სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი აცხადებს კონკურსს ცენტრის დირექტორის ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად.

ნანახია 1 137-ჯერ
ცენტრის დირექტორის თანამდებობა შეიძლება დაიკავოს საქართველოს ქმედუნარიანმა მოქალაქემ, რომლის ასაკიც, არჩევნების პერიოდისთვის, არის 65 წელს ქვემოთ, რომელიც ფლობს სახელმწიფო და ერთ-ერთ უცხო ენას (სასურველია ინგლისური), მინიჭებული აქვს აკადემიური დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული სამეცნიერო ხარისხი, აქვს სამეცნიერო–კვლევითი საქმიანობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება, ცენტრის ძირითადი სამეცნიერო მიმართულებებიდან (ფიზიოლოგია, ბიოქიმია, მოლეკულური ბიოლოგია, ციტოლოგია, მორფოლოგია, ბიოფიზიკა, რადიობიოლოგია) ერთ–ერთში.  
ცენტრის დირექტორი აირჩევა 5 წლის ვადით. ერთი და იგივე პირი დირექტორად, ზედიზედ, შეიძლება აირჩეს მხოლოდ ორჯერ. 
კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:
  1. 1. პირადობის მოწმობის ასლი;
  2. 2. უმაღლესი განათლების დიპლომის ასლი;
  3. 3. აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომის ასლი;
  4. 4. ავტობიოგრაფია (CV);
  5. 5. ამონაწერი შრომის წიგნაკიდან;
  6. 6. ცენტრის მომავალი განვითარების ხედვა–პროგრამა.
დოკუმენტები გადმოაგზავნეთ მეილზე  maiamakharadze11@gmail.com;
 matitaishvili.t@gmail.com ,
 ბოლო ვადაა 2020 წლის 11 დეკემბრი, 18.00 საათი.

<<უკან
გააზიარეთ ფეისბუკზე >>