ნორმატიული აქტები

ნანახია 962-ჯერ
sajaro-samartlis-iuridiuli-piris-shesaxeb-1.pdf sajaro-samartlis-iuridiuli-piris-shesaxeb-1.pdf
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის
ბრძანება №114/ნ
2010 წლის 18 ნოემბერი
  cesdeba.pdf     

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის შინაგანაწესი
შინაგანაწესი

საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №276
  276.pdf     

საქართველოს მთავრობის
დადგენილება №407
407.pdf     

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი
  zogadi-administraciuli-kodeqsi.pdf     


შრომის კოდექსი
 shromis-kodeqsi.pdf     


საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ
sajaro-samartlis-iuridiuli-piris-shesaxeb-1.pdf


მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ
mecnierebis-teqnologiebis-da-mati-ganvitarebis-shesaxeb.pdf

<<უკან
გააზიარეთ ფეისბუკზე >>