დასრულებული პროექტები

 1. გრანტი N STCU-2016-47. „ დნმ დიაგნოსტიკური ტექნოლოგია გმ სასოფლო-სამეურნეო კულტურების იდენტიფიცირებისთვის“. 04.06.2017-04.06.2019, დამფინანსებელი – უკრაინის სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი და შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი - ნელი დათუკიშვილი).
 2. გრანტი N DI-2016-9. Escherichia coli ATCC 25922 და მისი მონათესავე გრა-უარყოფითი ბაქტერიებისადმი აქტიური ხაზოვანი ანტიმიკრობული პეპტიდების პროექტირება. 2016-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მალაქია ფირცხალავა).
 3. გრანტი N 217822. საქართველოში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ტუბერკულოზის გავრცელება და გავლენა მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე. 2016-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ლევან ციცქიშვილი).
 4. გრანტი N MG_CG_04. მეოთხე საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში. 2017-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მაია მანწკავა).
 5. გრანტი N FR/397/7-180/14. DBAASP მონაცემთა ბაზის ახალი ვერსიისა და ანტიმიკრობული პეპტიდების წინასწარმეტყველების ახალი მეთოდების შემუშავება. 2015-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ბორის ვიშნეპოლსკი).
 6. გრანტი N FR/167/7-100/14. ეთანოლის დაბალი დოზების მასტიმულირებელი (ჰორმეზული) ზემოქმედების შესწავლა ლიმბური სისტემის ნეიროგენეზზე, მეტაბოლიზმზე და ქცევით აქტებზე თეთრი ვირთაგვების პოსტნატალური განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე. 2015-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ლალი გეგენავა) .
 7. გრანტი N FR/2577/7-270/14. აკუსტიკური დიაპაზონის მაგნიტური ველების ანტიეპილეფსიური მოქმედება. 2015-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- ნატო ბუკია).
 8. გრანტი N YS15_2.3.1_34. ჰიპოკამპში ნეიროტრანსმიტერთა მარკერების კვლევა ოკადაიკის მჟავის ტვინის პარკუჭში შეყვანით გამოწვეული მეხსიერების დარღვევის მქონე ვირთაგვებში. 2015-2017, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი-ლალი ყრუაშვილი).
 9. გრანტი N YS15_2.3.1_51. მეხსიერების და დასწავლის პროცესებში ბაზალური წინატვინის მნიშვნელობის კვლევა ქცევით, სტრუქტურულ და მოლეკულურ დონეზე. 2015-2017, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- გელა ბესელია).
 10. გრანტი N DP2016_17. ჯრედული ნეირომეცნიერება. 2016-2017, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ხელმძღვანელი- მზია ჟვანია).
 11. გრანტი N YS-2016-38. მხედველობითი პროცესინგი ნეიროგანვითარების დარღვევების მქონე ბავშვებში. 2016-2018, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი(ხელმძღვანელი- ხათუნა ფარქოსაძე) .
 12. გრანტი N FR/260/7-270/13. ინფორმაციული სტრესის გავლენა სხვადასხვა იერარქიულ საფეხურზე მდგომი ვირთაგვების ნეირობიოლოგიურ მაჩვენებლებზე. 2014 – 2017, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 13. გრანტი N 04/16. ბიოტექნოლოგიით მიღებული მცენარეთა პროდუქტების მულტიპლექსური დეტექცია ნანოტექნოლოგიით. 2015-2017, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 14. გრანტი N FR/533/7-274/14. დარიშხანის ზემოქმედება ვირთაგვების ქცევასა და ტვინის ნეიროარქიტექტონიკაზე. 2015-2017, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (ბიკაშვილი).
 15. გრანტი N G-2102. პეპტიდების სტრუქტურის და ანტიმიკრობული აქტიურობის მონაცემთა ბაზა. 2014-2015, დამფინანსებელი – მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი (ISTC), ალერგიისა და ინფექციური დაავადებების ეროვნული ინსტიტუტი (NIAID), ჯანმრთელობის ეროვნული ინსტიტუტი (NIH).
 16. გრანტი N 31/17. თავის ტვინის ნეიროქიმიური მაჩვენებლები, როგორც ცხოველთა იერარქიული რანგის პრედიქტორები. 2013–2016, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 17. გრანტი N 30/37. ნანობიოტექნოლოგიის შემუშავება გენეტიკურად მოდიფიცირებული საკვების მონიტორინგისათვის. 2013–2015, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 18. გრანტი N დ–13/04. დნმ–მარკერების შესწავლა გენეტიკურად მოდიფიცირებული საკვების დეტექტირებისათვის. 2013–2015, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 19. გრანტი N 31/16. ჰემორაგიული შოკის ზეგავლენა თავის ტვინის მიკროცირკულაციასა და ჰემორეოლოგიაზე. 2013 –2015, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 20. გრანტი N 31/40. არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო წამლებით ტრანზიტორულ რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების შესწავლა. 2013–2015, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 21. გრანტი N FR/99/7-270/12. დეპრესია: ჰიპერაგზნებული ტვინის დაცვა თუ რისკ–ფაქტორი? 2013–2015, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 22. გრანტი N 13/10. ჰიპოკამპდამოკიდებული მეხსიერების მოდულაცია სეპტოჰიპოკამპური ქოლინერგული და არაქოლინერგული პროექციებით: ქცევითი და იმუნოციტოქიმიური კვლევა. 2012–2015, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 23. გრანტი N FR771/7-230/11. გლობულური ცილების ენერგეტიკული ბუნება: კვანტური ეფექტების და კონფორმაციული ფლექსიბილობის როლი და გამოვლინება ფუნქციასა და სტაბილობაში. 2012-2015, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 24. გრანტი N YS/56/7-276/13. მხედველობითი პროცესინგის დინამიკის შესწავლა მაღალი სიხშირის ეეგ საშუალებით. 15/02/2014 - 15/05/2014, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (ტვინისა და გონების ინსტიტუტი ლოზანა, შვეიცარია).
 25. გრანტი N 52/51. სეპტოჰიპოკამპური საპროექციო ნეირონების როლი მედიალური სეპტუმის GABA რეცეპტორების აქტივაციით გამოწვეულ მეხსიერების დარღვევაში. 2014, საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (სოფო მატარაძე).
 26. გრანტი N 52/64. დოფამინისა და ციტოზოლური სინაფტოსომური ფაქტორის გავლენა CaATPაზაზე, 2013, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 27. გრანტი N YS/16/7-272/12. კოგნიტიური დატვირთვის გავლენა მხედველობით ყურადღებასა და თვალის საკადურ მოძრაობებზე. 01/05/2013-31/07/2013, დამფინანსებელი –   შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (პარიზის დეკარტეს უნივერსიტეტი, პარიზი, საფრანგეთი).
 28. გრანტი N GNSF/PRES08/6-344. დოფამინის სპონტანური გამოყოფის შეფასება ინ ვივო მიკროდიალიზის მეთოდით ახალი ქერქის სხვადასხვა უბნებში, ძილ-ღვიძილის ციკლის ქცევითი მდგომარეობების მიხედვით. 2012-2013, საერთაშორისო ახალგაზრდული კვლევითი გრანტი, დამფინანსებელი – დიდი ბრიტანეთის ფიზიოლოგთა საზოგადოება (ნელი მაღლაკელიძე).
 29. გრანტი N12/11. მეხსიერებისა და ჰიპოკამპში გლუტამატერგული ტრანსმისიის კვლევა იმუნოტოქსინით მედიალური სეპტუმის GABA-ერგული ნეირონების დაზიანების მქონე ვირთაგვებში. 2012, საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (გელა ბესელია).
 30. გრანტი N 12/09. იმუნოტოქსინებით მედიალური სეპტუმის ქოლინერგული და GABA-ერგული ნეირონების სელექტიური და თანადროული დაზიანების ეფექტების კვლევა ჰიპოკამპდამოკიდებული მეხსიერებისა და დასწავლის პროცესებზე. 2012, საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (ლალი ყრუაშვილი).
 31. გრანტი N 12/10. ტოლუოლის ქრონიკული ინჰალაციის ეფექტები მეხსიერების სხვადასხვა ფორმასა და ჰიპოკამპის სტრუქტურაზე მემენტინის ან პლაცებოს ზემოქმედების ფონზე ვირთაგვებში. 2012, საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (ნინო ფოჩხიძე).
 32. გრანტი N 5632 (09/13). მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით გამოწვეული ქცევითი დარღვევების მექანიზმების ანალიზი (ექსპერიმენტული კვლევა). 2012 – 2014, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი (ერთობლივი გრანტი).
 33. გრანტი N GNSF/PRES08/6-344. მეხსიერებისა და დასწავლის პროცესებში ჰიპოკამპისა და მიმდებარე ბირთვის ფუნქციათა დისოციაციის კვლევა. 2012, საქართველოს პრეზიდენტის გრანტი ახალგაზრდა მეცნიერთათვის (გიორგი მაღლაკელიძე)
 34. გრანტი N G-11/04. ჰიპოთალამუსის ორექსინის შემცველი ნეირონების პოპულაციები - ექსპერიმენტული კომიდან და ღრმა ნარკოზული ძილიდან თავის ტვინის დაჩქარებული გამოსვლის შესაძლო ნეიროფიზიოლოგიური სუბსტრატი/უჯრედული სამიზნე. 2012-2014, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 35. გრანტი N CNRS /SNRSF 09/10. თანმიმდევრობაზე დაფუძნებული ფიზიკურ–ქიმიური პარამეტრების განვითარება ანტიმიკრობული პეპტიდების რაციონალური კომპიუტერული დიზაინისთვის. 2012-2013, დამფინანსებელი – საფრანგეთის სამეცნირო კვლევის ეროვნული ცენტრი (CNRS ) და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (SNRSF).
 36. გრანტი N 12/26. Ecto-ATPაზას მოქმედების მოლეკულური მექანიზმისა და რეგულაციის პრინციპების დადგენა“. 2012, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 37. გრანტი N I/83 395. გლობულურ ცილებში მუხტის გადატანისა და სტაბილობის მექანიზმები: კონფორმაციული ძვრადობის ორმხრივი როლი.             2011-2013, დამფინანსებელიპარტნიორული თანამშრომლობის გერმანული ფოლკსვაგენის ფონდი (Volkswagen Foundation).
 38. გრანტი N ქცევითი ენდოფენოტიპის კვლევა. 2011-2014, დამფინანსებელი – შვეიცარიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კვლევის კომპეტენციის ეროვნული ცენტრი.
 39. გრანტიN YS/63/7-276/11. პერცეპტუალური დასწავლის ელექტრო–ფიზიოლოგიური მახასიათებლების შესწავლა სტიმულთა შემთხვევითი თანმიმდევრობით წარდგენის პირობებში. 01/12/2011 - 01/03/2012, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტი (სამუშაო გარემოსა და ადამიანური ფაქტორების ლაიბნიცის კვლევითი ინსტიტუტი, დორტმუნდი, გერმანია).
 40. გრანტი N 1/6–27. ქიმიური გამღიზიანებლებით თერმული ტკივილის მოდულაციის ქცევითი და ელექტროფიზიოლოგიური შესწავლა: გარდამავალ რეცეპტორულ პოტენციალთა არხების როლი. 2010–2012, დამფინანსებელი – შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 41. გრანტი N YS/697-276-11. ჰიპოკამპში ხანგრძლივ პოტენციაციასა და მეხსიერების სხვადასხვა ფორმაზე მედიალური სეპტუმის ელექტროლიზური, ნეირო– და იმუნოტოქსინით დაზიანების ეფექტების შედარება. 2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (გელა ბესელია).
 42. გრანტი N ST 09/262/8/150, საგრანტო ხელშეკრულება N1–8/66. გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების მიკვლევა გადამუშავებულ საკვებში. 2010–2013, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 43. გრანტი № 6-09. დენდრიტული ხორკლების პლასტიურობა და ეპილეფსია: ატომურ–ძალოვანი და ორ–ფოტონური მიკროსკოპული კვლევა. 2010-2013, დამფინანსებელი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 44. გრანტი N 09/02;   STCU N 5054. მულტიპლექსური ნანობიოტექნოლოგიის შემუშავება გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების კონტროლისათვის. 2010 –2012, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (GNSF) და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი (STCU).
 45. გრანტი N 1–2/54. ექსტრაუჯრედული უბიკვიტინის გავლენა ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური ღვიძლის რეგენერაციაზე. 2010 –2011, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 46. გრანტი N1-2/52 (GNSF/STO 2–343). ეთანოლის პრენატალური ინტოქსიკაციით გამოწვეული ვირთაგვების ლიმბური სისტემის სტრუქტურების დარღვევების გამოვლენა პოსტნატალური განვითარების ადრეულ ეტაპებზე და მათი კორექცია თუთიის მეშვეობით.   2010-2012, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 47. გრანტი N.  კვანტური და სტოქასტური მუხტის გადაცემის მექანიზმები ბიომოლეკულებში . კავშირი ფუნქციურ და თერმოდინამიკურ აქტივობას შორის. 2009–2011, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 48. გრანტი N 1-2/53 (GNSF/STO 2–344). ვირთაგვების პოსტნატალური განვითარების ადრეულ ეტაპებზე ტოლუოლის ზემოქმედებით გამოწვეული ლიმბური სისტემის სტრუქტურების დარღვევების კორექცია ანტიოქსიდანტის მირადოლის მეშვეობით. 2010-2012, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 49. გრანტი N FR/492/7-230/11, # 1-2/54. ალკოჰოლური და არაალკოჰოლური ღვიძლის უჯრედების ცილოვანი შემადგენლობის კვლევა ექსტრაუჯრედული უბიკვიტინის in vivo ინდუცირების პირობებში. 2010-2012, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 50. გრანტი N GEB1-2930-TB-08. აღქმა ასაკობრივ მხედველობით სისტემაში. 2009-2010, დამფინანსებელი – ამერიკის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი, ქართულ-ამერიკული ერთობლივი პროექტი.
 51. გრანტი N GNSF/ST08/6-456. მეხსიერებისა და სეპტოჰიპოკამპური სისტემის ურთიერთკავშირის შესწავლა. 2009–2012, დამფინანსებელი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 52. გრანტი N 4993. სისხლის რეოლოგიური თვისებების და თავისუფალი რადიკალების როლი თავის ტვინში ლოკალური ჰიპერთერმიით ინდუცირებულ მორფოლოგიურ ცვლილებებში, 2009 – 2011, დამფინანსებელი – აშშ და ევროგაერთიანება.
 53. გრანტი N G 6-545. დეპრესიის ახალი ცხოველური მოდელი - მუსკარინული ქოლინერგული სისტემის ჰიპერსენსიტიურობის შესაძლო უპირატესობის შეფასება. 2009-2011, დამფინანსებელი – უკრაინის სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი (STCU) და საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 54. გრანტი N GGNSF/ST08/6-457). მხედველობითი ცნობის მეხსიერების შედგენილი ბუნების ნეიროფიზიოლოგიური კვლევა. 2009–2011, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 55. გრანტი N GNSF/ST07/4-186. ინტერიქტალური ეპილეპტიფორმული განტვირთვების ზეგავლენა კოგნიტიურ ფუნქციებზე საფეთქლის ეპილეფსიის დროს. 2009–2011, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 56. გრანტი N G 6-465. თავის ტვინის მუსკარინული ქოლინერგული სისტემის და პარადოქსული ძილის მიზეზობტივი კავშირი ძირითად დეპრესიულ დაავადებასთან. 2009-2012, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 57. გრანტი N G6-467. კაინის მჟავას გავლენა ჰიპოკამპის ნეირონების დენდრიტული სინაფსების სტრუქტურაზე. ელექტრონმიკროსკოპული და ორ–ფოტონური მიკროსკოპული შესწავლა. 2009-2010, ინდივიდუალური სამეცნიერო გრანტი, დამფინანსებელი – CRDF/GNSF/GRDF (ნატო კოტარია)
 58. გრანტი N 464. ქრონიკული ფსიქო–ემოციური სტრესით გამოწვეული დეპრესიის ახალი მოდელის შექმნის მცდელობა ვირთაგვებში. 2009–2011, დამფინანსებელი - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 59. გრანტი N 466. მხედველობის სისტემაში ინფორმაციის ნაკადის ოპტიმალური ორგანიზაციისა და აღქმის სტაბილურობის უზრუნველმყოფი მექანიზმები. 2009-2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 60. გრანტი N 4993 (538). თავის ტვინში ლოკალური ჰიპერთერმიით გამოწვრეულ ცვლილებებში სისხლის რეოლოგიური მაჩვენებლების და თავისუფალი რადიკალების როლის ანალიზი. 2009 –2011, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი (ერთობლივი გრანტი).
 61. გრანტი N GNSF/ST08/2-376. თიროიდული ჰორმონების არაგენომური მოქმედება. 2009-2011, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 62. გრანტი N RN- GEB2-1964-TB-09. ძირითადი ბაქტერიული და ვირულენტული პათოგენების ეკოლოგია, გენეტიკური კლასტერიზაცია და ვირულენტობა საქართველოში. 2009-2012,   დამფინანსებელი – თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტოს და აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF).
 63. გრანტი N GNSF/ST08/6-471. თავის ტვინის დიდი ნახევარსფეროების ქერქის ნეირონების სინაფსური პროცესების მოდულატორული მექანიზმების შესწავლა ტკივილის და ანალგეზიის დროს. 2009–2012, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 64. გრანტი N GNSF /ST07/6-239. გვერდითი ჯაჭვის ტერმინალის ჯგუფის კავშირებზე დაფუძნებული ახალი ძაფოვანი პოტენციალებისა და ამინომჟავების მსგავსების მატრიცის განვითარება. 2008-2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 65. გრანტი N. I/83 401. რატომ არის მხედველობითი ინფორმაციის დამუშავების პროცესი გახანგრძლივებული ხანდაზმულობისას და შიზოფრენიით დაავადებულებში? 2008-2010, ქართულ-გერმანული თანამშრომლობითი გრანტი, დამფინანსებელი – ფოლკსვაგენის ფონდი (Volkswagen Foundation).
 66. გრანტი N G 6-219. უძილობისა და სხვა სახის ძილის დარღვევების თერაპიის ახალი, ეფექტური გზების ძიება: მკურნალობის უჯრედული სამიზნეების კვლევა. 2008-2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 67. გრანტი N G 6-237. ძალადობისა და სტრესის გავლენა ძილის ხარისხსა და ზოგად ფსიქოფიზიოლოგიურ მდგომარეობაზე აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობასა და მათ ოჯახში გაზრდილ ბავშვებზე. 2008-2010, დამფინანსებებლი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 68. გრანტი N GNSF/ST08/2-369. ბაქტერიოფაგის და ბაქტერიის მემბრანის ურთიერთქმედების მექანიზმების ბიოფიზიკური კვლევები. 2008-2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 69. გრანტი N I/83 395. გლობულურ ცილებში მუხტის გადატანისა და სტაბილობის მექანიზმები: კონფორმაციული ძვრადობის ორმხრივი როლი. 2008-2010, დამფინანსებელი პარტნიორული თანამშრომლობის გერმანული ფოლკსვაგენის ფონდი (Volkswagen Foundation).
 70. გრანტი N RN-N235. გენთა ექსპრესია და რეკოგნიციური მეხსიერება. 2008-2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 71. გრანტი N GNSF–228. დეპრესიისა და ეპილეპსიის კომორბიდულიბის კვლევა ცხოველურ მოდელებში. 2008–2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 72. გრანტი N GNSF/ST07/6-238. ორსულობა; დეპრესია: ჰიპერაგზნებული ტვინის დაცვა თუ რისკ–ფაქტორი? 2008–2010, დამფინანსებელი საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 73. P-ტიპის ATPაზების ზოგადი კინეტიკური თავისებურებანი. 2008–2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.
 74. ოპიოიდური რეცეპტორების აქტივაციის და ინაქტივაციის გავლენა თავის ტვინის ინტეგრაციულ მოქმედებაზე ნორმასა და პათოლოგიაში. 2008–2010,   2008-2010, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.    
 75. თერმო TRP არხები და სითბური ტკივილის მოდულაცია ქიმიური გამღიზიანებლებით. 2007–2009, დამფინანსებელი – ამერიკის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF).
 76. მეხსიერებისა და სეპტოჰიპოკამპური სისტემის ურთიერკავშირის შესწავლა. 2007–2009, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.    
 77. აზოტის ოქსიდის მნიშვნელობა ემბრიოგენეზში. 2007-2009, დამფინანსებელი – საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო (Eco-Net გრანტი).
 78. არაოპიოიდური ანალგეტიკების ანტინოციცეპტური მოქმედებისა და მათ მიერ გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა. 2007-2009, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.    
 79. მხედველობითი ინფორმაციის დამუშავების ადრეული სტადიის კვლევა შიზოფრენიის დროს. 2007-2008, დამფინანსებელი – ინგლისის სამეფო საზოგადოება.
 80. კორტიკოტროპინის პარკუჭშიდა შეყვანით გამოწვეული სტრესი: მოლეკულური ცვლილებები და კატექოლამინების როლი ამ ცვლილებების განვითარებაში. 2006-2009, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.    
 81. ქოლინერგული სისტემების როლი მეხსიერებასა და დასწავლის პროცესებში. 2006-2009, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.    
 82. ინტერიქტალური ემოციური მდგომარეობა და ეპილეფსია ცხოველურ მოდელებში. 2006-2008, დამფინანსებელი – საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.    
 83. Ca2+/კალმოდულინ დამოკიდებული პროტეინ-კინაზა II–ით სიგნალიზაცია დასწავლა და მეხსიერება. 2006-2008, დამფინანსებელი – ინგლისის სამეფო საზოგადოება და კემბრიჯის უნივერსიტეტი (ერთობლივი გრანტი).
 84. საქართველოში შავი ჭირის ბუნებრივი ლოკუსებიდან მიღებული YIersenia Pestis ხაზების ეკოლოგია, გენეტიკური ჯგუფების და ვირულენტობა. 2005-2008, დამფინანსებელი – ამერიკის სამოქალაქო კვლევისა და განვითარების ფონდი (CRDF).
 85. მხედველობით ნიშანთა დაკავშირების ძირითადი ასპექტები”. 2005-2007, დამფინანსებელი – ფოლკსვაგენის ფონდი (Volkswagen Stiftung).
 86. ჰიპოკამპური და ქერქული კრუნჩხვების მონოამინერგული რეგულაცია. 2005–2007, დამფინანსებელი – ამერიკის სამოქალაქო კვლევისა და განვითარების ფონდი (CRDF).
 87. თავის ტვინის ლოკალური ჰიპერთერმიით გამოწვეული მორფოფუნქციური ცვლილებების ანალიზი. 2005-2007, დამფინანსებელი–საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 88. ძილის დარღვევების შესწავლა აფხაზეთიდან ლტოლვილ მოსახლეობაში, თბილისში დაბადებული ბავშვების ჩათვლით. 2004-2006, დამფინანსებელი – ძილის კვლევის ევროპის საზოგადოება (ESRS) და Sanofi Synthelabo.
 89. ობიექტები ინფორმაციის ნაკადში: ინფორმაციის გადაცემა და ინტეგრაცია. 2004-2006, დამფინანსებელი – NATO Scientific Program.
 90. მრავალუბნიანი ფერმენტული სისტემები და მოდიფიკატორები (კლასიფიკაცია და   ძირითადი კინეტიკური პარამეტრები. 2004-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 91. მხედველობითი ანალიზის პროცესის იერარქიული ორგანიზაცია. 2004-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 92. ვირთაგვების დეკლარატიული მეხსიერების მექანიზმების ფუნქციობაში ენტორინალური და სეპტალური იმპულსაციის მნიშვნელობის შესწავლა. 2004-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 93. ტოლუოლით გამოწვეული ქერქული და ქერქქვეშა სტრუქტურებში ცვლილებების კორექცია ზოგიერთი ანტიოქსიდანტების გამოყენებით. 2004–2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 94. სარტყლისებრი ხვეულის ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევა დასწავლის პროცესში. 2004-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 95. ლოკალური და გენერალიზებული ჰიპოკამპური კრუნჩხვითი რეაქციების ცვლილებები თავის ტვინის სხვადასხვა ფუნქციური მდგომარეობის დროს. 2004-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 96. ჰიპოთალამუსის ვაზოპრესინ- და ოქსიტოცინ-მაპროდუცირებელი სუპრაოპტიკური ბირთვის არაჰიპოთალამური კავშირების ელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევა. 2004–2005, დამფინანსებელი –საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 97. ბაზალური ბირთვების როლი თავის ტვინის ქერქის ნეირონების აქტივობის მოდულაციაში და მათში მიმდინარე ჰემოდინამიკური ცვლილებები. 2004-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 98. სტრესის ფსიქონევროლოგიური ასპექტების შესწავლა. 2003-2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 99. ასაკდამოკიდებული კოგნიტური და ცერებროვასკულური ცვლილებები ნორმასა და ანტიჰიპერტენზიული თერაპიის პირობებში. 2003–2005, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 100. ახალი მგრძნობიარე მიკრობიოსენსორის საშუალებით ნეიროლოგიური აქტივობის მაღალი გარჩევითობით ლატერალური ასახვა. 2002-2005, დამფინანსებელი – საერთაშორისო ასოციაცია INTAS-ი.
 101. საქართველოს სამხედრო ტერიტორიის ეკოლოგიური მონიტორინგი. 2002-2004, დამფინანსებელი – მეცნიერებისა და ტექნიკის საერთაშორისო ცენტრი (ISTC).
 102. ნეიროფსიქოლოგიური და ნევროლოგიური მახასიათებლები ცაცია ბავშვებში. 2002-2004, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 103. მრავალუბნიანი ფერმენტული სისტემების მოლეკულური მექანიზმის გაშიფვრის   ძირითადი პრინციპებისა და მეთოდების შემუშავება. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 104. მხედველობითი ინფორმაციის დამუშავების დაღმავალი (Top-Down) და აღმავალი (Bottom-Up) პროცესების კვლევა. 2002-2003, დამფინანსებელი –საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 105. ტვინში Ras/NF-kB სისტემის ცვლილებები ჰიპერამონიემიის და                       ჰიპოინსულინემიის დროს. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 106. ტოლუოლით ინტოქსიკაციის გავლენა მოტორული სისტემის ქერქულ და ქერქქვეშა სტრუქტურების პოსტნატალურ განვითარებაზე. 2002–2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 107. ტკივილის ემოციური ასპექტების ნეირონული მექანიზმების შესწავლა. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 108. მეზოდიენცეფალური სტრუქტურების მნიშვნელობა ეპილეფსიური სტატუსის განვითარებაში. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 109. ჰიპოთალამუსის ნეიროსეკრეტორული ვაზოპრესინ-მაპროდუცირებელი სუპრაქიაზმური ბირთვისბიოლოგიური საათისელექტროფიზიოლოგიური გამოკვლევა. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 110. ჰიპოკამპის ფუნქციურად განსხვავებული უბნების ელექტრო-ფიზიოლოგიური გამოკვლევა დასწავლის პროცესში. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 111. ანალგეზიის ნეიროფიზიოლოგიური მექანიზმები. 2002-2003, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 112. Ras-ის მონაწილეობა ნევროლოგიურ დაავადებებში. 2001-2005, დამფინანსებელი – საერთაშორისო ასოციაცია INTAS-ი.
 113. ამებიაზის პრევენცია საქართველოში. 2001-2005, დამფინანსებელი – მეცნიერებისა და ტექნიკის საერთაშორისო ცენტრი (ISTC).
 114. მცენარე Aquilegia vulgaris-იდან ანტი-ეპილეფსიური აქტივობის მქონე ნაერთების გამოყოფა და დახასიათება. 2001-2004, დამფინანსებელი – მეცნიერებისა და ტექნიკის საერთაშორისო ცენტრი (ISTC).
 115. Ca2+/კალმოდულინ დამოკიდებული პროტეინ-კინაზა II და რეკოგნიციული მეხსიერება წიწილებში. 2001-2003, დამფინანსებელი – ინგლისის სამეფო საზოგადოება.
 116. მორფო ფუნქციური და ქცევითი მაჩვენებლების ანალიზი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე სილდენაფილის ციტრატის მოქმედების პირობებში. 2001–2002, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 117. კრეატინის ნეიროპროტექტორული ეფექტები. 2001-2002, დამფინანსებელი – ამერიკის სამოქალაქო კვლევისა და განვითარების ფონდი (CRDF).
 118. ნარკოტიკებისა და არანარკოტიკული ბუნების აქტივატორების ეფექტების შედარებითი შესწავლა ძილ-ღვიძილის ციკლზე, დასწავლასა და მეხსიერებაზე. 2000-2004, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 119. დეპრესიითა და ანტიდეპრესანტების გამოყენებით გამოწვეული თავის ტვინის დარღვევების კორექცია ახალი მეთოდებით. 2000-2003, დამფინანსებელი – მეცნიერებისა და ტექნიკის საერთაშორისო ცენტრი (ISTC).
 120. მარცხენა ჰემისფეროს როლი სივრცით ორიენტაციაში. 2000-2002, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 121. ტრანსპორტული ATP-აზების როლი სინაფსური გადაცემის მექანიზმების რეგულაციაში. 2000-2002, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 122. ზოგიერთი ოპიოიდის ინტრავენური თვითშეყვანის ქცევის გამომუშავებასა და ჩაქრობაზე ადენოზინის ბლოკატორების გავლენის შესწავლა. 2000-2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 123. ზოგიერთი დიენცეფალური სტრუქტურის მნიშვნელობა აუდიოგენური კრუნჩხვითი რეაქციების განვითარებაში და მისი მოდულაციის შესაძლო მექანიზმების დადგენა. 2000-2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 124. ნეიროენდოკრინული სისტემა და სტრესი. ვაზოპრესინ-ოქსიტოცინის მაპროდუცირებელი ჰიპოთალამო-ნეიროჰიპოფიზური ნეიროსეკრეტორული სისტემის როლი სტრესულ გაღიზიანებათა საპასუხო რეაქციის ორგანიზაციაში. 2000-2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 125. მეხსიერების კვალის ფიქსაციის ჰიპოკამპური მექანიზმების გამოკვლევა. 2000-2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 126. ენდოგენური ანალგეზიის ქერქული მექანიზმები. 2000-2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 127. ენდოგენური ანალგეზიის ქერქული მექანიზმები და ტკივილის აფექტურ-ემოციური   კორელატების შესწავლა. 2000-2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 128. მოტორული სისტემის ფორმირება ალკოჰოლური ინტოქსიკაციის დროს. 2000–2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 129. მიელინის ფუძე ცილის იზომერების ადჰეზიური თვისებები. 1999-2001, დამფინანსებელი – საერთაშორისო ასოციაცია INTAS-ი.
 130. გლუტამატ-ინდუცირებული ნეიროტოქსიკურობა და მისი პროტექცია სიგმა-აქტიური ნივთიერებებით და ფლავონოიდებით, სადიაგნოსტიკო ტესტ-სისტემების შეგროვება. 1999-2001, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.
 131. თალამუსის რეტიკულური ბირთვის მნიშვნელობა ეპილეფსიის განვითარებაში. 1998-2000, დამფინანსებელი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.