მანანა გუგუშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ადამიანის ფსიქოფიზიოლოგიის ლაბორატორია