სამეცნიერო საგრანტო პროექტები

ნანახია 2 245-ჯერ
მიმდინარე პროექტები:

1. გრანტი N FR-23-18847.  მეხსიერების ფუნქციასთან ასოცირებული ტვინის რეგიონების ელექტრული სტიმულაციის ეფექტების შესწავლა ქცევით და ნეირობიოლოგიურ შედეგებზე D-გალაქტოზას ზემოქმედებით გამოწვეულ დაბერების ვირთაგვას მოდელზე. 15.12.2023-15.12.2026, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მანანა დაშნიანი).

2. გრანტი N FR-23-1938. ეპილეფსიით დაავადებულ ადამიანებში პრე- და ინტერიქტალური ემოციური დარღვევები წარმოადგენს ორგანიზმის დაცვას, თუ რისკ ფაქტორს? 13.12.2023-13.12.2026, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ზაქარია ნანობაშვილი).

3. გრანტი N FR-23-2770. იზოლაციური სტრესით გამოწვეული ქცევითი დარღვევები და ნეირობიოლოგიური მაჩვენებლები განსხვავებული სოციალური სტატუსის ვირთაგვებში. 13.12.2023-13.12.2026, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - თამარ დომიანიძე).

4. გრანტი N FR-21-1501. თეთრი ხმაურის ეფექტი თავის ტვინის ფუნქციაზე და ნეიროტრანსმიტერის გამოყოფის მექანიზმი. 21.03.2022-21.03.2025, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მზია ჟვანია).

5. გრანტი N FR-21-3368. პეპტიდების ანტიმიკრობული აქტივობისა და სტრუქტურის მონაცემთა ბაზის (DBAASP) გაფართოება პეპტიდების სინერგისტული აქტივობების შესახებ მოაცემებით.  15.03.2022-15.03.2025, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მალაქი ფირცხალავა).

6. გრანტი N FR-21-2322. TRPV1და TRPA1 არხების როლი ქავილის ქრონიკულ მოდელებში: თერმული ჰიპერალგეზიისა და მექანიკური ალოდინიის შეფასება.  21.03.2022-21.03.2025, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მერაბ ცაგარელი).

7. გრანტი N FR-21-4759. მღრღნელების პროპიონის მჟავას აუტიზმის მოდელი: სოციალური თავის ტვინი-ნანოანალიტიკური მიდგომა სპეციალური აქცენტით ნეირონულ პოროსომაზე.  17.03.2022-17.03.2025, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი -ნადეჟდა ჯაფარიძე).

8. გრანტი N FR-22-1319. ელექტრომაგნიტური სტიმულაცია, როგორც თერაპიული მეთოდი, კოგნიტური უნარებისშესანარჩუნებლად ადრეულ პოსტნატალურ პერიოდში ქრონიკული იმობილიზაციით სტრესირებულ მდედრ ვირთაგვებში.  17.02.2023-17.02.2026, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მარინა ბუცხრიკიძე).

9. გრანტი N FR-22-21407. ძილის დარღვევების სიხშირე და ხასიათი აუტიზმის სპექტრის დარღვევის მქონე ბავშვებისა და მოზარდების საქართველოს პოპულაციაში - ძილის ეეგ/პოლისომნოგრაფიული კვლევა.  20.03.2023-20.03.2026, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ნარგიზ ნაჭყებია).

10. გრანტი N FR-22-10650. გენდერ-სპეციფიკური ქცევითი, სტრუქტურული და მოლეკულური ცვლილებების შესწავლა სიცოცხლის ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე ვალპროის მჟავას პრენატალური ზემოქმედებით გამოწვეული აუტიზმის ცხოველურ მოდელში .  09.03.2023-09.03.2026, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მაია ბურჯანაძე).

11. გრანტი N FR-22-1991. ფსიქოფიზიოლოგიური და ფსიქოლოგიური კორელატების კომპლექსური კვლევა ADHD ბავშვებში საქართველოში.  17.03.2023-17.03.2026, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ირმა ხაჩიძე).

12.    გრანტი N YS-22-3231. მსხვილუჯრედოვანი ბაზალური ბირთვის ელექტრული სტიმულაციის ეფექტების შესწავლა აუტიზმისთვის დამახასიათებელ ქცევასა და პრეფრონტალური ქერქის მორფოლოგიაზე და ნეიროქიმიაზე ვალპროის მჟავის ზემოქმედებით გამოწვეულ აუტიზმის ვირთაგვას მოდელზე. 22.12.2022-22.12.2024. დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ხათუნა რუსაძე).

13.    გრანტი N YS-22-3254. მედიალური სეპტუმის ელექტრული სტიმულაციის ეფექტების შესწავლა მეხსიერების ფუნქციაზე და ჰიპოკამპის მორფოლოგიასა და ნეიროქიმიაზე D-გალაქტოზას ზემოქმედებით გამოწვეულ დაბერების ვირთაგვას მოდელზე. 22.12.2022-22.12.2024. დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ეკატერინე ყიფიანი).


დასრულებული პროექტები:

1.    გრანტი N YS-21-1235. მედიალური სეპტუმის ელექტრული სტიმულაციის ეფექტები ჰიპოკამპის სტრუქტურაზე, მორფოლოგიასა და მეხსიერების ფუნქციაზე ოკადაიკის მჟავას თავის ტვინის პარკუჭებში შეყვანით გამოწვეულ AD-ის ვირთაგვის მოდელზე.  12.2021-2023, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მარიამ ჭიღლაძე).
1.    გრანტი N FR-18-11783. მედიალური სეპტუმის ელექტრული სტიმულაციის ეფექტები ჰიპოკამპის მორფოლოგიაზე, ნეიროქიმიასა და მეხსიერების ფუნქციაზე კოგნიტიური დარღვევის მქონე ბებერ ვირთაგვებში. 2019-2022, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მაია ბურჯანაძე).
2.    გრანტი N FR-18-1391. Ehrlichia spp. - საქართველოში რეგიონალური გავრცელების და ჯანმრთელობის ტვირთის შეფასება. 2019-2022, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ლევან ციცქიშვილი).
3.    გრანტი N FR-18-14029. ვალპროის მჟავას პრენატალური ზემოქმედების ხანმოკლე და ხანგრძლივი ეფექტები ვირთაგვებში: ქცევითი, მორფოლოგიური და იმუნოქიმიური კვლევა. 2019-2022, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მანანა დაშნიანი).
4.    გრანტი N FR-19-185. ელექტრო მაგნიტური სტიმულაცია, როგორც ქრონიკული სტრესის ტერაპიული მეთოდი: სტრესზე აღმოცენებული პასუ[ების ცვლილება სქესის გათვალისწინებით. 09.03.2020-2023, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ნატო ბუკია).    
5.    გრანტი N FR-19-3114. დეპრესია, ნაწლავის მიკრობიომი და სიგმა 1 რეცეპტორი. 28.02.2020-2023, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ელენე ჟურავლიოვა).
6.     გრანტი N FR-19-6906. გარემოს ჯანმრთელობის რისკების შეფასება ბოლნისი-დმანისის რეგიონში. 16.03.2020-2023, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ლელა სტურუა/მ.ნიკოლაიშვილი/).                                                                                                                                                                                                                                                                  
7.    გრანტი N YS-19-1737. განვითარების სხვადასხვა სტადიაზე გამდიდრებული გარემოს ეფექტების შესწავლა ვალპროის მჟავას პრენატალური ზემოქმედებით გამოწვეულ ქცევით, სტრუქტურულ და ნეირონულ დარღვევებზე ვირთაგვებში. 2019-2021, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ლალი ყრუაშვილი).
8.    გრანტი N YS-18-960. „თავის ტვინის მუსკარინული ქოლინერგული სისტემის ფუნქციის დისრეგულაცია, როგორც ჰიპოკამპის ნეიროგენეზის ცვლილების და ძირითადი დეპრესიული დაავადების თანმდევი კოგნიტიური დარღვევების ძირითადი ფაქტორი“. 11.12.2018-11.12.2020, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მელანო შავგულიძე)
9.    გრანტი N STCU-2017-20. კიბოს უჯრედების თვითრეგულირებადი (კიურის ტემპერატურით ლიმიტირებული) მაგნიტური ჰიპერთერმიისთვის ახალი ნანომასალების შექმნა და კვლევა. 2018-2020, დამფინანსებელი – უკრაინის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი და შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - არჩილ ჭირაქაძე).
10.    გრანტი N YS-18-2034. „გლობალური ცილების ურთიერთქმედება თვითაწყობად ფირებთან და მცირე მოლეკულებთან. გავლენა სტაბილობასა და ფუნქციურ აქტივობაზე“. 12.2018-12.2020, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ტატიანა ტრეტიაკოვა).
11.    გრანტი N G-2312. “Microbacterium bovis infection in South Caucasus and its Health Barden”. 01.08. 2017-01.08.2020, დამფინანსებელი – საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (ISTC) (ხელმძღვანელი - ლევან ციცქიშვილი)
12.    გრანტი N FR17_534. ციტრულინირებული ცილების მონაწილეობა მეთილის ციკლის აქტიობასა და ნეიროანთებით დაავადებებში. 2017-2020, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ლალი შანშიაშვილი).
13.    გრანტი N FR17_333. აკუსტიკური დიაპაზონის დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ველების ანტიდეპრესიული მოქმედება. 2017-2020, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მარინა ბუცხრიკიძე).
14.    გრანტი N FR17_570. სპილენძის იონების კომპლექსწარმოქმნა გლობალურ ცილებთან, პოლიპეპტიდებთან და ამინომჟავებისგან თვითაწყობილ ფირებთან: მათი უნიკალური ელექტროგადამტანი თვისებების ფუნდამენტური და გამოყენებითი ასპექტები. 2017-2020, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - დიმიტრი ხოშტარია).
15.    გრანტი N MG-ISE-18-193. თავის ტვინი და ნეიროპლასტიურობა: სტრუქტურული და მოლეკულური ასპექტები“. 1.11.2018-22.05.2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მზია ჟვანია).
16.    გრანტი N IS17_10. ანიონური ATP-აზების ნეიროტრანსმიტერით რეგულაციის მექანიზმი. 2017-2019, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - სოფიო ძნელაძე).
17.    გრანტი N YS17_53. ამიგდალას ცენტრალურ ბირთვში კანაბინოიდების მიკროინექციებით გამოწვეული ანტინოციცეპტური ტოლერანტობის შესწავლა ვირთაგვების რევმატოიდული ართრიტის მოდელში. 2017-2019, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ნანა წიკლაური).
18.    გრანტი N YS17_96. ჰიპოკამპსა და პრეფრონტალურ ქერქში მეხსიერების ფუნქციასთან ასოცირებული სტრუქტურული და მორფოლოგიური ცვლილებების კვლევა ვირთაგვების ტვინის პარკუჭებში ოკადაიკის მჟავას ინექციის პირობებში. 2017-2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მაია ჭიღლაძე).
19.    გრანტი N 217342. ექსტრაუჯრედული უბიკვიტინის დონის ფლუქტუაციების განსაზღვრა სიმსივნით დაავადებული პაციენტების სისხლის შრატში. 2016-2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- რუსუდან სუჯაშვილი) .
20.    გრანტი N 217076. ქავილისა და ტკივილის შეგრძნება: ტრანზიტორული რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების როლი. 2016-2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მერაბ ცაგარელი).
21.    გრანტი N 217148. თავის ტვინის ლიმბურ უბნებში არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებით გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა. 2016-2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ნანა წიკლაური).
22.    გრანტი N STCU-2016-47. „ დნმ დიაგნოსტიკური ტექნოლოგია გმ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების იდენტიფიცირებისთვის“. 04.06.2017-04.06.2019, დამფინანსებელი – უკრაინის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი და შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ნელი დათუკიშვილი).
23.    გრანტი N DI-2016-9. Escherichia coli ATCC 25922 და მისი მონათესავე გრა-უარყოფითი ბაქტერიებისადმი აქტიური ხაზოვანი ანტიმიკრობული პეპტიდების პროექტირება. 2016-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მალაქია ფირცხალავა).
24.    გრანტი N 217822. საქართველოში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტუბერკულოზის გავრცელება და გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. 2016-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ლევან ციცქიშვილი).
25.    გრანტი N MG_CG_04. მეოთხე საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში. 2017-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მაია მანწკავა).
26.    გრანტი N FR/397/7-180/14.  DBAASP მონაცემთა ბაზის ახალი ვერსიისა და ანტიმიკრობული პეპტიდების წინასწარმეტყველების ახალი მეთოდების შემუშავება. 2015-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ბორის ვიშნეპოლსკი).
27.    გრანტი N FR/167/7-100/14. ეთანოლის დაბალი დოზების მასტიმულირებელი (ჰორმეზული) ზემოქმედების შესწავლა ლიმბური სისტემის ნეიროგენეზზე, მეტაბოლიზმზე და ქცევით აქტებზე თეთრი ვირთაგვების პოსტნატალური განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე. 2015-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ლალი გეგენავა) .
28.    გრანტი N FR/2577/7-270/14. აკუსტიკური დიაპაზონის მაგნიტური ველების ანტიეპილეფსიური მოქმედება. 2015-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ნატო ბუკია).
29.    გრანტი N YS15_2.3.1_34. ჰიპოკამპში ნეიროტრანსმიტერთა მარკერების კვლევა ოკადაიკის მჟავის ტვინის პარკუჭში შეყვანით გამოწვეული მეხსიერების დარღვევის მქონე ვირთაგვებში. 2015-2017, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი-ლალი ყრუაშვილი).
30.    გრანტი N YS15_2.3.1_51. მეხსიერების და დასწავლის პროცესებში ბაზალური წინატვინის მნიშვნელობის კვლევა ქცევით, სტრუქტურულ და მოლეკულურ დონეზე. 2015-2017, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- გელა ბესელია).
31.    გრანტი N DP2016_17. უჯრედული ნეირომეცნიერება. 2016-2017, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მზია ჟვანია).
32.    გრანტი N YS-2016-38. მხედველობითი პროცესინგი ნეიროგანვითარების დარღვევების მქონე ბავშვებში. 2016-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი(ხელმძღვანელი- ხათუნა ფარქოსაძე) .
33.    გრანტი N FR/260/7-270/13. ინფორმაციული სტრესის გავლენა სხვადასხვა იერარქიულ საფეხურზე მდგომი ვირთაგვების ნეირობიოლოგიურ მაჩვენებლებზე. 2014 – 2017, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
34.    გრანტი N 04/16. ბიოტექნოლოგიით მიღებული მცენარეთა პროდუქტების მულტიპლექსური დეტექცია ნანოტექნოლოგიით. 2015-2017, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
35.    გრანტი N FR/533/7-274/14. დარიშხანის ზემოქმედება ვირთაგვების ქცევასა და ტვინის ნეიროარქიტექტონიკაზე. 2015-2017, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ბიკაშვილი).
36.    გრანტი N G-2102. პეპტიდების სტრუქტურის და ანტიმიკრობული აქტიურობის მონაცემთა ბაზა.  2014-2015, დამფინანსებელი – მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი (ISTC), ალერგიისა და ინფექციური დაავადებების ეროვნული ინსტიტუტი (NIAID), ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი (NIH). (მ.ფირცხალ;ავა)
37.    გრანტი N 31/17. თავის ტვინის ნეიროქიმიური მაჩვენებლები, როგორც ცხოველთა იერარქიული რანგის პრედიქტორები. 2013–2016, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. (მ.ნიკოლაიშვილი)
38.    გრანტი N 30/37. ნანობიოტექნოლოგიის შემუშავება გენეტიკურად მოდიფიცირებული საკვების მონიტორინგისათვის.  2013–2015, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.(ნ.დათუკიშვილი)
39.    გრანტი N დ–13/04. დნმ–მარკერების შესწავლა გენეტიკურად მოდიფიცირებული საკვების დეტექტირებისათვის. 2013–2015,  დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.(ნ.დათუკიშვილი)
40.    გრანტი N 31/16. ჰემორაგიული შოკის ზეგავლენა თავის ტვინის მიკროცირკულაციასა და ჰემორეოლოგიაზე. 2013 –2015, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.(მ.მანწკავა)
41.    გრანტი N 31/40.  არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო წამლებით ტრანზიტორულ რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების შესწავლა. 2013–2015, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.(მ.ცაგარელი)
42.    გრანტი N FR/99/7-270/12. დეპრესია: ჰიპერაგზნებული ტვინის დაცვა თუ რისკ–ფაქტორი? 2013–2015, დამფინანსებელი –  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.(ზ.ნანობაშვილი)
43.    გრანტი N 13/10. ჰიპოკამპდამოკიდებული მეხსიერების მოდულაცია სეპტოჰიპოკამპური ქოლინერგული და არაქოლინერგული პროექციებით: ქცევითი და იმუნოციტოქიმიური კვლევა. 2012–2015, დამფინანსებელი –  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.(ლ.მუსხელიშვილი-მ.დაშნიანი)
44.    გრანტი N FR771/7-230/11. გლობულური ცილების ენერგეტიკული ბუნება: კვანტური ეფექტების და კონფორმაციული ფლექსიბილობის როლი და გამოვლინება ფუნქციასა და სტაბილობაში. 2012-2015, დამფინანსებელი –  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.(დ.ხოშტარია)
45.    გრანტი N YS/56/7-276/13. მხედველობითი პროცესინგის დინამიკის შესწავლა მაღალი სიხშირის ეეგ საშუალებით. 15/02/2014 - 15/05/2014,  დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (ტვინისა და გონების ინსტიტუტი ლოზანა, შვეიცარია).
46.    გრანტი N 52/51. სეპტოჰიპოკამპური საპროექციო ნეირონების როლი მედიალური სეპტუმის GABA რეცეპტორების აქტივაციით გამოწვეულ მეხსიერების დარღვევაში. 2014, საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (სოფო მატარაძე).
47.    გრანტი N 52/64. დოფამინისა და ციტოზოლური სინაფტოსომური ფაქტორის გავლენა CaATPაზაზე, 2013,  დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. (გ.ჭკადუა)
48.    გრანტი N YS/16/7-272/12.  კოგნიტიური დატვირთვის გავლენა მხედველობით ყურადღებასა და თვალის საკადურ მოძრაობებზე. 01/05/2013-31/07/2013, დამფინანსებელი –   შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (პარიზის დეკარტეს უნივერსიტეტი, პარიზი, საფრანგეთი).
49.    გრანტი N GNSF/PRES08/6-344. დოფამინის სპონტანური გამოყოფის შეფასება ინ ვივო მიკროდიალიზის მეთოდით ახალი ქერქის სხვადასხვა უბნებში, ძილ-ღვიძილის ციკლის ქცევითი მდგომარეობების მიხედვით. 2012-2013, საერთაშორისო ახალგაზრდული კვლევითი გრანტი, დამფინანსებელი –  დიდი ბრიტანეთის ფიზიოლოგთა საზოგადოება (ნელი მაღლაკელიძე).
50.    გრანტი N12/11. მეხსიერებისა და ჰიპოკამპში გლუტამატერგული ტრანსმისიის კვლევა იმუნოტოქსინით მედიალური სეპტუმის GABA-ერგული ნეირონების დაზიანების მქონე ვირთაგვებში. 2012, საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (გელა ბესელია).
51.    გრანტი N 12/09. იმუნოტოქსინებით მედიალური სეპტუმის ქოლინერგული და GABA-ერგული ნეირონების სელექტიური და თანადროული დაზიანების ეფექტების კვლევა ჰიპოკამპდამოკიდებული მეხსიერებისა და დასწავლის პროცესებზე.  2012, საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (ლალი ყრუაშვილი).
52.    გრანტი N 12/10. ტოლუოლის ქრონიკული ინჰალაციის ეფექტები მეხსიერების სხვადასხვა ფორმასა და ჰიპოკამპის სტრუქტურაზე მემენტინის ან პლაცებოს ზემოქმედების ფონზე ვირთაგვებში. 2012, საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (ნინო ფოჩხიძე).
53.    გრანტი N 5632 (09/13). მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით გამოწვეული ქცევითი დარღვევების მექანიზმების ანალიზი (ექსპერიმენტული კვლევა). 2012 – 2014, დამფინანსებელი –  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი (ერთობლივი გრანტი). (ნ.მითაგვარია)
54.    გრანტი N GNSF/PRES08/6-344. მეხსიერებისა და დასწავლის პროცესებში ჰიპოკამპისა და მიმდებარე ბირთვის ფუნქციათა დისოციაციის კვლევა. 2012, საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (გიორგი მაღლაკელიძე)
55.    გრანტი N G-11/04. ჰიპოთალამუსის ორექსინის შემცველი ნეირონების პოპულაციები - ექსპერიმენტული კომიდან და ღრმა ნარკოზული ძილიდან თავის ტვინის დაჩქარებული გამოსვლის შესაძლო ნეიროფიზიოლოგიური სუბსტრატი/უჯრედული სამიზნე. 2012-2014, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.(ნ.ნაჭყებია)
56.    გრანტი N CNRS /SNRSF 09/10. თანმიმდევრობაზე დაფუძნებული ფიზიკურ–ქიმიური პარამეტრების განვითარება ანტიმიკრობული პეპტიდების რაციონალური კომპიუტერული დიზაინისთვის. 2012-2013, დამფინანსებელი – საფრანგეთის სამეცნირო კვლევის ეროვნული ცენტრი (CNRS ) და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (SNRSF). (მ.ფირცხალავა)
57.    გრანტი N 12/26.  Ecto-ATPაზას მოქმედების მოლეკულური მექანიზმისა და რეგულაციის პრინციპების დადგენა“. 2012, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. (გ.ჭკადუა)
58.    გრანტი N I/83 395. გლობულურ ცილებში მუხტის გადატანისა და სტაბილობის მექანიზმები: კონფორმაციული ძვრადობის ორმხრივი როლი.              2011-2013, დამფინანსებელი – პარტნიორული თანამშრომლობის გერმანული ფოლკსვაგენის ფონდი (Volkswagen Foundation). (დ.ხოშტარია)
59.    გრანტიN YS/63/7-276/11. პერცეპტუალური დასწავლის ელექტრო–ფიზიოლოგიური მახასიათებლების შესწავლა სტიმულთა შემთხვევითი თანმიმდევრობით წარდგენის პირობებში. 01/12/2011 - 01/03/2012, დამფინანსებელი –  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (სამუშაო გარემოსა და ადამიანური ფაქტორების ლაიბნიცის კვლევითი ინსტიტუტი, დორტმუნდი, გერმანია).
60.    გრანტი N 1/6–27. ქიმიური გამღიზიანებლებით თერმული ტკივილის მოდულაციის ქცევითი და ელექტროფიზიოლოგიური შესწავლა: გარდამავალ რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების როლი. 2010–2012, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. (მ.ცაგარელი)
61.    გრანტი N YS/697-276-11. ჰიპოკამპში ხანგრძლივ პოტენციაციასა და მეხსიერების სხვადასხვა ფორმაზე მედიალური სეპტუმის ელექტროლიზური, ნეირო– და იმუნოტოქსინით დაზიანების ეფექტების შედარება. 2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (გელა ბესელია).
62.    გრანტი N ST 09/262/8/150, საგრანტო ხელშეკრულება N1–8/66. გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების მიკვლევა გადამუშავებულ საკვებში. 2010–2013, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. (ნ.დათუკიშვილი)
63.    გრანტი № FR 6-09. დენდრიტული ხორკლების პლასტიურობა და ეპილეფსია: ატომურ–ძალოვანი და ორ–ფოტონური მიკროსკოპული კვლევა.  2010-2013, დამფინანსებელი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. (მ.ჟვანია)
64.    გრანტი N 09/02;   STCU N 5054. მულტიპლექსური ნანობიოტექნოლოგიის შემუშავება გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების კონტროლისათვის. 2010 –2012, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი  (GNSF) და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი (STCU). (ნ.დათუკიშვილი).
65.    გრანტი N 1–2/54. ექსტრაუჯრედული უბიკვიტინის გავლენა ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური ღვიძლის რეგენერაციაზე. 2010 –2011, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. (რ.სუჯაშვილი)
66.    გრანტი N1-2/52 (GNSF/STO  2–343).  ეთანოლის პრენატალური ინტოქსიკაციით გამოწვეული ვირთაგვების ლიმბური სისტემის სტრუქტურების დარღვევების გამოვლენა პოსტნატალური განვითარების ადრეულ ეტაპებზე და მათი კორექცია თუთიის მეშვეობით.   2010-2012, დამფინანსებელი –  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. (ი.სვანიძე)
67.    გრანტი N.  კვანტური და სტოქასტური მუხტის გადაცემის მექანიზმები ბიომოლეკულებში . კავშირი ფუნქციურ და თერმოდინამიკურ აქტივობას  შორის. 2009–2011, დამფინანსებელი –  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
68.    გრანტი N 1-2/53 (GNSF/STO 2–344). ვირთაგვების პოსტნატალური განვითარების ადრეულ ეტაპებზე ტოლუოლის ზემოქმედებით გამოწვეული ლიმბური სისტემის სტრუქტურების დარღვევების კორექცია ანტიოქსიდანტის მირადოლის მეშვეობით. 2010-2012, დამფინანსებელი –  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
69.    გრანტი N FR/492/7-230/11, # 1-2/54. ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური ღვიძლის უჯრედების ცილოვანი შემადგენლობის კვლევა ექსტრაუჯრედული უბიკვიტინის in vivo ინდუცირების პირობებში. 2010-2012, დამფინანსებელი –  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
70.    გრანტი N GEB1-2930-TB-08. აღქმა ასაკობრივ მხედველობით სისტემაში. 2009-2010, დამფინანსებელი – ამერიკის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი, ქართულ-ამერიკული ერთობლივი პროექტი.
71.    გრანტი N GNSF/ST08/6-456. მეხსიერებისა და სეპტოჰიპოკამპური სისტემის ურთიერთკავშირის შესწავლა. 2009–2012, დამფინანსებელი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
72.    გრანტი N 4993. სისხლის რეოლოგიური თვისებების და თავისუფალი რადიკალების როლი თავის ტვინში ლოკალური ჰიპერთერმიით ინდუცირებულ მორფოლოგიურ ცვლილებებში, 2009 – 2011, დამფინანსებელი – აშშ და ევროგაერთიანება.
73.    გრანტი N G 6-545. დეპრესიის ახალი ცხოველური მოდელი - მუსკარინული ქოლინერგული სისტემის ჰიპერსენსიტიურობის შესაძლო უპირატესობის შეფასება. 2009-2011, დამფინანსებელი –  უკრაინის სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (STCU) და საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
74.    გრანტი N GGNSF/ST08/6-457). მხედველობითი ცნობის მეხსიერების შედგენილი ბუნების ნეიროფიზიოლოგიური კვლევა. 2009–2011, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
75.    გრანტი N GNSF/ST07/4-186. ინტერიქტალური ეპილეპტიფორმული განტვირთვების ზეგავლენა კოგნიტიურ ფუნქციებზე საფეთქლის ეპილეფსიის დროს. 2009–2011, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
76.    გრანტი N G 6-465. თავის ტვინის მუსკარინული ქოლინერგული სისტემის და პარადოქსული ძილის მიზეზობტივი კავშირი ძირითად დეპრესიულ დაავადებასთან. 2009-2012, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
77.    გრანტი N G6-467. კაინის მჟავას გავლენა ჰიპოკამპის ნეირონების დენდრიტული სინაფსების სტრუქტურაზე. ელექტრონმიკროსკოპული და ორ–ფოტონური მიკროსკოპული შესწავლა. 2009-2010,  ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტი, დამფინანსებელი – CRDF/GNSF/GRDF (ნატო კოტარია)
78.    გრანტი N 464. ქრონიკული ფსიქო–ემოციური სტრესით გამოწვეული დეპრესიის ახალი მოდელის შექმნის მცდელობა ვირთაგვებში. 2009–2011, დამფინანსებელი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
79.    გრანტი N 466. მხედველობის სისტემაში ინფორმაციის ნაკადის ოპტიმალური ორგანიზაციისა და აღქმის სტაბილურობის უზრუნველმყოფი მექანიზმები. 2009-2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
80.    გრანტი N 4993 (538). თავის ტვინში ლოკალური ჰიპერთერმიით გამოწვრეულ ცვლილებებში სისხლის რეოლოგიური მაჩვენებლების და თავისუფალი რადიკალების როლის ანალიზი. 2009 –2011, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი (ერთობლივი გრანტი).
81.    გრანტი N GNSF/ST08/2-376. თიროიდული ჰორმონების არაგენომური მოქმედება. 2009-2011, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
82.    გრანტი N RN- GEB2-1964-TB-09. ძირითადი ბაქტერიული და ვირულენტული პათოგენების ეკოლოგია, გენეტიკური კლასტერიზაცია და ვირულენტობა საქართველოში. 2009-2012,   დამფინანსებელი – თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტოს და აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი  (CRDF).
83.    გრანტი N GNSF/ST08/6-471. თავის ტვინის დიდი ნახევარსფეროების ქერქის ნეირონების სინაფსური პროცესების მოდულატორული მექანიზმების შესწავლა ტკივილის და ანალგეზიის დროს. 2009–2012, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
84.    გრანტი N GNSF /ST07/6-239. გვერდითი ჯაჭვის ტერმინალის ჯგუფის კავშირებზე დაფუძნებული ახალი ძაფოვანი პოტენციალებისა და ამინომჟავების მსგავსების მატრიცის განვითარება. 2008-2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
85.    გრანტი N. I/83 401. რატომ არის მხედველობითი ინფორმაციის დამუშავების პროცესი გახანგრძლივებული ხანდაზმულობისას და შიზოფრენიით დაავადებულებში? 2008-2010, ქართულ-გერმანული თანამშრომლობითი გრანტი, დამფინანსებელი – ფოლკსვაგენის ფონდი (Volkswagen Foundation).
86.    გრანტი N G 6-219. უძილობისა და სხვა სახის ძილის დარღვევების თერაპიის ახალი, ეფექტური გზების ძიება: მკურნალობის უჯრედული სამიზნეების კვლევა. 2008-2010, დამფინანსებელი –  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
87.    გრანტი N G 6-237. ძალადობისა და სტრესის გავლენა ძილის ხარისხსა და ზოგად ფსიქოფიზიოლოგიურ მდგომარეობაზე აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობასა და მათ ოჯახში გაზრდილ ბავშვებზე. 2008-2010, დამფინანსებებლი –  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
88.    გრანტი N GNSF/ST08/2-369. ბაქტერიოფაგის და ბაქტერიის მემბრანის ურთიერთქმედების მექანიზმების ბიოფიზიკური კვლევები. 2008-2010, დამფინანსებელი –  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
89.    გრანტი N I/83 395. გლობულურ ცილებში მუხტის გადატანისა და სტაბილობის მექანიზმები: კონფორმაციული ძვრადობის ორმხრივი როლი. 2008-2010, დამფინანსებელი – პარტნიორული თანამშრომლობის გერმანული ფოლკსვაგენის ფონდი (Volkswagen Foundation).
90.    გრანტი N RN-N235. გენთა ექსპრესია და რეკოგნიციური მეხსიერება. 2008-2010, დამფინანსებელი –  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
91.    გრანტი N GNSF–228. დეპრესიისა და ეპილეპსიის კომორბიდულიბის კვლევა ცხოველურ მოდელებში.  2008–2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
92.    გრანტი N GNSF/ST07/6-238. ორსულობა; დეპრესია: ჰიპერაგზნებული ტვინის დაცვა თუ რისკ–ფაქტორი? 2008–2010, დამფინანსებელი საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
93.    P-ტიპის ATPაზების ზოგადი კინეტიკური თავისებურებანი. 2008–2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
94.    ოპიოიდური რეცეპტორების აქტივაციის და ინაქტივაციის გავლენა თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაზე ნორმასა და პათოლოგიაში. 2008–2010,   2008-2010,  დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.     
95.    თერმო TRP არხები და სითბური ტკივილის მოდულაცია ქიმიური გამღიზიანებლებით. 2007–2009, დამფინანსებელი – ამერიკის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF).
96.    მეხსიერებისა და სეპტოჰიპოკამპური სისტემის ურთიერკავშირის შესწავლა. 2007–2009, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.      
97.    აზოტის ოქსიდის მნიშვნელობა ემბრიოგენეზში. 2007-2009, დამფინანსებელი – საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო (Eco-Net გრანტი).
98.    არაოპიოიდური ანალგეტიკების ანტინოციცეპტური მოქმედებისა და მათ მიერ გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა. 2007-2009, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.      
99.    მხედველობითი ინფორმაციის დამუშავების ადრეული სტადიის კვლევა შიზოფრენიის დროს. 2007-2008, დამფინანსებელი – ინგლისის სამეფო საზოგადოება.
100.    კორტიკოტროპინის პარკუჭშიდა შეყვანით გამოწვეული სტრესი: მოლეკულური ცვლილებები და კატექოლამინების როლი ამ ცვლილებების განვითარებაში. 2006-2009, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.      
101.    ქოლინერგული სისტემების როლი მეხსიერებასა და დასწავლის პროცესებში. 2006-2009, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.      
102.    ინტერიქტალური ემოციური მდგომარეობა და ეპილეფსია ცხოველურ მოდელებში. 2006-2008, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.      
103.    Ca2+/კალმოდულინ დამოკიდებული პროტეინ-კინაზა II–ით სიგნალიზაცია დასწავლა და მეხსიერება. 2006-2008, დამფინანსებელი – ინგლისის სამეფო საზოგადოება და კემბრიჯის უნივერსიტეტი (ერთობლივი გრანტი).
104.    საქართველოში შავი ჭირის ბუნებრივი ლოკუსებიდან მიღებული YIersenia Pestis ხაზების ეკოლოგია, გენეტიკური ჯგუფების და ვირულენტობა. 2005-2008, დამფინანსებელი –  ამერიკის სამოქალაქო კვლევისა და განვითარების ფონდი (CRDF).
105.    მხედველობით ნიშანთა დაკავშირების ძირითადი ასპექტები”. 2005-2007, დამფინანსებელი – ფოლკსვაგენის ფონდი (Volkswagen Stiftung).
106.    ჰიპოკამპური და ქერქული კრუნჩხვების მონოამინერგული რეგულაცია. 2005–2007, დამფინანსებელი –  ამერიკის სამოქალაქო კვლევისა და განვითარების ფონდი (CRDF).
107.    თავის ტვინის ლოკალური ჰიპერთერმიით გამოწვეული მორფოფუნქციური ცვლილებების ანალიზი. 2005-2007, დამფინანსებელი–საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
108.    ძილის დარღვევების შესწავლა აფხაზეთიდან ლტოლვილ მოსახლეობაში, თბილისში დაბადებული ბავშვების ჩათვლით. 2004-2006, დამფინანსებელი – ძილის კვლევის ევროპის საზოგადოება (ESRS) და Sanofi Synthelabo.
109.    ობიექტები ინფორმაციის ნაკადში: ინფორმაციის გადაცემა და ინტეგრაცია. 2004-2006, დამფინანსებელი – NATO Scientific Program.
110.    მრავალუბნიანი ფერმენტული სისტემები და მოდიფიკატორები (კლასიფიკაცია და   ძირითადი კინეტიკური პარამეტრები. 2004-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
111.    მხედველობითი ანალიზის პროცესის იერარქიული ორგანიზაცია. 2004-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
112.    ვირთაგვების დეკლარატიული მეხსიერების მექანიზმების ფუნქციობაში  ენტორინალური და სეპტალური იმპულსაციის მნიშვნელობის შესწავლა. 2004-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
113.    ტოლუოლით გამოწვეული ქერქული და ქერქქვეშა სტრუქტურებში ცვლილებების კორექცია ზოგიერთი ანტიოქსიდანტების გამოყენებით. 2004–2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
114.    სარტყლისებრი ხვეულის ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევა დასწავლის პროცესში. 2004-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
115.    ლოკალური და გენერალიზებული ჰიპოკამპური კრუნჩხვითი რეაქციების ცვლილებები თავის ტვინის სხვადასხვა ფუნქციური მდგომარეობის დროს. 2004-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
116.    ჰიპოთალამუსის ვაზოპრესინ- და ოქსიტოცინ-მაპროდუცირებელი სუპრაოპტიკური ბირთვის არაჰიპოთალამური კავშირების ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევა. 2004–2005, დამფინანსებელი –საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
117.    ბაზალური ბირთვების როლი თავის ტვინის ქერქის ნეირონების აქტივობის მოდულაციაში და მათში მიმდინარე ჰემოდინამიკური ცვლილებები. 2004-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
118.    სტრესის ფსიქონევროლოგიური ასპექტების შესწავლა. 2003-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
119.    ასაკდამოკიდებული კოგნიტური და ცერებროვასკულური ცვლილებები ნორმასა და ანტიჰიპერტენზიული თერაპიის პირობებში. 2003–2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
120.    ახალი მგრძნობიარე მიკრობიოსენსორის საშუალებით ნეიროლოგიური აქტივობის მაღალი გარჩევითობით ლატერალური ასახვა. 2002-2005, დამფინანსებელი – საერთაშორისო ასოციაცია INTAS-ი.
121.    საქართველოს სამხედრო ტერიტორიის ეკოლოგიური მონიტორინგი. 2002-2004, დამფინანსებელი – მეცნიერებისა და ტექნიკის საერთაშორისო ცენტრი (ISTC).
122.    ნეიროფსიქოლოგიური და ნევროლოგიური მახასიათებლები ცაცია ბავშვებში. 2002-2004, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
123.    მრავალუბნიანი ფერმენტული სისტემების მოლეკულური მექანიზმის გაშიფვრის   ძირითადი პრინციპებისა და მეთოდების შემუშავება. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
124.    მხედველობითი ინფორმაციის დამუშავების დაღმავალი  (Top-Down) და აღმავალი (Bottom-Up) პროცესების კვლევა. 2002-2003, დამფინანსებელი –საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
125.    ტვინში Ras/NF-kB სისტემის ცვლილებები ჰიპერამონიემიის და                       ჰიპოინსულინემიის დროს. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
126.    ტოლუოლით ინტოქსიკაციის გავლენა მოტორული სისტემის ქერქულ და ქერქქვეშა სტრუქტურების პოსტნატალურ განვითარებაზე. 2002–2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
127.    ტკივილის ემოციური ასპექტების ნეირონული მექანიზმების შესწავლა. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
128.    მეზოდიენცეფალური სტრუქტურების მნიშვნელობა ეპილეფსიური სტატუსის განვითარებაში. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
129.    ჰიპოთალამუსის ნეიროსეკრეტორული ვაზოპრესინ-მაპროდუცირებელი სუპრაქიაზმური ბირთვის “ბიოლოგიური საათის” ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევა. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
130.    ჰიპოკამპის ფუნქციურად განსხვავებული უბნების ელექტრო-ფიზიოლოგიური გამოკვლევა დასწავლის პროცესში. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
131.    ანალგეზიის ნეიროფიზიოლოგიური მექანიზმები. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
132.    Ras-ის მონაწილეობა ნევროლოგიურ დაავადებებში.  2001-2005, დამფინანსებელი –  საერთაშორისო ასოციაცია INTAS-ი.
133.    ამებიაზის პრევენცია საქართველოში. 2001-2005, დამფინანსებელი – მეცნიერებისა და ტექნიკის საერთაშორისო ცენტრი (ISTC).
134.    მცენარე  Aquilegia vulgaris-იდან ანტი-ეპილეფსიური აქტივობის მქონე ნაერთების გამოყოფა და დახასიათება. 2001-2004, დამფინანსებელი – მეცნიერებისა და ტექნიკის საერთაშორისო ცენტრი (ISTC).
135.    Ca2+/კალმოდულინ დამოკიდებული პროტეინ-კინაზა II და რეკოგნიციული მეხსიერება წიწილებში. 2001-2003, დამფინანსებელი –  ინგლისის სამეფო საზოგადოება.
136.    მორფო ფუნქციური და ქცევითი მაჩვენებლების ანალიზი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე სილდენაფილის ციტრატის მოქმედების პირობებში. 2001–2002, დამფინანსებელი –  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
137.    კრეატინის ნეიროპროტექტორული ეფექტები.  2001-2002, დამფინანსებელი – ამერიკის სამოქალაქო კვლევისა და განვითარების ფონდი (CRDF).
138.    ნარკოტიკებისა და არანარკოტიკული ბუნების აქტივატორების ეფექტების შედარებითი შესწავლა ძილ-ღვიძილის ციკლზე, დასწავლასა და მეხსიერებაზე. 2000-2004, დამფინანსებელი –  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
139.    დეპრესიითა და ანტიდეპრესანტების გამოყენებით გამოწვეული თავის ტვინის დარღვევების კორექცია ახალი მეთოდებით. 2000-2003, დამფინანსებელი –  მეცნიერებისა და ტექნიკის საერთაშორისო ცენტრი (ISTC).
140.    მარცხენა ჰემისფეროს როლი სივრცით ორიენტაციაში. 2000-2002, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
141.    ტრანსპორტული ATP-აზების როლი სინაფსური გადაცემის მექანიზმების რეგულაციაში. 2000-2002, დამფინანსებელი –  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
142.    ზოგიერთი ოპიოიდის ინტრავენური თვითშეყვანის ქცევის გამომუშავებასა და ჩაქრობაზე ადენოზინის ბლოკატორების გავლენის შესწავლა. 2000-2001, დამფინანსებელი –  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
143.    ზოგიერთი დიენცეფალური სტრუქტურის მნიშვნელობა აუდიოგენური კრუნჩხვითი რეაქციების განვითარებაში და მისი მოდულაციის შესაძლო მექანიზმების დადგენა. 2000-2001,  დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
144.    ნეიროენდოკრინული სისტემა და სტრესი. ვაზოპრესინ-ოქსიტოცინის მაპროდუცირებელი ჰიპოთალამო-ნეიროჰიპოფიზური ნეიროსეკრეტორული სისტემის როლი სტრესულ გაღიზიანებათა საპასუხო რეაქციის ორგანიზაციაში. 2000-2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
145.    მეხსიერების კვალის ფიქსაციის ჰიპოკამპური მექანიზმების გამოკვლევა. 2000-2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
146.    ენდოგენური ანალგეზიის ქერქული მექანიზმები. 2000-2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
147.    ენდოგენური ანალგეზიის ქერქული მექანიზმები და ტკივილის აფექტურ-ემოციური    კორელატების შესწავლა. 2000-2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
148.    მოტორული სისტემის ფორმირება ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის დროს. 2000–2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
149.    მიელინის ფუძე ცილის იზომერების ადჰეზიური თვისებები. 1999-2001, დამფინანსებელი –  საერთაშორისო ასოციაცია INTAS-ი.
150.    გლუტამატ-ინდუცირებული ნეიროტოქსიკურობა და მისი პროტექცია სიგმა-აქტიური ნივთიერებებით და ფლავონოიდებით, სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემების შეგროვება. 1999-2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
151.    თალამუსის რეტიკულური ბირთვის მნიშვნელობა ეპილეფსიის განვითარებაში. 1998-2000, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
<<უკან
გააზიარეთ ფეისბუკზე >>