დიანა მუსერიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

დიანა მუსერიძე არის  ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, 1967წ დაამთავრა თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. იგი 1960 წლიდან ი. ბერიტაშვილის  სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომელია. 1977წ დაიცვა საკანდიდატო, ხოლო 2006 წელს სადოქტორო დისერტაცია უჯრედის ბიოლოგიის სპეციალობით. ამჟამად ის არის  ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ნეიროტოქსიკოლოგიის განყოფილების  მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.
დ. მუსერიძე 2010-2012 წწ ხელმძღვანელობდა შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით მოძიებულ საგრანტო პროექტს (GNSF/STO 2-344), ხოლო მენეჯერის სახით ჩართული იყო (GNSF/STO 2-343) პროექტში.  ძირითადი პერსონალის სახით ჩართული იყო შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით მოძიებულ საგრანტო პროექტში FR/167/7-100/14 (2015-2018). კვლევის შედეგები გამოქვეყნებულია აშშ–ში 2013,  2015, 2017 და 2018 წწ გამოცემულ  წიგნებში (ცალკეული თავების სახით) და 50-მდე  პუბლიკაციაში. მონაწილეობს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები:

•    სხვადასხვა ტოქსიკური ნივთიერებების ზემოქმედებით გამოწვეული თავის ტვინის ქერქულ და ქერქქვეშა სტრუქტურებში  დარღვევების შესწავლა  და გამოწვეული დარღვევების კორექცია ანტიოქსიდანტების გამოყენებით in vivo  და in vitro პირობებში.   
•    ვირთაგვის თავის ტვინის მორფო-ფუნქციური თავისებურებები (უჯრედების რაოდენობრივი ცვლილებები, დასწავლისა და მეხსიერების პროცესები, თავისუფალი რადიკალების სიგნალის ინტენსივობა) ეთანოლის ჰორმეზული დოზების ნეიროპროტექტორული ზემოქმედების შედეგად.

რჩეული პუბლიკაციები:

მონოგრაფია
1. Сванидзе И.К., Мусеридзе Д.П. – Количественный анализ нуклеиновых кислот в пирамидных нейронах коры головного мозга - Мецниереба, 1974, Тбилиси.

სტატიები:
1. D.P. Museridze*, I.K. Svanidze, L.G. Gegenava, M.L. Gugushvili, N.N. Gvinadze, M.V. Devdariani, M.G. Nebieridze, S.L. Kalmakhelidze, N.P. Mitagvaria, Influence of ethanol low (hormetic) dose on the limbic system’s neurogenesis at the early stages of postnatal development of white rats, In book:  Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Fuctions and their Disorders, Editors N. Mitagvaria, N. Nachkebia, Nova Science Publishers, 2018, pp. 195-208.
2. დ. მუსერიძე, ი. სვანიძე, ლ. გეგენავა, ნ. ღვინაძე, ქ. აფციაური, თეთრი ვირთაგვის ლიმბური სისტემის ქერქული და ქერქქვეშა სტრუქტურების ციტოარქიტექტონიკის, მეტაბოლიზმის და ქცევით პარამეტრების ცვლილებების შესწავლა ეთანოლის სხვადასხვა კონცენტრაციის და ანტიოქსიდანტის ზემოქმედების პირობებში, მაცნე, 2017, 43(3-4):133-144.
3. Svanidze I.K., Museridze D.P, Sanikidze T.V., Didimova E.V., Gegenava L.G., Gvinadze N.N, Tsaishvili Ts.S., Z. Khanaeva, Aptsiauri K. N., The study of pre- and postnatal influence of ethanol on cortical and subcortical structures of the limbic system in the offspring of alcoholized female albino rats, as well as the possibility of correcting of disorders caused by ethanol with antioxidants,
In book: “Advance in Chemistry Research”, Editors: James C. Taylor, Nova Science Publishers, 2015, Vol.27, pp. 33-62.
4. Museridze,D.P.,   Svanidze I.K., Gegenava L.G., Gvinadze  N.N. Ethanol intoxication and remediation with antioxidants in vitro,  JBPC Vol. 15(1);(2015),  doi: 10.4024/24MU14A.
5. Svanidze I., Museridze D., Didimovi E., Sanikidze T., Gegenava L., Gvinadze N., Disturbances in neurogenesis of the rat brain cortical and subcortical limbic structures during the fetal alcohol syndrome development and their correction with zinc, Journal of Biological Physics and chemistry (JBPC), 2012., vol. 2, #4, pp. 138-144.
6. Museridze D.P., Tsaishvili Ts.S., Svanidze I.K., Gedevanishvili N.S., Didimova E.V., Gvinadze N.N., Gegenava L.G. Effect of toluene intoxication on spatial behavior and learning of rats within early stages of postnatal development. NEUROPHYSIOLOGY, 2010, 42(2):118-123.
 Neirofiziologia/Neurophysiology, Mar.-April, 2010.42(2):140-146,
7. Мусеридзе Д.П., Саникидзе Т.В., Сванидзе И.К., Изучение изменения метаболической активности клеток коры головного мозга после алкогольной интоксикации и коррекция этих изменений доливином, Бюлл. Экспер. Биол. и мед., РАМН, 2006, т.142,   № 9, 252.
Museridze DP, Sanikidze TV, Svanidze IK. Metabolic Activity of Cells in Brain Cortex after Alcohol Intoxication and Correction of Changes with Dolivin. General Pathology and Pathophysiology, Bulleten of Experimental Biology and Medicine, Sept.2006; 142(3):283-85.
8. Museridze D., Japaridze N., Svanidze I. Stimulation of spinal cord motoneurons axons growth in vitro, Proc. Georgian Acad. Sci., biol. Ser., 1998, 24, 1-6, 271-275.