რუსუდან ვეკუა

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

რუსუდან ვეკუა დაიბადა 1976 წლის 26 ივლისს აფხაზეთში, ქ.სოხუმში. 1993 წელს აფხაზურ-ქართული კონფლიქტის გამო იძულებული გახდა დაეტოვებინა  მშობლიური ქალაქი. 1995 წლამდე ცხოვრობდა ბოლნისის რაიონის დაბა კაზრეთში, სადაც წარჩინებით დაამთავრა სამედიცინო კოლეჯი სამეანო საქმის სპეციალობით. 1995 წელს ჩაირიცხა თსუ-ს სოხუმის ფილიალის ბიოლოგიის ფაკულტეტზე, ბიოლოგიისა და ქიმიის მასწავლებლის სპეციალობაზე და საცხოვრებლად გადმოვიდა თბილისში. 2000 წელს, სწავლის წარჩინებით დამთავრების შემდეგ, ჩააბარა გამოცდები (ინგლისური ენა, რადიობიოლოგია) საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის რადიობიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის ს/კ ცენტრის ასპირანტურაში. მუშაობდა თემაზე “ბოცვერების გულის რიტმის ვარიაბელობა რადიაციის ზემოქმედებისას“. სამეცნიერო ხელმძღვანელი იყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენდი, ს/კ ცენტრის დირექტორი - კიაზო ნადარეიშვილი.  ჩაბარებული აქვს  საკანდიდატო მინიმუმები უცხო ენასა (რუსული ენა, ინგლისური ენა ) და სპეციალობაში - რადიობილოგია. 2004 წელს დაიწყო მუშაობა უჯრედის რადიობიოლოგიის ლაბორატორიაში ლაბორანტად. 2005 წელს დაინიშნა უმცროსი მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე. 2006 წელს კონკურსის წესით არჩეულ იქნა მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე. 2010 წლიდან მუშაობს ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორიაში მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე.
 
კვლევის სფეროები:

მიკრობირთვები, მიკრობირთვების წარმოქმნის მექანიზმები, ციტოგენეტიკური მეთოდები.

 პუბლიკაციები

სტატიები:  
                                                   
1.    კ.ნადარეიშვილი, გ.ორმოცაძე, ვ.მესხიშვილი,  დ.ნადარეიშვილი,  მ.ხვედელიძე,  რ.ვეკუა, ქ.არჩვაძე. - „ბოცვერების გულისცემის რიტმის ვარიაბელობის სპექტრული ანალიზის შედეგების რაოდენობრივი შეფასებისა და ფიზიოლოგიური ინტერპრეტაციის ზოგიერთი ასპექტი.“ (საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია A, 2005, ტ.31, №3, გვ.397-404. რუსულ ენაზე. თბილისი.)
2.    მ.ხვედელიძე, ი.მესხიშვილი, რ.ვეკუა, მ.გვასალია, ე.ჭითანავა, გ.ჯიქია, დ.ბუთხუზი. – „კეტამინის გავლენა ბოცვერების გულის რიტმის ვარიაბელობაზე“. (საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე, 2006, ტ.174, №2, გვ.351-354. ინგლისურ ენაზე. თბილისი.)
3.    კ.ნადარეიშვილი, გ.იორდანიშვილი, მ.ნიკოლაიშვილი, გ.ორმოცაძე, ნ.მელითაური, მ.გვასალია, რ.ვეკუა, თ.მუსელიანი, მ.ჩაჩუა. – „კათექოლამინებისა და სეროტონინის შემცველობა და თანაფარდობა ბუნებრივად აგრესიული და პქფა-ით გააგრესიულებული ვირთაგვების თავის ტვინის სხვადასხვა სტრუქტურაში.“( საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია A, 2006, ტ.32, №6, გვ.1213-1222. რუსულ ენაზე. თბილისი.)
4.    r.vekua. - “radiaciis zemoqmedebis Seswavla eqsfolaciuri bukaluri ujredebis genetikur aparatze mikrobirTvuli testis meTodiT.” (Eეqsperimentuli da klinikuri medicina, 2017w, #3, gv.98-100. qarTul enaze. თბილისი.)
5.    g. iordaniSvili., d.nadareiSvili., i.maisuraZe., r.vekua. - “dietis gavlena cxovelis radiomgrZnobelobasa da mis neiroqimiur korelatebze.” (saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne, biomedicinis seria, 2017w, t.43, #3-4, gv. 129-132. ქართულ ენაზე. თბილისი.)
6.    g. iordaniSvili., i.maisuraZe., r.vekua. - “dietis gavlena cxovelis radiomgrZnobelobasa da qcevaze.” (saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne, biomedicinis seria, 2017w, t.43, #5-6, gv. 225-229. ქართულ ენაზე. Tbilisi)
7.    r.vekua., a.zedginiZe., g.ormocaZe. – “mikrobirTvuli testi, rogorc garemo faqtorebis zemoqmedebis Sefasebis citogenetikuri meTodi.” (eqsperimentuli da klinikuri medicina, 2018w, #6, gv.41-43. qarTul enaze. Tbilisi)

 თეზისები:

1.    Ормоцадзе Г.Л. Надареишвили К.Ш. Надареишвили Д.К. Арчвадзе К.Р. Векуа Р.Н. “Популяционный спектр эритроцитов как возможный критерий в диагностике, прогнозировании исхода и стратификации риска при лучевой патологии. (5-й Съезд по радиационным исследованиям. Москва. 10-14 апреля 2006 года)
2.    გ.იორდანიშვილი, მ.ნიკოლაიშვილი, ი.მაისურაძე, თ.მუსელიანი. გ.ჯიქია, ს.ზენაიშვილი, რ.ვეკუა. „დიეტის გავლენა ცხოველის რადიომგრძნობელობაზე“. (XII ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია -„ფიზიოლოგიისა და ბიომედიცინის აქტუალური პრობლემები“. მასალები. 25-27 სექტემბერი, 2014წ. ქუთაისი. გვ.27.)
3.    Turqadze N., Lomadze E., Zedginidze A., Vekua R., Sanikidze T., Ormocadze G. -“Micronucleus eritrocites – as a potential new biomarker of late effects of radiation impact." (International conference “The 1st “Beritashvili Talks”, Neirophysiological Functions and their Disorders – Interdisciplinary Studies, June 25-26, 2018, Tbilisi, Georgia,  Abstract Book, P.128)