დარეჯან ხარაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

დარეჯან ხარაძე დაიბადა ქ. ქუთაისში 1944 წლის 13 მაისს, გაიზარდა ქ.თბილისში მოსამსახურის ოჯახში. 1951 წელს წელს შევიდა ქ. თბილისის 42-ე საშუალო სკოლაში, რომელიც    წარმატებით  - ოქროს  მედლით დაამთავრა - 1961 წელს. იმავე წელს სწავლა გააგრძელა თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის ქიმიის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 1966 წელს პირველი ხარისხის დიპლომით (სპეციალობით ორგანული ქიმია).   უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში აქტიურად მონაწილეობდა უნივერსიტეტის როგორც საზოგადოებრივ, ასევე სამეცნიერო მუშაობაში. შემდგომში უნივერსიტეტის რეკომენდაციით  სწავლა და სამეცნიერო მუშაობა განაგრძო მოსკოვის ელემენტორგანულ ნაერთთა ინსტიტუტის ასპირანტურაში. ასპირანტურის პერიოდში მისი სამეცნიერო ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა თერმომდგრადი, რადიოპროტექტორული თვისებების მქონე მაღალმოლეკულური ნაერთების სინთეზი და კვლევა  სხვადასხვა სტრუქტურის კარბორანული ბირთვების საფუძველზე  კოსმოსური ტექნოლოგიისათვის.  1971 წელს  დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია მოსკოვის ელემენტორგანულ ნაერთთა ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოზე.
1971 წლიდან დ.ხარაძე მუშაობს საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივანე ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში,  ბიოფიზიკის განყოფილებაში. !986 წელს აღნიშნული განყოფილების ბაზაზე შეიქმნა მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოფიზიკის ინსტიტუტი, რომელიც 2010 წლიდან გაერთიანდა ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში.  ივანე ბერიტაშვილის ცენტრში მოღვაწეობის პერიოდში მან თანამშრომლებთან ერთად განავითარა  ბიოდეგრადირებადი, ბიოშეთავსების უნარის მქონე  მაკრომოლეკულების სინთეზის მეთოდები, მიიღო  და შეისწავლა სხვადასხვა სტრუქტურის ბიოსამედიცინო მასალები ბუნებრივი ამინომჟავების საფუძველზე. აღნიშნული მასალები ამჟამად ძლიერ  აქტუალურია და მათზე დიდი მოთხოვნაა მედიცინის სხვსდსხვა  სფეროში - ქირურგიული და ორთოპედიული მასალების, სამკურნალო პრეპარატების კონტროლირებადი მიწოდების სისტემებისათვის. რეგენერაციული მედიცინისათვის და სხვ.
1998 წელს ქ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო საბჭოზე დ.ხარაძემ დაიცვა დისერტაცია ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად.
მას გამოქვეყნებული აქვს 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, რამოდენიმე მონოგრაფია, მონაწილეობა აქვს მიღებული მრავალ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონფერენციაში.

სამეცნიერო ინტერესები

დ.ხარაძის სამეცნიერო ინტერესების სფერო ძირითადად მოიცავს ბიოსამედიცინო დანიშნულების მასალების სინთეზისა და კვლევის საკითხებს. ახალი ტექნოლოგიების დანერგვას მედიცინაში მნიშვნელოვნად განაპირობებს ახალი  ბიომასალები,  თვისებების უნიკალური  კომპლექსით, რომელთა შორისაც ამჟამად  განსაკუთრებულ ინტერესს იმსახურებს ბიოშეთავსებადი, ბიოდეგრადირებადი მასალები ბუნებრივი -ამინომჟავების საფუძველზე.   ამინომჟავების მრავალფეროვნება  მათ საფუძველზე უნიკალური თვისებების  ბიომასალების სინთეზის შესაძლებლობას იძლევა.
ბიოსამედიცინო დანიშნულების ნაერთების მიღების მიზნით დ.ხარაძისა და თანამშრომლების მიერ  შემუშავებულ იქნა აღნიშნული ნაერთების სინთეზის მეთოდები  ე.წ. „გააქტიურებული პოლიკონდენსაცია“, რადგან სინთეზის არსებული მეთოდები გამოსადეგი არ აღმოჩნდა მაღალი სისუფთავის ბიოსამედიცინო დანიშნულების მასალების მისაღებად. გააქტიურებული პოლიკონდენსაციის მეთოდის გამოყენებით, რომლის გაუმჯობესება და გაფართოება  დღესაც გრძელდება, ლაბორატორიის თანამშრომლების მიერ ბუნებრივი ამინომჟავების საფუძველზე მიღებულ იქნა ბიოსამედიცინო მასალების დიდი ბიბლიოთეკა, თვისებების მრავალფეროვანი კომპლექსით, რომელთა ბიოდეგრადაციის სიჩქარის რეგულირება ფართო ზღვრებშია შესაძლებელი. მრავალი მათგანი დანერგილია პრაქტიკაში, ნაწილი კი გამოცდას გადის ბიომედიცინის სხვადასხვა სფეროში.
აღნიშნული მასალების გამოყენების სფერო  მოიცავს ქირურგიულ  მასალებს, მათ შორის რბილ სახვევ მასალებს დამწვრობების, ჭრილობების და წყლულების სამკურნალოდ,  ფოროვან სკაფოლდებს, რეგულირებადი ზომის ფორებით, უჯრედების კლონირებისათვის, დეგრადირებად კონსტრუქციებს რეგენერაციული მედიცინისა და ორთოპედიისათვის, კორონარული სტენტის საფარ მასალებს, მიკრო და ნანონაწილაკებს სამკურნალო პრეპარატების კონტროლირებადი, მიზანმიმართული მიწოდების სისტემებისათვის, ელექტროდართულ ნანობოჭკოებს ბაქტერიოფაგების კაფსულირებისათვის  და სხვ.

Google Scholar Citations index -559;
h-index – 10;
i10-index -10;

კონფერენციებში მონაწილეობა:

6th Internat. Conference “ Polymers in medicine and Surgery” Leeuwenhorst, Holland, 1989.
XII Internationales Mikrosymposium “Polykondensation” Schwerin, DDR, 1989.
34th IUPAC International Symposium on Macromolecules, Prague, Czechoslovakia, 1992 .
1st German-Russia Joint Symposium on Polymers. Moscow, Russia, 1993,
1st Internat. Symp. on  polymers and Advanced materials, ICSP&AM 1. Iv.Javakhishvili Tbilisi State University, 11-14  September, Tbilisi, Georgia. 2007,
World Forum POLYCHAR-16, Lucknow, India, 2008.
World Forum Polychar-17, Ruen, France, 2009.
Symposium in organic chemistry, October, Sighnaghi, Georgia. 2009,
10th IUPAC International Conference on Advanced Polymers via Macromolecular Engineering. Durham University, UK. 2013.
4th International Caucasian Symposium on polymers and advanced materials. ICSP-AM4, Batumi, Georgia, 1-4 July, 2015.
International Coference the 1st “Beritashvili talks”, Neurophysiological Functions and their Disorders- interdisciplinary studies.25-27 June, Tbilisi. 2018.
Polychar 26. Wold forum on Advanced Materials. Tbilisi, 10-13 September. 2018.

პროექტებში მონაწილეობა:

1994  - Individual grant of International Science Foundation (J. Soros) USA.
1994  - One year research grant of International Science Foundation (J. Soros) USA –
No RVF-000;
1995 - One year Joint Research Grant of  International Science Foundation (J. Soros) USA and the Government of Georgia No RVF-200;
1996 - Two-year scientific research grant No G2-116, CRDF  (USA)
2000 - Grant of the Georgian Academy of Sciences # 14.14;
2000 - Two-year scientific research  Grant of International Science and Technology
Center (ISTC) Grant # G-446:
2002 -  Grant of the Georgian Academy of Sciences # 14.15.02;
2004 - Grant of the Georgian Academy of Sciences  # 14.16.04 ;
2008-2009 – # GNSF/ST-07/4182.
 
პუბლიკაციები:

1. Darejan Kharadze, Tina Omiadze, Larisa Kirmelashvili, Ramaz Katsarava. 2021.  Biomimetics made of α-amino acids for biomedical use. Nova Science Publishers (in press)
2. დ. ხარაძე, თ. ომიაძე, ლ. ყირმელაშვილი, რ. ქაცარავა. 2020. ხელოვნური პოლიმერები  ალფა-ამინომჟავების საფუძველზე - ცილების ბიომიმეტიკები. საქართველოს  მეცნიერებათა  ეროვნული  აკადემიის  მაცნე.ტ. 46, # 5-6, გვ.357-369;
3. E. Chkhaidze, N. Nepharidze, D. Kharadze.2018. Unsaturated Bond-Containing Heterochain Polymers for Biomedical Use; Physical Chemistry for Engineering and Applied Sciences.Theoretical and MethodologicalImplication. Editors:A.K.Haghi, CristóbalNoé Aguilar, Sabu Thomas, Praveen K. M.Part II: Polymer Science and Engineering,chapter 6. p.30.  Apple Academic Press, Inc. Waretown, New Jersey 08758 USA
4.Darejan Kharadze, Larisa Kirmelashvili,Tina Omiadze, Sophio Kobauri,Ramaz Katsarava. 2018. Synthesis of the polyamide and poly(ester amide) on the basis of 2,2’-p-phenylene-bis-[4,4-dimethyl-5(4H)-oxazolinone].Systemic, cellular and molecular mechanisms of physiological functions and their disorders (Proceedings of I.Beritashvili center for experimental Biomedicine); Editors:N.P.Mitagvaria and N.G.Nachkebia;Nova Science Publishers, Inc.ISBN: 978-1-53614-395-9
5. Sophio Kobauri, Giuli Otinashvili, Tengiz Kantaria, David Tugushi, Darejan Kharadze, Nazi Kutsiava, Jordi Puiggali, Ramaz Katsarava. 2018. New amino acid based biodegradable poly(ester amide)s via bis-azlactone chemistry. Journal of Macromolecular Science, Pert A., Pure and Applied Chemistry. doi.org/10.1080/10601325.2018.1513776.
6. E. Chkhaidze, D. Kharadze. 2018. Synthesis of  Unsaturated Biodegradable Poly(ester amide)s and  Study of Their Thermal and Mechanical Properties; Journal of  Applied Chemistry and Chemical Engineering, Part I: Polymer Chemistry and Technology,v. 4, p.14.
7. ე.ჩხაიძე, დ.ხარაძე, ნ.ნეფარიძე, უჯერი ბმების შემცველი პოლიმერები, მათი სინთეზი, თვისებები და გამოყენება, მონოგრაფია, 65 gverdi, ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა - 2017.
8. Darejan Kharadze, Tamar Memanishvili, Ketevan Mamulashvili, Tina Omiadze, Larisa Kirmelashvili, Zaur Lomtatidze. 2017. Amino acid-based biodegradable polycathions with antimicrobial activity, Bulletin of the Georgian National Academy of Science, v.11, #3, p.132-138.
9. D. Kharadze, T. Memanishvili,K. Mamulashvili, T.Omiadze, L. Kirmelashvili, Z. Lomtatidze, R. Katsarava. 2015. In vitro antimicrobial activity study of some new arginine-based biodegradable poly(ester urethane)s and poly(ester urea)s. J. Chem. Chem. Eng. 9,  524-532 doi: 10.17265/1934-7375/2015.08.008.
10. ნ. ნეფარიძე,  ე. ჩხაიძე,  მ.სირაძე, დ. ხარაძე, რ.ქაცარავა. 2015. გვერდით ჯაჭვში ნ-ალკილის ჯგუფების შემცველი  ბიოდეგრადირებადი თანაპოლიესტერამიდების   თერმული თვისებების კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, 41, #3, გვ.215-229.
11. ე.ჩხაიძე, ნ.ნეფარიძე, გ.ჭუმბურიძე, მ.სირაძე, დ.ხარაძე, რ.ქაცარავა. 2015. უჯერი ბმების შემცველი პოლიესტერამიდების სინთეზი, მათი თერმული და მექანიკური თვისებების კვლევა. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი,  ტ.15, #2, გვ.48-56.
12. E.Chkhaidze, D.Tugushi, D. Kharadze, Z.Gomurashvili, C.-C.Chu,R.Katsarava.2011. New unsaturatedbiodegradable poly(ester amide)scomposedoffumaric acid,L-leucine and,- alkylenediols,J. Macromol.Sci., PartA, Pure&Appl. Chem. 48(7), 544-555.
13.  თ.მემანიშვილი, მ.გვერდწითელი, დ.ტუღუში, დ.ხარაძე, რ.ქაცარავა. 2010. ახალი ბიოდეგრადირებადი პოლი(ეთერ-ესტერ-ურეთანები)  L -არგინინის საფუძველზე. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, ტ.36.#4, 456-465.
14. რ.ქაცარავა, დ.ხარაძე, გ.ჯოხაძე, ნ.ნეფარიძე. 2009. ფუნქციური პოლიმერები და მათი გამოყენება სამეცნიერო კვლევებში, ტექნოლოგიებსა და ბიომედიცინაში. მონოგრაფია. სტუ. თბილისი.
15. ე.ჩხაიძე, დ.ხარაძე, ნ.ნეფარიძე, ლ.ყირმელაშვილი. 2008. უჯერი, ბიოდეგრა-დირებადი პოლიესტერამიდი ფუმარის მჟავას  L-ლეიცინისა და 1,6-ჰექსანდიოლის საფუძველზე. სტუ შრომები #1(467) 48-51.
16. გ.ჯოხაძე, ნ.ნეფარიძე, მ.მაჩაიძე, დ.ხარაძე, რ.ქაცარავა. 2006. „L-ლიზინის ბენზილისა და გრძელჯაჭვიანი  n-ალკილის ეთერების შემცველი თანაპოლიეთერამიდების ბიოდეგრადაცია ცდებში  in vitro.  Georgia ChemicalJournal, v.2, p.397-401.
17. T.Zaalishvili,  D.Kharadze,T.Khostaria,   N.Arabuli, K.Kolkhidashvili, K.Kutalia, T.Omiadze, L.Kirmelashvili, L.Edilashvili, G.Zaalishvili, Z.Tsetskhladze. 2005. „Design of indole derivatives and studingtheir  inhibitory   ability  of   poly(ADP-ribosyl)ation reaction“. Bull. Georg. Acad. Sci., v.172, N 2, p. 314-316.
18. D.Kharadze, L.Kirmelashvili, N.Medzmariashvili, V.Beridze, G.V.Tsitlanadze, D.Tugushi,C.C.Chu, R.Katsarava; 1999. Synthesis and chymotrypsinolysis of regular poly(ester amide)s based on phenilalanine, diols and terphtalic acid. Polymer Sci., Ser. A. vol. 41, N 9, pp. 883-890,
19. Katsarava R., Beridze V., Arabuli N., Kharadze D., Chu C.C., Won C.Y., 1999. Amino acid-based bioanalogous polymers. Synthesis and study of regular poly(ester amide)s based on bis(-amino acid)-alkylene diesters, and aliphatic dicarboxylic acids //  J.Polym. Sci.:Part A: Polym. Chem., v. 37, p. 391- 407.
20. Д. Харадзе, Л.Кирмелашвили, Н.Медзмариашвили, В.Беридзе, и др. 1999. Биоаналогичные полимеры  на основе   a-аминокислот. Синтез и изучение  a-химотрипсинолиза регулярных полиэфирамидов на основе фенилаланина, диолов и терефталевой кислоты. Высокомолек. соед., т.41А,  № 9, с. 1388-1396.  
21. Д.П.Харадзе, Т.Н.Омиадзе, Г.В.Цитланадзе, Ц.А.Гогуадзе, Н.М.Арабули, З.Д.Гомурашвили, Р..Д. Кацарава. 1994. Новые биодеградируемые полимеры на основе N,N’-диацил-бис-фенилаланина. Высокомолек. соед., т.36А, №9,с.1462-1467..
22. N..Arabuli, G..Tsitlanadze, L.Edilashvili, D.Kharadze, Ts..A. Goguadze, V.Beridze, Z.Gomurashvili, R..Katsarava. 1994. Heterochain polymers based on natural amino acids. Synthesis and enzymatic hydrolysis of regularpoly(ester amide)s based on bis(L-phenylalanine)alkylene diesters and adipic acid. Macromol. chem.Phys. v.195, p.2279-2289.
23. D.P.Kharadze, T.N.Omiadze, G.V.Tsitlanadze, Ts..A. Goguadze, N.M.Arabuli, Z.D.Gomurashvili, R.D.Katsarava. 1994. New Biodrgradable polymers derived from[N,N’]diacyl-bisphenylalanine. Polymer Science. v36, # 9, p. 1214-1218.
24.  D.Kharadze, N.M. Arabuli, G.V.Tsitlanadze, .L.A. Edilashvili, Z.D.Gomurashvili, R.D.Katsarava R., Yu.A. Davidovich. 1993. Synthesis and chymotrypsinolysis study of novel regular poly(ester amides) based on bis(-aminoacyl)ethylene glycol and adipic acid. Preprints. Tbilisi.
25. Р..Д. Кацарава, Д.П.Харадзе, Т.М.Картвелишвили, З.Д.Гомурашвили. 1993. Роль третичного амина в активированной поликонденсации. Изв.АН Грузии, сер. хим.т.19, № 2, с.118-125.
26. R..Katsarava, D.Kharadze, L.Kirmelashvili, N.Medzmariashvili, Ts.Goguadze, G.Tsitlanadze. 1993. Polyamides from 2,2’-p-phenylenebis(5-oxazolone)s and  N,N’-bistrimethyl-silylated diamines. Synthesis of polyamides containing dipeptide links in the main chains. Macromol. chem. v 194, p.143-150.
27. Р..Д. Кацарава, Д.П.Харадзе,. Т.М.Картвелишвили, Т.Н.Омиадзе, Н.М.Арабули, В.Дж. Беридзе. 1993. Синтез гетероцепных полимеров взаимодействием солей диаминов с активированными диэфирами. Изв.АН Грузии, сер. хим.т.3-4, с.185-190.
28. Р..Д. Кацарава, Д.П.Харадзе, Т.Н.Омиадзе, Я.Г.Урман, И.Я.Слоним, С.Г.Алексеева. 1992. О микроструктуре полиамидов на основе  L-лизина. Сообщения АН ГССР, т.146, №3, с.557-561.  
29. R..Katsarava,  D.Kharadze.  1992.  Heterocyclic bifunctional monomers in the synthesis of polymers. Russian Chemical Reviews, v.61, #1, p.87-103.
30. Н.Г.Медзмариашвили, Л.И.Кирмелашвили, Д.П.Харадзе, Ц.А.Гогуадзе, Р..Д. Кацарава. 1992. Синтез новых полиангидридов. Высокомолек. соед.,Б34, №6, с.3-4.
31. Р.Д. Кацарава, Д.П.Харадзе, Гетероциклические бифункциональные мономеры в синтезе полимеров. 1992. Успехи химии, т.61, с.161-191.
32.Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе. 1991. Иccледование стойкости активированных фениловых эфиров карбоновых кислот в полярных апротонных средах. ЖОХ, т.61, №11, с.2413-2418.
33. R.D.Katsarava, D.P.Kharadze, P.L.Toidze, T.N.Omiadze, N.N.Japaridze, M.K.Pirtskhalava. 1991. Some physicochemical properties of biocompatible and biodegradable heterochain polymers based on L-lysine. Acta Polymerica, v.42, # 2/3, p.95-99.
34. Т.А.Хосруашвили, Л.И.Кирмелашвили, Д.П.Харадзе , Д.Кацарава. 1989. О реационной способности 4,4-дизамещенных 2,2-п-фенилен(бис-оксазолин-5-он)ов. Сообщения АН ГССР, т.136, №2, с.330-332.
35. М.Г.Бурчуладзе, Н.А.Галатенко,Н.Н.Буфиус, Л.И.Кирмелашвили, Д.П.Харадзе , Г.А.Пхакадзе, Л.А.Эдилашвили, Р.Д.Кацарава. 1989. Оценка  биосовместимости полиамида на основе производных a-аминокислот in vitro и in vivo. Изв.АН ГССР, сер. биол. т.15, №6, с.375-379.
36. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе, Л.М.Авалишвили, Т.Н.Омиадзе, М.М.Заалишвили. 1989. Синтез полиамидов с дипептидными фрагментами образующимися в процессе формирования макроцепей. Сообщения АН ГССР, т.134, №3, с.121-124.
37. Пирцхалава М.К., Тоидзе П.Л.,. Харадзе Д.П.,  Тимофеева Г.И., Кацарава Р.Д.1988. Конформационный анализ полимочевины на основе этилового эфира  L-лизина. Расчет геометрии элементов микроструктуры цепи. Высокомол. соед., т.30А, №11, с.2268-2274.
38. R.D.Katsarava, D.P.Kharadze, .T.M.Bendiashvili, Ya.G.Yrman, I.Ya.Slonim, S.G.Alekseeva, P.Cefelin,V.Janout. 1988. Synthesis of polyamides by active polycondensation. Acta Polymerica, v.39, #9,p.523-533.
39. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,  Л.М.Авалишвили, М.М.Заалишвили. 1987.  О закономерностях поликонденсации активированных диэфиров с диаминами. Влияние природы уходящих групп на вязкость полиамидов. Высокомол. соед., т.30А, №10, с.2076-2081.
40. Р.Д.Кацарава, Т.М.Картвелишвили,  Д.П.Харадзе,   М.М.Заалишвили, Пацурия М.М. 1987.  Осинтез полиуретанов поликонденсацией активированных бискарбонатов диолов с диаминами в мягких условиях. Высокомол. соед., т.30А, №10, с.2069-2075.
41. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,   Л.М.Авалишвили, Т.М.Картвелишвили. 1986. Об одной побочной реакции в активированной поликонденсации.  Высокомол. соед., т.28Б, №6, с.433-435.
42. R.D.Katsarava, D.P.Kharadze, L.M Avalishvili. 1986. Synthesis of high-molecular-weight polysuccinamides by polycondensation of active succinates with diamines. Makromol. Chem., v. 187, p. 2053-2062
43. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,   Л.М.Авалишвили. 1986. О закономерностях поликонденсации активированных диэфиров с диаминами. Влияние природы уходящих групп. Chemia Stosowana, v.30, #2, p.187-204.
44. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,   Л.М.Авалишвили, Т.Н.Омиадзе, М.М.Заалишвили. 1986. Синтез полиамидов на основе аспарагиновой и глутаминовой кислот. Высокомол. соед., т.28Б, №7, с.518-523.
45. П.Чефелин, Б.Масарж, Д.П.Харадзе,   Р.Д.Кацарава Л.И.Кирмелашвили, Т.Н.Омиадзе, М.Г.Бурчуладзе, Л.А.Эдилашвили,. 1986. Синтез и исследование биодеструкции полиамидов, содержащих ферментативно расщепляемые пептидные связи в основных цепях макромолекул (азлактонный метод). Поликондесационные процессы. Изд.Болгарской АН, София,с. 66-76.
46. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,  Т.М.Картвелишвили, Н.Ш.Джапаридзе, Л..М.Авалишвили,  Т.М.Бендиашвили. 1986. Изучение некоторых аспектов образования гетероцепных полимеров методом активированной поликонденсации. Поликондесационные процессы. Изд.Болгарской АН, София,с. 97-102.
47. R.D.Katsarava, D.P.Kharadze, N.SH. Japaridze, T.Omiadze, L.M Avalishvili, M.M.Zaalishvili.1985. Hetero-chain polymers based on natural amino acids. Synthesis of polyamides from bis(trimethylsilyl)lysine alkyl esters. Makromol. Chem. v.186, p.939-954.
48. Р.Д.Кацарава, Т.М.Картвелишвили, Д.П.Харадзе, М.М.Заалишвили.1985. ИК-спектры замещенных алкилароматических карбонатов. Изв.АН ГССР, сер. хим. т.11, №1, с.46-50.
49. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,  Л.И.Кирмелашвили,  М.М.Заалишвили. 1985.  Гетероцепные полимеры на основе природных аминокислот. Оксазолиноновый метод синтеза полиамидов, содержащихферментативно расщепляемые связи в основных цепях макромолекул. Acta Polymerica, v.36, #1,p.29-38.
50. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,   Л.М.Авалишвили, М.М.Заалишвили. 1984. Синтез полиамидов с использованием бис- N-оксисукцинимидных эфиров дикарбоновых кислот. Высокомол. соед., т.26А, №7, с.1489-1497.
51. R.D.Katsarava, D.P.Kharadze, L.M Avalishvili, M.M.Zaalishvili.1984. Synthesis of polyamides from active bis(pentafluorophenyl) esters of dicarboxylic acids and diamines. Makromol. Chem., Rapid Commun. v.5, p.585-591.
52. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе, Л.М.Авалишвили,  М.М.Заалишвили.1984. Гетероцепные полимеры на осногве природных аминокислот. Синтез полифункциональных полиамидов на основе пиромеллитового диангидрида и алкиловых эфиров  N,N-триметилсилиллизина . Изв.АН ГССР, сер. хим. т.10, №2, с.156-157.
53. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе, Л.И.Кирмелашвили, Т.М.Бендиашвили, М.М.Заалишвили. 1984. Синтез полиамидов содержащих   ферметативно расщепляемые связи пептидного типа в основных цепях макромолекул. Сообщения АН ГССР, т.114, №2, с.321-324.
54. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе, Н.Ш.Джапаридзе, Л.М.Авалишвили, Т.Н.Омиадзе, М.М.Заалишвили. 1984. Синтез функциональных полиамидов поликонденсацией активированных диэфиров с алкиловыми эфирами  N,N-бис-триметилсилил-L-лизина. Сообщения АН ГССР, т.116, №2, с.313-316.
55. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,  Л.М.Авалишвили,  М.М.Заалишвили. 1984. О роли комплексообразования при поликонденсации активированны сукцинимидных эфиров с алифатическими диаминами. Высокомол. соед., т.26А, №7, с.1537-1541.  
56. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,  Л.М.Авалишвили,  М.М.Заалишвили. 1982. Синтез активированных диэфиров непосредственно из свободных дикарбоновых кислот. Изв.АН ГССР, сер. хим. т.8, №2, с.102-109.
57. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,  Л.М.Авалишвили,  М.М.Заалишвили. 1982. Синтез и ИК-спектральное исследование активированных фениловых эфиров дикарбоновых кислот. Изв.АН ГССР, сер. хим. т.8, №1, с.13-21.
58. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,  Л.М.Авалишвили,  М.М.Заалишвили. 1982.  ИК-спектры замещенных фениловых эфиров карбоновых кислот. Изв.АН ГССР, сер. хим. т.8, №3, с.181-185.
59. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,  Л.М.Авалишвили,  М.М.Заалишвили. 1982.  Синтез полиэфиров с использованием активированных эфиров дикарбоновых кислот. Высокомол. соед., т.24Б, №3, с.198-201.
60. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,  Л.М.Авалишвили, Т.М.Картвелишвили,  М.М.Заалишвили. 1980.  Синтез полиамидов взаимодействием активированных фениловых эфиров дикарбоновых кислот с диаминами. Изв.АН ГССР, сер. хим. т.6, №3, с.215-223.
61. Р.Д.Кацарава, Д.П.Кунчулия, Л.М.Авалишвили,   М.М.Заалишвили. 1979.  Новый метод синтеза полиамидов с использованием активированных диэфиров. Высокомол. соед., т.21Б, №9, с.643-644.
62. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,  Л.М.Авалишвили, Т.М.Картвелишвили,  М.М.Заалишвили. 1979. Синтез полиамидов с использованием активированных бис-нитрофениловых эфиров дикарбоновых кислот. В кн. Исследования в области синтеза и модификации высокомолек. соед. Тбилиси, «Мецниереба» с.86-93.
63. Р.Д.Кацарава, Д.П.Харадзе,  Л.М.Авалишвили, Т.М.Картвелишвили,  М.М.Заалишвили. 1979. Использование активированных полимерных эфиров на основе 3,3-динитро-4,4-диоксидисульфона для синтеза полиамидов. В кн. Исследования в области синтеза и модификации высокомолек. соед. Тбилиси, «Мецниереба» с.86-93.
64. Р.Д.Кацарава, Д.П.Кунчулия, Л.М.Авалишвили, Г.Г.Андроникашвили, М.М.Заалишвили. 1979. Использование активированных бис-пентахлорфениловых эфиров дикарбоновых кислот для синтеза полиамидов. Высокомол. соед., т.21А, №12, с.2696-1701.
65. В.В.Коршак, Д.П.Кунчулия, Н.И.Бекасова. 1973. Синтез и исследование поли-п-карбораниленгидразидов и поли-п-карборанилен-1,3,4-оксадиазолов. Высокомол. соед., т.15А, №10, с.2195-2198.
66. В.В.Коршак, Д.П.Кунчулия, Н.И.Бекасова. 1973. Синтез и исследование поли-м- карбораниленгидразидов и поли-1,3,4-оксадиазолов на их основе. Высокомол. соед., т.15А, №8, с.1731-1736.
67. Д.П.Кунчулия В.В.Коршак,  Н.И.Бекасова. 1970. Синтез и исследование некоторых сополимеров поли-1,3,4-оксадиазолов с поли-1,2,4-триазолами, содержащими карборановые ядра. Высокомол. соед., т.12А, №11, с.2467-2471.
68. Д.П.Кунчулия, Н.И.Бекасова. В.В.Коршак, 1970. Синтез и свойства сополимеров поли(п-фенилен) 1,3,4-оксадиазола с поли(п-фенилен) 1,2,4-(4-фениленкарборан)-триазолом. Высокомол. соед., т.12А, №6, с.1403-1409.