინის სერია 2020.

3 მ.ნიკოლაიშვილი, ზ.ზურაბაშვილი, თ. მუსელიანი, ხ. დონდოლაძე, გ. ჯიქია წყალტუბოს წყლის ინჰალაციის სამკურნალო თვისებების კომპლექსური შესწავლა. საქართველოს სამედიცინო სიახლენი №9(294).გვ 113-118. თბილისი          

4. მ.ნიკოლაიშვილი,  გ.იორდანიშვილი,  დ.ნადარეიშვილი,  თ.მუსელიანი, გ.ჯიქია, მ.შავიანიძე, გ.შავიანიძე (2018). რადონის შემცველი წყალტუბოს მინერალური წლების ინჰალაციის მოქმედება აგრესიულ ვირთაგვებზე და თავისუფალი ამინომჟავების განსაზღვრა  თავის ტვინის სტრუქტურებში სისტემური, უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმების ფიზიოლოგიური ფუნქციები და მათი დარღვევები. ნოვა საიენსი. ნიუორკი აშშ. ISBN: 978-1-53614-395-9. გვ. 245-55

5. მ. ნიკოლაიშვილი, თ.მუსელიანი,  გ. ჯიქია,  ხ.დონდოლაძე, (2018). რადონის ინჰალაციის გავლენა აგრესიული ვირთაგვების ქცევასა და ნეიროქიმიურ კორელატებზე „ბერიტაშვილის საუბრები I, ნეიროფიზიოლოგიური  ფუნქციები   და  მათი დარღვევები ინტერდისციპლინური კვლევები მოხსენების კრებული. ISBN:978-9941-8-1339-9 თბილისი, საქართველო.

6. ხ.დონდოლაძე, მ. ნიკოლაიშვილი, თ. მუსელიანი, გ. ჯიქია, დ.ზურაბაშვილი; ელექტრომაგნიტური ველის გავლენა პირობით-რეფლექსურ მეხსიერებაზე; 2018. ნეირომეცნიერება და კვანტური ფიზიკა. ტომი 16. გვ 93-99.  DOI: 10.14704/nq.2018.16.11.1777 https://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/view/17777.თ.მუსელიანი, თ. ონიანი. ,, დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე შავი ზღვის სანაპირო წყლების დაბინძურება“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, მოამბე, ტ. 171, #1, 2005, თბილის, გვ..180-181.

8. თ.მუსელიანი, თ.ონიანი,  მ.ნიკოლაიშვილი. დასავლეთ საქართველოს ბუნებრივ წყლებში სხვადასხვა გენეზისის და კონცენტრაციების მქონე რადიონუკლიდების შესაძლო კორელატები. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე სერ. ბიოლოგ. A, 2004, თბილისი, #3 ტ 30, გვ. 389 – 392.1. Marine Nikolaishvili, Giorgi Iordanishvili, Tea Museliani, Khatuna Dondoladze, Gogi Jikia, Alexander Tarkhnishvili, Irakli Maisuradze. radiation efect and neurochemical correlates of white and black rats. proceedings of the Ceorgian national academy of science. Biomedical series.2020.

2. Marine Nikolaishvili, Zakaria Nanobashvili, Irine Bilanishvili, Lena Davlianidze, Lali Gumberidze, NinoSikharulidze, Marina Devdariani Marina Nebieridze, Ia Kvachakidze, Tea Museliani, Gogi Jikia, Khatuna Dondoladze, Nodar Mitagvaria. ,,The role of radon in changing the concentration of oxsidative stress predictors involved in the phathogenezis of ephilepsy. proceedings of the Ceorgian national academy of science. Biomedical series. 2020

3. M.Nikolaishvili    d. Zurabashvili     T. Museliani     G. Jikia    G. Parulava . Complex study of biological effect of Tskhaltubo radon water inhalation. Georgian medical news. N9(294) pg. 113-118. Tbilisi      2019   www.geomednews.org

4. M. I. Nikolaishvili,     G. S. Iordanishvili  D. K. Nadareishvili T. V. Museliani    G. M. Jikia,          M. G. Shavianidze  G. G. Shavianidze. THE EFFECT OF RADON INHALATION WITH THE MINERALWATER OFTSKALTUBO ON THE AGGRESSIVENESS OF ANIMALS AND THE DISTRIBUTION OF FREE AMINO ACIDS IN THE  STRUCTURES OF THE BRAIN SYSTEMIC,
SYSTEMIC, CELLULAR AND MOLECULAR MECHANISMS OF PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS AND THEIR DISORDERS.  Nova Science Publishers, New York DISORDERSISBN: 978-1-53614-395-9. pg. 245-55. 2018

5. M. Nikolaishvili,  T. Museliani,  G. Jikia,  Kh.Dondoladze , (2018).The effect of radon inhalations on the behavior and neurochemical correlates of aggressive rats. The 1st beritashvili talks. Neurophysiological functions and their disorders-interdisciplinary studies. ISBN: 978-9941-8-1339-9 Tbilisi Georgia
6. Kh.Dondoladze, M. Nikolaishvili, T. Museliani, G. Jikia, D.Zurabashvili; Influence of electromagnetic field on conditioned-reflex memory; NeuroQuantology 2018. Vol. 16. Pp. 93-99.  DOI: 10.14704/nq.2018.16.11.1777. https://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/view/1777

7. T.Museliani, T.Oniani. Pollution of the Black Sea Coastal Waters on the Territory of the West Georgia. Bulletin of the Georgian Akademy of Scinces,Vol. 171, #1, 2005, Tbilisi, pg.180-181.

8 .T. Museliani, T. Oniani, M. NikolaiSvili ,,Possible correlations of radionuclides of different genesis and concentrations in the natural waters of western Georgia. proceedings of the Ceorgian national academy of science. Biomedical series. 2004, Tbilissi. V.30. p.389-392.