ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორია

ნანახია 5-ჯერ
ლაბორატორიის სამეცნიერო მიმართულება:
ტკივილისა და ანალგეზიის ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია დაარსდა 1975 წელს ბ.მ.დ. საურმაგ ბუთხუზის მიერ. დაარსებისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ს. ბუთხუზის თანამშრომლობას ჩეხ პროფ. ლადისლავ ვიკლიცკისთან. მათ ერთობლივად გამოიკვლიეს კატებში კბილის პულპის აფერენტების ქერქული (სომატოსენსორული) წარმომადგენლობა (1972) და ყბის გაღების რეფლექსის ქერქული კონტროლის საკითხები (1974). 1970–80–იან წლებში ქრონიკულ ცდებში კატებზე შესწავლილ იქნა ტკივილის ქცევითი, ემოციური, ვეგეტაციური და ბიოელექტრული რეაქციები. მწვავე ცდებში დეტალურად იქნა გამოკვლეული სამწვერა ნერვის ბირთვის ნეირონული პასუხები. კერძოდ, ე. აბზიანიძემ სხვა თანამშრომლებთან (ვ. ბერიშვილი, ლ. ბეღელაძე, ზ. საყვარელიძე) ერთად შეისწავლა ცენტრალური რუხი ნივთიერების, დორსალური ნაკერის ბირთვისა და ლურჯი ლაქის ელექტრული სტიმულაციის გავლენები სამწვერა ნერვის ბირთვის ნეირონებზე. მათ აგრეთვე დაადგინეს ჰიპოთალამუსის სხვადასხვა უბნების ელექტრული სტიმულაციის გავლენები სამწვერა ნერვის ბირთვისა და ცენტრალური რუხი ნივთიერების ნეირონებზე.
 1990–იან წლებში გ. ღურწკაიამ და თ. ლაღიძემ შეისწავლეს ე.წ. ნოციცეპტური და კონვერგენტული ნეირონების თვისებები კატების პირველად სომატო–სენსორულ ქერქში და მათზე ცენტრალური რუხი ნივთიერების, შავი სუბსტანციისა და ლურჯი ლაქის გავლენები. მათ აგრეთვე გამოიკვლეს სომატოსენსორული ქერქისა და თალამუსის სპეციფიკური და არასპეციფიკური ბირთვების ურთიერთობის საკითხები.
 2004 წლიდან ლაბორატორიას სათავეში ჩაუდგა ბ.მ.დ. მერაბ ცაგარელი. მისი ინიციატივით დაიწყო ახალი მიმართულებით მუშაობა – არასტეროიდული, ანთების საწინააღმდეგო წამლების (ასასწ) გვერდითი მოვლენების კვლევა. მ. ცაგარელის ხელმძღვანელობით ნ. წიკლაურმა შეისწავლა რიგი ასასწ–ბის (ანალგინი, კლოდიფენი, კეტოროლაკი, ქსეფოკამი) მიერ გამოწვეული ტოლერანტობის ეფექტები, მათი სისტემური და ზოგიერთ სტრუქტურაში (ამიგდალას ცენტრალური ბირთვი, წყალსაცავის მიმდებარე უბანი, ნაკერის დიდი ბირთვი, დორსალური ჰიპოკამპი) ინექციებისას. ეს პროცესი წარმოადგენს ნალოქსონ–დამოკიდებულს (მორფინის რეცეპტორების ბლოკატორი), რაც მიუთითებს ასასწ–ბით გამოწვეულ ტოლერანტობაში ენდოგენური ოპიოიდების (ენდორფინები) მონაწილეობაზე. მიღებულ შედეგებს გააჩნიათ გარკვეული მნიშვნელობა სამედიცინო პრაქტიკისთვის აღნიშნული წამლების ხანგრძლივი ვადით დანიშვნასთან დაკავშირებით.
 მეორე მიმართულება უკავშირდება ტრანზიტორულ რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების (transient receptor potential (TRP) channels) კვლევას. ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და CRDF საგრანტო დაფინანსებით ჩვენ გამოვიკვლიეთ ამ არხების როლი ტკივილის, ტემპერატურისა და მექანიკურ მგრძნობელობაში. ჩვენს მიერ მიღებულ იქნა საინტერესო შედეგები, რომ ამ არხების ეგზოგენური ლიგანდები (დარიჩინის ალდეჰიდი, მენთოლი, მდოგვის ზეთი, კაპსაიცინი) იწვევენ მათ გააქტივებას, ანუ ექსპრესიას. უკანასკნელ წლებში ჩვენ ვსწავლობთ ასასწ –ის გავლენას TRP არხების აქტივაცია/დეაქტივაციაზე. ამდენად, ამ არხების ბლოკატორების სინთეზი და მათი გამოყენება კარგ პერსპექტივებს სახავს კლინიკური პრაქტიკისთვის სრულიად ახალი ტიპის ანალგეტიკების სინთეზისთვის.
ბოლო 5 წლის (2009–2014) განმავლობაში მოპოვებული გრანტების ჩამონათვალი:

 1. თერმო TRP არხები და სითბური ტკივილის მოდულაცია ქიმიური გამღიზიანებლებით. 2007-2009; დამფინანსებელი – ამერიკის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF). (# GEB1-2883-TB07).
 2. არაოპიოიდური ანალგეტიკების ანტინოციცეპტური მოქმედებისა და მათ მიერ გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა. 2008–2010; დამფინანსებელი –ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (# GNSF/ST07/6-234).
 3. პირის ღრუს გაღიზიანების ტრიგემინალური მექანიზმი. 2009-2010; US NIH დამატება ძირითად გრანტზე. (#3R01DE013685-09S1).
 4. ქიმიური გამღიზიანებლებით თერმული ტკივილის მოდულაციის ქცევითი და ელექტროფიზიოლოგიური შესწავლა. 2010-2013; რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (# GNSF/ST130/6-270).
 5. არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო წამლებით ტრანზიტორულ რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების შესწავლა. 2013–2016; რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (# 31/40).
ბოლო 5 წლის (2009–2014) განმავლობაში გამოქვეყნებული შრომები:
თავები წიგნებში
Tsagareli M.G. Transient receptor potential ion channels as promising therapeutic targets: An overview. In: Frontiers in CNS Drug Discovery. Vol. 2, Chapter 5. London: Bentham Press, 2013, pp. 118-145. DOI: 10.2174/9781608057672113020007
Tsagareli M.G. Cognition and hemispheric interaction. In: Advances in Behavioral Psychology. Vol. 87, Chapter 7, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012, pp.183-204.
Tsagareli M.G. Pain concepts and treatment by opioids: A historic review. In: Opioids:
 Pharmacology, Clinical Users and Adverse Effects. Chapter 2, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2012, pp. 15-33.
მიმოხილვითი სტატიები
Tsagareli M.G. Thermo-TRP channels in pain sensation. British J. Pharm. Sci., 2015, Vol. 6, No. 6, pp. 376-384. (doi: 10.9734/BJPR/2015/16883)
Kvachadze I., Tsagareli M.G., Dumbadze Z. An overview of ethnic differences in pain sensation. Georgian Med. News, 2015, Vol. 22, No. 1 (238), pp. 102-108.
Gurtskaia G., Tsiklauri N., Nozadze I., Tsagareli M.G. An overview of antinociceptive tolerance to non-steroidal anti-inflammatory drugs. Annu. Res. & Review Biol., 2014, Vol. 4, No. 12, pp. 1887-1901.
Tsagareli M.G. Pain and memory: Do they share similar mechanisms?. World J.Neurosci., 2013, Vol. 3, No. 1, pp. 39-48.
Tsagareli M.G. Ivane Tarkhnishvili (Tarchanoff): A major Georgian figure from Russian physiological school. Journal History Neurosci., 2012, Vol. 21, No. 4, pp. 393-408.
Tsagareli M.G. Pain as memory: neuroplasticity of central sensitization as a therapeutic target. J. Biol. Physics & Chemsitry, 2012, Vol. 12, No. 4, pp. 174-181.
Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G. Tolerance effects of NSAIDs microinjected into central amygdala, periaqueductal grey, and nucleus raphe: Possible cellular mechanism. Neural Regener. Res., 2012, Vol. 7, No. 13, pp. 1029-1039 (doi:10.3969/j.issn.16735374.2012. 13.010)
 Tsagareli M.G., Doty R.W. Ivane S. Beritashvili (1984-1974): From spinal cord reflexes to image-driven behavior. Neuroscience, 2009, Vol. 163, No. 3, pp. 848-856.
სამეცნიერო სტატიები
Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G.  NSAIDs attenuate hyperalgesia induced by TRP channel activation. Data Brief, 2016, Vol. 6, pp. 668-673 (doi:10.1016/j/dib.2015.12.055).
Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Role of thermo TRPA1 and TRPV1 channels in heat, cold and mechanical nociception of rats. Behav. Pharmacol. 2016, Vol. 27, No. 1, pp. 29-36.
Tsiklauri N., Nozadze I., Nebieridze M., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance to NSAIDs microinjected into dorsal hippocampus of rats is due pharmacological tolerance. Georgian Med. News, 2015, Vol. 22, No. 2 (239), pp. 109-113.
Abzianidze E., Kvaratskhelia E., Tkemaladze T., Kankava K., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Epigenetic regulation of acute inflammatory pain. Georgian Med. News, 2014, Vol. 21, No. 10 (235), pp. 78-81.
Tsiklauri N., Gurtskaia G., Nozadze I., Tsagareli M.G. Is hippocampus susceptible to antinociceptive tolerance to NSAIDs like the periaqueductal grey? Pain Res. Treatment, 2014, Vol. 2014 (doi: 10.1155/2014/654578)
Gurtskaia G., Tsiklauri N., Nozadze I., Nebieridze M., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance effects of NSAIDs microinjected into dorsal hippocampus. BMC Pharmacol. & Toxicol., 2014, Vol. 15, Article 10, (doi: 10.1186/ 2050-6511-15-10)
Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Behavioral study of TRPA1 and
TRPV1channels relationship in rats. Bull. Georgian Natl. Acad. Sci., 2014, New Series, Vol. 8, No. 1, pp. 122-127.
Tsagareli M.G., Nozadze I.R., Gurtskaia G.P., Carstens M.I., Tsiklauri N.J., Carstens E.E. Behavioral and electrophysiological study of thermal and mechanical pain modulation by TRP channel agonists. Neurophysiology / Neirofiziologia, 2013, Vol. 45, No. 4, pp. 369-379. Republished in: Neurophysiology, 2013, Vol. 45, No. 4, pp. 329-339, DOI:10.1007/s11062-013-9377-2.
Tsagareli M.G., Merrill A.W., Tsiklauri N., Iodi Carstens M., Nozadze I., Gurtskaia G., Abzianidze E., Carstens E. Some effects of mustard oil and cinnamaldehyde on spinal neuronal responses to cutaneous stimuli in male rats. Bull. Georgian National Acad. Sci., 2012, New Series, Vol. 6, No. 3, pp. 104-116. [www.science.org.ge]
Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Iodi Carstens M., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E., Carstens E. Behavioral and electrophysiological study of the effects of thermosensitive TRP channel agonists on touch, temperature and pain sensations. Proc. Intl. Conference “Physiological Mechanisms of Organism’s Functional Regulation”, Yerevan, 2012, pp. 352-357.
Abzianidze E.V., Gorgiladze T.A., Tkemaladze T.T., Berishvili V.G., Kartvelishvili K., Partskhaladze B.G., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. The effects of morphine injection in central nucleus of amygdala on firing PAG neurons and tail flick. Proc. Intl. Conference “Physiological Mechanisms of Organism’s Functional Regulation”, Yerevan, 2012, pp. 39-43.
Gurtskaia G., Tsiklauri N., Nozadze I., Abzianidze E., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance effects of NSAIDs microinjected into dorsal hippocampus. Proc. Intl. Confer. “Physiological Mechanisms of Organism’s Functional Regulation”, Yerevan, 2012, pp. 140-144.
Tsagareli M.G. Behavioral testing of the effects of thermosensitive TRP channel agonists on touch, temperature and pain sensations. Neirofiziologia, 2011, Vol. 43, No. 4, pp. 356-368. Republished in: Neurophysiology, 2011, Vol. 43, No. 4, pp. 309-320.
Tsiklauri N.D., Nozadze I.R., Gurtskaia G.P., Tsagareli M.G. Opioid sensitivity of analgesia induced by microinjections of nonsteroidal anti-inflammatory drugs into the nucleus raphe magnus. Neirofiziologia, 2011, Vol. 43, No. 3, pp. 243-247. Republished in: Neurophysiology, 2011, Vol. 43, No. 3, pp. 213-216.
Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G. Tolerance to non-opioid analgesics is opioid-sensitive in nucleus raphe magnus. Frontiers Neurosci. 2011, Vol. 5, No.7, pp. 92-96 (doi: 10.3389/fnins.2011.00092)
Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M. Opioid sensitivity of nucleus raphe magnus after analgesia by non-steroidal anti-inflammatory drugs. Georgian Med. News, 2011, Vol. 18, No.1 (190), pp. 50-55.
Carstens E., Klein A., Iodi Carstens M., Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E. Effects of thermosensitive transient receptor potential (TRP) channel agonists on the neural coding of touch, temperature and pain sensation. Proc. 9th “Gagra Talks”, Intern. Confer. Fundamental Problems of Neuroscience. Tbilisi, 2010, pp. 267-280.
Abzianidze E., Gurtskaia G., Tsiklauri N., Nozadze I., Berishvili V., Tkemaladze T., Tsagareli M.G. Central mechanisms of pain modulation. Proc. 9th “Gagra Talks”, Intern. Confer. Fundamental Problems of Neuroscience. Tbilisi, 2010, pp. 290-304.
Doty R.W., Tsagareli M.G. Adversities of Ivane S. Beritashvili: Overcoming Them Throughout Life. Bull. Georgian National Acad. Sci., 2010, New Series, Vol. 4, No. 3, pp. 103-106. [www. science.org.ge]
Tsagareli M.G., Klein A.H., Tsiklauri N., Iodi Carstens M., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E.,Carstens E. Behavioral testing of thermo-sensitive transient receptor potential (TRP) channel agonists cinnam-aldehyde and menthol on touch, temperature and pain sensations. Bull. Georgian National Acad. Sci., 2010, New Series, Vol. 4, No. 3, pp. 107-118. [www. science.org.ge]
Klein A.H., Sawyer C.M., Iodi Carstens M., Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Carstens E. Topical application of L-menthol induces heat analgesia, and a biphasic effect on cold sensitivity in rats. Behav. Brain Research., 2010, Vol. 212, No. 2, pp. 179-186.
Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Zanotto K.L., Iodi Carstens M., Klein A.H., Gurtskaia G., Sawyer C.M., Abzianidze E., Carstens E. Behavioral evidence of heat hyperalgesia and mechanical allodynia induced by intradermal cinnamaldehyde in rats. Neurosci. Letters, 2010, Vol. 473, No.3, pp. 233-236.
Tsiklauri N, Nozadze I, Gurtskaia G, Berishvili V, Abzianidze E, Tsagareli M. Tolerance induced by non-opioid analgesic microinjections into rat's periaqueductal gray and nucleus raphe. Georgian Med. News, 2010, Vol. 17, No. 3(180), pp. 47-55.
Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E. The central nucleus of amygdala is involved in tolerance to the antinociceptive effect of NSAIDs. Inter. J. Health, 2010, Vol.2, No. 1, pp. 64-68.
Tsiklauri N., Viatchenko-Karpinski V., Voitenko N., Tsagareli M.G. Non-opioid tolerance in juvenile and adult rats. European J. Pharmacol., 2009, Vol. 629, Nos. 1-3, pp. 68-72.
 Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Nozadze I., Kandelaki R., Abzianidze E. Tolerance effects induced by NSAIDs microinjections into the central nucleus of the amygdala in rats. Neurophysiology, 2009, Vol. 41, No. 6, pp. 404-408.
 
სახელმძღვანელოები და მონოგრაფიები

Tsagareli M.G., Tsiklauri N. Behavioral Study of ‘Non-Opioid Tolerance’. New York: Nova
Biomedical, 2012, 107 pp.
 მ. ცაგარელი. ივანე ბერიტაშვილი: ცხოვრება და მოღვაწეობა (ქართულ და ინგლისურ ენებზე). თბილისი: `უნივერსალი”, 2010, 104 გვ.
ბოლო 5 წლის (2009–2014) განმავლობაში სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა:

• Annual Meeting of Society for Neuroscience, November 15-19, 2014, Washington, DC, USA
• The 5th Annual World Congress -“NeuroTalk-2014”, May 16-18, 2014, Nanjing, China
• International Workshop “Learning from the Past: Soviet/Russian Contributions to a Science of Anticipation”, September 2-4, 2014, Delmenhorst, Germany
• 8th European Pain Congress, October 9-12, 2013, Florence, Italy
• International Workshop on Transient Receptor Potential Channels, September 12-14, 2012, Valencia, Spain
• 14th World Congress on Pain, August 27-31, 2012, Milan, Italy
• 8th FENS Forum of Neuroscience, July 14-18, 2012, Barcelona, Spain
• Annual Meeting of Society for Neuroscience, November 12-16, 2011, Washington, DC, USA
• 7th European Pain Congress, September, 21-24, 2011, Hamburg, Germany
• V Congress Ukrainian Society for Neuroscience, June 6-10, 2011, Kyiv, Ukraine
• Annual Meeting of Society for Neuroscience, November 13-17, 2010, San Diego, CA, USA
• 15th Annual Meeting of ISHN, June 15-19, 2010, Paris, France
• Annual Meeting of Society for Neuroscience, October 17-21, 2009, Chicago, IL, USA
• 6th European Pain Congress, September 9-12, 2009, Lisbon, Portugal
 • 41st European Brain and Behavior Society Meeting. 14-18 September 2009, Rhodes, Greece

<<უკან
გააზიარეთ ფეისბუკზე >>