ადმინისტრაცია

დავით ნადარეიშვილი

დირექტორი

დანაყოფი: ადმინისტრაცია
სამეცნიერო ხარისხი:
აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თამარ დომიანიძე

დირექტორის მოადგილე

დანაყოფი: ადმინისტრაცია
სამეცნიერო ხარისხი:
აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში