ლია შიოშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიურ დოქტორ ლია შიოშვილის სამეცნიერო მოღვაწეობა დაიწყო ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზური ქიმიის კათედრაზე, რომელიც შემდგომ გაგრძელდა ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზოლოგიიის ინსტიტუტის მემბრანოლოგიის ლაბორატორიაში, სადაც პროფესორ ზურაბ ქომეთიანის ხელმძღვანელობით 2006 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: “ნორადრენალინით გამოწევეული Na,K-ATPაზური სისტემის რეგულაციის მექანიზმი”. ნაშრომში დეტალურად არის შესწავლილი ნორადრენალინის Na,K-ATPაზაზე მოქმედების სპეციფიკა. ამჟამად, ლია შიოშვილი არის ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის მემბრანოლოგიის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი და წარმატებით განარგძობს მეცნიერულ მოღვაწეობას.ის არის 23 სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი.
ლ. შიოშვილის კვლევის მიზანია ტრანსპოტული ATP-აზების კინეტიკის და რეგულაციის გზების შესწავლა. განსაკუთრებით დაინტერესებულია Na,K-ATP-აზას Na+-ის და K+-ის ტრანსპორტის ბუნებით ფერმენტული სისტემის მუშაობის სხვადასხვა რეჟიმში.

პუბლიკაციები:

1.  S. Dzneladze, L. Tsakadze, E. Nozadze, L. Shioshvili, M. Leladze, N. Arutinova,   T. Jariashvili, S. Kupradze and G. Chkadua  "Chloride anion-activated ATPase." The Journal of Biological  Physics and Chemistry, 2020,  pp. 37-40
2. გვანცა ჭკადუა, ეკა ნოზაძე, ლეილა წაქაძე, ლია შიოშვილი, ნანა არუთინოვა, მარინე ლელაძე, სოფიო ძნელაძე  ,, Na,K-ATPაზა და  ROS ჰორმეზისი." საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია,  2020,  ტ.46, N 5-6, გვ. 349-355
3. ლ.წაქაზე, ე.ნოზაძე, ლ.შიოშვილი, მ.ლელაძე, ნ.არუთინოვა, ს.ძნელაძე, ს.კუპრაძე, გ.ჭკადუა ,,PCHMB-ს ზეგგავლენა ტრანსპორტულ ATPაზებზე." საქ. მეცნ.ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ.სერია , 2019, ტ.45 N1–2, გვ.41–44
5.   G. Chkadua, L. Tsakadze, E. Nozadze, M. Leladze, S. Dzneladze, L. Shioshvili, N. Arutinova  and S. Kupradze. " Zn2+ Depended Mg-ATPase Activity." Nova Science Publishers, Inc. New York, 2018
6.  მ. ლელაძე,  ლ. წაქაძე, ე. ნოზაძე,  ლ. შიოშვილი, ნ. არუთინოვა, ს. ძნელაძე,   ს.კუპრაძ გ. ჭკადუა  ,, ოუაბაინის ზეგავლენა მაგნიუმ-დამოკიდებულ Ca2+ და HCO3--ით აქტივირებულ ATPაზებზე ვირთაგვას თავის ტვინის სინაფსური მემბრანების ფრაქციაში." საქ. მეც. ეროვნ.აკად. მაცნე  ბიომედ.სერია, 2018,  ტომი 44, N5-6, გვ.361-366
7. გ. ჭკადუა,  ე. ნოზაძე,  ლ.წაქაძე,  ლ. შიოშვილი, მ. ლელაძე,   ნ. არუთინოვა, ს. ძნელაძე,  ს.  კუპრაძე ,, მძიმე მეტალების გავლენა  Na,K-ATPაზურ  Mg-ATPაზურ  სისტემებზე." საქ, მეცნ, აკად, მაცნე, ბიოლოგიის სერია, 2017
8. ს. კუპრაძე,  ლ.წაქაძე,  ე. ნოზაძე,   ლ. შიოშვილი,  მ. ლელაძე,   ნ. არუთინოვა,  ს. ძნელაძე,  გ. ჭკადუა ,, მძიმე მეტალების (Cd, Pb) ზეგავლენა  Cl-ATPაზაზე ვირთაგვას  თავის ტვინის სინაფსური მემბრანების ფრაქციაში." საქ, მეცნ, აკად, მაცნე, ბიოლოგიის სერია, 2017
9.   ლ.წაქაძე, მ. ლელაძე, ს.ძნელაძე, ე. ნოზაძე, ლ. შიოშვილი, ნ. არუთინოვა, ს. კუპრაძე, გ. ჭკადუა. ,,Mg,HCO3-ATPაზური აქტიობის ცვლილება ვირთაგვის თავის ტვინის მემბრანულ   ფრაქციებში სუსტი სტრესოგენული ფაქტორის ზემოქმედებით."  საქ.  მეცნ. ეროვნ. აკად. მაცნე, ბიომედ. სერია, 2016, ტ.42, №3-4, გვ. 193-198
10. E. Nozadze, L. Shioshvili, L. Tsakadze, N. Arutinova, M. Leladze, S. Dzneladze, G. Chkadua. ,,Kinetic Features of Transport ATPases.” Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of  Physiological Functions and Their Disorders (Proceedings of Iv. Beritashvili Center for Experimental Biomedicine-2016). Nova Science Publishers, Inc. New York, 2016, pp.262-269
11. E.Nozadze, N.Arutinova, L.Tsakadze, L.Shioshvili, M.Leladze, S.Dzneladze,  G.Chkadua        "Molecular Mechanizms of Mg-ATPase Activity." The Journal of Membrane Biology, 2015,   v.248,     N2, pp.295-300 DOI10.1007/s00232-014-9769-2
12. S.Dzneladze, L.Tsakadze, M.Leladze, E.Nozadze, N.Arutinova, L.Shioshvili, G.Chkadua       "Comparative Analysis of Mg-Dependent and Mg-independent HCO3-ATPases." The Journal of Membrane Biology, 2015,  v.248, N.1, pp.53-58. DOI10.1007/s00232-014-9739-8
13. ლ. წაქაძე, ე. ნოზაძე, ლ. შიოშვილი, მ.ლელაძე, ნ. არუთინოვა, ს. ძნელაზე, გ. ჭკადუა ,,ჰორმეზისის მოვლენის შესწავლა Na,K-ATPაზური სისტემის აქტიობაზე." საქ. მეც. ეროვნ.აკად.მაცნე, ბიომედ.სერია,  2015, ტ.41,  N3-4, გვ.181-185
14. ე.ნოზაძე, ნ.არუთინოვა, ლ.წაქაძე, ლ.შიოშვილი, მ.ლელაძე, ს.ძნელაძე, გ.ჭკადუა ,,Mg-ATPაზას გამოკვლევის ზოგიერთი საკითხი." საქ. მეც. ეროვნ.აკად.მაცნე, ბიომედ.სერია, 2014,  ტ.40,N3-4, გვ.159-163 Mg-ATP აზას გამოკვლევის ზოგიერთი საკითხი".საქ. მეც. აკად. მაცნე  ბიომედ.სერია. 2014 გვ.159-163
15. ლ.შიოშვილი, ნ.კვიწინაძე, გ. ჭკადუა  ,,Mg2+-ით აქტივირებული Zn-ATP-აზა". საქ. მეც. აკად. მაცნე  ბიომედ.სერია. 2013 გვ.63-67
16. შიოშვილი ლ., კვიწინაძე ნ., ჭკადუა გ,  ჯარიაშვილი თ.  ,,Zn2+  დამოკიდე-ბული  Mn-ATP-აზური აქტივობა"საქ. მეც. აკად. მაცნე  ბიომედ.სერია. 2012 გვ.335-340
17.Kvitsinadze N.,  Chkadua G., Shioshvili L.,  Kometiani Z.  ,,Some kinetic singularities of Mg2+-dependent Mn-ATPase in rat Brain synaptic membranes”. Biol. Trace elem. Res. 2011, 144, pp. 951-964.
18. კვიწინაძე ნ.,  ჭკადუა გ.,  შიოშვილი ლ.,  ქომეთიანი ზ. ,,Cu-ATP აზას კინეტიკუ-რი თვისებები". საქ. მეც. აკად. მაცნე. 2010 გვ.1-5
19. შიოშვილი ლ. კვწინაძე ნ. ჭკადუა გ. ქომეთიანი ზ. ,,ორვალენტიანი კათი-ონებით  აქტივირებულ ATP აზებზე  ნეიროტრანსმიტერების და სინაპტოსო-მურიფაქტორის ეფექტი".საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერია B. 2010 გვ.17-19
20.ჭკადუა გ. შიოშვილი ლ. კვიწინაძე ნ.  ,,Mn ით აქტივირებული Mg დამოკი- დებული ATP აზა."საქ.  მეცნ. აკად. მაცნე, ბიოლოგიის სერია A.  2009 გვ.273-277
21.ჭკადუა გ. შიოშვილი ლ. კვიწინაძე ნ. ,,Mn– ATP აზას Mg-ით რეგულაციის მექანიზმი."საქ.  მეცნ.აკად.  მაცნე, ბიოლოგიის სერია A . 2009 გვ.125-131
22.შიოშვილი ლ.  ჯარიაშვილი თ.  ქომეთიანი ზ.    ,,ნორადრენალინის გავლენა   Na,K-ATP– აზური სისტემის ელექტროგენურობაზე."J. Biol. Phys. Chem., v.6, N 2 2006 გვ.57-61
23. შიოშვილი ლ.  ქომეთიანი ზ.      ,,მიკროსომული  Na,K-ATPაზის მოლეკულუ-რი მექანიზმი." საქ. აკადემიის მეცნ. მაცნე, ბიოლოგიის სერია A. 2006 გვ.871-878
24. შიოშვილი ლ. ,,ნორადრენალინით გამოწვეული Na,K-ATPაზური სისტემის რეგულაციის მექანიზმი." საქ.  მეცნ.აკად. მაცნე, სერია B. 2006 გვ.12-16