მიმდინარე პროექტები

 1. გრანტი N FR-18-11783. მედიალური სეპტუმის ელექტრული სტიმულაციის ეფექტები ჰიპოკამპის მორფოლოგიაზე, ნეიროქიმიასა და მეხსიერების ფუნქციაზე კოგნიტიური დარღვევის მქონე ბებერ ვირთაგვებში. 2019-2022, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მაია ბურჯანაძე).
 2. გრანტი N FR-18-1391. Ehrlichia spp. - საქართველოში რეგიონალური გავრცელების და ჯანმრთელობის ტვირთის შეფასება. 2019-2022, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ლევან ციცქიშვილი).
 3. გრანტი N FR-18-14029. ვალპროის მჟავას პრენატალური ზემოქმედების ხანმოკლე და ხანგრძლივი ეფექტები ვირთაგვებში: ქცევითი, მორფოლოგიური და იმუნოქიმიური კვლევა. 2019-2022, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მანანა დაშნიანი).                                                                                                                                                                                                                                                          
 4. გრანტი N YS-18-960. „თავის ტვინის მუსკარინული ქოლინერგული სისტემის ფუნქციის დისრეგულაცია, როგორც ჰიპოკამპის ნეიროგენეზის ცვლილების და ძირითადი დეპრესიული დაავადების თანმდევი კოგნიტიური დარღვევების ძირითადი ფაქტორი“. 11.12.2018-11.12.2020, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მელანო შავგულიძე)
 5. გრანტი N STCU-2017-20. კიბოს უჯრედების თვითრეგულირებადი (კიურის ტემპერატურით ლიმიტირებული) მაგნიტური ჰიპერთერმიისთვის ახალი ნანომასალების შექმნა და კვლევა. 2018-2020, დამფინანსებელი – უკრაინის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი და შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - არჩილ ჭირაქაძე).
 6. გრანტი N MG-ISE-18-193. თავის ტვინი და ნეიროპლასტიურობა: სტრუქტურული და მოლეკულური ასპექტები“. 1.11.2018-22.05.2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მზია ჟვანია).
 7. გრანტი N YS-18-2034. „გლობალური ცილების ურთიერთქმედება თვითაწყობად ფირებთან და მცირე მოლეკულებთან. გავლენა სტაბილობასა და ფუნქციურ აქტივობაზე“. 12.2018-12.2020, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ტატიანა ტრეტიაკოვა).
 8. გრანტი N G-2312. “Microbacterium bovis infection in South Caucasus and its Health Barden”. 01.08.2017-01.08.2020, დამფინანსებელი – საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (ISTC) (ხელმძღვანელი - ლევან ციცქიშვილი).
 9. გრანტი N IS17_10. ანიონური ATP-აზების ნეიროტრანსმიტერით რეგულაციის მექანიზმი. 2017-2019, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - სოფიო ძნელაძე).
 10. გრანტი N FR17_534. ციტრულინირებული ცილების მონაწილეობა მეთილის ციკლის აქტიობასა და ნეიროანთებით დაავადებებში. 2017-2020, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ლალი შანშიაშვილი).
 11. გრანტი N FR17_333. აკუსტიკური დიაპაზონის დაბალი სიხშირის ელექტრომაგნიტური ველების ანტიდეპრესიული მოქმედება. 2017-2020, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - მარინა ბუცხრიკიძე).
 12. გრანტი N FR17_570. სპილენძის იონების კომპლექსწარმოქმნა გლობალურ ცილებთან, პოლიპეპტიდებთან და ამინომჟავებისგან თვითაწყობილ ფირებთან: მათი უნიკალური ელექტროგადამტანი თვისებების ფუნდამენტური და გამოყენებითი ასპექტები. 2017-2020, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - დიმიტრი ხოშტარია).
 13. გრანტი N YS17_53. ამიგდალას ცენტრალურ ბირთვში კანაბინოიდების მიკროინექციებით გამოწვეული ანტინოციცეპტური ტოლერანტობის შესწავლა ვირთაგვების რევმატოიდული ართრიტის მოდელში. 2017-2019, დამფინანსებელი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ნანა წიკლაური).
 14. გრანტი N YS17_96. ჰიპოკამპსა და პრეფრონტალურ ქერქში მეხსიერების ფუნქციასთან ასოცირებული სტრუქტურული და მორფოლოგიური ცვლილებების კვლევა ვირთაგვების ტვინის პარკუჭებში ოკადაიკის მჟავას ინექციის პირობებში. 2017-2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მაია ჭიღლაძე).
 15. გრანტი N 217342. ექსტრაუჯრედული უბიკვიტინის დონის ფლუქტუაციების განსაზღვრა სიმსივნით დაავადებული პაციენტების სისხლის შრატში. 2016-2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- რუსუდან სუჯაშვილი) .
 16. გრანტი N 217076. ქავილისა და ტკივილის შეგრძნება: ტრანზიტორული რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების როლი. 2016-2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მერაბ ცაგარელი).
 17. გრანტი N 217148. თავის ტვინის ლიმბურ უბნებში არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებით გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა. 2016-2019, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ნანა წიკლაური).