კონფერენცია რეოლოგიაში

ქ.თბილისში 2018 წლის 22-26 აპრილს ქ.თბილისში რეოლოგთა საზოგადოების მიერ ჩატარდება

მე-4 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში

 

საორგანიზაციო კომიტეტი:

კონფერენციის ხელმძღვანელი: პროფ. მაკა მანწკავა (საქართველო);

თანახელმძღვანელი: PhD ნანა მომცელიძე (საქართველო);
კოორდინატორი: PhD სტუდენტი გიორგი კუჭავა (საქართველო);

საერთაშორისო ორგკომიტეტის ხელმძღვანელი:
პროფ. ნადია ანტონოვა (ბულგარეთი);

საერთაშორისო ორგკომიტეტი: (ფინეთი, პორტუგალია, უკრაინა, რუსეთი):
აკადემიკოსი იური ნიაშინი,
პროფ. კარლოტა სალდანჰა,
პროფ. ვიქტორია ლიშნევსკაია,
PhD ვალერი ლოხოვი

თემები:
თეორიული რეოლოგია;

·         საინჟინრო რეოლოგია: ინჟინერია, არქიტექტონიკა, პროგრამირება ინფორმატიკა;

·         კოსმიური რეოლოგია;

·         საკვები პროდუქტების რეოლოგია;

·         კლინიკური ჰემორეოლოგია;

·         ადამიანის და ცხოველის რეოლოგიური სტატუსი და კოაგულაციური სისტემა;

·         ფარმაკორეოლოგია;

·         ფიზიოლოგია (სხეულის ბიოლოგიური სისტემების ფუნქციონირებისა და რეგულირების კანონზომიერებანი);

·         რეოლოგიური კვლევის მეთოდები;

·         ეკონომიკა, პოლიტიკა და მენეჯმენტი რეოლოგიური კვლევების წარმართვის დროს

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი:

აკაკი სონგულია (საქართველო) 

 
 

კონფერენიციის ფარგლებში სპეციალური სალექციო კურსი და ტრენინგი ახალგაზრდა სპეციალისტებისთვის ჩატარდება ქ. ახალციხეში, საქართველო

თეზისების მიღება დაწყებულია

თეზისების წარდგენის ბოლო ვადა: 2018 წლის 1 მარტი
გაიარეთ რეგისტრაცია ბმულზე: https://conferenceonrheology.wixsite.com/society-of-rheology
ან გამოგზავნეთ თეზისები ფოსტაზე: biomedicine.med@gmail.com; rheology.biz@gmail.com

მთავარი ორგანიზატორი: ააიპ რეოლოგთა საზოგადოება თანაორგანიზატორები:

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი;

სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

თანადამფინანსებელი: ააიპ რეოლოგთა საზოგადოება