დავით ნადარეიშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორია