თავის ტვინის ულტრა– და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია

თავის ტვინის ულტრა– და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია


ლაბორატორია შეიქმნა 2014 წელს, ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნეიროანატომიის განყოფილების ქიმიური ნეიროანატომიის ჯგუფის ბაზაზე. ლაბორატორიის მთავარი მიმართულებაა ნორმაში და სხვადასხვა ფიზიოლოგიურ და პათოლოგიურ პირობებში ნეირონის სტრუქტურული და მოლეკულური აღნაგობის სხვადასხვა მახასიათებლების შესწავლა.
ამჟამად ლაბორატორიაში სრულდება შემდეგი კვლევები:
(ა) სხვადასხვა ადიქციური ნივთიერებების (ინჰალანტები, ალკოჰოლი) ქრონიკული მოხმარების მყისიერი და შორეული ეფექტის შესწავლა ახალგაზრდა და ზრდასრული ცხოველების თავის ტვინის ლიმბური, ექსტრაპირამიდული და ნეოკორტიკალური უბნების სტრუქტურულ/ულტრასტრუქტურულ აღნაგობაზე და ნანოარქიტექტონიკაზე.
კვლევები მიმდინარეობს ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორიის მეცნიერებთან თანამშრონლობაში, რომლებიც აღნიშნულ ცხოველებში სხვადასხვა ტიპის მეხსიერების დარღვევებს იკვლევენ.
 
(ბ) ნორმაში, სხვადასხვა ფიზიოლოგიურ პირობებსა და პათოლოგიაში უჯრედის უნივერსალური სეკრეტორული მანქანის - პოროსომული ნეირონული კომპლექსის - სტრუქტურული, ულტრასტრუქტურული და ნანო- აღნაგობის შესწავლა.
კვლევების ნაწილი სრულდება ვეინის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (აშშ) ნანობიოლოგიის ცენტრის მეცნიერებთან უშუალო თნამაშრომლობაში. კვლევები ტარდება ელექტრონულ-მიკროსკოპულ და ატომურ-ძალოვან მიკროსკოპულ დონეზე; მათ შორის, სინაპტოსომადან იმუნოიზოლირებულ ლიპიდგამოცლილ პრეპარატებზე.
(გ) ეპილეფსიის გამომწვევი ნივთიერებებით გამოწვეული თავის ტვინის ეპილეპტოგენური ზონების სტრუქტურული, ულტრასტრუქტურული და იმუნოციტოქიმიური ცვლილებების შესწავლა. ერთ-ერთი საკითხი - ეპილეფსიური ნეირონის“ დენდრიტული ხორკლების დასხვადასხვა მახასიათებლები (ფორმა, რაოდენობა, ძვრადობა).
(დ) დარიშხანის ეფექტის შესწავლა ვირთაგვების ქცევასა და ტვინის ნეიროარქიტექტონიკაზე
(ე) სტრესის სხვადასხვა ფორმების ეფექტის შესწავლა თავის ტვინის ლიმბური, ექსტრაპირამიდული და ნეოკორტიკალური უბნების სტრუქტურა/ულტრასტრუქტურაზე და მოლეკულური აღნაგობის რიგ მახასიათებლებზე. ერთი-ერთი საკითხი - კატექოლამინების როლი სტრესით განპირობებულ ცვლილელებში.
(ვ) ჰიპოკინეზიის სხვადასხვა ფორმების ეფექტის შესწავლა თავის ტვინის ლიმბური, ექსტრაპირამიდული და ნეოკორტიკალური უბნების ნეიროარქიტექტონიკაზე.
კვლევებში გამოყენებულია კლასიკური ჰისტოლოგიის მეთოდები, იმუნოციტოქიმიური/იმუნოჰისტოქიმიური მეთოდები, ელექტრონული მიკროსკოპია, ატომურ-ძალოვანი მიკროსკოპია, ორ-ფოტონიანი მიკროსკოპია, უჯრედული კულტურა, ELIZA, ქცევითი ტესტები.
 
2010, 2012, და 2014 წლებში, ლაბორატორიის თანამშრომებლის ორგანიზებით, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში მოეწყო I, II და III საერთაშორისო სიმპოზიუმები “Neuroplasticity. Nervous Substrate for Health and Disorder. New Approaches for Research”.
                         
2015-2004 წლებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია (არასრული ჩამონათვალი):

თავები საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემებში: 
  
2015 - Mzia Zhvania, Nadezhda Japaride, Lela Chilachava, Lia Gelazonia, Nino Pochkhidze. Toluene chronic inhalation and hippocasmpal structure. Review, In: Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse” (Ed. Victor Preedy, Kings College of London. Academic Press. Elsevier (მიღებულია დასაბეჭდად).
2014 Mzia G. Zhvania, Nadezhda J. Japaridze, Mariam G, Qsovreli, Vera G. Okuneva, Arkadi G. Surmava, Tamar G. Lordkipanidze. The Neuronal Porosome Complex in Mammalian Brain: A Study Using Electron Microscopy. Chapter: NanoCellBiology: Multimodal Imaging in Biology and Medicine. pp. 39-61 Editors: Jena B.P., Taatjes D.JPan Stanford Publishing Pte. Ltd. (Cover: Neuronal Porosome Complex), pp. 39-60.
2014 - Mzia Zhvania, Tamar Lordkipanidze, Maia Kiladze, Nadezhda Japaridze, Nato Kotaria, Tamar Bikashvili – The Effect of kainic acid on the rat brain: histological, Electron-microscopic and Two-photon microscopic study. In Book: Kanic Acid: Neurotoxic Properties, Biological Sources and Clinical Applications. Nova Science Publishers, Inc.USA, pp. 95-138.
2014 – Mzia ZhvaniaNadezhda Japaridze, Mariam Ksovreli – Effect of different forms of hypokinezia on the ultrastructure of limbic, neocortical and extrapyramidal structures of the rat brain. Springer Proceedings of Physics. Volume 154, pp. 221-227.
2013 -Mzia G. Zhvania, Nadezhda J, Japaridze, Lela R. Chilachava, Lia K. Gelazonia, Tamar Z. Bikashvili, Manana G. Dashniani, Maia Burjanadze. Immediate and persisting effect of toluene chronic exposure on recognition memory, locomotor activity, behavior in multibranch maze and hippocamapl structurre in adolescent and adult rats. Toluene: Chemical Properties, Applications and Toxicology. Nova Science Publishers, Inc., Marco C. Palminteri USA. pp. 53-92.

2015-2004 წლებში გამოქვეყნებული სამეცნიერო შრომების სია (არასრული ჩამონათვალი): თავები საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემებში:

               2015 - Mzia Zhvania, Nadezhda Japaride, Lela Chilachava, Lia Gelazonia, Nino Pochkhidze. Toluene chronic inhalation and hippocasmpal structure. Review, In: Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse” (Ed. Victor Preedy, Kings College of London. Academic Press. Elsevier (მიღებულია დასაბეჭდად).
               2014 - Mzia G. Zhvania, Nadezhda J. Japaridze, Mariam G, Qsovreli, Vera G. Okuneva, Arkadi G. Surmava, Tamar G. Lordkipanidze. The Neuronal Porosome Complex in Mammalian Brain: A Study Using Electron Microscopy. Chapter: NanoCellBiology: Multimodal Imaging in Biology and Medicine. pp. 39-61 Editors: Jena B.P., Taatjes D.J. Pan Stanford Publishing Pte. Ltd. (Cover: Neuronal Porosome Complex), pp. 39-60.
               2014 - Mzia Zhvania, Tamar Lordkipanidze, Maia Kiladze, Nadezhda Japaridze, Nato Kotaria, Tamar Bikashvili – The Effect of kainic acid on the rat brain: histological, Electron-microscopic and Two-photon microscopic study. In Book: Kanic Acid: Neurotoxic Properties, Biological Sources and Clinical Applications. Nova Science Publishers, Inc.USA, pp. 95-138.
               2014 – Mzia Zhvania, Nadezhda Japaridze, Mariam Ksovreli – Effect of different forms of hypokinezia on the ultrastructure of limbic, neocortical and extrapyramidal structures of the rat brain. Springer Proceedings of Physics. Volume 154, pp. 221-227.
               2013 - Mzia G. Zhvania, Nadezhda J, Japaridze, Lela R. Chilachava, Lia K. Gelazonia, Tamar Z. Bikashvili, Manana G. Dashniani, Maia Burjanadze. Immediate and persisting effect of toluene chronic exposure on recognition memory, locomotor activity, behavior in multibranch maze and hippocamapl structurre in adolescent and adult rats. Toluene: Chemical Properties, Applications and Toxicology. Nova Science Publishers, Inc., Marco C. Palminteri USA. pp. 53-92.

სამეცნიერო სტატიები:

              2015 – Mzia G. Zhvania MG. Nadezhda J Japaridze, Mariam G Qsovreli,Vera I Okuneva, Arkadi G Surmava, Tamar G Lordkipanidze. Electron Microscopic Morphometry of Isolated Rat Brain Porosome Complex. Neuroscience Research (Elsevier). Accepted for Publication.         
             2015 – Zhvania MG, Ksovreli M, Japariodze NJ, Lordkipanidze TG. Ultrastructural changes to rat hippocampus in pentylenetetrazol- and kainic ac id-induced status epilepticus: A study using electron microscopy. Micron (Elsevier), 74, pp. 22-29.          
            2014 - Mzia G. Zhvania, Tamar Z. Bikashvili, Nadezhda J, Japaridze, Ilia I. lazrishvili, Mariam Ksovreli. White noise and neuronal porosome complex: transmission electron microscopic study. Discoveries Journals. Discoveries 2014, July – September, 2(3) : e25/ DOI: 10.15190/d.2014.17 (Article Featured on the Cover).
            2013 - Kotaria N, Kiladze M, Zhvania MG, Japaridze NJ, Bikashvili T, Solomonia RO, Zhvania M, Bolkvadze T. The protective effect of Myo-inositol on hippocampal cell loss and structural alterations in neurons and synapses triggered by kainic acid-induced status epilepticus, Cell Mol Neurobiol. (Elsevier), 33, 5, pp. 659-671.
            2013 - Lordkipanidze T, Bikashvili T, Japaridze N,, Zhvania M.The Effectof kainic acid on hippocampal dendritic spine motility at the early and late stages of development, Micron (Elsevier), 49, pp. 28-32;
           2012 - Japaridze NJ, Okuneva VG, Qsovreli MG, Surmava AG, Lordkipanidze TG, Kiladze MT, Zhvania MG. Hypokinetic stress and neuronal porosome complex in the rat brain: the electron microscopic study. Micron (Elsevier), 43, 9, pp. 948-954
           2012 - Okuneva VG, Dzhaparidze ND, Kotaria NT, Zhvaniia MG. Neuronal porosome in the rat and cat brain. Tsitologiiya (Russian Academy of Science), 54, 3, pp. 210-215.
           2012 - Okuneva VG, Dzhaparidze ND, Kotaria NT, Zhvaniia MG. Neuronal porosome in the rat and cat brain. Cell and Tissue Biology (Pleiades Publishing, Lrd), 6, 1, pp. 69-72
           2012 - M.G. Zhvania, N.J. Japaridze, M. Ksovreli, M. Kiladze, V. Okuneva, A. Surmava, T. Lordkipanidze, N. Kotaria. Effect of chronic hypokinetic stress on the structure of axon-dendritic synapses in the central nucleus of the amygdala of the rat: an electron microscopic investigation. Journal of Biological Physics and Chemistry (AMSI & Collegium Basilea), 12, 4, pp. 148-152.
           2012 - Zhvania MG, Chilachava LR, Japaridze NJ, Gelazonia LK, Lordkipanidze TG. Immediate and persisting effect of toluene chronic exposure on hippocampal cell loss in adolescent and adult rats. Brain Res. Bull. (Elsevier), 87, 2, pp. 187-192
           2012 - T. Z. Bikashvili, L. R., Chilachava, L. K. Gelazonia, N. J. Japaridze, M. G. Zhvania, T. G. Lordkipanidze and Okuneva V. G., Effectof Chronic Inhalation of Toluene on Behavior of Rats of Various Age Groups in MultiBranched Maze, Bulletin of Experimental Biology and Medicine (Springer), 152, 5, pp. 587-589 (Article in Russian and English)
           2011 - Cho WJ, Lee JS, Zhang L, Ren G, Shin L, Manke CW, Potoff J, Kotaria N, Zhvania MG, Jena BP. Membrane-directed molecular assembly of the neuronal SNARE complex. J Cell Mol Med (Elsevier), 15, 1 pp. 13-17.
           2010 – Kunchulia M, Bolkvadze T, Zhvania M, Kotaria N, Kladze M. Effect of oxytocin on behavior and memory in rats subjected to chronic restraint stress. Georgian Medical News (Publisher: International Academy of Sciences, Education, Industry, and Arts, U.S.A.), 187, pp. 56-60          
           2010 - Lippman Bell JJ, Lordkipanidze T, Cobb N, Dunaevsky A. Bergmann glial ensheathment of dendritic spines regulates synapse number without affecting spine motility. Neuron Glia Biol. (Elsevier), 2, 1-8..
           2009 - Жвания МГ, Джапаридзе НД, Болквадзе Т, Бикашвили ТЗ. Количественный анализ глиоцитов в поле СА1 гиппокампа крыс через 14 дней после киндлинга гиппокампа. Морфология (Ed. Escular, Russia), 23 (178-13)
           2009 – Zhvania MG, Japaridze N, Okuneva V, L. Chilachava, Surmava A. The Aotmic Force Microscopic Study if Hippocampal Neuron. Proceedings of International Conference “Physical Methods in Medical Research” (Ed. Georgian Technical University), pp. 87-91.
           2009 - Okuneva V, Gelazonia L, Bikashvili T, Japaridze N, Zhvania M. Effect of Nadolo injected prior to CRH on stress-induced plasma corticosterone level in rat. Georgian Med News (Publisher: International Academy of Sciences, Education, Industry, and Arts, U.S.A.),. 175, pp. 71-73.
           2008 - Zhvania MG, Bolqvadze T, Solomonia RO, Kuchiashvili N, Japaridze NJ. Effect of acoustic stimulation on GABAergic neurons in limbic structures of Krushinskii-Molodkina rats. Bull Exp Biol Med (Springer), 145, 4, pp.398-400.
           2008 - Bolkvadze TA, Japaridze ND, Zhvania MG, Bikashvili TZ, Chilachava LR. Kindling-induced hippocampal cell death in rats. Neurosci Behav Physiol (Springer), 38, 4, pp. 359 – 62
           2008-Jocelyn J. Lippman, Tamar Lordkipanidze, Margaret E. Bull, Sung Ok Yoon, and Anna Dunaevsky. Morphogenesis and regulation of Bergmann glial processes during Purkinje cell dendritic spine ensheathment and synaptogenesis. GLIA (Elsevier), 56, 1463-1477
           2007 - Bolkvadze TA, Dzhaparidze NJ, Zhvania MG,Bikashvili TZ, Chilachava LR. Hippocampal Cell Loss in Rats as a Result of Kindling “Morfologiya” (Esculap, Russia) v. 131, 2, pp.49-52.
           2007 - Solomonia R, Nozadze M, Kuchiashvili N, Bolkvadze T, Kiladze M, Zhvania M, Kigyradze T, Pkhakadze V. Effect of myo-inositol on convulsions induced by pentylenetetrazole and kainic acid in rats. Bull Exp Biol Med (Springer), 43, 1, pp. 58-60.
           2007 – Zhvaniia MG, Solomoniia RO, Bikashvili TZ, Kotariia NT, Chkhikvishvili TsG, Kiladze MT, Nozadze MB, Dzhaparidze ND. The influence of myo-inositol on the ultrastructure of hippocampal CA1 area in kainate treated rats. Tsitologiya (Russian Academy of Science), 49, 11, 939-43.
           2006 – T. Bolkvadse, N.D. Dzhaparidze, M G Zhvaniya, N.T. Kotaria,, A.Sh. Tsitsishvili. Cellular composition of the rat piriform cortex in experimental epilepsy. Neuroscience and Behavioral Physiology (Springer), 36, 3, pp. 271-274.
           2006 - Ochigava I, Kalandarishvili L, Zhvania M. Immunological and central nervous system changes in mice suffering from Staphyloccocus aureus and treated with Saccharomyces cerevisiae var. vini living cells. Folia Microbiol (Springer) 51, 6, pp. 659-63.
          2006 - T. Bolkvadse, N.D. Dzhaparidze, M G Zhvaniya, N.T. Kotaria,, A.Sh. Tsitsishvili. Cellular composition of the rat piriform cortex in experimental epilepsy. Neurosci. and Behav. Physiol.(Springer), 36, 3, pp. 271-274.
          2006 -Brikha R. Shrestha, Ottavio V. Vitolo, Powrnima Joshi, Tamar Lordkipanidze, Michael Shelanski and Anna Dunaevsky. Amyloid β peptide adversely affects spine number and motility in hippocampal neurons. Molecular and Cellular Neuroscience (Elsevier), 33, 3, pp. 274-82.
          2005 - Tamar Lordkipanidze and Anna Dunaevsky. Purkinje cell dendrites grow in alignment with Bergmann Glia. J.Glia (Willey), 51, 3, pp. 229-234  
          2005 - Kotaria N, Hinz U, Zechel S, von Bohlen, Halnach O. Localization of DJ-1 protein in the murine brain. Cell Tissue Res. (Springer), 322, 3, pp. 503-507.
          2005 - Zhvaniia MG, Lazrishvili IL. Discovery of a new cellular structure—porosome. Tsitologiya (Russian Academy of Science), 47, 1, pp. 23-7.
          2005 - T. Bolkvadse, N.D. Dzhaparidze, M G Zhvaniya, N.T. Kotaria,, A.Sh. Tsitsishvili. Cellular composition of the rat piriform cortex in experimental epilepsy. Morfologia (Ed. Esculap, Russia), 127, 1, pp. 14–17.
          2004 - Zhvania MG, Lazrishvili I, Bikashvili T, Jena B. Structure, isolation, composition and reconstitution of the neuronal fusion pore. Cell Biol Intern (Willey), 28, 1, pp. 699-708.
 
მიმოხილვითი სტატიები:

             2015 - Mzia Zhvania, Nadezhda Japaride, Lela Chilachava, Lia Gelazonia, Nino Pochkhidze. Toluene chronic inhalation and hippocampal structure. Review, In: Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse” (Ed. Victor Preedy, Kings College of London. Academic Press. Elsevier (მიღებულია დასაბეჭდად).
             2014 - ია ჟვანია. ნანომედიცინა. ქალთა ჯანმრთელობის აქტულაური საკითხები (Georgian Medical Women’s Association). 5, 67-80.  
             2009 - Okuneva V, Zhvania M, Japaridze N, Gelazonia L, Lordkipanidze T. Stress-system: cortictropin-releasing hormone and catecholamines (Review) Georgian Med News, (Publisher: International Academy of Sciences, Education, Industry, and Arts, U.S.A.), 172-173, pp. 65-69.
            2010 - Lazrishvili IL, Zhvaniia MG. Porosome: a new organelle and the universal secretion machine in cells. Tsitologiia (Ed. Esculap, Russia), 52, 7, pp.:534-6. Review
             2007 - Zhvania MG. Discovery of the Molecular Mechanism of Cell Secretion. Journal of Biological Physics and Chemistry (AMSI & Collegium Basilea).
             2005 - Zhvania MG, Dzhaparidze ND, Bolkvadze TA. Characteristics of structural organization of interneurons in CA 3 region and mossy fibers of hippocampus. Morfologia (Ed. Esculap, Russia), 127, 1, pp. 78-83. Review
      
მონაწილეობა სამეცნიერო კონგრესებში, კონფერნეციებში, სიმპოზიუმებში უკანასკნელი 5 წლის განმავლობაში (არასრული ჩამონათვალი):
 
2015 ოქტომბერი - INTERM 2015 Congress, თურქეთი
2015 მაისი - ახალგაზრდა მეცნიერთა კონფერენცია (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია), თბილისი
2014, ოქტომბერი - 27th ECNP Congress, ბერლინი, გერმანია
2014, ოქტომბერი - 43th Annual Meeting of Society for Neuroscience, ვაშინგტონი, აშშ
2014, ივნისი - International Behavioral Neuroscience Society Annual Meeting, ლას ვეგასი, აშშ
2014, ოქტომბერი - III International Symposium “Neuroplasticity. Nervous Substrate for Health and Disorder. New Approaches for Research”. თბილისი
2014 - XII National Scientific Conference of
Georgia "Actual Problems of Physiology and Biomedicine" . ქუთაისი
2014 - International Scientific Conference
> of young scientists and specialists“. ბაქო, აზერბაიჯანი
2014 ივნისი - Sleep Training Summer School. Basics of Sleep Science and Sleep
Medicine-Age, ჩაქვი  
2013 ივლისი – 9th FENS Forum on Neuroscience, მილანი, იტალია
2013, ოქტომბერი - International Multidisciplinary Congress on Microscopy, ანტალია, თურქეთი
2013 ივლისი -The 37th International Congress of Physiological Sciences - IUPS 2013 ბირმინგემი, დიდი ბრიტანეთი
2013 - Tbilisi 1st International Conference "Merging Neuroscience and Medicine: Implications for Brain Disorders“. თბილისი
2013 სექტემბერი –Conference of Georgian Society of Physiologists, თბილისი, საქართველო
2013 სექტემბერი – FENS, Regional Comnference, პრაღა, ჩეხია
2012 ოქტომბერი - 41th Annual Meeting of Society for Neuroscience, ახალი ორლეანი, აშშ
2012 ივლისი - 8th FENS Forum of Neuroscience, ბარსელონა, ესპანეთი
2012 ოქტომბერი - II International Scientific Symposium “Neuroplasticity: Nervous Substrate for Health and Disease: New Approaches for Research. თბილისი (Organizer and Presenter), თბილისი, საქართველო
2012 დეკემბერი - II International Scientific Conference “Actual Problems in Neurobiology”, თბილისი, საქართველო
2011 დეკემბერი - International Conference “Physical Approaches in Medical Research”, თბილისი, საქართველო
2011 სექტემბერი - 24th ECNP Congress, პარიზი, საფრანგეთი
2010 ოქტომბერი - I ISTC International Scientific Workshop “Neuroplasticity: Nervous Substrate fir Health and Disease”, თბილისი, საქართველო (ორგანიზატორი და მომხსენებელი)
2010 აგვისტო-სექტემბერი - 23th European Conference in NeuroPsychopharmacology, ამსტერდამი, ნიდერლანდები
2009 სექტემბერი - 22th European Conference NeuroPsychopharmacology, სტამბული, თურქეთი
2009 ოქტომბერი - Society for Neuroscience (SFN) 39th Annual Meeting. ჩიკაგო, აშშ
2009 ივლისი - XXXVI th International Congress of Physiological Sciences (IUPS2009), კიოტო, იაპონია
2009 ნოემბერი - 39th Annual Meeting of Society for Neuroscience, ჩიკაგო, აშშ
2009 სექტემბერი - First International Conference: Vision and Cognition. Tbilisi, თბილისი (თანაორგანოზატორი)
2008 ოქტომბერი - 38th Annual Meeting of Society for Neuroscience. სან დიეგო, აშშ
2008 ივლისი - 6th FENS Forum, ჟენევა, შვეიცარია
2008 სექტემბერი - AFM BioMed Conference, მონტერეი, აშშ
2007- European Society for Brain and Behavior (EBBS): Basic Mechanisms of Motor and Cognitive Disfuntions, კრაკოვი, პოლონეთი
2006 ივლისი - 5th European Congress on Neuroscience, ვენა, ავსტრია
2005 ოქტომბერი - IBRO/CEERC Summer School "Research strategies for the study of complex neural networks: From synaptic transmission to seeing the brain in action” – დენრეცენი, უნგრეთი
2004 ივლისი - 4th Forum of European Neuroscience (FENS) – ლისაბონი, პორტუგალია
2004 მაისი – International Conference: Physiology of Yeasts – ანგლეტი, საფრანგეთი
 
ჯგუფის მიერ მოპოვებული სამეცნიერო გრანტები და სხვა სამეცნიერო პროექტებში მონაწილეობა:
 
2015-2017 დარიშხანის ზემოქმედება ვირთაგვების ქცევასა და ტვინის ნეიროარქიტექტონიკაზე. პროექტი FR/533/7-274/14    
2012-2015 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი: Modulation of hipocampdependent memory by septohipocampal cholinerigc and non-cholinergic proectios: behavioral and immunocytochemical study(N 13/10). - იმუნოჰისტოქიმიური კვლევები
2010-2013 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, პროექტი 6/09 - Dendritic spine plasticity and epileptic neuron; Atomic Force Microscopic and Two-Photon Microscopic Study.
2006-2009 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი: Corticotropin-releasing hormone intracerebroventricular administration provoked stress: molecular changes and the role of catecholamines in these alterations - ავტორი და მენეჯერი - მზია ჟვანია
2006-2009 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი: The Role of cholynergic system in memory and learning. იმუნოჰისტოქიმიური კვლევები
2007 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - სამცნიერო აპარატურის შესაძენად გამოცხადებული კონკურსი - ატომურ-ძალოვანი მიკროსკოპი Bioscope II, Veeco, USA - ავტორი მზია ჟვანია)
2002-2005 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ფონდის (ISTC) მიერ, დაფინანსებული პროექტის G-420 სუბმენეჯერი და ბიოლოგიური კვლევების ჯგუფის ხელმძღვანელი. პროექტის სახელწოდება: მცენარე Aquilegia vulgaris- ის ანტიეპილეფსიური თვისებები. პპრექტის ხელმძღვანელი - რევაზ სოლომონია.


            

Pages: 1 2